Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח באדר א׳ תשפ״ב | 19 פברואר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

חגיגה י

 

הדף היום מוקדש ע"י רינה סראוס לכבוד הרבנית מישל פרבר וסיום מועד קטן.

מי שעובר מלימוד הלכה ללימוד תורה או אולי גם ללימוד משנה או עוזב את תלמוד ישראל לתלמוד בבל נחשב לאדם "אין לו שלום" על סמך תרגום פסוק בזכריה ח:י. המשנה מחלקת בין מצוות: יש מצוות שאין להן בסיס בפסוקים בתורה, "פורחים באוויר" (התרת נדרים), יש מצוות שיש להן בסיס רופף,"כהררים התלויים בשערה", (שבת, חגיגה ומעילה) וכאלה שהן מבוססות היטב בתורה, יש להן על מה שיסמכו." ראשית, מביאה הגמרא ברייתא החולקת לגבי התרת נדרים. מובאים כמה פסוקים כדי להראות את הביסוס בתורה. ואז שמואל מביא גם פסוק ורבא מעלה קושיות נגד כל פסוקי התנאים אבל לא נגד שמואל. לאחר מכן מנתחת הגמרא מדוע שבת, חגיגה ומעילה מופיעות כולן בקטגוריה השנייה.

באונס כאן ברצון ואיבעית אימא הא והא באונס ולא קשיא כאן באשת כהן כאן באשת ישראל

וליוצא ולבא אין שלום אמר רב כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלום

ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד למשנה ורבי יוחנן אמר אפילו מתלמוד לתלמוד:

מתני׳ היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו

הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה:

גמ׳ תניא רבי אליעזר אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר כי יפליא כי יפליא שתי פעמים אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר

רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחזרתי בי

רבי יצחק אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר כל נדיב לבו חנניה בן אחי רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

אמר רב יהודה אמר שמואל אי הואי התם אמרי להו דידי עדיפא מדידכו שנאמר לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכא

דאי מדרבי אליעזר דלמא כדרבי יהודה שאמר משום רבי טרפון דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון לעולם אין אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה

אי מדרבי יהושע דלמא הכי קאמר באפי נשבעתי ולא הדרנא בי אי מדרבי יצחק דלמא לאפוקי מדשמואל דאמר שמואל גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו והא קא משמע לן דאף על גב דלא הוציא בשפתיו

אי מדחנניה בן אחי רבי יהושע דלמא כרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

אלא דשמואל לית ליה פירכא אמר רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק היינו דאמרי אינשי טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקרי:

הלכות שבת: מיכתב כתיבן לא צריכא לכדרבי אבא דאמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה

כמאן כרבי שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

אפילו תימא לרבי יהודה התם מתקן הכא מקלקל הוא

מאי כהררין התלויין בשערה


מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא:

חגיגות: מיכתב כתיבן לא צריכא לכדאמר ליה רב פפא לאביי ממאי דהאי וחגותם אותו חג לה׳ זביחה דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא

אלא מעתה דכתיב ויחוגו לי במדבר הכי נמי דחוגו חגא הוא וכי תימא הכי נמי והכתיב ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות

דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו ושתו וחוגו חגא קמאי לא סלקא דעתך דכתיב ולא ילין חלב חגי עד בקר ואי סלקא דעתך דחוגא הוא תרבא לחגא אית ליה

ודלמא הכי קאמר רחמנא חלב הבא בזמן חג לא ילין

אלא מעתה הבא בזמן חג הוא דלא ילין הא דכל השנה כולה ילין כל הלילה עד הבקר כתיב

דלמא אי מההוא הוה אמינא ההוא לעשה כתב רחמנא האי ללאו

ללאו כתב קרא אחרינא ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר ודלמא לעבור עליו בשני לאוין ועשה

אלא אתיא מדבר מדבר כתיב הכא ויחוגו לי במדבר וכתיב התם הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר מה להלן זבחים אף כאן זבחים

ומאי כהררין התלויין בשערה דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן:

מעילות: מיכתב כתיבן אמר רמי בר חמא לא נצרכא אלא לכדתנן השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל

וכי עשה שליחותו אמאי מעל וכי זה חוטא וזה מתחייב היינו כהררין התלויין בשערה

אמר רבא ומאי קושיא דלמא שאני מעילה דילפא חטא חטא מתרומה מה התם שלוחו של אדם כמותו אף כאן שלוחו של אדם כמותו

אלא אמר רבא לא נצרכא אלא לכדתניא נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח שליח מעל שליח עניא מאי קא עביד היינו כהררין התלויין בשערה

אמר רב אשי מאי קושיא דלמא מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין

אלא אמר רב אשי לא נצרכא אלא לכדתנן נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל מכדי מישקל שקלה מה לי הוא ומה לי חבירו היינו כהררין התלויין בשערה

ומאי קושיא דלמא כדשמואל דאמר שמואל הכא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

dm105

מעשה מרכבה – דף משלהן פרק 105

יש תורה שאסור ללמוד? מה זה מעשה מרכבה? ומה זה מעשה בראשית? "הצפיה מגיל 16" ומה לגבי תורה? יש תורה שאסור ללמוד? על מעשה מרכבה והמסתורין האופף אותו   מעשה מרכבה, מעשה בראשית

חגיגה י

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חגיגה י

באונס כאן ברצון ואיבעית אימא הא והא באונס ולא קשיא כאן באשת כהן כאן באשת ישראל

וליוצא ולבא אין שלום אמר רב כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא שוב אין לו שלום

ושמואל אמר זה הפורש מתלמוד למשנה ורבי יוחנן אמר אפילו מתלמוד לתלמוד:

מתני׳ היתר נדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו

הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם כהררים התלוין בשערה שהן מקרא מועט והלכות מרובות הדינין והעבודות הטהרות והטמאות ועריות יש להן על מה שיסמכו והן הן גופי תורה:

גמ׳ תניא רבי אליעזר אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר כי יפליא כי יפליא שתי פעמים אחת הפלאה לאיסור ואחת הפלאה להיתר

רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחזרתי בי

רבי יצחק אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר כל נדיב לבו חנניה בן אחי רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

אמר רב יהודה אמר שמואל אי הואי התם אמרי להו דידי עדיפא מדידכו שנאמר לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו אמר רבא לכולהו אית להו פירכא לבר מדשמואל דלית ליה פירכא

דאי מדרבי אליעזר דלמא כדרבי יהודה שאמר משום רבי טרפון דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון לעולם אין אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה

אי מדרבי יהושע דלמא הכי קאמר באפי נשבעתי ולא הדרנא בי אי מדרבי יצחק דלמא לאפוקי מדשמואל דאמר שמואל גמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו והא קא משמע לן דאף על גב דלא הוציא בשפתיו

אי מדחנניה בן אחי רבי יהושע דלמא כרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך

אלא דשמואל לית ליה פירכא אמר רבא ואיתימא רב נחמן בר יצחק היינו דאמרי אינשי טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקרי:

הלכות שבת: מיכתב כתיבן לא צריכא לכדרבי אבא דאמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואין צריך אלא לעפרה פטור עליה

כמאן כרבי שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

אפילו תימא לרבי יהודה התם מתקן הכא מקלקל הוא

מאי כהררין התלויין בשערה


מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא:

חגיגות: מיכתב כתיבן לא צריכא לכדאמר ליה רב פפא לאביי ממאי דהאי וחגותם אותו חג לה׳ זביחה דלמא חוגו חגא קאמר רחמנא

אלא מעתה דכתיב ויחוגו לי במדבר הכי נמי דחוגו חגא הוא וכי תימא הכי נמי והכתיב ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות

דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו ושתו וחוגו חגא קמאי לא סלקא דעתך דכתיב ולא ילין חלב חגי עד בקר ואי סלקא דעתך דחוגא הוא תרבא לחגא אית ליה

ודלמא הכי קאמר רחמנא חלב הבא בזמן חג לא ילין

אלא מעתה הבא בזמן חג הוא דלא ילין הא דכל השנה כולה ילין כל הלילה עד הבקר כתיב

דלמא אי מההוא הוה אמינא ההוא לעשה כתב רחמנא האי ללאו

ללאו כתב קרא אחרינא ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר ודלמא לעבור עליו בשני לאוין ועשה

אלא אתיא מדבר מדבר כתיב הכא ויחוגו לי במדבר וכתיב התם הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר מה להלן זבחים אף כאן זבחים

ומאי כהררין התלויין בשערה דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן:

מעילות: מיכתב כתיבן אמר רמי בר חמא לא נצרכא אלא לכדתנן השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל

וכי עשה שליחותו אמאי מעל וכי זה חוטא וזה מתחייב היינו כהררין התלויין בשערה

אמר רבא ומאי קושיא דלמא שאני מעילה דילפא חטא חטא מתרומה מה התם שלוחו של אדם כמותו אף כאן שלוחו של אדם כמותו

אלא אמר רבא לא נצרכא אלא לכדתניא נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח שליח מעל שליח עניא מאי קא עביד היינו כהררין התלויין בשערה

אמר רב אשי מאי קושיא דלמא מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין

אלא אמר רב אשי לא נצרכא אלא לכדתנן נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל מכדי מישקל שקלה מה לי הוא ומה לי חבירו היינו כהררין התלויין בשערה

ומאי קושיא דלמא כדשמואל דאמר שמואל הכא


גלול כלפי מעלה