Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו באדר ב׳ תשע״ט | 22 מרץ 2019

חולין קטו

יש שש דעות שונות לגבי המקור לכך שבשר בחלב אסור גם בהנאה וגם באכילה ולא רק בבישול כפי שכתוב בפשט הכתוב.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מעשה שבת ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא

אמר קרא כי קדש היא לכם היא קדש ואין מעשיה קדש

חורש בשור ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא

השתא ומה שבת דחמירא מעשיה מותרים הני לא כל שכן

כלאי זרעים ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא מדגלי רחמנא גבי כלאי הכרם פן תקדש פן תוקד אש מכלל דכלאי זרעים שרו

ואימא כלאי כרם אסורין בין באכילה בין בהנאה כלאי זרעים באכילה אסירי בהנאה שרו איתקוש לכלאי בהמה דכתיב בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך היוצא ממנה מותרת אף שדך היוצא ממנו מותר

וכלאי בהמה גופייהו מנא לן מדאסר רחמנא כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי

אותו ואת בנו ליתסר מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה מכלל דלהדיוט שרי

שילוח הקן ליתסר לא אמרה תורה שלח לתקלה

אמר ריש לקיש מנין לבשר בחלב שאסור תלמוד לומר אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל שאין תלמוד לומר מבשל מה תלמוד לומר מבשל לומר לך יש לך בשול אחר שהוא כזה ואי זה זה בשר בחלב

אמר לו רבי יוחנן


כעורה זו ששנה רבי לא תאכלנו בבשר בחלב הכתוב מדבר

אתה אומר בבשר בחלב הכתוב מדבר או אינו אלא באחד מכל האיסורין שבתורה אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בשני מינין אף כאן בשני מינין

אי מההיא הוה אמינא הני מילי באכילה אבל בהנאה לא קמשמע לן

ורבי בהנאה מנא ליה נפקא ליה מהכא נאמר כאן כי עם קדוש אתה לה׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש בבני ישראל מה להלן בהנאה אף כאן בהנאה

דבי רבי אליעזר תנא לא תאכלו כל נבלה [וגו׳] אמרה תורה כשתמכרנה לא תבשלנה ותמכרנה

דבי רבי ישמעאל תנא לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בשול

תניא איסי בן יהודה אומר מנין לבשר בחלב שאסור נאמר כאן כי עם קדוש אתה ונאמר להלן ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו מה להלן אסור אף כאן אסור

ואין לי אלא באכילה בהנאה מנין אמרת קל וחומר ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שאסור בהנאה

מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר

חמץ בפסח יוכיח שהיתה לו שעת הכושר ואסור בהנאה מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת

כלאי הכרם יוכיחו שאין ענוש כרת ואסור בהנאה

למה לי גזירה שוה לייתי כולה בקל וחומר מערלה ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בין באכילה בין בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שאסור בין באכילה בין בהנאה

משום דאיכא למימר חורש בשור ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח שנעבדה בהם עבירה ושרו

למה לי למימר כלאי הכרם יוכיחו לימא ערלה תוכיח וליהדר דינא וליתי במה הצד

אמר רב אשי משום דאיכא למימר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בהנאה

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד מגופו פרכינן מעלמא לא פרכינן

אי הכי תיתי במה הצד משום דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבהן שכן גדולי קרקע

אי הכי השתא נמי איכא למיפרך מה לכלאי הכרם שכן גדולי קרקע

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד פרכינן כל דהו לא אם אמרת חדא מחדא קל וחומר פרכינן כל דהו לא פרכינן

וליפרוך לכולהו מה לכולהו שכן גדולי קרקע

אלא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קטו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קטו

מעשה שבת ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא

אמר קרא כי קדש היא לכם היא קדש ואין מעשיה קדש

חורש בשור ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא

השתא ומה שבת דחמירא מעשיה מותרים הני לא כל שכן

כלאי זרעים ליתסרו דהא תיעבתי לך הוא מדגלי רחמנא גבי כלאי הכרם פן תקדש פן תוקד אש מכלל דכלאי זרעים שרו

ואימא כלאי כרם אסורין בין באכילה בין בהנאה כלאי זרעים באכילה אסירי בהנאה שרו איתקוש לכלאי בהמה דכתיב בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך היוצא ממנה מותרת אף שדך היוצא ממנו מותר

וכלאי בהמה גופייהו מנא לן מדאסר רחמנא כלאים לגבוה מכלל דלהדיוט שרי

אותו ואת בנו ליתסר מדאסר רחמנא מחוסר זמן לגבוה מכלל דלהדיוט שרי

שילוח הקן ליתסר לא אמרה תורה שלח לתקלה

אמר ריש לקיש מנין לבשר בחלב שאסור תלמוד לומר אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל שאין תלמוד לומר מבשל מה תלמוד לומר מבשל לומר לך יש לך בשול אחר שהוא כזה ואי זה זה בשר בחלב

אמר לו רבי יוחנן


כעורה זו ששנה רבי לא תאכלנו בבשר בחלב הכתוב מדבר

אתה אומר בבשר בחלב הכתוב מדבר או אינו אלא באחד מכל האיסורין שבתורה אמרת צא ולמד משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מענינו במה הכתוב מדבר בשני מינין אף כאן בשני מינין

אי מההיא הוה אמינא הני מילי באכילה אבל בהנאה לא קמשמע לן

ורבי בהנאה מנא ליה נפקא ליה מהכא נאמר כאן כי עם קדוש אתה לה׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש בבני ישראל מה להלן בהנאה אף כאן בהנאה

דבי רבי אליעזר תנא לא תאכלו כל נבלה [וגו׳] אמרה תורה כשתמכרנה לא תבשלנה ותמכרנה

דבי רבי ישמעאל תנא לא תבשל גדי בחלב אמו שלש פעמים אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בשול

תניא איסי בן יהודה אומר מנין לבשר בחלב שאסור נאמר כאן כי עם קדוש אתה ונאמר להלן ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו מה להלן אסור אף כאן אסור

ואין לי אלא באכילה בהנאה מנין אמרת קל וחומר ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שאסור בהנאה

מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר

חמץ בפסח יוכיח שהיתה לו שעת הכושר ואסור בהנאה מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת

כלאי הכרם יוכיחו שאין ענוש כרת ואסור בהנאה

למה לי גזירה שוה לייתי כולה בקל וחומר מערלה ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בין באכילה בין בהנאה בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שאסור בין באכילה בין בהנאה

משום דאיכא למימר חורש בשור ובחמור וחוסם פי פרה ודש בה יוכיח שנעבדה בהם עבירה ושרו

למה לי למימר כלאי הכרם יוכיחו לימא ערלה תוכיח וליהדר דינא וליתי במה הצד

אמר רב אשי משום דאיכא למימר נבלה תוכיח שאסורה באכילה ומותרת בהנאה

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד מגופו פרכינן מעלמא לא פרכינן

אי הכי תיתי במה הצד משום דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבהן שכן גדולי קרקע

אי הכי השתא נמי איכא למיפרך מה לכלאי הכרם שכן גדולי קרקע

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש כל מה הצד פרכינן כל דהו לא אם אמרת חדא מחדא קל וחומר פרכינן כל דהו לא פרכינן

וליפרוך לכולהו מה לכולהו שכן גדולי קרקע

אלא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דריש לקיש


גלול כלפי מעלה