Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט באדר א׳ תשפ״ב | 20 פברואר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

חגיגה יא

לימוד השבוע מוקדש ע”י טוביה הוסדורף לזכר נשמת משה אהרון בן אליעזר אריה, טוביה לוי בן דוד מאיר, ציונה בת סעדיה ומנוחה בת משה יחזקאל. 

לימוד השבוע מוקדש ע”י צביה טברסקי לכבוד אביה, הרב פסח זכריה הלוי בן הרב רובן הלוי.

הדף היום מוקדש ע”י סוזי הנדלמן לזכר נשמת שמואל בן מאיר הכוהן (קצין).

הגמרא מסיימת את הדיון הקודם לגבי מעילה – איזה דין במעילה נחשב כ”הררים התלוים בשערה”? בברייתא מוסיפים גם נגעים ואהלות לקטגוריה של מקרא מועט והלכות מרובות. האם זה באמת כך? המשנה פירטה כמה דברים שיש להם על מה שיסמכו. הגמרא מבינה קטגוריה זו שהם מבוססים יותר בתורה מהקודמים, אך הם עדיין לא נכתבו בתורה במפורש. אך גם זה קשה כי באמת זה נושאים שכן נמצאים במפורש בתורה. כדי לענות על הקושי, מובאות דוגמאות לכל נושא שלא נכתבו במפורש בתורה. הפרק השני מתחיל עם בנושאים שצריך להיות זהירים כאשר מלמדים לאחרים ולכן יש להגביל את כמות התלמידים כשמלמדים נושאים אלו. הנושאים כוללים עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אסור גם להתעמק במה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. מהיכן דורשים הלכות אלו?

בגזבר המסורות לו אבני בנין עסקינן דכל היכא דמנחה ברשותא דידיה מנחה

אלא מסיפא בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה מכדי שנויי שנייה מה לי דר ומה לי לא דר היינו כהררין התלויין בשערה

ומאי קושיא דלמא לכדרב דאמר רב כגון שהניחה על פי ארובה אי דר ביה אין לא דר ביה לא

אלא לעולם כדרבא ודקא קשיא לך מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין התם מידע ידע דאיכא זוזי דהקדש איבעיא ליה לעיוני הכא מי ידע היינו כהררין התלויין בשערה

מקרא מועט והלכות מרובות תנא נגעים ואהלות מקרא מועט והלכות מרובות נגעים מקרא מועט נגעים מקרא מרובה הוא אמר רב פפא הכי קאמר נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות אהלות מקרא מועט והלכות מרובות

ומאי נפקא מינה אי מסתפקא לך מילתא בנגעים עיין בקראי ואי מסתפקא לך מילתא באהלות עיין במתניתין

דינין מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לכדרבי

דתניא רבי אומרנפש תחת נפש ממון אתה אומר ממון או אינו אלא נפש ממש נאמרה נתינה למטה ונאמרה נתינה למעלה מה להלן ממון אף כאן ממון

עבודות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא להולכת הדם דתניא והקריבו זו קבלת הדם

ואפקה רחמנא בלשון הולכה דכתיב והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש

למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה

טהרות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לשיעור מקוה דלא כתיבא דתניא ורחץ את בשרו במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

טמאות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לכעדשה מן השרץ דלא כתיבא דתניא בהם

יכול בכולן תלמוד לומר מהם יכול במקצתן תלמוד לומר בהם

הא כיצד עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו שיערו חכמים בכעדשה שכן חומט תחלתו בכעדשה רבי יוסי ברבי יהודה אומר כזנב הלטאה

עריות מיכתב כתיבן לא נצרכא

לבתו מאנוסתו דלא כתיבא

דאמר רבא אמר לי רבי יצחק בר אבדימי אתיא הנה הנה

אתיא זימה זימה

הן הן גופי תורה הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורה

הדרן עלך הכל חייבין

מתני׳ אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם

גמ׳ אמרת ברישא ולא במרכבה ביחיד והדר אמרת אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

הכי קאמר אין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית לשנים ולא במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

אין דורשין בעריות בשלשה מאי טעמא אילימא משום דכתיב איש איש אל כל שאר בשרו איש איש תרי שאר בשרו חד ואמר רחמנא לא תקרבו לגלות ערוה

אלא מעתה דכתיב איש איש כי יקלל אלהיו איש איש אשר יתן מזרעו למולך הכי נמי

אלא הנהו מיבעי ליה לרבות את הגוים שמוזהרין על ברכת השם ועל עבודה זרה כישראל

האי נמי מיבעי ליה לרבות את הגוים שמוזהרין על העריות כישראל

אלא מדכתיב ושמרתם את משמרתי ושמרתם תרי משמרתי חד ואמר רחמנא לבלתי עשות מחקות התועבות

אלא מעתה דכתיב ושמרתם את השבת ושמרתם את המצות ושמרתם את משמרת הקדש הכי נמי

אלא אמר רב אשי מאי אין דורשין בעריות בשלשה אין דורשין בסתרי עריות בשלשה

מאי טעמא סברא הוא בי תרי כי יתבי קמי רבייהו חד שקיל וטרי בהדי רביה ואידך מצלי אודניה לגמרא תלתא חד שקיל וטרי בהדי רביה והנך תרי שקלו וטרו בהדי הדדי ולא ידעי מאי קאמר רבייהו ואתו למישרי איסורא בעריות

אי הכי כל התורה נמי

עריות שאני דאמר מר גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם

אי הכי גזל נמי עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה גזל בפניו נפיש יצריה שלא בפניו לא נפיש יצריה

ולא במעשה בראשית בשנים מנא הני מילי דתנו רבנן כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין

יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם תלמוד לומר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ

יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית תלמוד לומר לימים ראשונים אשר היו לפניך

יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור תלמוד לומר ולמקצה השמים ועד קצה השמים מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

dm105

מעשה מרכבה – דף משלהן פרק 105

יש תורה שאסור ללמוד? מה זה מעשה מרכבה? ומה זה מעשה בראשית? “הצפיה מגיל 16” ומה לגבי תורה? יש תורה שאסור ללמוד? על מעשה מרכבה והמסתורין האופף אותו   מעשה מרכבה, מעשה בראשית

חגיגה יא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חגיגה יא

בגזבר המסורות לו אבני בנין עסקינן דכל היכא דמנחה ברשותא דידיה מנחה

אלא מסיפא בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה מכדי שנויי שנייה מה לי דר ומה לי לא דר היינו כהררין התלויין בשערה

ומאי קושיא דלמא לכדרב דאמר רב כגון שהניחה על פי ארובה אי דר ביה אין לא דר ביה לא

אלא לעולם כדרבא ודקא קשיא לך מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין התם מידע ידע דאיכא זוזי דהקדש איבעיא ליה לעיוני הכא מי ידע היינו כהררין התלויין בשערה

מקרא מועט והלכות מרובות תנא נגעים ואהלות מקרא מועט והלכות מרובות נגעים מקרא מועט נגעים מקרא מרובה הוא אמר רב פפא הכי קאמר נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות אהלות מקרא מועט והלכות מרובות

ומאי נפקא מינה אי מסתפקא לך מילתא בנגעים עיין בקראי ואי מסתפקא לך מילתא באהלות עיין במתניתין

דינין מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לכדרבי

דתניא רבי אומרנפש תחת נפש ממון אתה אומר ממון או אינו אלא נפש ממש נאמרה נתינה למטה ונאמרה נתינה למעלה מה להלן ממון אף כאן ממון

עבודות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא להולכת הדם דתניא והקריבו זו קבלת הדם

ואפקה רחמנא בלשון הולכה דכתיב והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש

למימרא דהולכה לא תפקה מכלל קבלה

טהרות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לשיעור מקוה דלא כתיבא דתניא ורחץ את בשרו במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

טמאות מיכתב כתיבן לא נצרכא אלא לכעדשה מן השרץ דלא כתיבא דתניא בהם

יכול בכולן תלמוד לומר מהם יכול במקצתן תלמוד לומר בהם

הא כיצד עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו שיערו חכמים בכעדשה שכן חומט תחלתו בכעדשה רבי יוסי ברבי יהודה אומר כזנב הלטאה

עריות מיכתב כתיבן לא נצרכא

לבתו מאנוסתו דלא כתיבא

דאמר רבא אמר לי רבי יצחק בר אבדימי אתיא הנה הנה

אתיא זימה זימה

הן הן גופי תורה הני אין הנך לא אלא אימא הן והן גופי תורה

הדרן עלך הכל חייבין

מתני׳ אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו רתוי לו שלא בא לעולם

גמ׳ אמרת ברישא ולא במרכבה ביחיד והדר אמרת אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

הכי קאמר אין דורשין בעריות לשלשה ולא במעשה בראשית לשנים ולא במרכבה ליחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו

אין דורשין בעריות בשלשה מאי טעמא אילימא משום דכתיב איש איש אל כל שאר בשרו איש איש תרי שאר בשרו חד ואמר רחמנא לא תקרבו לגלות ערוה

אלא מעתה דכתיב איש איש כי יקלל אלהיו איש איש אשר יתן מזרעו למולך הכי נמי

אלא הנהו מיבעי ליה לרבות את הגוים שמוזהרין על ברכת השם ועל עבודה זרה כישראל

האי נמי מיבעי ליה לרבות את הגוים שמוזהרין על העריות כישראל

אלא מדכתיב ושמרתם את משמרתי ושמרתם תרי משמרתי חד ואמר רחמנא לבלתי עשות מחקות התועבות

אלא מעתה דכתיב ושמרתם את השבת ושמרתם את המצות ושמרתם את משמרת הקדש הכי נמי

אלא אמר רב אשי מאי אין דורשין בעריות בשלשה אין דורשין בסתרי עריות בשלשה

מאי טעמא סברא הוא בי תרי כי יתבי קמי רבייהו חד שקיל וטרי בהדי רביה ואידך מצלי אודניה לגמרא תלתא חד שקיל וטרי בהדי רביה והנך תרי שקלו וטרו בהדי הדדי ולא ידעי מאי קאמר רבייהו ואתו למישרי איסורא בעריות

אי הכי כל התורה נמי

עריות שאני דאמר מר גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם

אי הכי גזל נמי עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה גזל בפניו נפיש יצריה שלא בפניו לא נפיש יצריה

ולא במעשה בראשית בשנים מנא הני מילי דתנו רבנן כי שאל נא לימים ראשונים יחיד שואל ואין שנים שואלין

יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם תלמוד לומר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ

יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית תלמוד לומר לימים ראשונים אשר היו לפניך

יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור תלמוד לומר ולמקצה השמים ועד קצה השמים מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואין אתה שואל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור

גלול כלפי מעלה