Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ באדר ב׳ תשע״ט | 10 מרץ 2019

חולין קג

הגמרא מביאה עוד מקרים שיש איסורים שונים ויש מחלוקת האם חייבים על יותר מאיסור אחד. הבנות שונות למחלוקות מובאות. האם לאיסור אבר מן החי, צריך לאכול את כל הכזית בבת אחת? אם כן, האם גם צריך לבלוע הכל בבת אחת? האם מי שאכל חצי זית והקיא ואכל חצי זית אחר או אפילו אותו חצי זית לאחר שהקיאו, יהיה חייב?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אכל אבר מן החי מן הטרפה רבי יוחנן אמר חייב שתים ורבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת

בשלמא לרבי יוחנן ניחא אלא לרבי שמעון בן לקיש קשיא

אמר רב יוסף לא קשיא כאן בבהמה אחת כאן בשתי בהמות בשתי בהמות מיחייב שתים בבהמה אחת פליגי

בבהמה אחת במאי פליגי אמר אביי כגון שנטרפה עם יציאת רובה מר סבר בהמה בחייה לאברים עומדת ואיסור טרפה ואיסור אבר בהדי הדדי קאתו

ומר סבר בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ולא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה

ואיבעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ובמיתי איסור אבר מיחל אאיסור טרפה קא מיפלגי מר סבר אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה ומר סבר לא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה

איבעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאברים עומדת וכגון שנטרפה לאחר מכאן ובמיתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר קא מיפלגי

מר סבר אתי וחייל ומר סבר לא אתי וחייל

רבא אמר כגון שתלש ממנה אבר וטרפה בו מר סבר בהמה בחייה לאברים אינה עומדת איסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו

ומר סבר בהמה בחייה לאברים עומדת ולא אתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שתים אמר ליה רבי אמי ולימא מר שלש שאני אומר שלש איתמר נמי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלש

במאי קמיפלגי כגון שנטרפה עם יציאת רובה מאן דאמר שלש קסבר בהמה בחייה לאברים עומדת דאיסור חלב ואיסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו

ומאן דאמר שתים קסבר בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ואיסור חלב ואיסור טרפה איכא איסור אבר לא אתי חייל

ואי בעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ובמיתי איסור אבר וחייל אאיסור חלב ואאיסור טרפה קא מיפלגי מר סבר אתי חייל ומר סבר לא אתי חייל

ואי בעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאברים עומדת וכגון שנטרפה לאחר מכאן ובמיתי איסור טרפה מיחל אאיסור אבר קא מיפלגי

מר סבר אתי חייל מידי דהוה אחלב דאמר מר התורה אמרה יבא איסור נבלה יחול על איסור חלב ויבא איסור טרפה יחול על איסור חלב

ואידך אחלב הוא דחייב דהותר


מכללו אבל אבר דלא הותר מכללו לא

כי אתא רב דימי אמר בעא מיניה רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן חלקו מבחוץ מהו אמר ליה פטור

מבפנים מאי אמר ליה חייב

כי אתא רבין אמר חלקו מבחוץ פטור מבפנים רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור

רבי יוחנן אמר חייב הרי נהנה גרונו בכזית וריש לקיש אמר פטור אכילה במעיו בעינן וליכא

אלא לרבי שמעון בן לקיש היכי משכחת לה דמחייב אמר רב כהנא בגרומיתא זעירתא

ורבי אלעזר אמר אפילו חלקו מבחוץ נמי חייב מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי

אמר רבי שמעון בן לקיש כזית שאמרו חוץ משל בין השינים ורבי יוחנן אמר אף עם בין השינים

אמר רב פפא בשל בין שינים דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי בין החניכיים מר סבר הרי נהנה גרונו בכזית ומר סבר אכילה במעיו בעינן

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר חייב מאי טעמא הרי נהנה גרונו בכזית

בעא רבי אלעזר מרבי אסי אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו מהו מאי קא מיבעיא ליה אי הוי עיכול אי לא הוי עיכול ותיבעי ליה כזית

אלא אי בתר גרונו אזלינן אי בתר מעיו אזלינן ותפשוט ליה מדרבי אסי

רבי אסי גמריה איעקר ליה ואתא רבי אלעזר לאדכוריה והכי קאמר ליה למה לי חצי זית אחר לימא מר בדידיה דאיכא למשמע מינה תרתי שמעינן מינה דלא הוי עיכול ושמעינן מינה דהרי נהנה גרונו בכזית

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי אמר ליה מופת הדור לא זימנין סגיאין אמרת קמיה דרבי יוחנן ואמר לך הרי נהנה גרונו בכזית

הדרן עלך גיד הנשה

מתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קג

אכל אבר מן החי מן הטרפה רבי יוחנן אמר חייב שתים ורבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת

בשלמא לרבי יוחנן ניחא אלא לרבי שמעון בן לקיש קשיא

אמר רב יוסף לא קשיא כאן בבהמה אחת כאן בשתי בהמות בשתי בהמות מיחייב שתים בבהמה אחת פליגי

בבהמה אחת במאי פליגי אמר אביי כגון שנטרפה עם יציאת רובה מר סבר בהמה בחייה לאברים עומדת ואיסור טרפה ואיסור אבר בהדי הדדי קאתו

ומר סבר בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ולא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה

ואיבעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ובמיתי איסור אבר מיחל אאיסור טרפה קא מיפלגי מר סבר אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה ומר סבר לא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה

איבעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאברים עומדת וכגון שנטרפה לאחר מכאן ובמיתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר קא מיפלגי

מר סבר אתי וחייל ומר סבר לא אתי וחייל

רבא אמר כגון שתלש ממנה אבר וטרפה בו מר סבר בהמה בחייה לאברים אינה עומדת איסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו

ומר סבר בהמה בחייה לאברים עומדת ולא אתי איסור טרפה חייל אאיסור אבר

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שתים אמר ליה רבי אמי ולימא מר שלש שאני אומר שלש איתמר נמי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלש

במאי קמיפלגי כגון שנטרפה עם יציאת רובה מאן דאמר שלש קסבר בהמה בחייה לאברים עומדת דאיסור חלב ואיסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו

ומאן דאמר שתים קסבר בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ואיסור חלב ואיסור טרפה איכא איסור אבר לא אתי חייל

ואי בעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאו לאברים עומדת ובמיתי איסור אבר וחייל אאיסור חלב ואאיסור טרפה קא מיפלגי מר סבר אתי חייל ומר סבר לא אתי חייל

ואי בעית אימא דכולי עלמא בהמה בחייה לאברים עומדת וכגון שנטרפה לאחר מכאן ובמיתי איסור טרפה מיחל אאיסור אבר קא מיפלגי

מר סבר אתי חייל מידי דהוה אחלב דאמר מר התורה אמרה יבא איסור נבלה יחול על איסור חלב ויבא איסור טרפה יחול על איסור חלב

ואידך אחלב הוא דחייב דהותר


מכללו אבל אבר דלא הותר מכללו לא

כי אתא רב דימי אמר בעא מיניה רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן חלקו מבחוץ מהו אמר ליה פטור

מבפנים מאי אמר ליה חייב

כי אתא רבין אמר חלקו מבחוץ פטור מבפנים רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור

רבי יוחנן אמר חייב הרי נהנה גרונו בכזית וריש לקיש אמר פטור אכילה במעיו בעינן וליכא

אלא לרבי שמעון בן לקיש היכי משכחת לה דמחייב אמר רב כהנא בגרומיתא זעירתא

ורבי אלעזר אמר אפילו חלקו מבחוץ נמי חייב מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי

אמר רבי שמעון בן לקיש כזית שאמרו חוץ משל בין השינים ורבי יוחנן אמר אף עם בין השינים

אמר רב פפא בשל בין שינים דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי בין החניכיים מר סבר הרי נהנה גרונו בכזית ומר סבר אכילה במעיו בעינן

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר חייב מאי טעמא הרי נהנה גרונו בכזית

בעא רבי אלעזר מרבי אסי אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו מהו מאי קא מיבעיא ליה אי הוי עיכול אי לא הוי עיכול ותיבעי ליה כזית

אלא אי בתר גרונו אזלינן אי בתר מעיו אזלינן ותפשוט ליה מדרבי אסי

רבי אסי גמריה איעקר ליה ואתא רבי אלעזר לאדכוריה והכי קאמר ליה למה לי חצי זית אחר לימא מר בדידיה דאיכא למשמע מינה תרתי שמעינן מינה דלא הוי עיכול ושמעינן מינה דהרי נהנה גרונו בכזית

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי אמר ליה מופת הדור לא זימנין סגיאין אמרת קמיה דרבי יוחנן ואמר לך הרי נהנה גרונו בכזית

הדרן עלך גיד הנשה

מתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים


גלול כלפי מעלה