Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בתשרי תשפ״ב | 18 ספטמבר 2021

ביצה יח

 

למה אסור להטביל כלים בשבת? יש ארבע תשובות לשאלה זו. רבה אומר שזה גזירה שמא יטלנה ארבע אמות ברשות הרבים. ביום טוב גזרו כדי שלא יתירו בשבת. וברשות היחיד גזרו כדי שלא יתירו ברשות הרבים. הגמרא מביאה חמשה מקורות שונים שבהם יש מקרים שלא גוזרים ושואלים על רבה למה במשנתינו גוזרים אבל במקרים אלו לא גוזרים. הגמרא מברשת שבכל מקרה יש סיבה למה שאין טעם לגזור – או כי זה מקרה לא שכיח ולא גוזרים על מקרים לא שכיחים או בגלל שאין טעם לגזור במקרה הזה כי יש סיכוי נמוך שאנשים שאם יתירו, יבואו להתיר במקרה אחר. רב יוסף נותן סיבה אחרת לאסור טבילת כלים במקווה – גזירה שמא יסחוט. רב ביבי אומר גזירה שמא ישהה הכל לעשות בשבת/יום טוב. ורבא אומר משום שנראה כמתקן כלי. אם כן, למה מותר לאדם לטבול? מפני שנראה שטובל להתקרר. מה לגבי מים מלוכלכים, בחורף ביום כיפור? יש תשובה לכל שאלה. לגבי יום כיפור רבא טוען שהואיל והותר לשבת, הותר גם ליום כיפור. מביאים קושי עליו כי רבא אמר בעניין גמיעת חומץ בשבת לצורך רפואה שלא אומרים הואיל ומותר במקרה אחד, נתיר במקרה אחר. מסיקים שרבא שינה את עמדתו בעניין שבת. המשנה אמרה שמותר להשיק מים למקווה אבל אסור להטביל כלי עם המים. המשנה לא נראה שתואמת שיטת רבי או חכמים כפי שמופיע בברייתא כי רבי אוסר בשניהם וחכמים מתירים בשניהם. הגמרא מביאה תירוצים איך להתאים משנתינו לשתי השיטות – תלוי אם הנשוא בכל מקור/משפט מתייחס לשבת או ליום טוב.

שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים אמר ליה אביי יש לו בור בחצירו מאי איכא למימר אמר ליה גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים

התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר גזרו יום טוב אטו שבת

ומי גזרינן והא תנן ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן אבל לא מטבילין ואי איתא נגזור השקה אטו הטבלה

ותסברא אי אית ליה מים יפים הני למה לי למעבד להו השקה אלא דלית ליה וכיון דלית ליה מזהר זהיר בהו

איתיביה מדלין בדלי טמא והוא טהור ואי איתא נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה שאני התם מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו זכור הוא

איתיביה כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב ביום טוב מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור דיום טוב אטו דערב יום טוב טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיחא היא ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן

איתיביה כלי שנטמא באב הטומאה אין מטבילין אותו ביום טוב בולד הטומאה מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור הא אטו הא

ולד הטומאה היכי משכחת לה גבי כהנים כהנים זריזין הם

תא שמע דאמר רב חייא בר אשי אמר רב נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה ואם איתא נגזור דלמא אתי לאטבולי בעינייהו

שאני התם מתוך שלא הותרה לה אלא על ידי מלבוש זכורה היא

רב יוסף אמר גזרה משום סחיטה

אמר ליה אביי תינח כלים דבני סחיטה נינהו כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר אמר ליה גזרה הני אטו הני איתיביה כל הני תיובתא ושני ליה כדשנינן

רב ביבי אמר גזרה שמא ישהא תניא כוותיה דרב ביבי כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב גזרה שמא ישהא

רבא אמר מפני שנראה כמתקן כלי אי הכי אדם נמי אדם נראה כמיקר

הא תינח מים יפים מים רעים מאי איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא


בשרב ורוחץ אפילו במי משרה

תינח בימות החמה בימות הגשמים מאי איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא מן השדה מלוכלך בטיט ובצואה ורוחץ אפילו בימות הגשמים

תינח בשבת ביום הכפורים מאי איכא למימר

אמר רבא מי איכא מידי דבשבת שרי וביום הכפורים אסור אלא הואיל ובשבת שרי ביום הכפורים נמי שרי

ומי אית ליה לרבא הואיל והתנן החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא ורמינן עלה לא יגמע ופולט אבל מגמע ובולע

ואמר אביי כי תנן נמי מתניתין מגמע ופולט תנן ורבא אמר אפילו תימא מגמע ובולע ולא קשיא כאן קודם טבול כאן לאחר טבול

ואם איתא נימא הואיל וקודם טבול שרי לאחר טבול נמי שרי הדר ביה רבא מההיא

וממאי דמההיא הדר ביה דלמא מהא הדר ביה לא סלקא דעתך דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים:

ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן וכו׳: מאי אבל לא מטבילין אמר שמואל אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ביום טוב

מני מתניתין לא רבי ולא רבנן דתניא אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ואין משיקין את המים בכלי אבן לטהרן דברי רבי וחכמים אומרים מטבילין כלי על גב מימיו לטהרו ומשיקין את המים בכלי אבן לטהרן

מני אי רבי קשיא השקה אי רבנן קשיא הטבלה

איבעית אימא רבי איבעית אימא רבנן אי בעית אימא רבי רישא דברייתא ביום טוב וסיפא בשבת וכולה מתניתין ביום טוב


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ביצה יח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ביצה יח

שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים אמר ליה אביי יש לו בור בחצירו מאי איכא למימר אמר ליה גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים

התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר גזרו יום טוב אטו שבת

ומי גזרינן והא תנן ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן אבל לא מטבילין ואי איתא נגזור השקה אטו הטבלה

ותסברא אי אית ליה מים יפים הני למה לי למעבד להו השקה אלא דלית ליה וכיון דלית ליה מזהר זהיר בהו

איתיביה מדלין בדלי טמא והוא טהור ואי איתא נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה שאני התם מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו זכור הוא

איתיביה כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב ביום טוב מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור דיום טוב אטו דערב יום טוב טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיחא היא ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן

איתיביה כלי שנטמא באב הטומאה אין מטבילין אותו ביום טוב בולד הטומאה מטבילין אותו ביום טוב ואם איתא נגזור הא אטו הא

ולד הטומאה היכי משכחת לה גבי כהנים כהנים זריזין הם

תא שמע דאמר רב חייא בר אשי אמר רב נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה ואם איתא נגזור דלמא אתי לאטבולי בעינייהו

שאני התם מתוך שלא הותרה לה אלא על ידי מלבוש זכורה היא

רב יוסף אמר גזרה משום סחיטה

אמר ליה אביי תינח כלים דבני סחיטה נינהו כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר אמר ליה גזרה הני אטו הני איתיביה כל הני תיובתא ושני ליה כדשנינן

רב ביבי אמר גזרה שמא ישהא תניא כוותיה דרב ביבי כלי שנטמא מערב יום טוב אין מטבילין אותו ביום טוב גזרה שמא ישהא

רבא אמר מפני שנראה כמתקן כלי אי הכי אדם נמי אדם נראה כמיקר

הא תינח מים יפים מים רעים מאי איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא


בשרב ורוחץ אפילו במי משרה

תינח בימות החמה בימות הגשמים מאי איכא למימר אמר רב נחמן בר יצחק פעמים שאדם בא מן השדה מלוכלך בטיט ובצואה ורוחץ אפילו בימות הגשמים

תינח בשבת ביום הכפורים מאי איכא למימר

אמר רבא מי איכא מידי דבשבת שרי וביום הכפורים אסור אלא הואיל ובשבת שרי ביום הכפורים נמי שרי

ומי אית ליה לרבא הואיל והתנן החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא ורמינן עלה לא יגמע ופולט אבל מגמע ובולע

ואמר אביי כי תנן נמי מתניתין מגמע ופולט תנן ורבא אמר אפילו תימא מגמע ובולע ולא קשיא כאן קודם טבול כאן לאחר טבול

ואם איתא נימא הואיל וקודם טבול שרי לאחר טבול נמי שרי הדר ביה רבא מההיא

וממאי דמההיא הדר ביה דלמא מהא הדר ביה לא סלקא דעתך דתניא כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים:

ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן וכו׳: מאי אבל לא מטבילין אמר שמואל אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ביום טוב

מני מתניתין לא רבי ולא רבנן דתניא אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו ואין משיקין את המים בכלי אבן לטהרן דברי רבי וחכמים אומרים מטבילין כלי על גב מימיו לטהרו ומשיקין את המים בכלי אבן לטהרן

מני אי רבי קשיא השקה אי רבנן קשיא הטבלה

איבעית אימא רבי איבעית אימא רבנן אי בעית אימא רבי רישא דברייתא ביום טוב וסיפא בשבת וכולה מתניתין ביום טוב


גלול כלפי מעלה