Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בטבת תש״פ | 9 ינואר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

ברכות ו

יש להתפלל מול קיר. המיטה אמורה להיות בכיוון צפון-דרום. אם סיימת להתפלל בבית הכנסת, אל תצא לפני חברך. האם זה הדין בכל סיטואציה או רק יבנסיבות מסויימות? מזיקין (שהם יכולים להתפרש כחדרות) נמצאים בכל מקום. – מה הדרך הכי מומלץ להתגבר עליהם? בענייני תפילה – כדאי להתפלל בבית הכנסת. השכינה שורה כשיש 10 אנשים מתפללים, 3 שופטים שדנים ושניים (או אפילו אחד) שלומדים. הקב"ה לובש תפילין (דרך משל). כמו שאנו  קובעים שה' אחד, ה' קובע שאנחנו העם המובחר. עדיף שיהיה מקום קבוע לתפילה. לא מתאים לברוח מבית הכנסת. אבל כן לברוח לבית הכנסת ולשיעור.  מקבלים שכר על ריצה לשיעור, להצטופף להקשיב לשיעור, להיות בשקט בבית האבל, לשבח חתן וכלה, ולתת צדקה בתענית. אסור להתפלל מאחורי בית כנסת בכיוון שונה מכל שאר המתפללים. צריך להקפיד על תפילת מנחה (וגם על שאר התפילות). חשוב לשמח חתן וכלה. חשוב להיות ירא שמים. כדאי להקדים שלום לאחרים וחשוב להחזיר שלום לכל מי שמקדים לך שלום.

This post is also available in English

אמר רבי יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו׳:

תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין

אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא

אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה

אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי הני ברכי דשלהי מנייהו הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו

האי מאן דבעי למידע להו לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא האי מאן דבעי למחזינהו ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא בוכרתא בת בוכרתא וליקליה בנורא ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו ולשדייה בגובתא דפרזלא ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק בעו רבנן רחמי עליה ואתסי:

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר לשמע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר אלהים נצב בעדת אל

ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל

ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם שנאמר בקרב אלהים ישפט

ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם שנאמר אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וגו׳

מאי ולחשבי שמו אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות

וכי מאחר דאפילו תרי תלתא מבעיא מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קמשמע לן דדינא נמי היינו תורה

וכי מאחר דאפילו תלתא עשרה מבעיא עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי:

אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין שנאמר נשבע ה׳ בימינו ובזרוע עזו

בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו ובזרוע עזו אלו תפילין שנאמר ה׳ עז לעמו יתן

ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל אין דכתיב את ה׳ האמרת היום וכתיב וה׳ האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי

אמר ליה כי מי גוי גדול ומי גוי גדול אשריך ישראל או הנסה אלהים ולתתך עליון

אי הכי נפישי להו טובי בתי אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא או הנסה אלהים בחד ביתא ולתתך עליון בחד ביתא


וכולהו כתיבי באדרעיה:

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו שנאמר מי בכם ירא ה׳ שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו

אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו

יבטח בשם ה׳ מאי טעמא משום דהוה ליה לבטוח בשם ה׳ ולא בטח:

אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה

אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו

וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו

ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל:

אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט שנאמר נרדפה לדעת את ה׳

אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא אמינא קא מחליין רבנן שבתא כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת שנאמר אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג וגו׳ אנא נמי רהיטנא:

אמר רבי זירא אגרא דפרקא רהטא

אמר אביי אגרא דכלה דוחקא

אמר רבא אגרא דשמעתא סברא

אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא

אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא

אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי

אמר רב אשי אגרא דבי הלולי מילי:

אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב רשעים יתהלכון

אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה

ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא אמר ליה כדו בר קיימת קמי מרך שלף ספסרא וקטליה

אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי כרם זלת לבני אדם

אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום שנאמר כרם זלת לבני אדם

מאי כרום כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין

רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאלו נדון בשני דינים אש ומים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו׳ ענני ה׳ ענני

ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם

רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית שנאמר ה׳ בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעדת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה׳ צבאות

ואם משמחו מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות שנאמר ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר וגו׳ ויהי קול השפר וגו׳ והאלהים יעננו בקול

איני והא כתיב וכל העם רואים את הקולות

אותן קולות דקודם מתן תורה הוו

רבי אבהו אמר כאילו הקריב תודה שנאמר מבאים תודה בית ה׳ רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה׳:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו׳

מאי כי זה כל האדם אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה

רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם:


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ברכות ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ברכות ו

אמר רבי יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו׳:

תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין

אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא

אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה

אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי הני ברכי דשלהי מנייהו הני מאני דרבנן דבלו מחופיא דידהו הני כרעי דמנקפן מנייהו

האי מאן דבעי למידע להו לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא האי מאן דבעי למחזינהו ליתי שלייתא דשונרתא אוכמתא בת אוכמתא בוכרתא בת בוכרתא וליקליה בנורא ולשחקיה ולימלי עיניה מניה וחזי להו ולשדייה בגובתא דפרזלא ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא דילמא גנבי מניה ולחתום פומיה כי היכי דלא ליתזק רב ביבי בר אביי עבד הכי חזא ואתזק בעו רבנן רחמי עליה ואתסי:

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר לשמע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת שנאמר אלהים נצב בעדת אל

ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל

ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם שנאמר בקרב אלהים ישפט

ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם שנאמר אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וגו׳

מאי ולחשבי שמו אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך

וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן מליה בספר הזכרונות

וכי מאחר דאפילו תרי תלתא מבעיא מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קמשמע לן דדינא נמי היינו תורה

וכי מאחר דאפילו תלתא עשרה מבעיא עשרה קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי:

אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין שנאמר נשבע ה׳ בימינו ובזרוע עזו

בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו ובזרוע עזו אלו תפילין שנאמר ה׳ עז לעמו יתן

ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך ויראו ממך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש

אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו אמר ליה ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

ומי משתבח קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל אין דכתיב את ה׳ האמרת היום וכתיב וה׳ האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי

אמר ליה כי מי גוי גדול ומי גוי גדול אשריך ישראל או הנסה אלהים ולתתך עליון

אי הכי נפישי להו טובי בתי אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי בחד ביתא אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא או הנסה אלהים בחד ביתא ולתתך עליון בחד ביתא


וכולהו כתיבי באדרעיה:

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו שנאמר מי בכם ירא ה׳ שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו

אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו

יבטח בשם ה׳ מאי טעמא משום דהוה ליה לבטוח בשם ה׳ ולא בטח:

אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה

אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו

וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו

ואברהם אבינו מנא לן דקבע מקום דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל:

אמר רבי חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט שנאמר נרדפה לדעת את ה׳

אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא בשבתא אמינא קא מחליין רבנן שבתא כיון דשמענא להא דרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת שנאמר אחרי ה׳ ילכו כאריה ישאג וגו׳ אנא נמי רהיטנא:

אמר רבי זירא אגרא דפרקא רהטא

אמר אביי אגרא דכלה דוחקא

אמר רבא אגרא דשמעתא סברא

אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא

אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא

אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי

אמר רב אשי אגרא דבי הלולי מילי:

אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב רשעים יתהלכון

אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה

ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא אמר ליה כדו בר קיימת קמי מרך שלף ספסרא וקטליה

אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק מאי כרם זלת לבני אדם

אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות פניו משתנות ככרום שנאמר כרם זלת לבני אדם

מאי כרום כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה גוונין

רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאלו נדון בשני דינים אש ומים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו׳ ענני ה׳ ענני

ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם

רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר אף תפלת שחרית שנאמר ה׳ בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעדת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה׳ צבאות

ואם משמחו מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות שנאמר ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר וגו׳ ויהי קול השפר וגו׳ והאלהים יעננו בקול

איני והא כתיב וכל העם רואים את הקולות

אותן קולות דקודם מתן תורה הוו

רבי אבהו אמר כאילו הקריב תודה שנאמר מבאים תודה בית ה׳ רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה׳:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו׳

מאי כי זה כל האדם אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה

רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו רבי שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם:


גלול כלפי מעלה