Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באדר תש״פ | 29 פברואר 2020
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

ברכות נז

השיעור מוקדש על ידי סיביה טברסקי לזכר נשמת הרב פסח זכריה הלוי בן הרב ראובן ולאה ז"ל ולכבוד נכדתו שושנה בייקר.

מי שרואה כל מיני דברים בחלום – מה המשמעות? הגמרא עוברת לרשימות של כל מיני דברים – שלושה נכנסים לגוף ואין הגוף נהנה מהם, שלושה אין נכנסים לגוף והגוף נהנה, ששה שהם אחד מששים למשהו, וכו'. איזה ברכה מברכים כשרואים מקום שנעקרה עבודה זרה. יש גם ברכות שמברכים על דברים שרואים בבבל.

This post is also available in English

הא דמסרג הא דלא מסרג הרואה הונא בחלום נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן נסי נסים נעשו לו הרואה הספד בחלום מן השמים חסו עליו ופדאוהו והני מילי בכתבא

העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא הקורא קריאת שמע ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך

המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך וגו׳ ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש המתפלל בחלום סימן יפה לו והני מילי דלא סיים

הבא על אמו בחלום יצפה לבינה שנאמר כי אם לבינה תקרא הבא על נערה מאורסה יצפה לתורה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורשה הבא על אחותו בחלום יצפה לחכמה שנאמר אמר לחכמה אחתי את הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן העולם הבא והני מילי דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא

אמר רבי חייא בר אבא הרואה חטים בחלום ראה שלום שנאמר השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר וסר עונך וחטאתך תכפר אמר רבי זירא אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל עד דחזאי שערי בחלמא

הרואה גפן טעונה בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר אשתך כגפן פריה שורקה יצפה למשיח שנאמר אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו

הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה הרואה רמונים בחלום זוטרי פרי עסקיה כרמונא רברבי רבי עסקיה כרמונא פלגי אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמני ואם עם הארץ הוא יצפה למצות שנאמר כפלח הרמון רקתך מאי רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון

הרואה זיתים בחלום זוטרי פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים והני מילי פרי אבל אילני הויין ליה בנים מרובין שנאמר בניך כשתלי זיתים וגו׳ איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו שנאמר זית רענן יפה פרי תאר קרא ה׳ שמך הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו שנאמר תם עונך בת ציון

אמר רב יוסף הרואה עז בחלום שנה מתברכת לו עזים שנים מתברכות לו שנאמר ודי חלב עזים ללחמך הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו ואם אין לו נכסים ירושה נופלת לו ממקום אחר אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא והוא דחזא בכנייהו הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו שנאמר פרי עץ הדר כפת תמרים הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים

הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר חכמות בחוץ תרנה והבא עליה הוי ראש ישיבה אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה

הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר תרנגולים יצפה לבנים זכרים תרנגולת יצפה לתרביצה נאה וגילה הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן אגוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים כאלו

הנכנס לכרך נעשו לו חפציו שנאמר וינחם אל מחוז חפצם המגלח ראשו בחלום סימן יפה לו ראשו וזקנו לו ולכל משפחתו

היושב בעריבה קטנה שם טוב יוצא לו בעריבה גדולה לו ולכל משפחתו והני מילי דמדליה דלויי

הנפנה בחלום סימן יפה לו שנאמר מהר צעה להפתח והני מילי דלא קנח

העולה לגג בחלום עולה לגדולה ירד יורד מגדולתו אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו העומד ערום בחלום בבבל עומד בלא חטא בארץ ישראל ערום בלא מצות הנתפס לסרדיוט שמירה נעשית לו נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו והני מילי בקולר אבל חבלא בעלמא לא

הנכנס לאגם בחלום נעשה ראש ישיבה ליער נעשה ראש לבני כלה

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה איכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה אמר רב אשי אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי

תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו

והתניא עונותיו סדורין לו מאי סדורין סדורין לימחל

תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו נשכו נכפלה לו הרגו אבדה פרנסתו אמר ליה רב ששת כל שכן שנכפלה פרנסתו ולא היא רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה

תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו ורע לו יש שותהו וטוב לו שנאמר ויין ישמח לבב אנוש ויש שותהו ורע לו שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש

אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי


אמר רבי יוחנן השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות שלמה יצפה לחכמה אחאב ידאג מן הפורענות

שלשה נביאים הם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה יחזקאל יצפה לחכמה ישעיה יצפה לנחמה ירמיה ידאג מן הפורענות

שלשה כתובים גדולים הם הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות משלי יצפה לחכמה איוב ידאג מן הפורענות

שלשה כתובים קטנים הם הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות קהלת יצפה לחכמה קינות ידאג מן הפורענות הרואה מגלת אסתר נס נעשה לו

שלשה חכמים הם הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה רבי אלעזר בן עזריה יצפה לעשירות רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות

שלשה תלמידי חכמים הם הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות בן זומא יצפה לחכמה אחר ידאג מן הפורענות

כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקפוד והאמר מר הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו לא קשיא הא דמסרג הא דלא מסרג

כל מיני מתכת יפין לחלום חוץ ממר פסל וקרדום והני מילי דחזנהו בקתייהו כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות כי חזא בכנייהו חזא כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלת כל מיני עופות יפין לחלום חוץ מן קריא וקפופא וקורפראי:

(הגוף הגוף מעין משיבין ומרחיבין סימן):

שלשה נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן גודגדניות וכפניות ופגי תמרה שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן אלו הן רחיצה וסיכה ותשמיש שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש

תשמיש דמאי אילימא תשמיש המטה הא מכחש כחיש אלא תשמיש נקבים

שלשה משיבין דעתו של אדם אלו הן קול ומראה וריח שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים:

(חמשה וששה ועשרה סימן): חמשה אחד מששים אלו הן אש דבש ושבת ושינה וחלום אש אחד מששים לגיהנם דבש אחד מששים למן שבת אחד מששים לעולם הבא שינה אחד מששים למיתה חלום אחד מששים לנבואה

ששה דברים סימן יפה לחולה אלו הן עטוש זיעה שלשול קרי ושינה וחלום עטוש דכתיב עטישותיו תהל אור זיעה דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם שלשול דכתיב מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת קרי דכתיב יראה זרע יאריך ימים שינה דכתיב ישנתי אז ינוח לי חלום דכתיב ותחלימני והחיני

ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתו רפואה אלו הן כרוב ותרדין וסיסין יבשין וקיבה והרת ויותרת הכבד ויש אומרים אף דגים קטנים ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומברין כל גופו של אדם

עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו וחליו קשה אלו הן בשר שור בשר שמן בשר צלי בשר צפרים וביצה צלויה ותגלחת ושחלים והחלב והגבינה והמרחץ ויש אומרים אף אגוזים ויש אומרים אף קשואים

תנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמן קשואים מפני שהן קשין לגוף כחרבות איני והכתיב ויאמר ה׳ לה שני גוים בבטנך אל תקרי גוים אלא גיים ואמר רב יהודה אמר רב אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי

תנו רבנן מת בבית שלום בבית אכל ושתה בבית סימן יפה לבית נטל כלים מן הבית סימן רע לבית תרגמא רב פפא במסאנא וסנדלא כל דשקיל שכבא מעלי בר ממסאנא וסנדלא כל דיהיב שכבא מעלי בר מעפרא וחרדלא:

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה: תנו רבנן הרואה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות ישראל והשב לב עובדיהם לעבדך ובחוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך מפני שרובה גויים רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידים להתגייר שנאמר אז אהפך אל עמים שפה ברורה

דרש רב המנונא הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות ראה בבל אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע ראה גוב של אריות או כבשן האש אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה ראה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו ראה מקום שנוטלין ממנו עפר אומר ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים

רבא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא טריף להו ידא על גבייהו ואמר רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו מר בריה דרבינא כי הוה מטי לבבל הוה שקיל עפרא בסודריה ושדי לברא לקיים מה שנאמר וטאטאתיה במטאטא השמד אמר רב אשי אנא הא דרב המנונא לא שמיע לי אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

1

ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על איזה טובה? ומי מברך? כל התשובות בפנים

דף משלהן, פרק 4- ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על איזה טובה? ומי מברך? כל התשובות בפנים ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על איזה טובה? ומי מברך? כל התשובות בפנים.דף משלהן, פרק 4עם שירה מרילי מרוויס וחמוטל שובל Posted by ‎הדרן – קול נשי בשיח התלמודי Hadran‎ on Tuesday, February 25, 2020 ברכת שהחיינו והטוב והמטיב. על…

ברכות נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ברכות נז

הא דמסרג הא דלא מסרג הרואה הונא בחלום נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן נסי נסים נעשו לו הרואה הספד בחלום מן השמים חסו עליו ופדאוהו והני מילי בכתבא

העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא הקורא קריאת שמע ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך

המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך וגו׳ ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש המתפלל בחלום סימן יפה לו והני מילי דלא סיים

הבא על אמו בחלום יצפה לבינה שנאמר כי אם לבינה תקרא הבא על נערה מאורסה יצפה לתורה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורשה הבא על אחותו בחלום יצפה לחכמה שנאמר אמר לחכמה אחתי את הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן העולם הבא והני מילי דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא

אמר רבי חייא בר אבא הרואה חטים בחלום ראה שלום שנאמר השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר וסר עונך וחטאתך תכפר אמר רבי זירא אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל עד דחזאי שערי בחלמא

הרואה גפן טעונה בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר אשתך כגפן פריה שורקה יצפה למשיח שנאמר אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו

הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה הרואה רמונים בחלום זוטרי פרי עסקיה כרמונא רברבי רבי עסקיה כרמונא פלגי אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה שנאמר אשקך מיין הרקח מעסיס רמני ואם עם הארץ הוא יצפה למצות שנאמר כפלח הרמון רקתך מאי רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון

הרואה זיתים בחלום זוטרי פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים והני מילי פרי אבל אילני הויין ליה בנים מרובין שנאמר בניך כשתלי זיתים וגו׳ איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו שנאמר זית רענן יפה פרי תאר קרא ה׳ שמך הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו שנאמר תם עונך בת ציון

אמר רב יוסף הרואה עז בחלום שנה מתברכת לו עזים שנים מתברכות לו שנאמר ודי חלב עזים ללחמך הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו ואם אין לו נכסים ירושה נופלת לו ממקום אחר אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא והוא דחזא בכנייהו הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו שנאמר פרי עץ הדר כפת תמרים הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים

הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר חכמות בחוץ תרנה והבא עליה הוי ראש ישיבה אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה

הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר תרנגולים יצפה לבנים זכרים תרנגולת יצפה לתרביצה נאה וגילה הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן אגוזים וכן קשואים וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים כאלו

הנכנס לכרך נעשו לו חפציו שנאמר וינחם אל מחוז חפצם המגלח ראשו בחלום סימן יפה לו ראשו וזקנו לו ולכל משפחתו

היושב בעריבה קטנה שם טוב יוצא לו בעריבה גדולה לו ולכל משפחתו והני מילי דמדליה דלויי

הנפנה בחלום סימן יפה לו שנאמר מהר צעה להפתח והני מילי דלא קנח

העולה לגג בחלום עולה לגדולה ירד יורד מגדולתו אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו העומד ערום בחלום בבבל עומד בלא חטא בארץ ישראל ערום בלא מצות הנתפס לסרדיוט שמירה נעשית לו נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו והני מילי בקולר אבל חבלא בעלמא לא

הנכנס לאגם בחלום נעשה ראש ישיבה ליער נעשה ראש לבני כלה

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה איכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה אמר רב אשי אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי

תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו

והתניא עונותיו סדורין לו מאי סדורין סדורין לימחל

תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו נשכו נכפלה לו הרגו אבדה פרנסתו אמר ליה רב ששת כל שכן שנכפלה פרנסתו ולא היא רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה

תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו ורע לו יש שותהו וטוב לו שנאמר ויין ישמח לבב אנוש ויש שותהו ורע לו שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש

אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי


אמר רבי יוחנן השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות שלמה יצפה לחכמה אחאב ידאג מן הפורענות

שלשה נביאים הם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה יחזקאל יצפה לחכמה ישעיה יצפה לנחמה ירמיה ידאג מן הפורענות

שלשה כתובים גדולים הם הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות משלי יצפה לחכמה איוב ידאג מן הפורענות

שלשה כתובים קטנים הם הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות קהלת יצפה לחכמה קינות ידאג מן הפורענות הרואה מגלת אסתר נס נעשה לו

שלשה חכמים הם הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה רבי אלעזר בן עזריה יצפה לעשירות רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות

שלשה תלמידי חכמים הם הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות בן זומא יצפה לחכמה אחר ידאג מן הפורענות

כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקפוד והאמר מר הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו לא קשיא הא דמסרג הא דלא מסרג

כל מיני מתכת יפין לחלום חוץ ממר פסל וקרדום והני מילי דחזנהו בקתייהו כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות כי חזא בכנייהו חזא כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלת כל מיני עופות יפין לחלום חוץ מן קריא וקפופא וקורפראי:

(הגוף הגוף מעין משיבין ומרחיבין סימן):

שלשה נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן גודגדניות וכפניות ופגי תמרה שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן אלו הן רחיצה וסיכה ותשמיש שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש

תשמיש דמאי אילימא תשמיש המטה הא מכחש כחיש אלא תשמיש נקבים

שלשה משיבין דעתו של אדם אלו הן קול ומראה וריח שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים:

(חמשה וששה ועשרה סימן): חמשה אחד מששים אלו הן אש דבש ושבת ושינה וחלום אש אחד מששים לגיהנם דבש אחד מששים למן שבת אחד מששים לעולם הבא שינה אחד מששים למיתה חלום אחד מששים לנבואה

ששה דברים סימן יפה לחולה אלו הן עטוש זיעה שלשול קרי ושינה וחלום עטוש דכתיב עטישותיו תהל אור זיעה דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם שלשול דכתיב מהר צעה להפתח ולא ימות לשחת קרי דכתיב יראה זרע יאריך ימים שינה דכתיב ישנתי אז ינוח לי חלום דכתיב ותחלימני והחיני

ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתו רפואה אלו הן כרוב ותרדין וסיסין יבשין וקיבה והרת ויותרת הכבד ויש אומרים אף דגים קטנים ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומברין כל גופו של אדם

עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו וחליו קשה אלו הן בשר שור בשר שמן בשר צלי בשר צפרים וביצה צלויה ותגלחת ושחלים והחלב והגבינה והמרחץ ויש אומרים אף אגוזים ויש אומרים אף קשואים

תנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמן קשואים מפני שהן קשין לגוף כחרבות איני והכתיב ויאמר ה׳ לה שני גוים בבטנך אל תקרי גוים אלא גיים ואמר רב יהודה אמר רב אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים

לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי

תנו רבנן מת בבית שלום בבית אכל ושתה בבית סימן יפה לבית נטל כלים מן הבית סימן רע לבית תרגמא רב פפא במסאנא וסנדלא כל דשקיל שכבא מעלי בר ממסאנא וסנדלא כל דיהיב שכבא מעלי בר מעפרא וחרדלא:

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה: תנו רבנן הרואה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות ישראל והשב לב עובדיהם לעבדך ובחוץ לארץ אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך מפני שרובה גויים רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידים להתגייר שנאמר אז אהפך אל עמים שפה ברורה

דרש רב המנונא הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות ראה בבל אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע ראה גוב של אריות או כבשן האש אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה ראה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו ראה מקום שנוטלין ממנו עפר אומר ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים

רבא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא טריף להו ידא על גבייהו ואמר רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו מר בריה דרבינא כי הוה מטי לבבל הוה שקיל עפרא בסודריה ושדי לברא לקיים מה שנאמר וטאטאתיה במטאטא השמד אמר רב אשי אנא הא דרב המנונא לא שמיע לי אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו


גלול כלפי מעלה