Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א באייר תשע״ט | 16 מאי 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות כט

אסור לקבל כסף בעד קביעת מומים אלא אם כן, אתה כמו אילא ביבנה. מה היה מיוחד בו? על איזה דברים חשודים אנשים שישקרו. אסור לקבל כסף כדי לדון, להעיד, ללמד, לעשות מצוות כמו הכנת מי חטאת. אז איך אנשים מקבלים משכורות בעד דברים אלו? מי שחשוד על בכורות, מה אפשר/אי אפשר לקנות ממנו?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

כאילא ביבנה שהתירו לו ביבנה חכמים להיות נוטל ארבע איסרות לבהמה דקה וששה לגסה בין תם ובין בעל מום

גמ׳ מאי טעמא האי נפיש טירחיה והאי לא נפיש טירחיה

בין תם ובין בעל מום בשלמא בעל מום משום דקא שרי ליה אלא תם אמאי דאם כן אתי למיחשדיה ואמרי האי בעל מום תם הוא והאי דקא שרי ליה משום אגרא

אי הכי תם נמי אמרי בעל מום הוא והאי דלא קשרי ליה סבר כי היכי דלשקול אגריה זימנא אחריתי חד זימנא תקינו ליה רבנן תרי זימני לא תקינו ליה רבנן

מתני׳ הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים להעיד עדותיו בטילין להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה

אם היה כהן מטמאהו מתרומתו מאכילו ומשקו וסכו ואם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל

גמ׳ מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ראה למדתי אתכם וגו׳ מה אני בחנם אף אתם בחנם

תניא נמי הכי כאשר צוני ה׳ אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר תלמוד לומר אמת קנה ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכר

להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה ורמינהו המקדש במי חטאת באפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי שהוא ישראל

אמר אביי לא קשיא כאן בשכר הבאה ומלוי כאן בשכר הזאה וקידוש

דיקא נמי דקתני הכא להזות ולקדש והתם קתני המקדש במי חטאת ובאפר חטאת שמע מינה

אם היה כהן מטמאהו מתרומתו כו׳ איהו גופיה היכי אזיל

לבית הפרס דרבנן דאמר רב יהודה אמר רב מנפח אדם בית הפרס והולך


ורב יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש טהור

אי נמי בשאר טומאות דלא מזהר עלייהו

אם היה זקן מרכיבו על החמור תנא כפועל בטל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה

מתני׳ החשוד על הבכורות אין לוקחין ממנו בשר צבאים ולא עורות שאינן עבודים רבי אליעזר אומר לוקחין ממנו עורות של נקבה ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי אבל לוקחין ממנו טוי ובגדים

גמ׳ בשר צבאים דמיחלף בדעגלה

ולא עורות שאינן עבודים הא עבודים זבנינן אם איתא דבכור הוה לא הוה טרח ביה סבר אי שמעו ביה רבנן מפסדו לי מינאי

רבי אליעזר אומר לוקחין ממנו עורות של נקבה מאי טעמא מידע ידיע

ותנא קמא אם כן זכר נמי חייק לזכרותיה ואמר עכברים אכלוה ואידך בי עכברים מידע ידיע

ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי השתא צמר מלובן לא זבנינן צואי מיבעיא אלא חדא קתני צמר מלובן מצואתו

אבל לוקחין ממנו טוי ובגדים השתא טוי זבנינן בגדים מיבעיא מאי בגדים נמטי

מתני׳ החשוד על השביעית אין לוקחין ממנו פשתן ואפילו סרק אבל לוקחין מהם טוי ואריג

גמ׳ השתא טוי זבנינן אריג מיבעיא מאי אריג תיכי

מתני׳ החשוד להיות מוכר תרומה לשום חולין אין לוקחין ממנו אפילו מים ומלח דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרות אין לוקחין ממנו

גמ׳ לאתויי מאי לאתויי קרבי דגים דמערבי בהו שמן זית

ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות כט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות כט

כאילא ביבנה שהתירו לו ביבנה חכמים להיות נוטל ארבע איסרות לבהמה דקה וששה לגסה בין תם ובין בעל מום

גמ׳ מאי טעמא האי נפיש טירחיה והאי לא נפיש טירחיה

בין תם ובין בעל מום בשלמא בעל מום משום דקא שרי ליה אלא תם אמאי דאם כן אתי למיחשדיה ואמרי האי בעל מום תם הוא והאי דקא שרי ליה משום אגרא

אי הכי תם נמי אמרי בעל מום הוא והאי דלא קשרי ליה סבר כי היכי דלשקול אגריה זימנא אחריתי חד זימנא תקינו ליה רבנן תרי זימני לא תקינו ליה רבנן

מתני׳ הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים להעיד עדותיו בטילין להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה

אם היה כהן מטמאהו מתרומתו מאכילו ומשקו וסכו ואם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל

גמ׳ מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ראה למדתי אתכם וגו׳ מה אני בחנם אף אתם בחנם

תניא נמי הכי כאשר צוני ה׳ אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר תלמוד לומר אמת קנה ומנין שלא יאמר כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר תלמוד לומר אמת קנה ואל תמכר

להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה ורמינהו המקדש במי חטאת באפר חטאת הרי זו מקודשת אף על פי שהוא ישראל

אמר אביי לא קשיא כאן בשכר הבאה ומלוי כאן בשכר הזאה וקידוש

דיקא נמי דקתני הכא להזות ולקדש והתם קתני המקדש במי חטאת ובאפר חטאת שמע מינה

אם היה כהן מטמאהו מתרומתו כו׳ איהו גופיה היכי אזיל

לבית הפרס דרבנן דאמר רב יהודה אמר רב מנפח אדם בית הפרס והולך


ורב יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש טהור

אי נמי בשאר טומאות דלא מזהר עלייהו

אם היה זקן מרכיבו על החמור תנא כפועל בטל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה

מתני׳ החשוד על הבכורות אין לוקחין ממנו בשר צבאים ולא עורות שאינן עבודים רבי אליעזר אומר לוקחין ממנו עורות של נקבה ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי אבל לוקחין ממנו טוי ובגדים

גמ׳ בשר צבאים דמיחלף בדעגלה

ולא עורות שאינן עבודים הא עבודים זבנינן אם איתא דבכור הוה לא הוה טרח ביה סבר אי שמעו ביה רבנן מפסדו לי מינאי

רבי אליעזר אומר לוקחין ממנו עורות של נקבה מאי טעמא מידע ידיע

ותנא קמא אם כן זכר נמי חייק לזכרותיה ואמר עכברים אכלוה ואידך בי עכברים מידע ידיע

ואין לוקחין ממנו צמר מלובן וצואי השתא צמר מלובן לא זבנינן צואי מיבעיא אלא חדא קתני צמר מלובן מצואתו

אבל לוקחין ממנו טוי ובגדים השתא טוי זבנינן בגדים מיבעיא מאי בגדים נמטי

מתני׳ החשוד על השביעית אין לוקחין ממנו פשתן ואפילו סרק אבל לוקחין מהם טוי ואריג

גמ׳ השתא טוי זבנינן אריג מיבעיא מאי אריג תיכי

מתני׳ החשוד להיות מוכר תרומה לשום חולין אין לוקחין ממנו אפילו מים ומלח דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרות אין לוקחין ממנו

גמ׳ לאתויי מאי לאתויי קרבי דגים דמערבי בהו שמן זית

ההוא טבחא דהוה חשוד לזבוני


גלול כלפי מעלה