Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב באייר תשע״ט | 27 מאי 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות מ

עוד דיונים במומים בבהמות – מה נחשב מום ומה לא? איזה ויכוחים היו לחכמים לגבי מומים מסויימים? מהן טעמי המצווה של איסור הקרבת בעל מום?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בשושן הבירה אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית שעל קרן מזרחית צפונית היתה יתירה על של משה חצי אצבע ושעל קרן מזרחית דרומית היתה יתירה עליה חצי אצבע נמצאת יתירה על של משה אצבע

ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה כשהיו אומנין נוטלין בקטנה ומחזירין בגדולה שלא יבואו לידי מעילה

תרתי למה לי חדא דכספא וזהבא וחדא דבניינא

רב נחמן בר יצחק ואי תימא רב הונא בר נתן לאותה ששנינו שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע

מתני׳ אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שתי ביצים אין לו שני כיסין אין לו אלא ביצה אחת רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש ביצה סופו לצאת מעשה שמיעך ולא יצא נשחטה ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי

גמ׳ השתא אין לו אלא ביצה אחת אמרת הוי מומא אין לו כלל מיבעיא חסורי מיחסרא והכי קתני אין לו שתי ביצים בשתי כיסין אלא בכיס אחד אי נמי שתי כיסין וביצה אחת הרי זה מום

רבי ישמעאל אומר יש לו שתי כיסים בידוע שיש לו שתי ביצים אין לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי ואתא רבי עקיבא למימר בידוע לא אמרינן אלא מושיבו על עכוזו וממעך אם יש ביצה סופו לצאת

ומעשה שמיעך ולא יצא וכו׳ תניא אמר רבי יוסי מעשה בפירן של בית מנחם שמיעך ולא יצאת ונשחטה ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי

אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא עד מתי אתה מאכיל ישראל נבילות לאו מישחט שחטיה

אלא טריפות לא איסור טריפות הוא אלא עד מתי אתה מאכיל ישראל קדשים בחוץ

מתני׳ בעל חמש רגלים או שאין לו אלא שלש ושרגליו שהוא קלוטות כשל חמור והשחול והכסול איזהו שחול שנשמטה יריכו וכסול שאחת מיריכים גבוהות

גמ׳ אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל ברגל טרפה נמי הוי דכל יתיר כנטול דמי

אמר רב פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן אלא כיון דעגילן אף על גב דסדיקן

והשחול והכסול וכו׳ תנו רבנן איזהו כסול ואיזהו שחול שחול שנשמטה יריכו כסול שרגלו אחד בתוך הכסל ורגלו אחד על גבי הכסל תנא השרוע והקלוט שרוע שנשתרבב לו יריכו קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס

מתני׳ נשבר עצם ידו ועצם רגלו אף על פי שאינו ניכר מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים

ועוד שלשה הוסיף אמרו לו לא שמענו את אלו שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה כשל חזיר ושניטל רוב המדבר בלשונו בית דין של אחריהן אמרו הרי זה מום

גמ׳ אינו ניכר מי קא הוי מומא אמר רב פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה

מומין אלו מנה וכו׳ למימרא דלאו היינו אורחיה ורמינהו המפלת מין בהמה וחיה ועוף בין טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר

אם נקבה תשב לנקבה אינו ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי טעמיה דרבי מאיר הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם אמר רב יוסף לא קשיא הא באוכמא הא בחיוורא

ופיו דומה כשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דשפיד ופרוס אלא כיון דפרוס אף על גב דלא שפיד

ושניטל רוב המדבר שבלשונו מתניתין מני רבי יהודה היא דתניא ואת שניטל רוב הלשון רבי יהודה אומר רוב המדבר של לשונו

מתני׳ ומעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושאל רבן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום

גמ׳ מאי תנא דקתני ומעשה משום דתנן פיו דומה לחזיר ופליגי רבנן עליה דרבי וקאמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי בשפתו עליונה עודפת על התחתונה אבל שהתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום


ומעשה נמי שלחי התחתון עודף על העליון שאל רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום

והא גבי אדם הוא דתנן שפתו העליונה עודפת על התחתונה או שתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום גבי אדם הוא דכתיב איש איש מזרע אהרן איש ששוה בזרעו של אהרן אבל בבהמה לא

אמר רב פפא לא קשיא הא דאית בה עצם הא דלית בה עצם

מתני׳ אוזן הגדי היתה כפולה אמרו חכמים בזמן שהוא עצם אחד מום בזמן שאין בו עצם אינו מום רבי חנניא בן גמליאל אומר זנב הגדי שהוא דומה לשל חזיר ושאין בה שלש חוליות הרי זה מום

גמ׳ תנו רבנן פיו בלום ורגליו מבולמות מחמת הרוח אינו מום מחמת העצם הרי זה מום אזניו כפולות בחסחסות אחת הרי זה מום בשתי חסחסיות אינו מום

רבן גמליאל אומר זנב הגדי שהוא דומה לשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דקטינא אלא דכריכא אף על גב דאלימא

או שאין בה שלש חוליות וכו׳ אמר רב הונא בגדי שתים הרי זה מום שלש אינו מום בטלה שלש הרי זה מום ארבע אינו מום מיתיבי בגדי אחת הרי זה מום שתים אינו מום בטלה שתים הרי זה מום שלש אינו מום תיובתא דרב הונא

ורב הונא מתניתין אטעיתיה איהו סבר מדרישא בגדי סיפא נמי בגדי ולא היא רישא בגדי וסיפא בטלה

מתני׳ רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעיניו ושנפגם עצם ידו ורגלו ושנפרק עצמו של פיו עינו אחת גדולה ואחת קטנה אזנו אחד גדולה ואחד קטנה במראה אבל לא במדה רבי יהודה אומר שתי ביציו אחת גדולה כשתים שבחבירתה ולא הודו לו חכמים

גמ׳ למימרא דיבלת הוי מומא ורמינהו ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה בעל גרב ובעל יבלת

ותסברא הא כתיבא יבלת באורייתא אלא לא קשיא הא בגופו הא בעינו

מכדי קרא סתמא מה לי בגופו ומה לי בעינו אלא לא קשיא הא דאית בה עצם הא דלית בה עצם

דקרא דאית בה עצם מתניתין דלית בה עצם בעינו הוי מומא בגופא לא הוי מומא

ולית לה עצם בגופא פסולה הרי תלתול בעלמא הוא דתנן רבי אליעזר אומר בעלי התילולין פסולין באדם וכשירין בבהמה אלא אידי ואידי בעינו ולא קשיא הא בשחור הא בלבן

והא אין מומין בלבן אלא אידי ואידי בלבן ואמר ריש לקיש לא קשיא הא דאית בה שער הא דלית בה שער

עינו אחת גדולה וכו׳ תנא גדולה כשל עגל קטנה כשל אווז

אזנו אחת גדולה וכו׳ ורבנן עד כמה תניא אחרים אומרים אפילו אינה לשניה אלא כפול כשירה

מתני׳ זנב העגל שאינה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית עגלים כן כל זמן שיהו מגדלין הן נמתחות איזהו ערקוב שאמרו רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר בערקוב שבאמצע הירך


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות מ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות מ

בשושן הבירה אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית שעל קרן מזרחית צפונית היתה יתירה על של משה חצי אצבע ושעל קרן מזרחית דרומית היתה יתירה עליה חצי אצבע נמצאת יתירה על של משה אצבע

ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה כשהיו אומנין נוטלין בקטנה ומחזירין בגדולה שלא יבואו לידי מעילה

תרתי למה לי חדא דכספא וזהבא וחדא דבניינא

רב נחמן בר יצחק ואי תימא רב הונא בר נתן לאותה ששנינו שיש בשר בין חוליא לחוליא מלא אצבע

מתני׳ אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת רבי ישמעאל אומר אם יש לו שני כיסין יש לו שתי ביצים אין לו שני כיסין אין לו אלא ביצה אחת רבי עקיבא אומר מושיבו על עכוזו וממעך אם יש ביצה סופו לצאת מעשה שמיעך ולא יצא נשחטה ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי

גמ׳ השתא אין לו אלא ביצה אחת אמרת הוי מומא אין לו כלל מיבעיא חסורי מיחסרא והכי קתני אין לו שתי ביצים בשתי כיסין אלא בכיס אחד אי נמי שתי כיסין וביצה אחת הרי זה מום

רבי ישמעאל אומר יש לו שתי כיסים בידוע שיש לו שתי ביצים אין לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי ואתא רבי עקיבא למימר בידוע לא אמרינן אלא מושיבו על עכוזו וממעך אם יש ביצה סופו לצאת

ומעשה שמיעך ולא יצא וכו׳ תניא אמר רבי יוסי מעשה בפירן של בית מנחם שמיעך ולא יצאת ונשחטה ונמצאת דבוקה בכסלים והתיר רבי עקיבא ואסר רבי יוחנן בן נורי

אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא עד מתי אתה מאכיל ישראל נבילות לאו מישחט שחטיה

אלא טריפות לא איסור טריפות הוא אלא עד מתי אתה מאכיל ישראל קדשים בחוץ

מתני׳ בעל חמש רגלים או שאין לו אלא שלש ושרגליו שהוא קלוטות כשל חמור והשחול והכסול איזהו שחול שנשמטה יריכו וכסול שאחת מיריכים גבוהות

גמ׳ אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל ברגל טרפה נמי הוי דכל יתיר כנטול דמי

אמר רב פפא לא תימא דעגילן ולא סדיקן אלא כיון דעגילן אף על גב דסדיקן

והשחול והכסול וכו׳ תנו רבנן איזהו כסול ואיזהו שחול שחול שנשמטה יריכו כסול שרגלו אחד בתוך הכסל ורגלו אחד על גבי הכסל תנא השרוע והקלוט שרוע שנשתרבב לו יריכו קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס

מתני׳ נשבר עצם ידו ועצם רגלו אף על פי שאינו ניכר מומין אלו מנה אילא ביבנה והודו לו חכמים

ועוד שלשה הוסיף אמרו לו לא שמענו את אלו שגלגל עינו עגול כשל אדם ופיו דומה כשל חזיר ושניטל רוב המדבר בלשונו בית דין של אחריהן אמרו הרי זה מום

גמ׳ אינו ניכר מי קא הוי מומא אמר רב פפא אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכה

מומין אלו מנה וכו׳ למימרא דלאו היינו אורחיה ורמינהו המפלת מין בהמה וחיה ועוף בין טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר

אם נקבה תשב לנקבה אינו ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי טעמיה דרבי מאיר הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם אמר רב יוסף לא קשיא הא באוכמא הא בחיוורא

ופיו דומה כשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דשפיד ופרוס אלא כיון דפרוס אף על גב דלא שפיד

ושניטל רוב המדבר שבלשונו מתניתין מני רבי יהודה היא דתניא ואת שניטל רוב הלשון רבי יהודה אומר רוב המדבר של לשונו

מתני׳ ומעשה שהלחי התחתון עודף על העליון ושאל רבן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום

גמ׳ מאי תנא דקתני ומעשה משום דתנן פיו דומה לחזיר ופליגי רבנן עליה דרבי וקאמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי בשפתו עליונה עודפת על התחתונה אבל שהתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום


ומעשה נמי שלחי התחתון עודף על העליון שאל רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואמרו הרי זה מום

והא גבי אדם הוא דתנן שפתו העליונה עודפת על התחתונה או שתחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום גבי אדם הוא דכתיב איש איש מזרע אהרן איש ששוה בזרעו של אהרן אבל בבהמה לא

אמר רב פפא לא קשיא הא דאית בה עצם הא דלית בה עצם

מתני׳ אוזן הגדי היתה כפולה אמרו חכמים בזמן שהוא עצם אחד מום בזמן שאין בו עצם אינו מום רבי חנניא בן גמליאל אומר זנב הגדי שהוא דומה לשל חזיר ושאין בה שלש חוליות הרי זה מום

גמ׳ תנו רבנן פיו בלום ורגליו מבולמות מחמת הרוח אינו מום מחמת העצם הרי זה מום אזניו כפולות בחסחסות אחת הרי זה מום בשתי חסחסיות אינו מום

רבן גמליאל אומר זנב הגדי שהוא דומה לשל חזיר אמר רב פפא לא תימא דקטינא אלא דכריכא אף על גב דאלימא

או שאין בה שלש חוליות וכו׳ אמר רב הונא בגדי שתים הרי זה מום שלש אינו מום בטלה שלש הרי זה מום ארבע אינו מום מיתיבי בגדי אחת הרי זה מום שתים אינו מום בטלה שתים הרי זה מום שלש אינו מום תיובתא דרב הונא

ורב הונא מתניתין אטעיתיה איהו סבר מדרישא בגדי סיפא נמי בגדי ולא היא רישא בגדי וסיפא בטלה

מתני׳ רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר את שיבלת בעיניו ושנפגם עצם ידו ורגלו ושנפרק עצמו של פיו עינו אחת גדולה ואחת קטנה אזנו אחד גדולה ואחד קטנה במראה אבל לא במדה רבי יהודה אומר שתי ביציו אחת גדולה כשתים שבחבירתה ולא הודו לו חכמים

גמ׳ למימרא דיבלת הוי מומא ורמינהו ואלו שאין שוחטין עליהן לא במקדש ולא במדינה בעל גרב ובעל יבלת

ותסברא הא כתיבא יבלת באורייתא אלא לא קשיא הא בגופו הא בעינו

מכדי קרא סתמא מה לי בגופו ומה לי בעינו אלא לא קשיא הא דאית בה עצם הא דלית בה עצם

דקרא דאית בה עצם מתניתין דלית בה עצם בעינו הוי מומא בגופא לא הוי מומא

ולית לה עצם בגופא פסולה הרי תלתול בעלמא הוא דתנן רבי אליעזר אומר בעלי התילולין פסולין באדם וכשירין בבהמה אלא אידי ואידי בעינו ולא קשיא הא בשחור הא בלבן

והא אין מומין בלבן אלא אידי ואידי בלבן ואמר ריש לקיש לא קשיא הא דאית בה שער הא דלית בה שער

עינו אחת גדולה וכו׳ תנא גדולה כשל עגל קטנה כשל אווז

אזנו אחת גדולה וכו׳ ורבנן עד כמה תניא אחרים אומרים אפילו אינה לשניה אלא כפול כשירה

מתני׳ זנב העגל שאינה מגעת לערקוב אמרו חכמים כל מרבית עגלים כן כל זמן שיהו מגדלין הן נמתחות איזהו ערקוב שאמרו רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר בערקוב שבאמצע הירך


גלול כלפי מעלה