Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז באייר תשע״ט | 22 מאי 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות לה

מי נאמן או אינו נאמן להעיד על כך שהמום נפל בו בעצמו ולא הוטל בכוונה על ידי מישהו כדי להתירו באכילה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

טימא טהרות ומת לא קנסו בנו אחריו מאי טעמא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק קנסא דרבנן לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן

מתני׳ מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל וראהו קסטור אחד ואמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום נטל פיגום וצרם אזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירו ואחר שהתירו הלך וצירם באזני בכורות אחרים ואסרו

פעם אחת היו תינוקות משחקין בשדה וקשרו זנבי טלאים זה בזה ונפסקה זנבו של אחד מהם והרי הוא בכור ובא מעשה לפני חכמים והתירו ראו שהתירו הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור שלא לדעתו מותר

גמ׳ פעם אחרת היה כו׳ וצריכא דאי אשמעינן גוי דלא אתי למיסרך אבל קטן דאתי למיסרך אימא לא

ואי אשמועינן קטן משום דלא אתי לאיחלופי בגדול אבל גוי דאתי לאיחלופי בגדול אימא לא צריכא

אמר רב חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דאמרו ליה אלא אם כן היה בו מום אבל אם אמרו ליה אם נעשה בו מום כמאן דאמרו ליה זיל עביד ביה מומא דמי

אמר רבא מכדי ממילא הוא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שנא

זה הכלל כל שהוא לדעת אסור לאיתויי מאי לאיתויי גרמא

שלא לדעת לאיתויי מסיח לפי תומו

מתני׳ היה בכור רדפו בעטו ועשה בו מום הרי זה שוחטין עליו

גמ׳ אמר רב פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא פשיטא

מהו דתימא צעריה הוא דמדכר קא משמע לן

איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין אבל שלא בשעת רדיפה לא אלא אפילו לאחר רדיפה נמי מאי טעמא צעריה דמדכר

אמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפוותיה איכא דאמרי אימרא נמי באודניה אימור דרך צדעיו נפק

אמר רבא אכל ולא מיחזי פעי ומיחזי הוי מומא מאי קא משמע לן תנינא החוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו הפנימיות שנעקרו מאי טעמא לאו משום דכי פעי מיחזי

אמר רב פפא רבא נמי טעמא דמתניתין מפרש מאי טעמא נעקרו הוי מומא משום דכי פעי מיחזי

מתני׳ כל המומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין רועים כהנים אינן נאמנין רבן שמעון בן גמליאל אומר נאמן הוא על של חבירו ואין נאמן על של עצמו רבי מאיר אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

גמ׳ רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר רועי ישראל בי כהנים נאמנין ללגימא לא חיישינן

רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מימר אמר כיון דקא טרחנא ביה לא שביק לדידי ויהיב לאחריני

והוא הדין כהן לכהן דחיישינן לגומלין

ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ואתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

וחד אמר רועי ישראל והן כהנים נאמנין


מימר אמר לא שביק צורבא מרבנן ויהיב לדידי רועי כהנים והן ישראל אינן נאמנין דחיישינן ללגימא

וכל שכן כהן לכהן דחיישינן לגומלין וחיישינן ללגימא ואתא רבן שמעון למימר נאמן על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ואתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

בשלמא למאן דאמר רועי ישראל והן כהנים נאמנין היינו דאתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

אלא למאן דאמר רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מאי אתא רבי מאיר לאשמועינן היינו תנא קמא

איכא בינייהו דרבי יהושע בן קפוסאי דתניא רבי יהושע בן קפוסאי אומר בכור בי כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו

רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו בנו אפילו בתו רבי יוסי אומר אפילו עשרה והן בני ביתו אין מעידין עליו

כמאן אזלא הא דאמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור שנולד בי ישראל צריך שנים מן השוק להעיד עליו

כמאן כרבי יהושע בן קפוסאי

רב נחמן אמר בעלים מעידין עליו דאי לא תימא הכי מעשר לרבי מאיר מי מעיד עליו

מעשר ודאי מהימן דאי בעי שדי ביה מומא בכוליה עדריה אלא ספק בכור לרבי מאיר מי מעיד עליו

וכי תימא הכי נמי דלית ליה תקנתא והתנן שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב

אלא שמע מינה בעלים מעידין עליו כהנים הוא דחשידי אמומי ישראל לא חשידי אמומי

איתמר רב נחמן אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל רבא אמר הלכה כרבי יוסי

ומי אמר רבא הכי והאמר רבא בעלים עומדים עמנו בחוץ נכנס שלם ויצא חבול מעידין עליו אימא כל בעלים עומדים ולא חיישינן

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ניחוש לחשדא קא משמע לן והלכתא כרבן שמעון בן גמליאל ודוקא בנו ובתו אבל אשתו לא מאי טעמא אשתו כגופו דמי

אמר ליה רב פפא לאביי לרבי מאיר דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו וקאמר רבי מאיר החשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה כהנים הכי נמי דלא דייני דינא והכתיב ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות לה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות לה

טימא טהרות ומת לא קנסו בנו אחריו מאי טעמא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק קנסא דרבנן לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן

מתני׳ מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל וראהו קסטור אחד ואמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום נטל פיגום וצרם אזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירו ואחר שהתירו הלך וצירם באזני בכורות אחרים ואסרו

פעם אחת היו תינוקות משחקין בשדה וקשרו זנבי טלאים זה בזה ונפסקה זנבו של אחד מהם והרי הוא בכור ובא מעשה לפני חכמים והתירו ראו שהתירו הלכו וקשרו זנבות בכורות אחרים ואסרו זה הכלל כל שהוא לדעתו אסור שלא לדעתו מותר

גמ׳ פעם אחרת היה כו׳ וצריכא דאי אשמעינן גוי דלא אתי למיסרך אבל קטן דאתי למיסרך אימא לא

ואי אשמועינן קטן משום דלא אתי לאיחלופי בגדול אבל גוי דאתי לאיחלופי בגדול אימא לא צריכא

אמר רב חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דאמרו ליה אלא אם כן היה בו מום אבל אם אמרו ליה אם נעשה בו מום כמאן דאמרו ליה זיל עביד ביה מומא דמי

אמר רבא מכדי ממילא הוא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי ממילא הוא ולא שנא

זה הכלל כל שהוא לדעת אסור לאיתויי מאי לאיתויי גרמא

שלא לדעת לאיתויי מסיח לפי תומו

מתני׳ היה בכור רדפו בעטו ועשה בו מום הרי זה שוחטין עליו

גמ׳ אמר רב פפא לא שנו אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא פשיטא

מהו דתימא צעריה הוא דמדכר קא משמע לן

איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא בשעת רדיפה אין אבל שלא בשעת רדיפה לא אלא אפילו לאחר רדיפה נמי מאי טעמא צעריה דמדכר

אמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפוותיה איכא דאמרי אימרא נמי באודניה אימור דרך צדעיו נפק

אמר רבא אכל ולא מיחזי פעי ומיחזי הוי מומא מאי קא משמע לן תנינא החוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו הפנימיות שנעקרו מאי טעמא לאו משום דכי פעי מיחזי

אמר רב פפא רבא נמי טעמא דמתניתין מפרש מאי טעמא נעקרו הוי מומא משום דכי פעי מיחזי

מתני׳ כל המומין הראויין לבא בידי אדם רועי ישראל נאמנין רועים כהנים אינן נאמנין רבן שמעון בן גמליאל אומר נאמן הוא על של חבירו ואין נאמן על של עצמו רבי מאיר אומר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

גמ׳ רבי יוחנן ורבי אלעזר חד אמר רועי ישראל בי כהנים נאמנין ללגימא לא חיישינן

רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מימר אמר כיון דקא טרחנא ביה לא שביק לדידי ויהיב לאחריני

והוא הדין כהן לכהן דחיישינן לגומלין

ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ואתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

וחד אמר רועי ישראל והן כהנים נאמנין


מימר אמר לא שביק צורבא מרבנן ויהיב לדידי רועי כהנים והן ישראל אינן נאמנין דחיישינן ללגימא

וכל שכן כהן לכהן דחיישינן לגומלין וחיישינן ללגימא ואתא רבן שמעון למימר נאמן על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ואתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

בשלמא למאן דאמר רועי ישראל והן כהנים נאמנין היינו דאתא רבי מאיר למימר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו

אלא למאן דאמר רועי כהנים בי ישראל אין נאמנין מאי אתא רבי מאיר לאשמועינן היינו תנא קמא

איכא בינייהו דרבי יהושע בן קפוסאי דתניא רבי יהושע בן קפוסאי אומר בכור בי כהן צריך שנים מן השוק להעיד עליו

רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו בנו אפילו בתו רבי יוסי אומר אפילו עשרה והן בני ביתו אין מעידין עליו

כמאן אזלא הא דאמר רב חסדא אמר רב קטינא ספק בכור שנולד בי ישראל צריך שנים מן השוק להעיד עליו

כמאן כרבי יהושע בן קפוסאי

רב נחמן אמר בעלים מעידין עליו דאי לא תימא הכי מעשר לרבי מאיר מי מעיד עליו

מעשר ודאי מהימן דאי בעי שדי ביה מומא בכוליה עדריה אלא ספק בכור לרבי מאיר מי מעיד עליו

וכי תימא הכי נמי דלית ליה תקנתא והתנן שהיה רבי יוסי אומר כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות ורבי מאיר מחייב

אלא שמע מינה בעלים מעידין עליו כהנים הוא דחשידי אמומי ישראל לא חשידי אמומי

איתמר רב נחמן אמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל רבא אמר הלכה כרבי יוסי

ומי אמר רבא הכי והאמר רבא בעלים עומדים עמנו בחוץ נכנס שלם ויצא חבול מעידין עליו אימא כל בעלים עומדים ולא חיישינן

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ניחוש לחשדא קא משמע לן והלכתא כרבן שמעון בן גמליאל ודוקא בנו ובתו אבל אשתו לא מאי טעמא אשתו כגופו דמי

אמר ליה רב פפא לאביי לרבי מאיר דאמר החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו וקאמר רבי מאיר החשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה כהנים הכי נמי דלא דייני דינא והכתיב ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע


גלול כלפי מעלה