Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז באדר ב׳ תשע״ט | 24 מרץ 2019

חולין קיז

מה ההבדלים בין דיני חלב ודיני דם? מהם הבדלים בין טומאת אוכלים וטומאת נבילות?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא מה שאין כן בדם

וחומר בדם שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף בין טמאים ובין טהורים וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי ינאי דאמר קרא כאשר יורם משור זבח השלמים וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתה

הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח מה פר כהן משיח יש בו מעילה אף שור זבח השלמים יש בו מעילה

אמר ליה רבי חנינא כעורה זו ששנה רבי כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

אמר אביי איצטריך דאי כתב רחמנא חלב הוה אמינא חלב אין יותרת ושתי כליות לא כתב רחמנא כאשר יורם

ואי כתב רחמנא כאשר יורם הוה אמינא חלב אליה דליתא בשור לא כתב רחמנא כל חלב

אמר ליה רב מרי לרב זביד אי אליה איקראי חלב תיתסר באכילה אמר ליה עליך אמר קרא כל חלב שור וכשב ועז דבר השוה בשור וכשב ועז

רב אשי אמר חלבו האליה איקראי חלב סתמא לא איקראי אלא מעתה לא ימעלו בה אלא מחוורתא כדרב זביד

מה שאין כן בדם מנא הני מילי אמר עולא דאמר קרא לכם שלכם יהא דבי רבי ישמעאל תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה

ורבי יוחנן אמר אמר קרא הוא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה

ואימא הוא לאחר כפרה כלפני כפרה מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו

ולא והרי תרומת הדשן דנעשה מצותו ומועלין בו דכתיב ושמו אצל המזבח

משום דהואי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם מלמד שטעונין גניזה אלא לרבי דוסא דאמר שלא ישתמש בהן ליום הכפורים אחר מאי איכא למימר

אלא משום דהואי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאין כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי


מיעוטי כתיבי הכא כתיב ושמו התם כתיב הערופה

ותלתא קראי למה לי בדם

חד למעוטי מנותר וחד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מטומאה

אבל מפגול לא צריך קרא דתנן כל שיש לו מתירין בין לאדם ובין למזבח חייבין עליו משום פגול ודם גופיה מתיר הוא

הדרן עלך כל הבשר

מתני׳ העור והרוטב והקיפה והאלל והעצמות והגידין והקרנים והטלפים

מצטרפין לטמא טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות

כיוצא בו השוחט בהמה טמאה לגוי ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה ריבה לטמא טומאת אוכלין ממה שריבה לטמא טומאת נבלות

רבי יהודה אומר האלל המכונס אם יש בו כזית במקום אחד חייב עליו

גמ׳ תנינא להא דתנו רבנן שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה

שומרים לטומאה קלה מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל על כל זרע זרוע כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה חטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן

ולא שומרים לטומאה חמורה מנלן דתנו רבנן בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קיז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קיז

מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא מה שאין כן בדם

וחומר בדם שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף בין טמאים ובין טהורים וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי ינאי דאמר קרא כאשר יורם משור זבח השלמים וכי מה למדנו משור זבח השלמים מעתה

הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח מה פר כהן משיח יש בו מעילה אף שור זבח השלמים יש בו מעילה

אמר ליה רבי חנינא כעורה זו ששנה רבי כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

אמר אביי איצטריך דאי כתב רחמנא חלב הוה אמינא חלב אין יותרת ושתי כליות לא כתב רחמנא כאשר יורם

ואי כתב רחמנא כאשר יורם הוה אמינא חלב אליה דליתא בשור לא כתב רחמנא כל חלב

אמר ליה רב מרי לרב זביד אי אליה איקראי חלב תיתסר באכילה אמר ליה עליך אמר קרא כל חלב שור וכשב ועז דבר השוה בשור וכשב ועז

רב אשי אמר חלבו האליה איקראי חלב סתמא לא איקראי אלא מעתה לא ימעלו בה אלא מחוורתא כדרב זביד

מה שאין כן בדם מנא הני מילי אמר עולא דאמר קרא לכם שלכם יהא דבי רבי ישמעאל תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה

ורבי יוחנן אמר אמר קרא הוא הוא לפני כפרה כלאחר כפרה מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו מעילה

ואימא הוא לאחר כפרה כלפני כפרה מה לפני כפרה יש בו מעילה אף לאחר כפרה יש בו מעילה אין לך דבר שנעשה מצותו ומועלין בו

ולא והרי תרומת הדשן דנעשה מצותו ומועלין בו דכתיב ושמו אצל המזבח

משום דהואי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם מלמד שטעונין גניזה אלא לרבי דוסא דאמר שלא ישתמש בהן ליום הכפורים אחר מאי איכא למימר

אלא משום דהואי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובים הבאין כאחד וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר תרי


מיעוטי כתיבי הכא כתיב ושמו התם כתיב הערופה

ותלתא קראי למה לי בדם

חד למעוטי מנותר וחד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מטומאה

אבל מפגול לא צריך קרא דתנן כל שיש לו מתירין בין לאדם ובין למזבח חייבין עליו משום פגול ודם גופיה מתיר הוא

הדרן עלך כל הבשר

מתני׳ העור והרוטב והקיפה והאלל והעצמות והגידין והקרנים והטלפים

מצטרפין לטמא טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות

כיוצא בו השוחט בהמה טמאה לגוי ומפרכסת מטמאה טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה ריבה לטמא טומאת אוכלין ממה שריבה לטמא טומאת נבלות

רבי יהודה אומר האלל המכונס אם יש בו כזית במקום אחד חייב עליו

גמ׳ תנינא להא דתנו רבנן שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה

שומרים לטומאה קלה מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל על כל זרע זרוע כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה חטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתן

ולא שומרים לטומאה חמורה מנלן דתנו רבנן בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר


גלול כלפי מעלה