Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בשבט תש״פ | 2 פברואר 2020

ברכות ל

מתי אומרים תפילת הדרך? מהן ההבדלים בין הביננו לתפילה קצרה? לאיזה כיוון מתפללים? מי שהולך בדרך לפני זמן תפילה וקריאת שמע, מה עושים? האם מתפללים מוסף ביחידות? מהן הדעות השונות? אם שכחו יעלה ויבוא, האם מתפללים שוב? במה זה תלוי? צריך להתפלל בכובד ראש – מאיפה דורשים את זה? מה המשמעות של "גילו ברעדה"?

This post is also available in English

לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא היכי נימא יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתוליכנו לשלום וכו׳

אימת מצלי אמר רבי יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך עד כמה אמר רבי יעקב אמר רב חסדא עד פרסה והיכי מצלי לה רב חסדא אמר מעומד רב ששת אמר אפילו מהלך

רב חסדא ורב ששת הוו קאזלי באורחא קם רב חסדא וקא מצלי אמר ליה רב ששת לשמעיה מאי קא עביד רב חסדא אמר ליה קאי ומצלי אמר ליה אוקמן נמי לדידי ואצלי מהיות טוב אל תקרא רע

מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה הביננו בעי לצלויי שלש קמייתא ושלש בתרייתא וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי בתפלה קצרה לא בעי לצלויי לא שלש קמייתא ולא שלש בתרייתא וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי

והלכתא הביננו מעומד תפלה קצרה בין מעומד בין מהלך:

היה רוכב על החמור וכו׳: תנו רבנן היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל ואם לאו ישב במקומו ויתפלל רבי אומר בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו

אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי:

תנו רבנן סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשמים שנאמר והתפללו אל ה׳

היה עומד בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה׳ דרך העיר אשר בחרת היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר והתפללו אל המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת היה עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר פניו לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד

אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא מאי קראה כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים בו:

אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי וכי הוה מטי זמן קריאת שמע קרו

כמאן כי האי תנא דתניא השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענע מגילה וקורא בה וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא

רבי שמעון בן אלעזר אומר בין כך ובין כך קורא קריאת שמע ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפלה

במאי קמיפלגי מר סבר תפלה מעומד עדיף ומר סבר מסמך גאולה לתפלה עדיף

מרימר ומר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דרגלא ומצלו והדר נפקי לפרקא

רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד אמרי ליה רבנן ולעביד מר כמרימר ומר זוטרא אמר להו טריחא לי מלתא ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי אמר להו לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי:

מתני׳ רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפלת המוספין:

גמ׳ רבי יהודה היינו תנא קמא איכא בינייהו יחיד שלא בחבר עיר תנא קמא סבר פטור ורבי יהודה סבר חייב

אמר רב הונא בר חיננא אמר רב חייא בר רב הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה אמר ליה רב חייא בר אבין שפיר קאמרת דאמר שמואל מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד


בנהרדעא לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא למתא ואטרידו רבנן ולא צלו וצלי לי ביחיד והואי יחיד שלא בחבר עיר

יתיב רבי חנינא קרא קמיה דרבי ינאי ויתיב וקאמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה אמר ליה פוק קרא קראיך לברא דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה

אמר רבי יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי דצלי והדר צלי אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ולבסוף כוון דעתיה אמר ליה חזי מאן גברא רבה דקמסהיד עליה:

רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא הוו מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי

איתמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי אמר ליה רבי זירא מאי טעמא עביד מר הכי אילימא משום דלא כוון מר דעתיה והאמר רבי אליעזר לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל אלא דלא אדכר מר דריש ירחא

והתניא טעה ולא הזכיר של ראש חדש בערבית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשחרית בשחרית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במוספין במוספין אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במנחה

אמר ליה לאו איתמר עלה אמר רבי יוחנן בצבור שנו:

כמה ישהה בין תפלה לתפלה רב הונא ורב חסדא חד אמר כדי שתתחונן דעתו עליו וחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו

מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו דכתיב ואתחנן אל ה׳ ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב ויחל משה

אמר רב ענן אמר רב טעה ולא הזכיר של ראש חדש ערבית אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום

אמר אמימר מסתברא מילתא דרב בחדש מלא אבל בחדש חסר מחזירין אותו

אמר ליה רב אשי לאמימר מכדי רב טעמא קאמר מה לי חסר ומה לי מלא אלא לא שנא:

הדרן עלך תפלת השחר

מתני׳ אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי אלעזר דאמר קרא והיא מרת נפש

ממאי דילמא חנה שאני דהות מרירא לבא טובא

אלא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מהכא ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך

ממאי דילמא דוד שאני דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא אלא אמר רבי יהושע בן לוי מהכא השתחוו לה׳ בהדרת קדש אל תקרי בהדרת אלא בחרדת

ממאי דילמא לעולם אימא לך הדרת ממש כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה והדר מצלי אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה

מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה שם תהא רעדה

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב

אמר ליה אנא תפילין מנחנא

רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב

אמר ליה אנא תפילין מנחנא

מר בריה דרבינא עבד הילולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ברכות ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ברכות ל

לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא היכי נימא יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו שתוליכנו לשלום וכו׳

אימת מצלי אמר רבי יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרך עד כמה אמר רבי יעקב אמר רב חסדא עד פרסה והיכי מצלי לה רב חסדא אמר מעומד רב ששת אמר אפילו מהלך

רב חסדא ורב ששת הוו קאזלי באורחא קם רב חסדא וקא מצלי אמר ליה רב ששת לשמעיה מאי קא עביד רב חסדא אמר ליה קאי ומצלי אמר ליה אוקמן נמי לדידי ואצלי מהיות טוב אל תקרא רע

מאי איכא בין הביננו לתפלה קצרה הביננו בעי לצלויי שלש קמייתא ושלש בתרייתא וכי מטי לביתיה לא בעי למהדר לצלויי בתפלה קצרה לא בעי לצלויי לא שלש קמייתא ולא שלש בתרייתא וכי מטי לביתיה בעי למהדר לצלויי

והלכתא הביננו מעומד תפלה קצרה בין מעומד בין מהלך:

היה רוכב על החמור וכו׳: תנו רבנן היה רוכב על החמור והגיע זמן תפלה אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל ואם לאו ישב במקומו ויתפלל רבי אומר בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו

אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי:

תנו רבנן סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין לבו כנגד אביו שבשמים שנאמר והתפללו אל ה׳

היה עומד בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם היה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה׳ דרך העיר אשר בחרת היה עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר והתפללו אל הבית הזה היה עומד בבית המקדש יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים שנאמר והתפללו אל המקום הזה היה עומד בבית קדשי הקדשים יכוין את לבו כנגד בית הכפורת היה עומד אחורי בית הכפורת יראה עצמו כאילו לפני הכפורת נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב במערב מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצפון מחזיר פניו לדרום נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד

אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא מאי קראה כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות תל שכל פיות פונים בו:

אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי וכי הוה מטי זמן קריאת שמע קרו

כמאן כי האי תנא דתניא השכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענע מגילה וקורא בה וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל וכשיגיע זמן קריאת שמע קורא

רבי שמעון בן אלעזר אומר בין כך ובין כך קורא קריאת שמע ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפלה

במאי קמיפלגי מר סבר תפלה מעומד עדיף ומר סבר מסמך גאולה לתפלה עדיף

מרימר ומר זוטרא הוו מכנפי בי עשרה בשבתא דרגלא ומצלו והדר נפקי לפרקא

רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב כי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד אמרי ליה רבנן ולעביד מר כמרימר ומר זוטרא אמר להו טריחא לי מלתא ולעביד מר כאבוה דשמואל ולוי אמר להו לא חזינא להו לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי:

מתני׳ רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש שם חבר עיר יחיד פטור מתפלת המוספין:

גמ׳ רבי יהודה היינו תנא קמא איכא בינייהו יחיד שלא בחבר עיר תנא קמא סבר פטור ורבי יהודה סבר חייב

אמר רב הונא בר חיננא אמר רב חייא בר רב הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה אמר ליה רב חייא בר אבין שפיר קאמרת דאמר שמואל מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד


בנהרדעא לבר מההוא יומא דאתא פולמוסא דמלכא למתא ואטרידו רבנן ולא צלו וצלי לי ביחיד והואי יחיד שלא בחבר עיר

יתיב רבי חנינא קרא קמיה דרבי ינאי ויתיב וקאמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה אמר ליה פוק קרא קראיך לברא דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה

אמר רבי יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי דצלי והדר צלי אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ולבסוף כוון דעתיה אמר ליה חזי מאן גברא רבה דקמסהיד עליה:

רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא הוו מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי

איתמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי אמר ליה רבי זירא מאי טעמא עביד מר הכי אילימא משום דלא כוון מר דעתיה והאמר רבי אליעזר לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל אלא דלא אדכר מר דריש ירחא

והתניא טעה ולא הזכיר של ראש חדש בערבית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשחרית בשחרית אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במוספין במוספין אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה במנחה

אמר ליה לאו איתמר עלה אמר רבי יוחנן בצבור שנו:

כמה ישהה בין תפלה לתפלה רב הונא ורב חסדא חד אמר כדי שתתחונן דעתו עליו וחד אמר כדי שתתחולל דעתו עליו

מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו דכתיב ואתחנן אל ה׳ ומאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב ויחל משה

אמר רב ענן אמר רב טעה ולא הזכיר של ראש חדש ערבית אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשין את החדש אלא ביום

אמר אמימר מסתברא מילתא דרב בחדש מלא אבל בחדש חסר מחזירין אותו

אמר ליה רב אשי לאמימר מכדי רב טעמא קאמר מה לי חסר ומה לי מלא אלא לא שנא:

הדרן עלך תפלת השחר

מתני׳ אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי אלעזר דאמר קרא והיא מרת נפש

ממאי דילמא חנה שאני דהות מרירא לבא טובא

אלא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מהכא ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך

ממאי דילמא דוד שאני דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא אלא אמר רבי יהושע בן לוי מהכא השתחוו לה׳ בהדרת קדש אל תקרי בהדרת אלא בחרדת

ממאי דילמא לעולם אימא לך הדרת ממש כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה והדר מצלי אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה

מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה שם תהא רעדה

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב

אמר ליה אנא תפילין מנחנא

רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב

אמר ליה אנא תפילין מנחנא

מר בריה דרבינא עבד הילולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא


גלול כלפי מעלה