Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז בסיון תשע״ט | 19 יוני 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

ערכין ג

הגמרא ממשיכה להביא כל מיני משניות ששם מופיע המילה "הכל" ולפרש מה זה כולל? בתוכם, מביאים מסבירים שנשים חייבות במקרא מגילה. אחר כך הגמרא מביאים הרבה מקורות תנאיים ששם רשום "הכל חייבים ב… כהנים לויים וישראלים" ומפרשים מה החידוש בזה – ולמה לא היה פשוט שכהנים לויים וישראלים היו חייבים במצוה הזו.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מאי לאתויי נשים וכדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס

הכל חייבין בזימון לאתויי מאי לאתויי נשים ועבדים דתניא נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנין לעצמן

הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי לאתויי קטן היודע למי מברכין דאמר רב נחמן יודע למי מברכין מזמנין עליו

הכל מטמאין בזיבה לאתויי מאי לאתויי תינוק בן יומו דתניא איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות תינוק בן יום אחד שמטמא בזיבה דברי רבי יהודה

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אינו צריך הרי הוא אומר והזב את זובו לזכר ולנקבה לזכר כל שהוא זכר בין קטן בין גדול לנקבה כל שהיא נקבה בין קטנה בין גדולה אם כן מה תלמוד לומר איש איש דברה תורה כלשון בני אדם

הכל מטמאין בטמא מת לאתויי מאי לאתויי קטן סלקא דעתך אמינא איש אשר יטמא ולא יתחטא איש אין קטן לא קא משמע לן ועל הנפשות אשר היו שם

אלא איש למעוטי מאי למעוטי קטן מכרת

הכל מטמאין בנגעים לאתויי מאי לאתויי קטן סלקא דעתך אמינא איש צרוע כתיב איש אין קטן לא קא משמע לן

ואימא הכי נמי אדם כי יהיה בעור בשרו מכל מקום

ואלא איש למה לי לכדתניא איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר והצרוע הרי כאן שנים

אם כן מה תלמוד לומר איש לענין של מטה איש פורע ופורם ואין האשה פורעת ופורמת

הכל רואין את הנגעים הכל כשרין לראות את הנגעים לאתויי מאי לאתויי שאינו בקי בהן ובשמותיהן

והאמר מר אינו בקי בהן ובשמותיהן אינו רואה את הנגעים אמר רבינא לא קשיא הא דמסברי ליה וסבר הא דמסברי ליה ולא סבר

הכל כשרין לקדש לאתויי מאי לרבי יהודה לאתויי קטן ולרבנן לאתויי אשה דתנן הכל כשרין לקדש חוץ מחרש שוטה וקטן רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באשה ובאנדרוגינוס

הכל כשירין להזות לאתויי מאי לאתויי ערל וכדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר ערל שהזה הזאתו כשרה

הכל שוחטין לאתויי מאי חדא לאתויי כותי וחדא לאתויי ישראל משומד

הכל מעלין לארץ ישראל לאתויי מאי


לאתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה

ואין הכל מוציאין לאתויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ

הכל מעלין לירושלים לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה

הכל חייבין בסוכה כהנים לוים וישראלים פשיטא אי הני לא מחייבי מאן מיחייבי

כהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב בסכות תשבו ואמר מר תשבו שבעת ימים כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו והני כהנים הואיל ובני עבודה נינהו לא ליחייבו

קא משמע לן נהי דפטירי בשעת עבודה בלא שעת עבודה חיובי מיחייבי מידי דהוה אהולכי דרכים דאמר מר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבים בלילה

הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים פשיטא

כהנים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז גדלים תעשה לך מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא דמחייב במצות ציצית והני כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו לא לחייבו

קא משמע לן נהי דאישתרי בעידן עבודה בלא עידן עבודה לא אישתרי

הכל חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עינך כל דאיתיה במצוה דיד איתיה במצוה דראש

והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא במצוה דראש נמי לא ליחייבו

קא משמע לן דלא מעכבי אהדדי כדתנן תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד

ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשו

תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין

הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא חייב

והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעה כוליה שתא דכתיב ותקעתם בחצצרת על עלתיכם אימא לא ליחייבו מי דמי התם חצוצרות הכא שופר

איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות דאיתיה במצות יובל איתיה במצות ראש השנה דליתיה במצות יובל ליתיה במצות ראש השנה והני כהני הואיל וליתנהו במצות דיובל דתנן כהנים ולוים מוכרין לעולם


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ערכין ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ערכין ג

מאי לאתויי נשים וכדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס

הכל חייבין בזימון לאתויי מאי לאתויי נשים ועבדים דתניא נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנין לעצמן

הכל מצטרפין לזימון לאתויי מאי לאתויי קטן היודע למי מברכין דאמר רב נחמן יודע למי מברכין מזמנין עליו

הכל מטמאין בזיבה לאתויי מאי לאתויי תינוק בן יומו דתניא איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות תינוק בן יום אחד שמטמא בזיבה דברי רבי יהודה

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אינו צריך הרי הוא אומר והזב את זובו לזכר ולנקבה לזכר כל שהוא זכר בין קטן בין גדול לנקבה כל שהיא נקבה בין קטנה בין גדולה אם כן מה תלמוד לומר איש איש דברה תורה כלשון בני אדם

הכל מטמאין בטמא מת לאתויי מאי לאתויי קטן סלקא דעתך אמינא איש אשר יטמא ולא יתחטא איש אין קטן לא קא משמע לן ועל הנפשות אשר היו שם

אלא איש למעוטי מאי למעוטי קטן מכרת

הכל מטמאין בנגעים לאתויי מאי לאתויי קטן סלקא דעתך אמינא איש צרוע כתיב איש אין קטן לא קא משמע לן

ואימא הכי נמי אדם כי יהיה בעור בשרו מכל מקום

ואלא איש למה לי לכדתניא איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר והצרוע הרי כאן שנים

אם כן מה תלמוד לומר איש לענין של מטה איש פורע ופורם ואין האשה פורעת ופורמת

הכל רואין את הנגעים הכל כשרין לראות את הנגעים לאתויי מאי לאתויי שאינו בקי בהן ובשמותיהן

והאמר מר אינו בקי בהן ובשמותיהן אינו רואה את הנגעים אמר רבינא לא קשיא הא דמסברי ליה וסבר הא דמסברי ליה ולא סבר

הכל כשרין לקדש לאתויי מאי לרבי יהודה לאתויי קטן ולרבנן לאתויי אשה דתנן הכל כשרין לקדש חוץ מחרש שוטה וקטן רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באשה ובאנדרוגינוס

הכל כשירין להזות לאתויי מאי לאתויי ערל וכדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר ערל שהזה הזאתו כשרה

הכל שוחטין לאתויי מאי חדא לאתויי כותי וחדא לאתויי ישראל משומד

הכל מעלין לארץ ישראל לאתויי מאי


לאתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה

ואין הכל מוציאין לאתויי עבד שברח מחוצה לארץ לארץ

הכל מעלין לירושלים לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה

הכל חייבין בסוכה כהנים לוים וישראלים פשיטא אי הני לא מחייבי מאן מיחייבי

כהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב בסכות תשבו ואמר מר תשבו שבעת ימים כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו והני כהנים הואיל ובני עבודה נינהו לא ליחייבו

קא משמע לן נהי דפטירי בשעת עבודה בלא שעת עבודה חיובי מיחייבי מידי דהוה אהולכי דרכים דאמר מר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבים בלילה

הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים פשיטא

כהנים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז גדלים תעשה לך מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא דמחייב במצות ציצית והני כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו לא לחייבו

קא משמע לן נהי דאישתרי בעידן עבודה בלא עידן עבודה לא אישתרי

הכל חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריך ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עינך כל דאיתיה במצוה דיד איתיה במצוה דראש

והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה דיד דכתיב ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא במצוה דראש נמי לא ליחייבו

קא משמע לן דלא מעכבי אהדדי כדתנן תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד

ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ראש נמי כתיב ושמת המצנפת על ראשו

תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין

הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא חייב

והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעה כוליה שתא דכתיב ותקעתם בחצצרת על עלתיכם אימא לא ליחייבו מי דמי התם חצוצרות הכא שופר

איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות דאיתיה במצות יובל איתיה במצות ראש השנה דליתיה במצות יובל ליתיה במצות ראש השנה והני כהני הואיל וליתנהו במצות דיובל דתנן כהנים ולוים מוכרין לעולם


גלול כלפי מעלה