Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ באדר ב׳ תשע״ט | 27 מרץ 2019

חולין קכ

שלושה גירסאות למחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בקשר לשער בדיני יד/שומר. האם חייבים על משקים שיצאו מאוכל באיסורי אכילה כגיו חלב, חמץ, ואחרים? מאיפה דרשו הלכות אלו?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אמתניתין העור והרוטב והקיפה וכו׳ מצטרפין לטמא טומאת אוכלין

אמר ריש לקיש לא שנו אלא עצם דהוי שומר אבל נימא לא הויא שומר ורבי יוחנן אמר אפילו נימא נמי הויא שומר

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן ומי איכא שומר על גבי שומר חלחולי מחלחל

מתקיף לה רב אחא אלא מעתה תפילין היכי כתבינן הא בעינן כתיבה תמה וליכא

אישתמיטתיה הא דאמרי במערבא כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש עור שיש עליו כזית בשר הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא מאי לאו משום שומר לא משום יד

נימא אחת למאי חזיא כדאמר רבי אילעא במלאי שבין המלאין הכי נמי בנימא שבין הנימין

והיכא איתמר דרבי אילעא אהא דתנן המלאי שבשבלין מטמאין ומיטמאין ואין מצטרפין מלאי למאי חזיא אמר רבי אילעא במלאי שבין המלאין

והרוטב מאי רוטב אמר רבא שומנא

אמר ליה אביי הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין אלא חלב דקריש

מאי איריא קריש כי לא קריש נמי דאמר ריש לקיש ציר שעל גבי ירק מצטרף לככותבת ביום הכפורים

התם משום יתובי דעתא הוא בכל דהו מיתבא דעתיה

הכא משום איצטרופי הוא אי קריש מצטרף אי לא קריש לא מצטרף

והקיפה מאי קיפה אמר רבה פירמא

אמר ליה אביי הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין אלא אמר רב פפא תבלין

תנן התם הקפה את הדם ואכלו או שהמחה את החלב וגמעו חייב

בשלמא הקפה את הדם ואכלו כיון דאקפיה אחשובי אחשביה אלא המחה את החלב וגמעו אכילה כתיבא ביה והא לאו אכילה היא

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה

תניא נמי גבי חמץ כהאי גונא המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח

בשלמא אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח לחם עני אמר רחמנא והאי לאו לחם עני הוא אלא אם חמץ הוא ענוש כרת אכילה כתיבא ביה

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה

ותניא נמי גבי נבלת עוף טהור כהאי גונא המחהו באור טמא בחמה טהור והוינן בה אכילה כתיב ביה

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה אי הכי בחמה נמי בחמה איסרוחי מסרח

וצריכי דאי כתב רחמנא חלב חמץ לא אתי מיניה שכן לא היתה לו שעת הכושר נבלה לא אתי מיניה שכן ענוש כרת

ואי כתב רחמנא חמץ חלב לא אתי מיניה שכן לא הותר מכללו ונבלה לא אתיא מיניה שכן ענוש כרת

ואי כתב רחמנא בנבלה הנך לא אתיא מינה שכן מטמאה

חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי הי תיתי לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך מה להנך שכן ענוש כרת

לא לכתוב רחמנא בחמץ ותיתי מהנך מה להנך שכן לא היתה להן שעת הכושר

לא לכתוב רחמנא בחלב ותיתי מהנך מה להנך שכן לא הותר מכללן תאמר בחלב שהותר מכללו

ומאי ניהו אילימא חלב בהמה לגבוה נבלה נמי אשתראי מליקת עוף לגבוה

ואלא חלב חיה להדיוט נבלה נמי אשתראי מליקה דחטאת העוף לכהנים

לעולם חלב חיה להדיוט ודקא קשיא לך כהנים כהנים משלחן גבוה קא זכו

והא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן למה לי ליגמר מהני

צריכי דאי לא כתב רחמנא הוה אמינא דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה התם עד דאיכא כזית אף הכא נמי עד דאיכא כזית


וליכתוב רחמנא בשרצים וליתו הנך וליגמרו מינייהו

משום דאיכא למיפרך מה לשרצים שכן טומאתן במשהו

והא דתניא הטבל והחדש וההקדש והשביעית והכלאים כולן משקין היוצאין מהן כמותן מנלן

וכי תימא ליגמר מהנך מה להנך שכן איסור הבא מאליו הוו

תינח היכא דאיסור בא מאליו היכא דלאו איסור הבא מאליו מנלן

גמרינן מבכורים ובכורים גופייהו מנלן

דתני רבי יוסי פרי פרי אתה מביא ואי אתה מביא משקה הביא ענבים ודרכן מנין תלמוד לומר תביא

איכא למיפרך מה לבכורים שכן טעונין קרייה והנחה

אלא גמר מתרומה

ותרומה גופה מנלן דאיתקש לבכורים דאמר מר ותרומת ידך אלו בכורים

מה לתרומה שכן חייבין עליה מיתה וחומש

אלא גמר מתרוייהו מתרומה ובכורים מה לתרומה ובכורים שכן חייבין עליהם מיתה וחומש

אלא אתיא מתרומה וחד מהנך או מבכורים וחד מהנך

והא דתנן דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות ושאר מיני פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר

במאי פליגי בדון מינה ומינה ובדון מינה ואוקי באתרה קמיפלגי

דרבי אליעזר סבר דון מינה ומינה מה בכורים משקין היוצא מהן כמותן אף תרומה נמי משקין היוצא מהן כמותן ומינה מה בכורים אפילו שאר מינין אף תרומה נמי אפילו שאר מינין

ורבי יהושע סבר דון מינה מה בכורים משקין היוצאין מהן כמותן אף תרומה משקין היוצאין מהן כמותן ואוקי באתרה מה משקין דקדשים בתרומה תירוש ויצהר אין מידי אחרינא לא אף משקין היוצאין מהן כמותן תירוש ויצהר אין מידי אחרינא לא

והא דתנן אין מביאין בכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני

רבי יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר להו לבכורים מתרומה

והא דתנן אין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני

רבי יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר להו לבכורים מתרומה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קכ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קכ

אמתניתין העור והרוטב והקיפה וכו׳ מצטרפין לטמא טומאת אוכלין

אמר ריש לקיש לא שנו אלא עצם דהוי שומר אבל נימא לא הויא שומר ורבי יוחנן אמר אפילו נימא נמי הויא שומר

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן ומי איכא שומר על גבי שומר חלחולי מחלחל

מתקיף לה רב אחא אלא מעתה תפילין היכי כתבינן הא בעינן כתיבה תמה וליכא

אישתמיטתיה הא דאמרי במערבא כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש עור שיש עליו כזית בשר הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו טמא מאי לאו משום שומר לא משום יד

נימא אחת למאי חזיא כדאמר רבי אילעא במלאי שבין המלאין הכי נמי בנימא שבין הנימין

והיכא איתמר דרבי אילעא אהא דתנן המלאי שבשבלין מטמאין ומיטמאין ואין מצטרפין מלאי למאי חזיא אמר רבי אילעא במלאי שבין המלאין

והרוטב מאי רוטב אמר רבא שומנא

אמר ליה אביי הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין אלא חלב דקריש

מאי איריא קריש כי לא קריש נמי דאמר ריש לקיש ציר שעל גבי ירק מצטרף לככותבת ביום הכפורים

התם משום יתובי דעתא הוא בכל דהו מיתבא דעתיה

הכא משום איצטרופי הוא אי קריש מצטרף אי לא קריש לא מצטרף

והקיפה מאי קיפה אמר רבה פירמא

אמר ליה אביי הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין אלא אמר רב פפא תבלין

תנן התם הקפה את הדם ואכלו או שהמחה את החלב וגמעו חייב

בשלמא הקפה את הדם ואכלו כיון דאקפיה אחשובי אחשביה אלא המחה את החלב וגמעו אכילה כתיבא ביה והא לאו אכילה היא

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה

תניא נמי גבי חמץ כהאי גונא המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח

בשלמא אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח לחם עני אמר רחמנא והאי לאו לחם עני הוא אלא אם חמץ הוא ענוש כרת אכילה כתיבא ביה

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה

ותניא נמי גבי נבלת עוף טהור כהאי גונא המחהו באור טמא בחמה טהור והוינן בה אכילה כתיב ביה

אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות את השותה אי הכי בחמה נמי בחמה איסרוחי מסרח

וצריכי דאי כתב רחמנא חלב חמץ לא אתי מיניה שכן לא היתה לו שעת הכושר נבלה לא אתי מיניה שכן ענוש כרת

ואי כתב רחמנא חמץ חלב לא אתי מיניה שכן לא הותר מכללו ונבלה לא אתיא מיניה שכן ענוש כרת

ואי כתב רחמנא בנבלה הנך לא אתיא מינה שכן מטמאה

חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי הי תיתי לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך מה להנך שכן ענוש כרת

לא לכתוב רחמנא בחמץ ותיתי מהנך מה להנך שכן לא היתה להן שעת הכושר

לא לכתוב רחמנא בחלב ותיתי מהנך מה להנך שכן לא הותר מכללן תאמר בחלב שהותר מכללו

ומאי ניהו אילימא חלב בהמה לגבוה נבלה נמי אשתראי מליקת עוף לגבוה

ואלא חלב חיה להדיוט נבלה נמי אשתראי מליקה דחטאת העוף לכהנים

לעולם חלב חיה להדיוט ודקא קשיא לך כהנים כהנים משלחן גבוה קא זכו

והא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן למה לי ליגמר מהני

צריכי דאי לא כתב רחמנא הוה אמינא דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה התם עד דאיכא כזית אף הכא נמי עד דאיכא כזית


וליכתוב רחמנא בשרצים וליתו הנך וליגמרו מינייהו

משום דאיכא למיפרך מה לשרצים שכן טומאתן במשהו

והא דתניא הטבל והחדש וההקדש והשביעית והכלאים כולן משקין היוצאין מהן כמותן מנלן

וכי תימא ליגמר מהנך מה להנך שכן איסור הבא מאליו הוו

תינח היכא דאיסור בא מאליו היכא דלאו איסור הבא מאליו מנלן

גמרינן מבכורים ובכורים גופייהו מנלן

דתני רבי יוסי פרי פרי אתה מביא ואי אתה מביא משקה הביא ענבים ודרכן מנין תלמוד לומר תביא

איכא למיפרך מה לבכורים שכן טעונין קרייה והנחה

אלא גמר מתרומה

ותרומה גופה מנלן דאיתקש לבכורים דאמר מר ותרומת ידך אלו בכורים

מה לתרומה שכן חייבין עליה מיתה וחומש

אלא גמר מתרוייהו מתרומה ובכורים מה לתרומה ובכורים שכן חייבין עליהם מיתה וחומש

אלא אתיא מתרומה וחד מהנך או מבכורים וחד מהנך

והא דתנן דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות ושאר מיני פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר

במאי פליגי בדון מינה ומינה ובדון מינה ואוקי באתרה קמיפלגי

דרבי אליעזר סבר דון מינה ומינה מה בכורים משקין היוצא מהן כמותן אף תרומה נמי משקין היוצא מהן כמותן ומינה מה בכורים אפילו שאר מינין אף תרומה נמי אפילו שאר מינין

ורבי יהושע סבר דון מינה מה בכורים משקין היוצאין מהן כמותן אף תרומה משקין היוצאין מהן כמותן ואוקי באתרה מה משקין דקדשים בתרומה תירוש ויצהר אין מידי אחרינא לא אף משקין היוצאין מהן כמותן תירוש ויצהר אין מידי אחרינא לא

והא דתנן אין מביאין בכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני

רבי יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר להו לבכורים מתרומה

והא דתנן אין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים מני

רבי יהושע היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר להו לבכורים מתרומה


גלול כלפי מעלה