Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בניסן תשע״ט | 24 אפריל 2019
  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

בכורות ח

הגמרא משווה בין סוגים שונים של דגים. הגמרא מביאה ברייתא שבה מופיע זמן עיבורן של בהמות וחיות שונות. בעקבות זה, מסופר על שיחה בין הקיסר לר' יהושע בן חנניה שמביא את ר' יהושע בן חנניה לויכוח עם חכמי אטונה. הם מציגים בפניו שתים עשרה חידות והוא מנצח אותם.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

הדולפנין פרין ורבין כבני אדם מאי דולפנין אמר רב יהודה בני ימא

כל שביציו מבחוץ מוליד וכל שבפנים מטיל ביצים

איני והאמר שמואל אווז ואווז בר כלאים זה בזה והוינן בה מאי טעמא אמר אביי זה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים ותרוייהו מטילי ביצים

אלא כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביצים

כל שתשמישו ביום יולד ביום בלילה יולד בלילה כל שתשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה

תשמישו ביום יולד ביום תרנגול בלילה יולד בלילה עטלף תשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה אדם וכל דדמי ליה

למאי נפקא מינה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת באכילה ביום טוב אימר לא בדק יפה

והלא בדק יפה אימר יצתה רובה וחזרה הוה וכדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן ביצה שיצתה רובה מערב יום טוב וחוזרת מותרת לאוכלה ביום טוב

כל שתשמישו ועיבורו שוה יולדים ומגדלים זה מזה הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחש

ומאי שנא הני תלתא כי אתא רב דימי אמרי במערבא הואיל ודיברה עמהם שכינה

תנא גמל אחור כנגד אחור

תנו רבנן תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוז כלב לחמשים יום וכנגדו באילן תאינה חתול לחמשים ושנים יום וכנגדו באילן תות חזיר לששים יום כנגדו באילן תפוח שועל וכל מיני שרצים ששה חדשים וכנגדם באילן תבואה

בהמה דקה טהורה לחמשה חדשים וכנגדן באילן גפן בהמה גסה טמאה לשנים עשר חודש וכנגדו באילן דקל טהורה לתשעה חדשים וכנגדה באילן זית הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והקוף והקיפוף לשלש שנים וכנגדן באילן בנות שוח

אפעה לשבעים שנה וכנגדו באילן חרוב חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו שבעים שנה וימי עיבורו שלש שנים נחש לשבע שנים ולאותו רשע לא מצינו חבר ויש אומרים מוכססים

מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום דרבי יהושע בן חנניא שנאמר ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה אם מבהמה נתקללה מחיה לא כל שכן

אלא לומר לך כשם שנתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעה ומאי ניהו חמור מחתול כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע דהוה ליה שב שני

אימא כשם שנתקללה חיה מבהמה אחת לשלש שנים ומאי ניהו ארי מחמור כך נתקלל הוא מחיה אחת לשלש שנים דהוה ליה תשע שנים


מי כתיב מכל החיה ומכל הבהמה מכל הבהמה ומכל החיה כתיב ארור הוא מבהמה שנתקללה מחיה

ואימא כשם שנתקללה בהמה מחיה אחד לשלש ומאי ניהו עז מחתול כך נתקלל הוא מבהמה אחד לשלש דהוה ליה חמיסר ירחי

איבעית אימא מכל הבהמה כתיב אי בעית אימא קללה הוא קללה שדי עילויה

אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד אמר ליה לשב שני והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד לתלת הנהו מיעברי הוו מעיקרא ארבע והא קמשמשי שמושי אינהו נמי משמשי כאדם

והא חכימי אינהו אנן חכימינן מינייהו אי חכימת זיל זכינהו ואיתינהו לי אמר ליה כמה הוו שיתין גברי

אמר ליה עביד לי ספינתא דאית בה שיתין בתי וכל ביתא אית בה שיתין ביסתרקי עבד ליה כי מטא להתם לבי טבחא אשכחיה לההוא גברא דקא פשיט חיותא אמר ליה רישך לזבוני אמר ליה אין אמר ליה בכמה אמר ליה בפלגא דזוזא יהב ליה

לסוף אמר ליה אנא רישא דחיותא אמרי לך אמר ליה אי בעית דאשבקך סגי אחוי לי פיתחא דבי אתונא אמר ליה מסתפינא דכל דמחוי קטלי ליה אמר ליה דרי כריכא דקניא וכי מטית להתם זקפה כמאן דקא מתפח

אשכח דרבנאי מגואי ודרבנאי מבראי דאי חזו כרעא דעיילא קטלי להו לבראי ודנפקא קטלי להו לגואי

אפכה לסנדליה קטלי להו לגואי אפכהה לסנדליה קטלי להו לכולהו

אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת אמר אי יהיבנא שלמא להני קטלי לי הני סברי אנן עדיפינן דאנן קשינן טפי ואינהו דרדקי

אמר שלמא לכו אמרו ליה מאי עבידתיך אמר להו אנא חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא מינייכו אי הכי ניבעי לך אמר להו לחיי אי זכיתו כל דבעיתו עבידו בי ואי זכינא בכו איכלו גבאי בספינתא

אמרו ליה ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מיתרמי בת מזליה

גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף אמר להו גברא אזל לאגמא קטל קמא טונא ולא מצי ביה קטיל ומנח עילויה עד דאיתרמי איניש מדלי ליה

אמרו ליה אימא לן מילי דבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אלפא זוזי אמרו ליה וכודניתא מי ילדה אמר להו הי ניהו מילי דבדיאי

מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סרי

בני לן ביתא באוירא דעלמא אמר שם תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני וטינא מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא אמרו ליה ומי יימר אייתו אשלי ומשחו

אית לן בירא בדברא עיילא למתא אמר להו אפשילו לי חבלי מפארי ואעייליה אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרוכו לי מיניה גרדי ואיחייטיה

משרא דסכיני במאי קטלי בקרנא דחמרא ומי איכא קרנא לחמרא ומי איכא משרא דסכיני

אייתו ליה תרי ביעי אמרו ליה הי דזגתא אוכמתי והי דזגתא חיוורתי אייתי להו איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא אוכמתי והי דעיזא חיוורתי

ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה מהיכא דעל נפק אחוי לן מנא דלא שוי חביליה אייתו כל חד וחד בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא אמר להו אייתו מרי סיתרוה היינו מנא דלא שוו חביליה

איתינהו כל חד וחד כי חזי שיתין ביסתרקי אמר כולהו חבראי להכא אתו אמר ליה לספונא שרי ספינתך בהדי דקאתו שקל עפרא מעפרייהו


  • The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

בכורות ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

בכורות ח

הדולפנין פרין ורבין כבני אדם מאי דולפנין אמר רב יהודה בני ימא

כל שביציו מבחוץ מוליד וכל שבפנים מטיל ביצים

איני והאמר שמואל אווז ואווז בר כלאים זה בזה והוינן בה מאי טעמא אמר אביי זה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים ותרוייהו מטילי ביצים

אלא כל שזכרותו מבחוץ מוליד מבפנים מטיל ביצים

כל שתשמישו ביום יולד ביום בלילה יולד בלילה כל שתשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה

תשמישו ביום יולד ביום תרנגול בלילה יולד בלילה עטלף תשמישו בין ביום בין בלילה יולד בין ביום בין בלילה אדם וכל דדמי ליה

למאי נפקא מינה לכדרב מרי בריה דרב כהנא דאמר רב מרי בריה דרב כהנא בדק בקינה של תרנגולין מערב יום טוב ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת באכילה ביום טוב אימר לא בדק יפה

והלא בדק יפה אימר יצתה רובה וחזרה הוה וכדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן ביצה שיצתה רובה מערב יום טוב וחוזרת מותרת לאוכלה ביום טוב

כל שתשמישו ועיבורו שוה יולדים ומגדלים זה מזה הכל משמשין פנים כנגד עורף חוץ משלשה שמשמשין פנים כנגד פנים ואלו הן דג ואדם ונחש

ומאי שנא הני תלתא כי אתא רב דימי אמרי במערבא הואיל ודיברה עמהם שכינה

תנא גמל אחור כנגד אחור

תנו רבנן תרנגולת לעשרים ואחד יום וכנגדה באילן לוז כלב לחמשים יום וכנגדו באילן תאינה חתול לחמשים ושנים יום וכנגדו באילן תות חזיר לששים יום כנגדו באילן תפוח שועל וכל מיני שרצים ששה חדשים וכנגדם באילן תבואה

בהמה דקה טהורה לחמשה חדשים וכנגדן באילן גפן בהמה גסה טמאה לשנים עשר חודש וכנגדו באילן דקל טהורה לתשעה חדשים וכנגדה באילן זית הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והקוף והקיפוף לשלש שנים וכנגדן באילן בנות שוח

אפעה לשבעים שנה וכנגדו באילן חרוב חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פירותיו שבעים שנה וימי עיבורו שלש שנים נחש לשבע שנים ולאותו רשע לא מצינו חבר ויש אומרים מוכססים

מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום דרבי יהושע בן חנניא שנאמר ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה אם מבהמה נתקללה מחיה לא כל שכן

אלא לומר לך כשם שנתקללה הבהמה מחיה אחד לשבעה ומאי ניהו חמור מחתול כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע דהוה ליה שב שני

אימא כשם שנתקללה חיה מבהמה אחת לשלש שנים ומאי ניהו ארי מחמור כך נתקלל הוא מחיה אחת לשלש שנים דהוה ליה תשע שנים


מי כתיב מכל החיה ומכל הבהמה מכל הבהמה ומכל החיה כתיב ארור הוא מבהמה שנתקללה מחיה

ואימא כשם שנתקללה בהמה מחיה אחד לשלש ומאי ניהו עז מחתול כך נתקלל הוא מבהמה אחד לשלש דהוה ליה חמיסר ירחי

איבעית אימא מכל הבהמה כתיב אי בעית אימא קללה הוא קללה שדי עילויה

אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד אמר ליה לשב שני והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד לתלת הנהו מיעברי הוו מעיקרא ארבע והא קמשמשי שמושי אינהו נמי משמשי כאדם

והא חכימי אינהו אנן חכימינן מינייהו אי חכימת זיל זכינהו ואיתינהו לי אמר ליה כמה הוו שיתין גברי

אמר ליה עביד לי ספינתא דאית בה שיתין בתי וכל ביתא אית בה שיתין ביסתרקי עבד ליה כי מטא להתם לבי טבחא אשכחיה לההוא גברא דקא פשיט חיותא אמר ליה רישך לזבוני אמר ליה אין אמר ליה בכמה אמר ליה בפלגא דזוזא יהב ליה

לסוף אמר ליה אנא רישא דחיותא אמרי לך אמר ליה אי בעית דאשבקך סגי אחוי לי פיתחא דבי אתונא אמר ליה מסתפינא דכל דמחוי קטלי ליה אמר ליה דרי כריכא דקניא וכי מטית להתם זקפה כמאן דקא מתפח

אשכח דרבנאי מגואי ודרבנאי מבראי דאי חזו כרעא דעיילא קטלי להו לבראי ודנפקא קטלי להו לגואי

אפכה לסנדליה קטלי להו לגואי אפכהה לסנדליה קטלי להו לכולהו

אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת אמר אי יהיבנא שלמא להני קטלי לי הני סברי אנן עדיפינן דאנן קשינן טפי ואינהו דרדקי

אמר שלמא לכו אמרו ליה מאי עבידתיך אמר להו אנא חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא מינייכו אי הכי ניבעי לך אמר להו לחיי אי זכיתו כל דבעיתו עבידו בי ואי זכינא בכו איכלו גבאי בספינתא

אמרו ליה ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מיתרמי בת מזליה

גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף אמר להו גברא אזל לאגמא קטל קמא טונא ולא מצי ביה קטיל ומנח עילויה עד דאיתרמי איניש מדלי ליה

אמרו ליה אימא לן מילי דבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אלפא זוזי אמרו ליה וכודניתא מי ילדה אמר להו הי ניהו מילי דבדיאי

מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סרי

בני לן ביתא באוירא דעלמא אמר שם תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני וטינא מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא אמרו ליה ומי יימר אייתו אשלי ומשחו

אית לן בירא בדברא עיילא למתא אמר להו אפשילו לי חבלי מפארי ואעייליה אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרוכו לי מיניה גרדי ואיחייטיה

משרא דסכיני במאי קטלי בקרנא דחמרא ומי איכא קרנא לחמרא ומי איכא משרא דסכיני

אייתו ליה תרי ביעי אמרו ליה הי דזגתא אוכמתי והי דזגתא חיוורתי אייתי להו איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא אוכמתי והי דעיזא חיוורתי

ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה מהיכא דעל נפק אחוי לן מנא דלא שוי חביליה אייתו כל חד וחד בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא אמר להו אייתו מרי סיתרוה היינו מנא דלא שוו חביליה

איתינהו כל חד וחד כי חזי שיתין ביסתרקי אמר כולהו חבראי להכא אתו אמר ליה לספונא שרי ספינתך בהדי דקאתו שקל עפרא מעפרייהו


גלול כלפי מעלה