Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ באדר ב׳ תשפ״ב | 4 מרץ 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

חגיגה כג

הלימוד החודש מוקדש ע”י ג’ושוע וג’ודי שוורץ לכבוד יום הולדת ה99 של אמו, ברניס כהן שוורץ.

הלימוד החודש מוקדש ע”י הרב פרקינס לזכר נשמת רב שמואל לכס.

הדף היום מוקדש ע”י אבי פלמהולץ לכבוד יום הולדת של סיגל ספיצר פלמהולץ.

הגמרא מסבירה את המקרים הבאים המפורטים במשנה. הראשון הוא מי שמחזיק פריט שהוא טמא שדרך עליו זב (מדרס). בזמן שמחזיקים בו, אם מזיזים פריט של קודש, הקודש נטמא. למה זה נכון רק לגבי קודש ולא תרומה? המקרה הבא הוא כלים שנגמרו מלאכתן ושמרו אותם מרגע זה. אם כן, מדוע יצטרכו לטבול במקווה לפני השימוש בו לקודש? מה בדיוק פרטי המקרה? המשנה מרמזת שהם צריכים טבילה וניתן להשתמש בהם מיד ולא צריך הערב שמש. האם זה לא מסתדר עם שיטת רבי אליעזר? המקרה השלישי שנדון הוא קודש שנטמא בתוף כלי מטמא כל מה שבכלי. רבי חנין אמר שזה נלמד מפסוק בתורה. אם כן, מדוע נראה שרבי עקיבא קבע שזו גזירת דרבנן?

 

ונפסקה רצועה של סנדלו ונטלה והניחה על פי חבית ונפלה לאויר החבית ונטמאת באותה שעה אמרו הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש

אי הכי תרומה נמי הא מני רבי חנניה בן עקביא היא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה

מאי היא דתניא לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה ולא יעמוד בצד זה ויזרקם לצד אחר ולא ישיטם על פני המים ולא ירכב על גבי בהמה ולא על גבי חבירו אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע אבל מעבירן על גבי הגשר ואינו חושש אחד הירדן ואחד שאר הנהרות רבי חנניה בן עקביא אומר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה

מאי מעשה שהיה דאמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה ונמצא כזית מת תחוב בקרקעיתה של ספינה באותה שעה אמרו לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן בספינה

איבעיא להו סנדל טמא סנדל טהור מהו חבית פתוחה חבית סתומה מהו עבר ונשא מהו

רבי אילא אמר אם עבר ונשא טמא רבי זירא אמר עבר ונשא טהור

כלים הנגמרים בטהרה כו׳ דגמרינהו מאן אילימא דגמרינהו חבר למה להו טבילה

אלא דגמרינהו עם הארץ נגמרין בטהרה קרי להו אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דגמרינהו חבר ומשום צינורא דעם הארץ

דנפל אימת אילימא מקמי דליגמריה הא לאו מנא הוא אלא בתר דגמריה מיזהר זהיר בהו לעולם מקמיה דגמריה ודלמא בעידנא דגמריה עדיין לחה היא

טבילה אין הערב שמש לא

מתניתין דלא כרבי אליעזר דתנן שפופרת שחתכה לחטאת רבי אליעזר אומר יטבול מיד רבי יהושע אומר יטמא ואחר כך יטבול והוינן בה דחתכה מאן אילימא דחתכה חבר למה לי טבילה ואלא דחתכה עם הארץ בהא לימא רבי יהושע יטמא ויטבול הא טמא וקאי

ואמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דחתכה חבר ומשום צינורא דעם הארץ דנפל אימת אילימא מקמי דליחתכה הא לאו מנא הוא ואלא בתר דחתכה מיזהר זהיר בה לעולם מקמי דליחתכה דלמא בעידנא דחתכה עדיין לחה היא

בשלמא לרבי יהושע היינו דאיכא היכירא לצדוקין

דתנן מטמאין היו את הכהן השורף את הפרה להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשית

אלא לרבי אליעזר אי אמרת בשלמא בעלמא בעינן הערב שמש היינו דאיכא היכירא לצדוקין אלא אי אמרת בעלמא לא בעינן הערב שמש מאי היכירא לצדוקין איכא

אמר רב

עשאוה כטמא שרץ

אלא מעתה לא תטמא אדם אלמה תניא חותכה ומטבילה טעון טבילה ואלא עשאוה כטמא מת אי הכי תיבעי הזאת שלישי ושביעי

אלמה תניא חותכה ומטבילה טעון טבילה טבילה אין הזאת שלישי ושביעי לא אלא עשאוה כטמא מת בשביעי שלו

והתניא מעולם לא חידשו דבר בפרה

אמר אביי שלא אמרו קורדום מטמא מושב כדתניא והיושב על הכלי יכול כפה סאה וישב עליה תרקב וישב עליה יהא טמא

תלמוד לומר והיושב על הכלי אשר ישב עליו יטמא מי שמיוחד לישיבה יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו

הכלי מצרף מה שבתוכו לקדש אבל לא לתרומה מנא הני מילי אמר רבי חנין דאמר קרא כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת

מתיב רב כהנא הוסיף רבי עקיבא הסלת והקטרת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתו פסל את כולו

והא דרבנן היא ממאי מדקתני רישא העיד רבי שמעון בן בתירא על אפר חטאת שנגע הטמא במקצתו שטימא את כולו וקתני הוסיף רבי עקיבא

אמר ריש לקיש משום בר קפרא

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חגיגה כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חגיגה כג

ונפסקה רצועה של סנדלו ונטלה והניחה על פי חבית ונפלה לאויר החבית ונטמאת באותה שעה אמרו הנושא את המדרס נושא את התרומה אבל לא את הקדש

אי הכי תרומה נמי הא מני רבי חנניה בן עקביא היא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה

מאי היא דתניא לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה ולא יעמוד בצד זה ויזרקם לצד אחר ולא ישיטם על פני המים ולא ירכב על גבי בהמה ולא על גבי חבירו אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע אבל מעבירן על גבי הגשר ואינו חושש אחד הירדן ואחד שאר הנהרות רבי חנניה בן עקביא אומר לא אסרו אלא בירדן ובספינה וכמעשה שהיה

מאי מעשה שהיה דאמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה ונמצא כזית מת תחוב בקרקעיתה של ספינה באותה שעה אמרו לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן בספינה

איבעיא להו סנדל טמא סנדל טהור מהו חבית פתוחה חבית סתומה מהו עבר ונשא מהו

רבי אילא אמר אם עבר ונשא טמא רבי זירא אמר עבר ונשא טהור

כלים הנגמרים בטהרה כו׳ דגמרינהו מאן אילימא דגמרינהו חבר למה להו טבילה

אלא דגמרינהו עם הארץ נגמרין בטהרה קרי להו אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דגמרינהו חבר ומשום צינורא דעם הארץ

דנפל אימת אילימא מקמי דליגמריה הא לאו מנא הוא אלא בתר דגמריה מיזהר זהיר בהו לעולם מקמיה דגמריה ודלמא בעידנא דגמריה עדיין לחה היא

טבילה אין הערב שמש לא

מתניתין דלא כרבי אליעזר דתנן שפופרת שחתכה לחטאת רבי אליעזר אומר יטבול מיד רבי יהושע אומר יטמא ואחר כך יטבול והוינן בה דחתכה מאן אילימא דחתכה חבר למה לי טבילה ואלא דחתכה עם הארץ בהא לימא רבי יהושע יטמא ויטבול הא טמא וקאי

ואמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל לעולם דחתכה חבר ומשום צינורא דעם הארץ דנפל אימת אילימא מקמי דליחתכה הא לאו מנא הוא ואלא בתר דחתכה מיזהר זהיר בה לעולם מקמי דליחתכה דלמא בעידנא דחתכה עדיין לחה היא

בשלמא לרבי יהושע היינו דאיכא היכירא לצדוקין

דתנן מטמאין היו את הכהן השורף את הפרה להוציא מלבן של צדוקין שהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשית

אלא לרבי אליעזר אי אמרת בשלמא בעלמא בעינן הערב שמש היינו דאיכא היכירא לצדוקין אלא אי אמרת בעלמא לא בעינן הערב שמש מאי היכירא לצדוקין איכא

אמר רב

עשאוה כטמא שרץ

אלא מעתה לא תטמא אדם אלמה תניא חותכה ומטבילה טעון טבילה ואלא עשאוה כטמא מת אי הכי תיבעי הזאת שלישי ושביעי

אלמה תניא חותכה ומטבילה טעון טבילה טבילה אין הזאת שלישי ושביעי לא אלא עשאוה כטמא מת בשביעי שלו

והתניא מעולם לא חידשו דבר בפרה

אמר אביי שלא אמרו קורדום מטמא מושב כדתניא והיושב על הכלי יכול כפה סאה וישב עליה תרקב וישב עליה יהא טמא

תלמוד לומר והיושב על הכלי אשר ישב עליו יטמא מי שמיוחד לישיבה יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו

הכלי מצרף מה שבתוכו לקדש אבל לא לתרומה מנא הני מילי אמר רבי חנין דאמר קרא כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת

מתיב רב כהנא הוסיף רבי עקיבא הסלת והקטרת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתו פסל את כולו

והא דרבנן היא ממאי מדקתני רישא העיד רבי שמעון בן בתירא על אפר חטאת שנגע הטמא במקצתו שטימא את כולו וקתני הוסיף רבי עקיבא

אמר ריש לקיש משום בר קפרא

גלול כלפי מעלה