Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א באייר תשע״ט | 26 מאי 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות לט

מהן מומים שבעין, בחוטם, בשפתיים, בביצים, בגיד, בערוה של הנקבה? אם יש אבר חסר מבפנים, האם זה נחשב מום? האם יש מקרים שנפסול את הבמה להקרבה אבל לא נתיר אותה לשחיטה (בכור) או לפדיון (מוקדשים)?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

או דלמא בכל סעודה וסעודה אם תימצי לומר בסעודה ראשונה קודם אכילה או לאחר אכילה קודם אכילה ודאי מעלי ליה כסמא לאחר אכילה מאי קודם שתיה או לאחר שתיה וקודם שתיה ודאי מעלי ליה כשערי לאחר שתיה מאי

קשור או מותר מותר ודאי מעלי ליה קשור מאי לבדו או עם חבירו עם חבירו ודאי מעלי ליה לבדו מאי

בעיר ובשדה בשדה ודאי מעלי ליה בעיר מאי בעי רב אשי אם תימצי לומר בשדה גינה הסמוכה לעיר מאי תיקו

רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שיהו משולשים

בעי מיניה פנחס אחוה דמר שמואל משמואל אכל ולא איתסי למפרע הוי מומא או מיכן ולהבא הוי מומא

למאי נפקא מינה למימעל בפדיונו אי אמרת למפרע הוי מומא מעיל

ואי מיכן ולהבא הוי מומא לא מעיל מאי קרי שמואל עליה פסחים בזזו ב(ו)ז

מתני׳ חוטמו שניקב ושנפגם ושנסדק שפמו שניקבה שנפגמה שנסדקה

גמ׳ תנו רבנן ניקבו חוטמין זה לתוך זה מבחוץ הרי זה מום מבפנים אינו מום שפתו שניקבה ושנפגמה ושנסדקה אמר רב פפא תורא ברא דשיפתיה

מתני׳ חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו הפנימים שנעקרו רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין בודקין מן התיומת ולפנים ואף לא את התיומת

גמ׳ תנו רבנן התיומת איזהו תיומת מן התיומת ולפנים ותיומת עצמה כלפנים רבי יהושע בן קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות בלבד רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר

מאי קאמר ותו רבי יהושע בן קפוצאי היינו תנא קמא

חסורי מיחסרא והכי קתני איזהו הפנימית מן התיומת ולפנים ותיומת עצמה כלפנים במה דברים אמורים שנפגמו ושנגממו אבל נעקרו שוחטין

רבי יהושע בן קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות אבל פנימיות שנעקרו מישחט עלייהו לא שחטינן אבל אפסולי מיפסל רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר ואפילו איפסולי לא איפסיל

בעי רב אחדבוי בר אמי יש מחוסר אבר מבפנים או אין מחוסר אבר מבפנים למאי אי לבכור פסח או עור כתיב

אי לקדשים עורת או שבור כתיב לאישחוטי ולאיפרוקי לא איבעיא לן כי מיבעיא לן לאיפסולי מאי

תמים יהיה לרצון אמר רחמנא תמים אין חסרון לא או דלמא תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו מה מום מאבראי אף חסרון מאבראי

תא שמע ואת שתי הכליות ולא בעל כוליא אחת ולא בעל שלש כוליות ותניא אידך יסירנה לרבות בעל כוליא אחת

סברוה דכולי עלמא אין בריה באחת דהא מיחסר חסר לימא בהא קמיפלגי דמר סבר חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר סבר חסרון מבפנים לא שמיה חסרון

אמר רב חייא בר יוסף דכולי עלמא יש בריה באחת וחסרון מבפנים שמיה חסרון ולא קשיא כאן כשנבראה בשתים וחסרו כאן כשנבראה באחת מעיקרא

והא דומיא דשלש קתני מה שלש מעיקרא אף אחת מעיקרא

אלא הכא ביש בריה מעיקרא קמיפלגי מר סבר יש בריה באחת ומר סבר אין בריה באחת

ורבי יוחנן אמר דכולי עלמא אין בריה באחת וחסרון מבפנים שמיה חסרון ולא קשיא כאן שחסרה קודם שחיטה כאן שחסרה לאחר שחיטה ולאחר שחיטה קודם קבלה מי שרי


והאמר רבי זירא אמר רב הצורם אזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול שנאמר ולקח מדם הפר הפר שהיה כבר אלא כאן שחסרה קודם קבלה כאן שחסרה לאחר קבלה

ולאחר קבלה קודם זריקה מי שרי והתניא שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם שיהא תמים בן שנה בשעת שחיטה

ומנין בקבלה והולכה והזייה תלמוד לומר יהיה שיהו כל הויותיו תם ובן שנה

תרגמא אבן שנה הכי נמי מסתברא דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב זורק את הדם שמע מינה

ומי איכא מידי דבשעת שחיטה הוי בן שנה ובשעת קבלה והולכה הוי בן שתי שנים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים

לימא כתנאי ומעוך וכתות ונתוק וכרות כולן בביצים דברי רבי יהודה

בביצים ולא בגיד אימא אף בביצים דברי רבי יהודה רבי אליעזר בן יעקב אומר כולן בגיד רבי יוסי אומר מעוך וכתות אף בביצים נתוק וכרות בגיד אין בביצים לא

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר סבר לא שמיה חסרון

ותסברא רבי יוסי מאי קסבר אי קסבר חסרון מבפנים שמיה חסרון אפילו נתוק וכרות נמי ואי קסבר לא שמיה חסרון אפילו מעוך וכתות נמי לא

אלא הכא במומים שבגלוי קמיפלגי רבי יהודה סבר מעוך וכתות הוי מומא דמיכווצן נתוק וכרות הוי מומא דהא תליין רבי אליעזר בן יעקב סבר מעוך וכתות לא הוי מומא דמעיקרא נמי זמנין דמיכווצן נתוק וכרות לא הוי מומא דמעיקרא נמי זימנין דתליין

ורבי יוסי סבר מעוך וכתות הוי מומא דהא ליתנהו נתוק וכרות לא הוי מומא דהא איתנהו

מתני׳ נפגם הזובן העריה של נקבה במוקדשין נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן הפרק או שראש זנב מפצל נקלפה העור והבשר והעצם נשאר או שיש בשר מחוליא לחוליא מלא אצבע

גמ׳ אמר רבי אלעזר נפגם ולא ניטל כיס ולא זכרות תניא נמי הכי נפגם ולא ניטל כיס ולא זכרות אמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בעינבל אחד שנטלו זאב וחזר לאיתנו

נפגמה הזנב מן העצם וכו׳ תנא אצבע שאמרו אחד מארבעה בטפח של כל האדם למאי הלכתא אמר רבה לענין תכלת דתניא כמה חוטין הוא נותן בית שמאי אומרים ארבעה ובית הלל אומרים שלשה

וכמה תהא משולשת בית שמאי אומרים ארבעה ובית הלל אומרים שלשה ושליש שבית הלל אומרים אחד מארבע בטפח של כל אדם

רב הונא בריה דרב יהושע אמר לשתי אמות דתנן שתי אמות היו


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות לט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות לט

או דלמא בכל סעודה וסעודה אם תימצי לומר בסעודה ראשונה קודם אכילה או לאחר אכילה קודם אכילה ודאי מעלי ליה כסמא לאחר אכילה מאי קודם שתיה או לאחר שתיה וקודם שתיה ודאי מעלי ליה כשערי לאחר שתיה מאי

קשור או מותר מותר ודאי מעלי ליה קשור מאי לבדו או עם חבירו עם חבירו ודאי מעלי ליה לבדו מאי

בעיר ובשדה בשדה ודאי מעלי ליה בעיר מאי בעי רב אשי אם תימצי לומר בשדה גינה הסמוכה לעיר מאי תיקו

רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שיהו משולשים

בעי מיניה פנחס אחוה דמר שמואל משמואל אכל ולא איתסי למפרע הוי מומא או מיכן ולהבא הוי מומא

למאי נפקא מינה למימעל בפדיונו אי אמרת למפרע הוי מומא מעיל

ואי מיכן ולהבא הוי מומא לא מעיל מאי קרי שמואל עליה פסחים בזזו ב(ו)ז

מתני׳ חוטמו שניקב ושנפגם ושנסדק שפמו שניקבה שנפגמה שנסדקה

גמ׳ תנו רבנן ניקבו חוטמין זה לתוך זה מבחוץ הרי זה מום מבפנים אינו מום שפתו שניקבה ושנפגמה ושנסדקה אמר רב פפא תורא ברא דשיפתיה

מתני׳ חוטין החיצונות שנפגמו ושנגממו הפנימים שנעקרו רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין בודקין מן התיומת ולפנים ואף לא את התיומת

גמ׳ תנו רבנן התיומת איזהו תיומת מן התיומת ולפנים ותיומת עצמה כלפנים רבי יהושע בן קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות בלבד רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר

מאי קאמר ותו רבי יהושע בן קפוצאי היינו תנא קמא

חסורי מיחסרא והכי קתני איזהו הפנימית מן התיומת ולפנים ותיומת עצמה כלפנים במה דברים אמורים שנפגמו ושנגממו אבל נעקרו שוחטין

רבי יהושע בן קפוצאי אומר אין שוחטין אלא על החיצונות אבל פנימיות שנעקרו מישחט עלייהו לא שחטינן אבל אפסולי מיפסל רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר ואפילו איפסולי לא איפסיל

בעי רב אחדבוי בר אמי יש מחוסר אבר מבפנים או אין מחוסר אבר מבפנים למאי אי לבכור פסח או עור כתיב

אי לקדשים עורת או שבור כתיב לאישחוטי ולאיפרוקי לא איבעיא לן כי מיבעיא לן לאיפסולי מאי

תמים יהיה לרצון אמר רחמנא תמים אין חסרון לא או דלמא תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו מה מום מאבראי אף חסרון מאבראי

תא שמע ואת שתי הכליות ולא בעל כוליא אחת ולא בעל שלש כוליות ותניא אידך יסירנה לרבות בעל כוליא אחת

סברוה דכולי עלמא אין בריה באחת דהא מיחסר חסר לימא בהא קמיפלגי דמר סבר חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר סבר חסרון מבפנים לא שמיה חסרון

אמר רב חייא בר יוסף דכולי עלמא יש בריה באחת וחסרון מבפנים שמיה חסרון ולא קשיא כאן כשנבראה בשתים וחסרו כאן כשנבראה באחת מעיקרא

והא דומיא דשלש קתני מה שלש מעיקרא אף אחת מעיקרא

אלא הכא ביש בריה מעיקרא קמיפלגי מר סבר יש בריה באחת ומר סבר אין בריה באחת

ורבי יוחנן אמר דכולי עלמא אין בריה באחת וחסרון מבפנים שמיה חסרון ולא קשיא כאן שחסרה קודם שחיטה כאן שחסרה לאחר שחיטה ולאחר שחיטה קודם קבלה מי שרי


והאמר רבי זירא אמר רב הצורם אזן הפר ואחר כך קיבל דמו פסול שנאמר ולקח מדם הפר הפר שהיה כבר אלא כאן שחסרה קודם קבלה כאן שחסרה לאחר קבלה

ולאחר קבלה קודם זריקה מי שרי והתניא שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם שיהא תמים בן שנה בשעת שחיטה

ומנין בקבלה והולכה והזייה תלמוד לומר יהיה שיהו כל הויותיו תם ובן שנה

תרגמא אבן שנה הכי נמי מסתברא דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב זורק את הדם שמע מינה

ומי איכא מידי דבשעת שחיטה הוי בן שנה ובשעת קבלה והולכה הוי בן שתי שנים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים

לימא כתנאי ומעוך וכתות ונתוק וכרות כולן בביצים דברי רבי יהודה

בביצים ולא בגיד אימא אף בביצים דברי רבי יהודה רבי אליעזר בן יעקב אומר כולן בגיד רבי יוסי אומר מעוך וכתות אף בביצים נתוק וכרות בגיד אין בביצים לא

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר חסרון מבפנים שמיה חסרון ומר סבר לא שמיה חסרון

ותסברא רבי יוסי מאי קסבר אי קסבר חסרון מבפנים שמיה חסרון אפילו נתוק וכרות נמי ואי קסבר לא שמיה חסרון אפילו מעוך וכתות נמי לא

אלא הכא במומים שבגלוי קמיפלגי רבי יהודה סבר מעוך וכתות הוי מומא דמיכווצן נתוק וכרות הוי מומא דהא תליין רבי אליעזר בן יעקב סבר מעוך וכתות לא הוי מומא דמעיקרא נמי זמנין דמיכווצן נתוק וכרות לא הוי מומא דמעיקרא נמי זימנין דתליין

ורבי יוסי סבר מעוך וכתות הוי מומא דהא ליתנהו נתוק וכרות לא הוי מומא דהא איתנהו

מתני׳ נפגם הזובן העריה של נקבה במוקדשין נפגם הזנב מן העצם אבל לא מן הפרק או שראש זנב מפצל נקלפה העור והבשר והעצם נשאר או שיש בשר מחוליא לחוליא מלא אצבע

גמ׳ אמר רבי אלעזר נפגם ולא ניטל כיס ולא זכרות תניא נמי הכי נפגם ולא ניטל כיס ולא זכרות אמר רבי יוסי בן המשולם מעשה בעינבל אחד שנטלו זאב וחזר לאיתנו

נפגמה הזנב מן העצם וכו׳ תנא אצבע שאמרו אחד מארבעה בטפח של כל האדם למאי הלכתא אמר רבה לענין תכלת דתניא כמה חוטין הוא נותן בית שמאי אומרים ארבעה ובית הלל אומרים שלשה

וכמה תהא משולשת בית שמאי אומרים ארבעה ובית הלל אומרים שלשה ושליש שבית הלל אומרים אחד מארבע בטפח של כל אדם

רב הונא בריה דרב יהושע אמר לשתי אמות דתנן שתי אמות היו


גלול כלפי מעלה