Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בסיון תשפ״ד | 26 יוני 2024

  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

בבא מציעא קיט – סיום בבא מציעא

אם יש ירק הגדל בין שתי גינות אחת למטה ואחד למעלה והירק צומח ביניהם, יש מחלוקת בין ר' מאיר, ר' יהודה ור' שמעון האם הירק לעליון, לתחתון או העליון מקבל את מה שידו מגעת. הגמרא מצמצת את המחלוקת ומביאה ברייתא ומשנה בעץ שצומח ממנה עוד עץ בנושא בעלות ובנושא ערלה שבהם יש מחלוקת בין ר' מאיר ור' יהודה הדומה למלחלוקת במשנה. למה היא צורך להזכיר את שניהם? כי אחד בענייני ממונות והשני בדיניי איסורים ואולי לא היינו חושבים שאפשר ללמוד אחד מהשני. אפרים ספרא מצטט את ריש לקיש הפוסק כר' שמעון (עד ידו מגעת) וגם שבור מלכה, המלך הפרסי, שיבח את ר' שמעון על שיטתו.

 


  • מסכת בבא מציעא מוקדשת על ידי הרב ארט גולד לזכר כלתו האהובה של 50 שנה, קרול ג'וי רובינסון, קרינא גולה בת הדה ויהודה צבי. "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על־כלנה"

להעמיק בדף

ד”ר אפרת פירר סיום בבא מציעא

תובנות מלומדת דף יומי: אפרת פירר

מתוך סיום מסכת בבא מציעא להאזנה: לצפייה: לסיום המלא: סיום מסכת בבא מציעא

הרבנית ד”ר לאה ויזל סיום בבא מציעא

הרוצה להיות חסיד יקיים מילי דנזיקין

הרבנית ד”ר לאה ויזל מתוך סיום מסכת בבא קמא של הדרן דף מקורות להאזנה: לצפייה:  

סיום בבא מציעא YT

סיום מסכת בבא מציעא

סיום מסכת בבא מציעא של הדרן: הרבנית מישל פרבר – הדף האחרון סיום הרבנית ד”ר לאה ויזל – הרוצה להיות חסיד יקיים מילי דנזיקין ד”ר אפרת פירר – תובנות מלומדת דף יומי מי שברך ותפילות דפים וכלים: טקסט ההדרן מהו סיום דף מקורות לשיעור של הרבנית ד"ר לאה ויזל מי שברך לצה"ל ותפילות הסיום בחלקים:…

בבא מציעא קיט – סיום בבא מציעא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בבא מציעא קיט – סיום בבא מציעאגלול כלפי מעלה