Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בתשרי תשפ״ב | 9 ספטמבר 2021

ביצה ט

הדף היום מוקדש ע"י אלימלך ורינה לייבוביץ' לכבוד זיסי טרנר על הסמכתה כיועצת הלכה.  

האם אפשר להוליך סולם משובך לשובך בכדי להוציא גוזלות לאכול ביום טוב? בית שמאי אוסרים ומתירים רק להטות מחלון לחלון. בית הלל מתירים גם להוליך. רב חנן בר אמי מגביל את המחלוקת לשובך ברשות הרבים אבל לדעתו, כולם מסכימים שמותר ברשות היחיד. בית שמאי אוסרים ברשות הרבים משום מראית העין – שמא יחשבו שהוא מזיז בכדי להטיח גגו. ובית הלל סוברים שאין חשש למראית העין כי יש סולם אחר שמשתמשים בו בכדי לעלות לגג. איך דברי רב חנן מסתדרים עם דברי רב, שמקום שאסרו חכמים משום מראית העין, גם אסרו בחדרי חדרים? התשובה היא שהנושא הזה תלוי במחלוקת תנאים – רב חנן סובר כתנא אחד ורב כתנא אחר. יש גירסה אחרת בדברי רב חנן והקושי על דבריו מדברי רב בעניין חדרי חדרים והתירוץ. הגמרא מביאה ברייתא שבה יש הבנה אחרת במחלוקת בית שמאי ובית הלל. לפי הברייתא הם חולקים בהחזרת הסולם אבל להוליך כולם מודים שמותר. הברייתא גם מביאה דעות אחרות בקשר לסוג של סולם שעליהם מתווכחים והאם מותר רק להטות או גם להזיז לאט לאט. מסופר על בני ר' חייא שהתירו בסולם של עלייה בגלל שהבינו את הברייתא בצורה מסויימת אבל ר' חייא הוכיח אותם על כך שטעו בהבנתם. יש גירסה אחרת בסיפור לגבי מה התירו ולמה חשבו שמותר ועל בסיס מה חלק עליהם ר' חייא. אם בית שמאי מחמירים כאן למרות שיש צורך להגיע לשובך משום שמחת יום טוב, יוצא שהוא מחמיר ובית הלל מקילים לגבי שמחת יום טוב. זה סותר מחלוקתם בעניין כיסוי הדם – ששם בית שמאי מקילים משום שמחת יום טוב ובית הלל מחמירים. ר' יוחנן מציע להחליף את הדעות בעניין כיסוי הדם. אבל הגמרא דוחה את דבריו ומציע שיש לחלק בין המקרים. לאחר התירוץ, הגמרא מסבירה את הסתירה בצורה אחרת –  מהמשנה בכיסוי הדם על משנה אחרת הדנה גם בענייני יונים ששם בית שמאי מחמירים למרות שיש צורך להגיע ליונים משום שמחת יום טוב. שוב, ר' יוחנן מציע להחליף את הדעות בכיסוי הדם והגמרא דוחה את דבריו.

גלגל עיסה מערב יום טוב מפריש ממנה חלתה ביום טוב אבוה דשמואל אמר אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב

לימא פליגא דשמואל אדאבוה (דשמואל) דאמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש

אמר רבא מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה שם שאסורה לזרים:

מתני׳ בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון ובית הלל מתירין:

גמ׳ אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות הרבים דבית שמאי סברי הרואה אומר להטיח גגו הוא צריך ובית הלל סברי שובכו מוכיח עליו אבל ברשות היחיד דברי הכל מותר

איני והא אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי (אליעזר) ורבי שמעון אוסרין

איכא דאמרי אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות היחיד דבית שמאי אית להו דרב יהודה אמר רב ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב אבל ברשות הרבים דברי הכל אסור

לימא רב דאמר כבית שמאי

תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי (אליעזר) ורבי שמעון אוסרין


מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל שמוליכין את הסולם משובך לשובך לא נחלקו אלא להחזיר שבית שמאי אומרים אין מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין

אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בסולם של שובך אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור רבי דוסא אומר מטהו מחלון לחלון אחרים אומרים משום רבי דוסא אף מדדין בו

בני רבי חייא נפוק לקרייתא כי אתו אמר להו אבוהון כלום מעשה בא לידכם אמרו לו סולם בא לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם

אינהו סבור מדקא אמר רבי יהודה בסולם של עליה לא פליגי מכלל דתנא קמא סבר פליגי ולא היא רבי יהודה טעמיה דתנא קמא קא מפרש

ממאי מדקתני מוליכין את הסולם משובך לשובך ואי סלקא דעתך בסולם של עליה פליגי האי מוליכין את הסולם משובך לשובך מוליכין את הסולם לשובך מבעי ליה אלא לאו הכי קאמר של שובך אין של עליה לא

ואידך מי קתני סולם של שובך משובך לשובך קתני ואפילו לכמה שובכין

איכא דאמרי אמרו לו הטוי סולם של עליה בא לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם אינהו סבור מאי דקא אסר תנא קמא קא שרי רבי דוסא ולא היא מאי דקא שרי תנא קמא קא אסר רבי דוסא:

אבל מטהו מחלון לחלון וכו׳: אלמא גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא

ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום

אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם אלא היכא דאיכא דקר נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא

ואי נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דשובכו מוכיח עליו אבל התם לא

אלא אי קשיא הא קשיא בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יום ובית הלל אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל

אלמא גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה

ודלמא לא היא עד כאן לא אמרי בית שמאי אלא היכא דאיכא דקר נעוץ


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ביצה ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ביצה ט

גלגל עיסה מערב יום טוב מפריש ממנה חלתה ביום טוב אבוה דשמואל אמר אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב

לימא פליגא דשמואל אדאבוה (דשמואל) דאמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש

אמר רבא מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה שם שאסורה לזרים:

מתני׳ בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון ובית הלל מתירין:

גמ׳ אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות הרבים דבית שמאי סברי הרואה אומר להטיח גגו הוא צריך ובית הלל סברי שובכו מוכיח עליו אבל ברשות היחיד דברי הכל מותר

איני והא אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי (אליעזר) ורבי שמעון אוסרין

איכא דאמרי אמר רב חנן בר אמי מחלוקת ברשות היחיד דבית שמאי אית להו דרב יהודה אמר רב ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב אבל ברשות הרבים דברי הכל אסור

לימא רב דאמר כבית שמאי

תנאי היא דתניא שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי (אליעזר) ורבי שמעון אוסרין


מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מודים בית שמאי ובית הלל שמוליכין את הסולם משובך לשובך לא נחלקו אלא להחזיר שבית שמאי אומרים אין מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין

אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בסולם של שובך אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור רבי דוסא אומר מטהו מחלון לחלון אחרים אומרים משום רבי דוסא אף מדדין בו

בני רבי חייא נפוק לקרייתא כי אתו אמר להו אבוהון כלום מעשה בא לידכם אמרו לו סולם בא לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם

אינהו סבור מדקא אמר רבי יהודה בסולם של עליה לא פליגי מכלל דתנא קמא סבר פליגי ולא היא רבי יהודה טעמיה דתנא קמא קא מפרש

ממאי מדקתני מוליכין את הסולם משובך לשובך ואי סלקא דעתך בסולם של עליה פליגי האי מוליכין את הסולם משובך לשובך מוליכין את הסולם לשובך מבעי ליה אלא לאו הכי קאמר של שובך אין של עליה לא

ואידך מי קתני סולם של שובך משובך לשובך קתני ואפילו לכמה שובכין

איכא דאמרי אמרו לו הטוי סולם של עליה בא לידינו והתרנוהו אמר להם צאו ואסרו מה שהתרתם אינהו סבור מאי דקא אסר תנא קמא קא שרי רבי דוסא ולא היא מאי דקא שרי תנא קמא קא אסר רבי דוסא:

אבל מטהו מחלון לחלון וכו׳: אלמא גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא

ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום

אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם אלא היכא דאיכא דקר נעוץ אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא

ואי נמי עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דשובכו מוכיח עליו אבל התם לא

אלא אי קשיא הא קשיא בית שמאי אומרים לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יום ובית הלל אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל

אלמא גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא ורמינהי השוחט חיה ועוף ביום טוב אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה

ודלמא לא היא עד כאן לא אמרי בית שמאי אלא היכא דאיכא דקר נעוץ


גלול כלפי מעלה