Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ בסיון תשע״ט | 11 יוני 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות נה

כשיש בהמות במרחק מסויים זה מזה, הם אינם נמנים יחד למעשר בהמה – מה המרחק? האם יש דרך לחבר בין המרחק הזה? אם הם בשני עברי הירדן, לא מצטרפים לפי ר' מאיר. שני הסברים ניתנים לדבריו והגמרא דנה בהן. מהן מקורותיו של הירדן? הגמרא מסבירה שנהר פרת הוא המקור לכל הימים בעולם. יש דיון באופי של נהר פרת – האם מתמלא ממעייניותיו או ממי גשמים – יש נפקא מינה לדיני מקווה בימי החורף.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מיתיבי היה לו חמש בכפר חנניה וחמש בכפר עותני אין מצטרפות עד שיהא לו אחת בציפורי תיובתא דרב

תרגמה שמואל אליבא דרב כגון שהיו תשע מכאן ותשע מכאן ואחת באמצע דההיא חזיא להכא וחזיא להכא

אמר רב פפא ולשמואל אפילו רועה מצרפן ואפילו כליו של רועה מצרפן

בעי רב אשי כלבא דרועה מאי כיון דקרי ליה ואתי לא מצטרפי או דלמא זימנין דלא אתי ומצטרך איהו למיזל ואתייה תיקו

רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה אמר רבי אמי לא שנו אלא שאין שם גשר אבל יש שם גשר גשר מצרפן

אלמא משום דלא מיקרבן הוא מיתיבי היו לו בשני עברי הירדן אילך ואילך או בשני אבטילאות כגון של נמר ונמורי אין מצטרפין ואין צריך לומר חוצה לארץ וארץ

והא חוצה לארץ וארץ כמקום שיש גשר דמי וקתני לא מצטרפין

אלא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן היינו טעמיה דרבי מאיר דאמר קרא והירדן יגבל אתו לפאת קדמה הכתוב עשאו גבול בפני עצמו

אלא מעתה ותאר הגבול ועלה הגבול הכי נמי הכתוב עשאו גבול בפני עצמו

שאני התם דאמר קרא זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב כולה ארץ ישראל גבול אחד היא

אי הכי ירדן נמי ארץ ולא ירדן

בשלמא לרבי חייא בר אבא היינו דקתני ירדן אלא לרבי אמי ליתנינהו לכולהו נהרות קשיא

לימא כתנאי כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען ארצה ארץ כנען ולא הירדן ארץ כנען דברי רבי יהודה בן בתירה

רבי שמעון בן יוחי אומר הרי הוא אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה מה ירחו ארץ כנען אף ירדן ארץ כנען

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אין ירדן אלא מבית ירחו ולמטה למאי הלכתא אילימא לנודר הלך אחר לשון בני אדם וכל היכא דקרו ליה ירדן איתסר ליה אלא למעשר בהמה

תניא נמי הכי ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ובימה של סדום והולך ונופל לים הגדול ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן אמר ליה רבי אבא לרב אשי אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה ויקראו לו ללשם דן בשם דן אביהם ואמר רבי יצחק לשם זו פמייס ותניא יוצא ירדן ממערת פמייס

אמר רב כהנא זכרותיה דירדנא ממערת פמייס היכא דאמר לא שתינא מים ממערת פמייס איתסר ליה בכוליה ירדנא

זכרותא דדמא כבדא כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק כבד שנימוח מטמא ברביעית

זכרותא דמיא פרת דאמר רב יהודה אמר רב הנודר ממימי פרת אסור בכל מימות שבעולם

היכי דמי אילימא דאמר לא שתינא ממימי דפרת מי פרת הוא דלא שתינא הא מנהרא אחרינא שתינא

אלא דאמר לא שתינא ממים דאתו מפרת דאמר רב יהודה אמר רב כל הנהרות למטה משלש נהרות ושלש נהרות למטה מפרת והאיכא


עינתא דמידליין אמר רב משרשיא הנהו סולמי דפרת נינהו

והא כתיב והנהר הרביעי הוא פרת

אמר רב נחמן בר יצחק ואיתימא רב אחא בר יעקב הוא פרת דמעיקרא

תניא רבי מאיר אומר יובל שמו שנאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורבים

מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך ופליגא דרב דאמר רב אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבה פרת

אבוה דשמואל עביד להו לבנאתיה מקוה ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי מקוה ביומי ניסן סבר לה כרב דאמר רב אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבה פרת שמא ירבו נוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים רובא

ומפצי ביומי תשרי

ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים נטהרים בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי

מתני׳ הלוקח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה

גמ׳ מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא בכור בניך תתן לי כן תעשה לשרך לצאנך


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות נה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות נה

מיתיבי היה לו חמש בכפר חנניה וחמש בכפר עותני אין מצטרפות עד שיהא לו אחת בציפורי תיובתא דרב

תרגמה שמואל אליבא דרב כגון שהיו תשע מכאן ותשע מכאן ואחת באמצע דההיא חזיא להכא וחזיא להכא

אמר רב פפא ולשמואל אפילו רועה מצרפן ואפילו כליו של רועה מצרפן

בעי רב אשי כלבא דרועה מאי כיון דקרי ליה ואתי לא מצטרפי או דלמא זימנין דלא אתי ומצטרך איהו למיזל ואתייה תיקו

רבי מאיר אומר הירדן מפסיק למעשר בהמה אמר רבי אמי לא שנו אלא שאין שם גשר אבל יש שם גשר גשר מצרפן

אלמא משום דלא מיקרבן הוא מיתיבי היו לו בשני עברי הירדן אילך ואילך או בשני אבטילאות כגון של נמר ונמורי אין מצטרפין ואין צריך לומר חוצה לארץ וארץ

והא חוצה לארץ וארץ כמקום שיש גשר דמי וקתני לא מצטרפין

אלא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן היינו טעמיה דרבי מאיר דאמר קרא והירדן יגבל אתו לפאת קדמה הכתוב עשאו גבול בפני עצמו

אלא מעתה ותאר הגבול ועלה הגבול הכי נמי הכתוב עשאו גבול בפני עצמו

שאני התם דאמר קרא זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב כולה ארץ ישראל גבול אחד היא

אי הכי ירדן נמי ארץ ולא ירדן

בשלמא לרבי חייא בר אבא היינו דקתני ירדן אלא לרבי אמי ליתנינהו לכולהו נהרות קשיא

לימא כתנאי כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען ארצה ארץ כנען ולא הירדן ארץ כנען דברי רבי יהודה בן בתירה

רבי שמעון בן יוחי אומר הרי הוא אומר מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה מה ירחו ארץ כנען אף ירדן ארץ כנען

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אין ירדן אלא מבית ירחו ולמטה למאי הלכתא אילימא לנודר הלך אחר לשון בני אדם וכל היכא דקרו ליה ירדן איתסר ליה אלא למעשר בהמה

תניא נמי הכי ירדן יוצא ממערת פמייס ומהלך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ובימה של סדום והולך ונופל לים הגדול ואין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן למה נקרא שמו ירדן שיורד מדן אמר ליה רבי אבא לרב אשי אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה ויקראו לו ללשם דן בשם דן אביהם ואמר רבי יצחק לשם זו פמייס ותניא יוצא ירדן ממערת פמייס

אמר רב כהנא זכרותיה דירדנא ממערת פמייס היכא דאמר לא שתינא מים ממערת פמייס איתסר ליה בכוליה ירדנא

זכרותא דדמא כבדא כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק כבד שנימוח מטמא ברביעית

זכרותא דמיא פרת דאמר רב יהודה אמר רב הנודר ממימי פרת אסור בכל מימות שבעולם

היכי דמי אילימא דאמר לא שתינא ממימי דפרת מי פרת הוא דלא שתינא הא מנהרא אחרינא שתינא

אלא דאמר לא שתינא ממים דאתו מפרת דאמר רב יהודה אמר רב כל הנהרות למטה משלש נהרות ושלש נהרות למטה מפרת והאיכא


עינתא דמידליין אמר רב משרשיא הנהו סולמי דפרת נינהו

והא כתיב והנהר הרביעי הוא פרת

אמר רב נחמן בר יצחק ואיתימא רב אחא בר יעקב הוא פרת דמעיקרא

תניא רבי מאיר אומר יובל שמו שנאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורבים

מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך ופליגא דרב דאמר רב אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבה פרת

אבוה דשמואל עביד להו לבנאתיה מקוה ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי מקוה ביומי ניסן סבר לה כרב דאמר רב אמי אמר רב מיטרא במערבא סהדא רבה פרת שמא ירבו נוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים רובא

ומפצי ביומי תשרי

ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים נטהרים בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי

מתני׳ הלוקח או שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה

גמ׳ מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא בכור בניך תתן לי כן תעשה לשרך לצאנך


גלול כלפי מעלה