Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

כ״ג במרחשון תשפ״ב | 28.10.21 | הדף היומי: ראש השנה יט

הדף היומי

ג׳ באדר תש״פ | 28 פברואר 2020

ברכות נו

הגמרא ממשיכה להתייחס לחלומות והכוח של פותר החלומות להשפיע על קיומו של החלום. בר הדיא היה פותר חלומות לטובה אם שילמו ואם לא שילמו לו, אז לרעה. אביי ורבא ראו אותם חלומות ובגלל שאביי שילם לו ורבא לא שילם, הוא פתר את זה אביי לטובה ורבא לרעה גרם לרבא הרבה צרות, כולל מיתת אשתו. מה היה סופו של בר הדיא? הגמרא מביאה כל מיני דברים שאם רואים אותם החלום כדאי לקרוא פסוק חיובי שמדבר על הדבר במקום פסוק אחר שלילי שיש.

This post is also available in English

אמר ליה קיסר לרבי יהושע ברבי חנניא אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי אמר ליה חזית דמשחרי לך פרסאי וגרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא דדהבא הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא אמר ליה שבור מלכא לשמואל אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי אמר ליה חזית דאתו רומאי ושבו לך וטחני בך קשייתא ברחייא דדהבא הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא

בר הדיא מפשר חלמי הוה מאן דיהיב ליה אגרא מפשר ליה למעליותא ומאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר ליה לגריעותא אביי ורבא חזו חלמא אביי יהיב ליה זוזא ורבא לא יהיב ליה אמרי ליה אקרינן בחלמין שורך טבוח לעיניך וגו׳ לרבא אמר ליה פסיד עסקך ולא אהני לך למיכל מעוצבא דלבך לאביי אמר ליה מרווח עסקך ולא אהני לך למיכל מחדוא דלבך

אמרי ליה אקרינן בנים ובנות תוליד וגו׳ לרבא אמר ליה כבישותיה לאביי אמר ליה בנך ובנתך נפישי ומינסבן בנתך לעלמא ומדמיין באפך כדקא אזלן בשביה

אקריין בניך ובנתיך נתנים לעם אחר לאביי אמר ליה בנך ובנתך נפישין את אמרת לקריבך והיא אמרה לקריבה ואכפה לך ויהבת להון לקריבה דהוי כעם אחר לרבא אמר ליה דביתהו שכיבא ואתו בניה ובנתיה לידי איתתא אחריתי דאמר רבא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב מאי דכתיב בניך ובנתיך נתנים לעם אחר זו אשת האב

אקרינן בחלמין לך אכל בשמחה לחמך לאביי אמר ליה מרווח עסקך ואכלת ושתית וקרית פסוקא מחדוא דלבך לרבא אמר ליה פסיד עסקך טבחת ולא אכלת ושתית וקרית לפכוחי פחדך

אקרינן זרע רב תוציא השדה לאביי אמר ליה מרישיה לרבא אמר ליה מסיפיה

אקרינן זיתים יהיו לך בכל גבולך וגו׳ לאביי אמר ליה מרישיה לרבא אמר ליה מסיפיה

אקרינן וראו כל עמי הארץ וגו׳ לאביי אמר ליה נפק לך שמא דריש מתיבתא הוית אימתך נפלת בעלמא לרבא אמר ליה בדיינא דמלכא אתבר ומתפסת בגנבי ודייני כולי עלמא קל וחומר מינך למחר אתבר בדיינא דמלכא ואתו ותפשי ליה לרבא

אמרי ליה חזן חסא על פום דני לאביי אמר ליה עיף עסקך כחסא לרבא אמר ליה מריר עסקך כי חסא

אמרי ליה חזן בשרא על פום דני לאביי אמר ליה בסים חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא וחמרא מינך לרבא אמר ליה תקיף חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא למיכל ביה

אמרי ליה חזן חביתא דתלי בדיקלא לאביי אמר ליה מדלי עסקך כדיקלא לרבא אמר ליה חלי עסקך כתמרי

אמרי ליה חזן רומנא דקדחי אפום דני לאביי אמר ליה עשיק עסקך כרומנא לרבא אמר ליה קאוי עסקך כרומנא

אמרי ליה חזן חביתא דנפל לבירא לאביי אמר ליה מתבעי עסקך כדאמר נפל פתא בבירא ולא אשתכח לרבא אמר ליה פסיד עסקך ושדיא ליה לבירא

אמרי ליה חזינן בר חמרא דקאי אאיסדן ונוער לאביי אמר ליה מלכא הוית וקאי אמורא עלך לרבא אמר ליה פטר חמור גהיט מתפילך אמר ליה לדידי חזי לי ואיתיה אמר ליה ואו דפטר חמור ודאי גהיט מתפילך

לסוף אזל רבא לחודיה לגביה אמר ליה חזאי דשא ברייתא דנפל אמר ליה אשתך שכבא אמר ליה חזאי ככי ושני דנתור אמר ליה בנך ובנתך שכבן אמר ליה חזאי תרתי יוני דפרחן אמר ליה תרי נשי מגרשת אמר ליה חזאי תרי גרגלידי דלפתא אמר ליה תרין קולפי בלעת אזל רבא ההוא יומא ויתיב בי מדרשא כוליה יומא אשכח הנהו תרי סגי נהורי דהוו קמנצו בהדי הדדי אזל רבא לפרוקינהו ומחוהו לרבא תרי דלו למחוייה אחריתי אמר מסתיי תרין חזאי

לסוף אתא רבא ויהיב ליה אגרא אמר ליה חזאי אשיתא דנפל אמר ליה נכסים בלא מצרים קנית אמר ליה חזאי אפדנא דאביי דנפל וכסיין אבקיה אמר ליה אביי שכיב ומתיבתיה אתיא לגבך אמר ליה חזאי אפדנא דידי דנפיל ואתו כולי עלמא שקיל לבינתא לבינתא אמר ליה שמעתתך מבדרן בעלמא אמר ליה חזאי דאבקע רישי ונתר מוקרי אמר ליה אודרא מבי סדיא נפיק אמר ליה אקריון הללא מצראה בחלמא אמר ליה ניסא מתרחשי לך

הוה קא אזיל בהדיה בארבא אמר בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי בהדי דקא סליק נפל סיפרא מיניה אשכחיה רבא וחזא דהוה כתיב ביה כל החלומות הולכין אחר הפה אמר רשע בדידך קיימא וצערתן כולי האי כולהו מחילנא לך בר מברתיה דרב חסדא יהא רעוא דלמסר ההוא גברא לידי דמלכותא דלא מרחמו עליה

אמר מאי אעביד גמירי דקללת חכם אפילו בחנם היא באה וכל שכן רבא דבדינא קא לייט אמר איקום ואגלי דאמר מר גלות מכפרת עון

קם גלי לבי רומאי אזל יתיב אפתחא דריש טורזינא דמלכא ריש טורזינא חזא חלמא אמר ליה חזאי חלמא דעייל מחטא באצבעתי אמר ליה הב לי זוזא ולא יהב ליה לא אמר ליה ולא מידי אמר ליה חזאי דנפל תכלא בתרתין אצבעתי אמר ליה הב לי זוזא ולא יהב ליה ולא אמר ליה אמר ליה חזאי דנפל תכלא בכולה ידא אמר ליה נפל תכלא בכולהו שיראי שמעי בי מלכא ואתיוה לריש טורזינא קא קטלי ליה אמר להו אנא אמאי אייתו להאי דהוה ידע ולא אמר אייתוהו בר הדיא אמרי ליה אמטו זוזא דידך חרבו

שיראי דמלכא כפיתו תרין ארזי בחבלא אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא ושרו לחבלא עד דאצטליק רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה ואצטליק ונפל בתרין

שאל בן דמא בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל ראיתי שני לחיי שנשרו אמר שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו

אמר ליה בר קפרא לרבי ראיתי חוטמי שנשר אמר ליה חרון אף נסתלק ממך אמר ליה ראיתי שני ידי שנחתכו אמר ליה לא תצטרך למעשה ידיך אמר ליה אראיתי שני רגלי שנקטעו אמר ליה על סוס אתה רוכב חזאי דאמרי לי באדר מיתת וניסן לא חזית אמר ליה באדרותא מיתת ולא אתית לידי נסיון

אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמן לזיתים אמר ליה בא על אמו אמר ליה חזאי דקטיף לי כוכבא אמר ליה בר ישראל גנבת אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא אמר ליה בר ישראל זבנתיה ואכלת לדמיה אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי אמר ליה בא על אחותו אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא אמר ליה בא על אשת ישראל אמר ליה חזאי דדריכנא בטונא דאסא אמר ליה בא על נערה המאורסה אמר ליה חזאי טונא מעילאי והוא מתתאי אמר ליה משכבך הפוך אמר ליה חזאי עורבי דהדרי לפורייה אמר ליה אשתך זנתה מאנשים הרבה אמר ליה חזאי יוני דהדרי לפורייה אמר ליה נשים הרבה טמאת אמר ליה חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן אמר ליה תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט

אמר ליה חזאי דקליפנא ביעי אמר ליה שכבי קא משלחת אמר ליה כולהו איתנהו בי בר מהא דליתיה אדהכי והכי אתיא האי איתתא ואמרה ליה האי גלימא דמכסא דגברא פלוני הוא דמית ואשלחתיה

אמר ליה חזאי דאמרי לי שבק לך אבוך נכסי בקפודקיא אמר ליה אית לך נכסי בקפודקיא אמר ליה לאו אזל אבוך לקפודקיא אמר ליה לאו אם כן קפא כשורא דיקא עשרה זיל חזי קפא דריש עשרה שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא מלאה זוזי

אמר רבי חנינא הרואה באר בחלום רואה שלום שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים רבי נתן אומר מצא תורה שנאמר כי מצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים רבא אמר חיים ממש

אמר רבי חנן שלש שלומות הן נהר צפור וקדרה נהר דכתיב הנני נטה אליה כנהר שלום צפור דכתיב כצפרים עפות כן יגן ה׳ צבאות וגו׳ קדרה דכתיב ה׳ תשפת שלום לנו אמר רבי חנינא ובקדרה שאין בה בשר שנינו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

אמר רבי יהושע בן לוי הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יבא כנהר צר הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו׳ קודם שיקדמנו פסוק אחר כצפור נודדת מן קנה וגו׳ הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה׳ תשפת שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר שפת הסיר שפת

הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר כענבים במדבר קודם שיקדמנו פסוק אחר ענבמו ענבי רוש הרואה הר בחלום ישכים ויאמר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר קודם שיקדמנו פסוק אחר על ההרים אשא בכי ונהי

הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול קודם שיקדמנו פסוק אחר תקעו שופר בגבעה

הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו קודם שיקדמנו פסוק אחר והכלבים עזי נפש הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר אריה שאג מי לא יירא קודם שיקדמנו פסוק אחר עלה אריה מסבכו

הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמר ויגלח ויחלף שמלתיו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי אם גלחתי וסר ממני כחי הרואה באר בחלום ישכים ויאמר באר מים חיים קודם שיקדמנו פסוק אחר כהקיר ביר מימיה הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר קנה רצוץ לא ישבור קודם שיקדמנו פסוק אחר הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ

תנו רבנן הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה קנים יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא תניא אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כחו

הרואה שור בחלום ישכים ויאמר בכור שורו הדר לו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יגח שור את איש

תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשור האוכל מבשרו מתעשר נגחו הויין ליה בנים שמנגחים בתורה נשכו יסורין באים עליו בעטו דרך רחוקה נזדמנה לו רכבו עולה לגדולה

והתניא רכבו מת לא קשיא הא דרכיב הוא לתורא הא דרכיב תורא לדידיה

הרואה חמור בחלום יצפה לישועה שנאמר הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה שינרא נעשה לו שינוי רע הרואה ענבים בחלום לבנות בין בזמנן ובין שלא בזמנן יפות שחורות בזמנן יפות שלא בזמנן רעות הרואה סוס לבן בחלום בין בנחת בין ברדוף יפה לו אדום בנחת יפה ברדוף קשה

הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא לא הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי קראה ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה רב נחמן בר יצחק אמר מהכא גם ה׳ העביר חטאתך לא תמות

הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו פילים פלאי פלאות נעשו לו

והתניא כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל ומן הקוף לא קשיא

להעמיק בדף

1

ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על איזה טובה? ומי מברך? כל התשובות בפנים

ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על איזה טובה? ומי מברך? כל התשובות בפנים דף משלהן- פרק 4, עם שירה מרילי מרוויס וחמוטל שובל This post is also available in English

ברכות נו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ברכות נו

אמר ליה קיסר לרבי יהושע ברבי חנניא אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי אמר ליה חזית דמשחרי לך פרסאי וגרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא דדהבא הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא אמר ליה שבור מלכא לשמואל אמריתו דחכמיתו טובא אימא לי מאי חזינא בחלמאי אמר ליה חזית דאתו רומאי ושבו לך וטחני בך קשייתא ברחייא דדהבא הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא

בר הדיא מפשר חלמי הוה מאן דיהיב ליה אגרא מפשר ליה למעליותא ומאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר ליה לגריעותא אביי ורבא חזו חלמא אביי יהיב ליה זוזא ורבא לא יהיב ליה אמרי ליה אקרינן בחלמין שורך טבוח לעיניך וגו׳ לרבא אמר ליה פסיד עסקך ולא אהני לך למיכל מעוצבא דלבך לאביי אמר ליה מרווח עסקך ולא אהני לך למיכל מחדוא דלבך

אמרי ליה אקרינן בנים ובנות תוליד וגו׳ לרבא אמר ליה כבישותיה לאביי אמר ליה בנך ובנתך נפישי ומינסבן בנתך לעלמא ומדמיין באפך כדקא אזלן בשביה

אקריין בניך ובנתיך נתנים לעם אחר לאביי אמר ליה בנך ובנתך נפישין את אמרת לקריבך והיא אמרה לקריבה ואכפה לך ויהבת להון לקריבה דהוי כעם אחר לרבא אמר ליה דביתהו שכיבא ואתו בניה ובנתיה לידי איתתא אחריתי דאמר רבא אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב מאי דכתיב בניך ובנתיך נתנים לעם אחר זו אשת האב

אקרינן בחלמין לך אכל בשמחה לחמך לאביי אמר ליה מרווח עסקך ואכלת ושתית וקרית פסוקא מחדוא דלבך לרבא אמר ליה פסיד עסקך טבחת ולא אכלת ושתית וקרית לפכוחי פחדך

אקרינן זרע רב תוציא השדה לאביי אמר ליה מרישיה לרבא אמר ליה מסיפיה

אקרינן זיתים יהיו לך בכל גבולך וגו׳ לאביי אמר ליה מרישיה לרבא אמר ליה מסיפיה

אקרינן וראו כל עמי הארץ וגו׳ לאביי אמר ליה נפק לך שמא דריש מתיבתא הוית אימתך נפלת בעלמא לרבא אמר ליה בדיינא דמלכא אתבר ומתפסת בגנבי ודייני כולי עלמא קל וחומר מינך למחר אתבר בדיינא דמלכא ואתו ותפשי ליה לרבא

אמרי ליה חזן חסא על פום דני לאביי אמר ליה עיף עסקך כחסא לרבא אמר ליה מריר עסקך כי חסא

אמרי ליה חזן בשרא על פום דני לאביי אמר ליה בסים חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא וחמרא מינך לרבא אמר ליה תקיף חמרך ואתו כולי עלמא למזבן בשרא למיכל ביה

אמרי ליה חזן חביתא דתלי בדיקלא לאביי אמר ליה מדלי עסקך כדיקלא לרבא אמר ליה חלי עסקך כתמרי

אמרי ליה חזן רומנא דקדחי אפום דני לאביי אמר ליה עשיק עסקך כרומנא לרבא אמר ליה קאוי עסקך כרומנא

אמרי ליה חזן חביתא דנפל לבירא לאביי אמר ליה מתבעי עסקך כדאמר נפל פתא בבירא ולא אשתכח לרבא אמר ליה פסיד עסקך ושדיא ליה לבירא

אמרי ליה חזינן בר חמרא דקאי אאיסדן ונוער לאביי אמר ליה מלכא הוית וקאי אמורא עלך לרבא אמר ליה פטר חמור גהיט מתפילך אמר ליה לדידי חזי לי ואיתיה אמר ליה ואו דפטר חמור ודאי גהיט מתפילך

לסוף אזל רבא לחודיה לגביה אמר ליה חזאי דשא ברייתא דנפל אמר ליה אשתך שכבא אמר ליה חזאי ככי ושני דנתור אמר ליה בנך ובנתך שכבן אמר ליה חזאי תרתי יוני דפרחן אמר ליה תרי נשי מגרשת אמר ליה חזאי תרי גרגלידי דלפתא אמר ליה תרין קולפי בלעת אזל רבא ההוא יומא ויתיב בי מדרשא כוליה יומא אשכח הנהו תרי סגי נהורי דהוו קמנצו בהדי הדדי אזל רבא לפרוקינהו ומחוהו לרבא תרי דלו למחוייה אחריתי אמר מסתיי תרין חזאי

לסוף אתא רבא ויהיב ליה אגרא אמר ליה חזאי אשיתא דנפל אמר ליה נכסים בלא מצרים קנית אמר ליה חזאי אפדנא דאביי דנפל וכסיין אבקיה אמר ליה אביי שכיב ומתיבתיה אתיא לגבך אמר ליה חזאי אפדנא דידי דנפיל ואתו כולי עלמא שקיל לבינתא לבינתא אמר ליה שמעתתך מבדרן בעלמא אמר ליה חזאי דאבקע רישי ונתר מוקרי אמר ליה אודרא מבי סדיא נפיק אמר ליה אקריון הללא מצראה בחלמא אמר ליה ניסא מתרחשי לך

הוה קא אזיל בהדיה בארבא אמר בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי בהדי דקא סליק נפל סיפרא מיניה אשכחיה רבא וחזא דהוה כתיב ביה כל החלומות הולכין אחר הפה אמר רשע בדידך קיימא וצערתן כולי האי כולהו מחילנא לך בר מברתיה דרב חסדא יהא רעוא דלמסר ההוא גברא לידי דמלכותא דלא מרחמו עליה

אמר מאי אעביד גמירי דקללת חכם אפילו בחנם היא באה וכל שכן רבא דבדינא קא לייט אמר איקום ואגלי דאמר מר גלות מכפרת עון

קם גלי לבי רומאי אזל יתיב אפתחא דריש טורזינא דמלכא ריש טורזינא חזא חלמא אמר ליה חזאי חלמא דעייל מחטא באצבעתי אמר ליה הב לי זוזא ולא יהב ליה לא אמר ליה ולא מידי אמר ליה חזאי דנפל תכלא בתרתין אצבעתי אמר ליה הב לי זוזא ולא יהב ליה ולא אמר ליה אמר ליה חזאי דנפל תכלא בכולה ידא אמר ליה נפל תכלא בכולהו שיראי שמעי בי מלכא ואתיוה לריש טורזינא קא קטלי ליה אמר להו אנא אמאי אייתו להאי דהוה ידע ולא אמר אייתוהו בר הדיא אמרי ליה אמטו זוזא דידך חרבו

שיראי דמלכא כפיתו תרין ארזי בחבלא אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא ושרו לחבלא עד דאצטליק רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה ואצטליק ונפל בתרין

שאל בן דמא בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל ראיתי שני לחיי שנשרו אמר שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו

אמר ליה בר קפרא לרבי ראיתי חוטמי שנשר אמר ליה חרון אף נסתלק ממך אמר ליה ראיתי שני ידי שנחתכו אמר ליה לא תצטרך למעשה ידיך אמר ליה אראיתי שני רגלי שנקטעו אמר ליה על סוס אתה רוכב חזאי דאמרי לי באדר מיתת וניסן לא חזית אמר ליה באדרותא מיתת ולא אתית לידי נסיון

אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמן לזיתים אמר ליה בא על אמו אמר ליה חזאי דקטיף לי כוכבא אמר ליה בר ישראל גנבת אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא אמר ליה בר ישראל זבנתיה ואכלת לדמיה אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי אמר ליה בא על אחותו אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא אמר ליה בא על אשת ישראל אמר ליה חזאי דדריכנא בטונא דאסא אמר ליה בא על נערה המאורסה אמר ליה חזאי טונא מעילאי והוא מתתאי אמר ליה משכבך הפוך אמר ליה חזאי עורבי דהדרי לפורייה אמר ליה אשתך זנתה מאנשים הרבה אמר ליה חזאי יוני דהדרי לפורייה אמר ליה נשים הרבה טמאת אמר ליה חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן אמר ליה תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט

אמר ליה חזאי דקליפנא ביעי אמר ליה שכבי קא משלחת אמר ליה כולהו איתנהו בי בר מהא דליתיה אדהכי והכי אתיא האי איתתא ואמרה ליה האי גלימא דמכסא דגברא פלוני הוא דמית ואשלחתיה

אמר ליה חזאי דאמרי לי שבק לך אבוך נכסי בקפודקיא אמר ליה אית לך נכסי בקפודקיא אמר ליה לאו אזל אבוך לקפודקיא אמר ליה לאו אם כן קפא כשורא דיקא עשרה זיל חזי קפא דריש עשרה שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא מלאה זוזי

אמר רבי חנינא הרואה באר בחלום רואה שלום שנאמר ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים רבי נתן אומר מצא תורה שנאמר כי מצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים רבא אמר חיים ממש

אמר רבי חנן שלש שלומות הן נהר צפור וקדרה נהר דכתיב הנני נטה אליה כנהר שלום צפור דכתיב כצפרים עפות כן יגן ה׳ צבאות וגו׳ קדרה דכתיב ה׳ תשפת שלום לנו אמר רבי חנינא ובקדרה שאין בה בשר שנינו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

אמר רבי יהושע בן לוי הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יבא כנהר צר הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו׳ קודם שיקדמנו פסוק אחר כצפור נודדת מן קנה וגו׳ הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה׳ תשפת שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר שפת הסיר שפת

הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר כענבים במדבר קודם שיקדמנו פסוק אחר ענבמו ענבי רוש הרואה הר בחלום ישכים ויאמר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר קודם שיקדמנו פסוק אחר על ההרים אשא בכי ונהי

הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול קודם שיקדמנו פסוק אחר תקעו שופר בגבעה

הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו קודם שיקדמנו פסוק אחר והכלבים עזי נפש הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר אריה שאג מי לא יירא קודם שיקדמנו פסוק אחר עלה אריה מסבכו

הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמר ויגלח ויחלף שמלתיו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי אם גלחתי וסר ממני כחי הרואה באר בחלום ישכים ויאמר באר מים חיים קודם שיקדמנו פסוק אחר כהקיר ביר מימיה הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר קנה רצוץ לא ישבור קודם שיקדמנו פסוק אחר הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ

תנו רבנן הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה קנים יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא תניא אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כחו

הרואה שור בחלום ישכים ויאמר בכור שורו הדר לו קודם שיקדמנו פסוק אחר כי יגח שור את איש

תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשור האוכל מבשרו מתעשר נגחו הויין ליה בנים שמנגחים בתורה נשכו יסורין באים עליו בעטו דרך רחוקה נזדמנה לו רכבו עולה לגדולה

והתניא רכבו מת לא קשיא הא דרכיב הוא לתורא הא דרכיב תורא לדידיה

הרואה חמור בחלום יצפה לישועה שנאמר הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה שינרא נעשה לו שינוי רע הרואה ענבים בחלום לבנות בין בזמנן ובין שלא בזמנן יפות שחורות בזמנן יפות שלא בזמנן רעות הרואה סוס לבן בחלום בין בנחת בין ברדוף יפה לו אדום בנחת יפה ברדוף קשה

הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא לא הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי קראה ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה רב נחמן בר יצחק אמר מהכא גם ה׳ העביר חטאתך לא תמות

הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו פילים פלאי פלאות נעשו לו

והתניא כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל ומן הקוף לא קשיא

Scroll To Top