Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בסיון תשע״ט | 24 יוני 2019

ערכין ח

מהן הגבולות לערכין – הכי גבוה והכי נמוך שאפשר לתת? האם עני תמיד נותן שקל או האם זה תלוי בכמה כסף יש לו? מה אם היא עני והעשיר? המשניות מונים הלכות אחרות שבהם יש גבולות לאפשרויות כגון מי שטעה ולא יודעת אם מדממת בימי נדה או זבה – איך היא יודעת בוודאות בהמשך שהיא חזרה לדמם בימי נדתה? כמה שבועות מסגירים אנשים או בתים לעניין נגעים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

נתן ארבע לראשונה ואחת לשניה ידי שניה יצא ידי ראשונה לא יצא כולהו משעבדן לראשונה

בעי רב אדא בר אהבה היו בידו חמש סלעים ואמר שני ערכי עלי בבת אחת מהו כיון דבבת אחת נדר כי הדדי תפסן יהיב תרתי ופלגא להאי ותרתי ופלגא להאי או דלמא כולהו חזיא להאי וכולהו חזיא להאי תיקו

אין בערכין פחות מסלע ולא יתר כו׳ הא תו למה לי

הא קמשמע לן פחות מסלע הוא דליכא הא יתר על סלע איכא יתר על חמשים הוא דליכא הא פחות מחמשים איכא וסתמא כרבנן

מתני׳ אין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשר

גמ׳ תנו רבנן טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

שני ימים טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

שלשה ימים טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

ארבעה ימים טמא ראיתי פתחה ששה עשר

חמשה ימים טמא ראיתי פתחה חמשה עשר ששה ימים טמא ראיתי פתחה ארבעה עשר

שבעה ימים טמא ראיתי פתחה שלשה עשר

שמונה ימים טמא ראיתי פתחה שנים עשר

תשעה ימים טמא ראיתי פתחה אחד עשר

עשרה ימים טמא ראיתי פתחה עשרה אחד עשר פתחה תשעה


שנים עשר פתחה שמונה

שלשה עשר פתחה שבעה

שאין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשר

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבה למה לי כולי האי תימני שבעה ותשתרי

אמר ליה לתקונה לידי נדה ופתחה קאמרינן

תנו רבנן כל הטועות זבות מביאות קרבן ואינו נאכל חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה שמביאות קרבן ונאכל

אטו כל הטועות זבות ותו יום אחד ושני ימים בת איתויי קרבן היא

אלא כל זבות הטועות מביאות קרבן ואינו נאכל חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה שמביאות קרבן ונאכל

מתני׳ אין בנגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על שלשה שבועות

גמ׳ פחות משבוע נגעי אדם ולא יתר על שלשה שבועות נגעי בתים

אמר רב פפא צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים

פשטיה דקרא במאי כתיב אמר רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה רבה אמר צדקתך כהררי אל מפני שמשפטיך תהום רבה

במאי קמיפלגי בדרבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא דאיתמר רבי אלעזר אמר כובש רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושא

רבה כרבי אלעזר ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא

מתני׳ אין פוחתין מארבעה חדשים המעוברים בשנה ולא נראה יתר על שמונה שתי הלחם אין נאכלין פחות משנים ולא יתר על שלשה לחם הפנים אין נאכל פחות מתשעה ולא יתר על אחד עשר

אין קטן נימול פחות משמונה ולא יתר על שנים עשר

גמ׳ מאי לא נראה יתר על שמנה אמר רב הונא לא נראה לחכמים לעבר יתר על שמונה מאי שנא תשעה דלא אם כן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ערכין ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ערכין ח

נתן ארבע לראשונה ואחת לשניה ידי שניה יצא ידי ראשונה לא יצא כולהו משעבדן לראשונה

בעי רב אדא בר אהבה היו בידו חמש סלעים ואמר שני ערכי עלי בבת אחת מהו כיון דבבת אחת נדר כי הדדי תפסן יהיב תרתי ופלגא להאי ותרתי ופלגא להאי או דלמא כולהו חזיא להאי וכולהו חזיא להאי תיקו

אין בערכין פחות מסלע ולא יתר כו׳ הא תו למה לי

הא קמשמע לן פחות מסלע הוא דליכא הא יתר על סלע איכא יתר על חמשים הוא דליכא הא פחות מחמשים איכא וסתמא כרבנן

מתני׳ אין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשר

גמ׳ תנו רבנן טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

שני ימים טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

שלשה ימים טמא ראיתי פתחה שבעה עשר

ארבעה ימים טמא ראיתי פתחה ששה עשר

חמשה ימים טמא ראיתי פתחה חמשה עשר ששה ימים טמא ראיתי פתחה ארבעה עשר

שבעה ימים טמא ראיתי פתחה שלשה עשר

שמונה ימים טמא ראיתי פתחה שנים עשר

תשעה ימים טמא ראיתי פתחה אחד עשר

עשרה ימים טמא ראיתי פתחה עשרה אחד עשר פתחה תשעה


שנים עשר פתחה שמונה

שלשה עשר פתחה שבעה

שאין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשר

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבה למה לי כולי האי תימני שבעה ותשתרי

אמר ליה לתקונה לידי נדה ופתחה קאמרינן

תנו רבנן כל הטועות זבות מביאות קרבן ואינו נאכל חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה שמביאות קרבן ונאכל

אטו כל הטועות זבות ותו יום אחד ושני ימים בת איתויי קרבן היא

אלא כל זבות הטועות מביאות קרבן ואינו נאכל חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה שמביאות קרבן ונאכל

מתני׳ אין בנגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על שלשה שבועות

גמ׳ פחות משבוע נגעי אדם ולא יתר על שלשה שבועות נגעי בתים

אמר רב פפא צדקתך כהררי אל אלו נגעי אדם משפטיך תהום רבה אלו נגעי בתים

פשטיה דקרא במאי כתיב אמר רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה רבה אמר צדקתך כהררי אל מפני שמשפטיך תהום רבה

במאי קמיפלגי בדרבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא דאיתמר רבי אלעזר אמר כובש רבי יוסי ברבי חנינא אמר נושא

רבה כרבי אלעזר ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא

מתני׳ אין פוחתין מארבעה חדשים המעוברים בשנה ולא נראה יתר על שמונה שתי הלחם אין נאכלין פחות משנים ולא יתר על שלשה לחם הפנים אין נאכל פחות מתשעה ולא יתר על אחד עשר

אין קטן נימול פחות משמונה ולא יתר על שנים עשר

גמ׳ מאי לא נראה יתר על שמנה אמר רב הונא לא נראה לחכמים לעבר יתר על שמונה מאי שנא תשעה דלא אם כן


גלול כלפי מעלה