Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בטבת תשע״ט | 10 דצמבר 2018

חולין יג

האם המחשבה של קטן נחשבת? מעשה שלו? מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו? האם רק להחמיר או גם להקל? מה הסטטוס של בשר שנשחט על ידי עובד כוכבים? מין? האם צריך לדאוג לכך ששחטו לשם עבודת כוכבים? מה ההבדל להלכה בין מין לעובד כוכבים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ואין להן מחשבה

אמר ליה מחשבה גרידתא לא קא מיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו

כגון דהוה קיימא עולה בדרום ואתיוה בצפון ושחטה מאי מדאתייא בצפון ושחט איכוין לה או דילמא מקום הוא דלא איתרמי ליה

הא נמי אמרה רבי יוחנן חדא זימנא דתנן המעלה פירותיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם טל אינן בכי יותן ואם נתכוין לכך הרי הן בכי יותן

העלום חרש שוטה וקטן אף על פי שנתכוונו לכך אינן בכי יותן מפני שיש להן מעשה ואין להן מחשבה

ואמר רבי יוחנן לא שנו אלא שלא היפך בהן אבל היפך בהן הרי זה בכי יותן

הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או דרבנן

רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמר רבי חייא בר אבא בעי רבי יוחנן קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה

אמר ליה רבי אמי ותיבעי ליה מחשבה מאי שנא מחשבה דלא קא מיבעיא ליה דתנן אין להן מחשבה מעשה נמי לא תיבעי ליה דתנן יש להן מעשה

הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או דרבנן ופשיט יש להן מעשה ואפילו מדאורייתא אין להן מחשבה ואפילו מדרבנן מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא אין לו מדרבנן יש לו

בעא מיניה שמואל מרב הונא מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר ושחט את בן הבקר שתהא שחיטה לשם בן בקר אמר לו זו בידינו היא לעכב מנין תלמוד לומר לרצונכם תזבחהו לדעתכם זבוחו

מתני׳ שחיטת נכרי נבלה ומטמאה במשא

גמ׳ נבלה אין איסור הנאה לא מאן תנא אמר רבי חייא ברבי אבא אמר רבי יוחנן דלא כרבי אליעזר דאי רבי אליעזר האמר סתם מחשבת נכרי לעבודה זרה

רבי אמי אמר הכי קתני שחיטת נכרי נבלה הא דמין לעבודה זרה תנינא להא דתנו רבנן שחיטת מין לעבודה זרה פיתו פת כותי יינו יין נסך ספריו ספרי קוסמין פירותיו טבלין ויש אומרים אף


בניו ממזרין

ותנא קמא אשתו לא מפקר

אמר מר שחיטת נכרי נבלה וניחוש שמא מין הוא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין מינין באומות

והא קאחזינן דאיכא אימא אין רוב אומות מינין סבר לה כי הא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין מינין באומות למאי אילימא לשחיטה השתא שחיטת מין דישראל אמרת אסירא דגוי מבעיא אלא למורידין השתא דישראל מורידין דגוים מבעיא

אמר רב עוקבא בר חמא לקבל מהן קרבן דתניא מכם ולא כולכם להוציא את המשומד מכם בכם חלקתי ולא באומות

ממאי דלמא הכי קאמר מישראל מצדיקי קבל מרשיעי לא תקבל אבל באומות העולם כלל כלל לא לא סלקא דעתך דתניא איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות הגוים שנודרים נדרים ונדבות כישראל

ומטמאה במשא פשיטא כיון דנבלה היא מטמאה במשא אמר רבא הכי קתני זו מטמאה במשא ויש לך אחרת שהיא מטמאה אפילו באהל ואיזו זו תקרובת עבודה זרה וכרבי יהודה בן בתירא

איכא דאמרי אמר רבא הכי קתני זו מטמאה במשא ויש לך אחרת שהיא כזו שמטמאה במשא ואינה מטמאה באהל ואיזו זו תקרובת עבודה זרה ודלא כרבי יהודה בן בתירא

דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר מנין לתקרובת עבודה זרה שהיא מטמאה באהל שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת מטמא באהל אף תקרובת עבודה זרה מטמאה באהל

מתני׳ השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשרה

גמ׳ השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה

אמר רב פפא בשאבוקה כנגדו אמר רב אשי דיקא נמי דקתני התם דומיא דיום והכא דומיא דסומא שמע מינה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין יג

ואין להן מחשבה

אמר ליה מחשבה גרידתא לא קא מיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו

כגון דהוה קיימא עולה בדרום ואתיוה בצפון ושחטה מאי מדאתייא בצפון ושחט איכוין לה או דילמא מקום הוא דלא איתרמי ליה

הא נמי אמרה רבי יוחנן חדא זימנא דתנן המעלה פירותיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם טל אינן בכי יותן ואם נתכוין לכך הרי הן בכי יותן

העלום חרש שוטה וקטן אף על פי שנתכוונו לכך אינן בכי יותן מפני שיש להן מעשה ואין להן מחשבה

ואמר רבי יוחנן לא שנו אלא שלא היפך בהן אבל היפך בהן הרי זה בכי יותן

הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או דרבנן

רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמר רבי חייא בר אבא בעי רבי יוחנן קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה

אמר ליה רבי אמי ותיבעי ליה מחשבה מאי שנא מחשבה דלא קא מיבעיא ליה דתנן אין להן מחשבה מעשה נמי לא תיבעי ליה דתנן יש להן מעשה

הכי קא מיבעיא ליה דאורייתא או דרבנן ופשיט יש להן מעשה ואפילו מדאורייתא אין להן מחשבה ואפילו מדרבנן מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מדאורייתא אין לו מדרבנן יש לו

בעא מיניה שמואל מרב הונא מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר ושחט את בן הבקר שתהא שחיטה לשם בן בקר אמר לו זו בידינו היא לעכב מנין תלמוד לומר לרצונכם תזבחהו לדעתכם זבוחו

מתני׳ שחיטת נכרי נבלה ומטמאה במשא

גמ׳ נבלה אין איסור הנאה לא מאן תנא אמר רבי חייא ברבי אבא אמר רבי יוחנן דלא כרבי אליעזר דאי רבי אליעזר האמר סתם מחשבת נכרי לעבודה זרה

רבי אמי אמר הכי קתני שחיטת נכרי נבלה הא דמין לעבודה זרה תנינא להא דתנו רבנן שחיטת מין לעבודה זרה פיתו פת כותי יינו יין נסך ספריו ספרי קוסמין פירותיו טבלין ויש אומרים אף


בניו ממזרין

ותנא קמא אשתו לא מפקר

אמר מר שחיטת נכרי נבלה וניחוש שמא מין הוא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין מינין באומות

והא קאחזינן דאיכא אימא אין רוב אומות מינין סבר לה כי הא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודה זרה הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אין מינין באומות למאי אילימא לשחיטה השתא שחיטת מין דישראל אמרת אסירא דגוי מבעיא אלא למורידין השתא דישראל מורידין דגוים מבעיא

אמר רב עוקבא בר חמא לקבל מהן קרבן דתניא מכם ולא כולכם להוציא את המשומד מכם בכם חלקתי ולא באומות

ממאי דלמא הכי קאמר מישראל מצדיקי קבל מרשיעי לא תקבל אבל באומות העולם כלל כלל לא לא סלקא דעתך דתניא איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות הגוים שנודרים נדרים ונדבות כישראל

ומטמאה במשא פשיטא כיון דנבלה היא מטמאה במשא אמר רבא הכי קתני זו מטמאה במשא ויש לך אחרת שהיא מטמאה אפילו באהל ואיזו זו תקרובת עבודה זרה וכרבי יהודה בן בתירא

איכא דאמרי אמר רבא הכי קתני זו מטמאה במשא ויש לך אחרת שהיא כזו שמטמאה במשא ואינה מטמאה באהל ואיזו זו תקרובת עבודה זרה ודלא כרבי יהודה בן בתירא

דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר מנין לתקרובת עבודה זרה שהיא מטמאה באהל שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת מטמא באהל אף תקרובת עבודה זרה מטמאה באהל

מתני׳ השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשרה

גמ׳ השוחט דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהי לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה

אמר רב פפא בשאבוקה כנגדו אמר רב אשי דיקא נמי דקתני התם דומיא דיום והכא דומיא דסומא שמע מינה


גלול כלפי מעלה