Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד באייר תשע״ט | 19 מאי 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות לב

מניין אפשר לדרוש מהפסוקים שמעשר בהמה אינו ניתן לפדיון ואינו ניתן למכירה כשבכור בהמה טמאה לא ניתן לפדיון אבל כן ניתן למכירה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

דבר שאינו נישום מחיים לא גזור רבנן וביתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא

ואף רב שמואל בר רב יצחק סבר לה להא דרבא דאמר רב שמואל בר רב יצחק מנין למעשר בהמה של יתומים שמוכרים אותו כדרכו

שנאמר רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר איזהו דבר שאין בו ברכה מחיים אלא לאחר שחיטה הוי אומר זה מעשר בהמה

איבעיא להו מהו להבליעו בעצמות רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר מבליעו וחד אמר אין מבליעו

ולא פליגי הא בדקה הא בגסה

ואיבעית אימא אידי ואידי בגסה ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה

גופא בבכור הוא אומר לא יפדה ונמכר במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום מנא הני מילי

אמר רב חיננא אמר רב וכן אמר רב דימי אמר רבי יוחנן נאמר לא יגאל במעשר ונאמר ולא יגאל בחרמים מה להלן מכירה עמו אף כאן מכירה עמו

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב הונא בריה דרב יהושע מפני דאי לא מפני איכא למפרך מה לחרמים שכן חלים על הכל

לאיי אפנויי מפני לא יאמר ולא יגאל בחרמים ויגמר ממעשר מה מעשר קדוש ואינו נגאל אף חרמים קדושים ואינם נגאלין ולא יגאל דכתב רחמנא למה לי לאפנויי

איכא למיפרך מה למעשר שכן קדוש לפניו ולאחריו

אלא לא יאמר לא יגאל בחרמים ויגמר מבכור מה בכור קדוש ואינו נגאל אף חרמים קדושין ואינן נגאלין לא יגאל דכתב רחמנא למה לי לאפנויי

איכא למיפרך מה לבכור שכן קדושתו מרחם

אלא לא יאמר לא יגאל במעשר ויגמר העברה העברה מבכור מה בכור קדוש ואינו נגאל אף מעשר קדוש ואינו נגאל לא יגאל דכתב רחמנא במעשר למה לי לאפנויי

ואכתי במעשר נמי לא מפני דאיכא למיפרך כדפרכינן

והעברת קרא יתירא הוא

בכור נמי נילף גאולה גאולה מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני

ומאי חזית דלא תפדה דבכור לגופיה ודמעשר לאפנויי ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפנויי

דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה

מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה

הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן

ולילף בכור העברה העברה ממעשר דהא מעשר נמי גמר גאולה גאולה מחרמים

מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר מעשר גאולה כמותו

רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעלים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו

דתניא חרמים כל זמן שהן בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהם שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳ נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה לא


יגאל דכתב רחמנא למה לי אם אינו ענין לחרמים תנהו ענין למעשר אימא תנהו ענין לבכור מעשר גאולה כמותו

רב אשי אמר לא יגאל דמעשר לא ימכר הוא אמר רב אשי מנא אמינא לה דכתיב והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל

אימתי עושה תמורה מחיים אימתי אינו נגאל מחיים הא לאחר שחיטה נגאל הא בעי העמדה והערכה

אלא שמע מינה לא יגאל לא ימכר הוא

הניחא למאן דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה אלא למאן דאמר קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה מאי איכא למימר

אנן הכי קאמרינן מי איכא דמחיים לא מיפריק ולאחר שחיטה מיפריק אלמה לא מחיים דאלימא קדושתיה לא מיפריק לאחר שחיטה דאקיל ליה קדושתיה מיפריק

ולא כל דכן הוא ומה מחיים דאלים למיתפס פדיונו לא מיפריק לאחר שחיטה דלא אלים למיתפס פדיונו מיפריק אלא שמע מינה לא יגאל לא ימכר הוא

ולכתוב רחמנא לא ימכר אי כתב רחמנא לא ימכר הוה אמינא איזדבוני הוא דלא מזדבן דקא עביד עובדין דחול אבל איפרוקי מיפריק דהא עיילי דמיו להקדש להכי כתב רחמנא לא יגאל דלא איזדבוני מיזדבן ולא איפרוקי מיפריק

מתני׳ בית שמאי אומרים לא ימנה ישראל עם הכהן לבכור ובית הלל מתירין ואפילו גוי

גמ׳ מתניתין מני רבי עקיבא היא דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אפילו זרים רבי עקיבא מתיר אפילו גוי

מאי טעמא דבית שמאי דכתיב ובשרם יהיה לך וגו׳ מה התם כהנים אין ישראל לא אף הכא כהנים אין ישראל לא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות לב

דבר שאינו נישום מחיים לא גזור רבנן וביתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא

ואף רב שמואל בר רב יצחק סבר לה להא דרבא דאמר רב שמואל בר רב יצחק מנין למעשר בהמה של יתומים שמוכרים אותו כדרכו

שנאמר רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר איזהו דבר שאין בו ברכה מחיים אלא לאחר שחיטה הוי אומר זה מעשר בהמה

איבעיא להו מהו להבליעו בעצמות רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר מבליעו וחד אמר אין מבליעו

ולא פליגי הא בדקה הא בגסה

ואיבעית אימא אידי ואידי בגסה ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה

גופא בבכור הוא אומר לא יפדה ונמכר במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום מנא הני מילי

אמר רב חיננא אמר רב וכן אמר רב דימי אמר רבי יוחנן נאמר לא יגאל במעשר ונאמר ולא יגאל בחרמים מה להלן מכירה עמו אף כאן מכירה עמו

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב הונא בריה דרב יהושע מפני דאי לא מפני איכא למפרך מה לחרמים שכן חלים על הכל

לאיי אפנויי מפני לא יאמר ולא יגאל בחרמים ויגמר ממעשר מה מעשר קדוש ואינו נגאל אף חרמים קדושים ואינם נגאלין ולא יגאל דכתב רחמנא למה לי לאפנויי

איכא למיפרך מה למעשר שכן קדוש לפניו ולאחריו

אלא לא יאמר לא יגאל בחרמים ויגמר מבכור מה בכור קדוש ואינו נגאל אף חרמים קדושין ואינן נגאלין לא יגאל דכתב רחמנא למה לי לאפנויי

איכא למיפרך מה לבכור שכן קדושתו מרחם

אלא לא יאמר לא יגאל במעשר ויגמר העברה העברה מבכור מה בכור קדוש ואינו נגאל אף מעשר קדוש ואינו נגאל לא יגאל דכתב רחמנא במעשר למה לי לאפנויי

ואכתי במעשר נמי לא מפני דאיכא למיפרך כדפרכינן

והעברת קרא יתירא הוא

בכור נמי נילף גאולה גאולה מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני

ומאי חזית דלא תפדה דבכור לגופיה ודמעשר לאפנויי ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפנויי

דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה

מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה

הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן

ולילף בכור העברה העברה ממעשר דהא מעשר נמי גמר גאולה גאולה מחרמים

מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר מעשר גאולה כמותו

רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעלים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו

דתניא חרמים כל זמן שהן בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהם שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה׳ נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה לא


יגאל דכתב רחמנא למה לי אם אינו ענין לחרמים תנהו ענין למעשר אימא תנהו ענין לבכור מעשר גאולה כמותו

רב אשי אמר לא יגאל דמעשר לא ימכר הוא אמר רב אשי מנא אמינא לה דכתיב והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל

אימתי עושה תמורה מחיים אימתי אינו נגאל מחיים הא לאחר שחיטה נגאל הא בעי העמדה והערכה

אלא שמע מינה לא יגאל לא ימכר הוא

הניחא למאן דאמר קדשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה אלא למאן דאמר קדשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה מאי איכא למימר

אנן הכי קאמרינן מי איכא דמחיים לא מיפריק ולאחר שחיטה מיפריק אלמה לא מחיים דאלימא קדושתיה לא מיפריק לאחר שחיטה דאקיל ליה קדושתיה מיפריק

ולא כל דכן הוא ומה מחיים דאלים למיתפס פדיונו לא מיפריק לאחר שחיטה דלא אלים למיתפס פדיונו מיפריק אלא שמע מינה לא יגאל לא ימכר הוא

ולכתוב רחמנא לא ימכר אי כתב רחמנא לא ימכר הוה אמינא איזדבוני הוא דלא מזדבן דקא עביד עובדין דחול אבל איפרוקי מיפריק דהא עיילי דמיו להקדש להכי כתב רחמנא לא יגאל דלא איזדבוני מיזדבן ולא איפרוקי מיפריק

מתני׳ בית שמאי אומרים לא ימנה ישראל עם הכהן לבכור ובית הלל מתירין ואפילו גוי

גמ׳ מתניתין מני רבי עקיבא היא דתניא בכור אין נמנין עליו אלא חבורה שכולה כהנים דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אפילו זרים רבי עקיבא מתיר אפילו גוי

מאי טעמא דבית שמאי דכתיב ובשרם יהיה לך וגו׳ מה התם כהנים אין ישראל לא אף הכא כהנים אין ישראל לא


גלול כלפי מעלה