Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בניסן תשע״ט | 7 אפריל 2019

חולין קלא

>רב חסדא אומר שאם מישהו מזיק מתנות כהונה או אוכלם, פטור מלשלם לכהן את מה שהפסיד. הגמרא מביאה קושיות על שיטתו אבל פותרת את כולם. רב מסופק אם לויים נחשבים כ-עם ישראל וחייבים במתנות כהונה. קושיות מובאים נגד שיטתו וגם פותרים את כולם.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

דאתו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין

תא שמע הרי שאנסו בית המלך גרנו אם בחובו חייב לעשר אם באנפרות פטור מלעשר

שאני התם דקא משתרשי ליה

תא שמע אמר לו מכור לי בני מעיה של פרה והיה בהן מתנות כהונה נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים לקח הימנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים

אמאי ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן שאני התם דאיתנהו בעיניהו

תא שמע תשעה נכסי כהן תרומה ותרומת מעשר וחלה ראשית הגז ומתנות והדמאי והבכורים והקרן והחומש

למאי לאו להוציאן בדיינין לא לכדתנן למה אמרו נכסי כהן שקונה בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל חוב נוטלן בחובו ואשה בכתובתה וספר תורה

ההוא ליואה דהוה חטף מתנתא אתו אמרו ליה לרב אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מיניה אלא מיחטף נמי חטיף

ורב אי איקרו עם משקל נמי לשקול מינייהו

אי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו מספקא ליה אי איקרו עם אי לא איקרו עם

יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב אידי בר אבין לרב פפא ארבע מתנות עניים שבכרם הפרט והעוללות והשכחה והפאה ושלש שבתבואה הלקט והשכחה והפאה שנים שבאילן השכחה והפאה

כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים ואפילו עני שבישראל מוציאין מידו

מעשר עני המתחלק בתוך ביתו יש בו טובת הנאה לבעלים ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותן מידו לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי

ארבע מתנות שבכרם הפרט והעוללות והשכחה והפאה דכתיב וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט

וכתיב כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך אמר רבי לוי אחריך זו שכחה

פאה גמר אחריך אחריך מזית דכתיב כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו ממנו

שלשה שבתבואה הלקט


השכחה והפאה דכתיב ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך וגו׳ כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה

שנים שבאילן השכחה והפאה דכתיב כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו ממנו אחריך זה שכחה

וכולן אין בהן טובת הנאה לבעלים מאי טעמא עזיבה כתיבא בהו

ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו דכתיב ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם להזהיר עני על שלו

ומעשר עני המתחלק בתוך הבית יש בו טובת הנאה לבעלים מאי טעמא נתינה כתיבא ביה

ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו דאמר רבי אילעא גמר לגר לגר מהתם מה להלן מוזהר עני על שלו אף כאן מוזהר עני על שלו

ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי הא מלוי לכהן מוציאין אלמא איקרו עם

כגון הזרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון

מעשר ראשון דלוי הוא כרבי אלעזר בן עזריה דתניא תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי רבי עקיבא רבי אלעזר בן עזריה אומר אף לכהן

אימר דאמר רבי אלעזר בן עזריה אף לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין לבתר דקנסינהו עזרא

אימר דקנסינהו עזרא דלא יהבינן להו משקל מינייהו מי אמר אלא כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו ראשית הגז

תא שמע זה הכלל כל דבר שהוא בקדושה כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה מוציאין אותן מידם וכל דבר שאינו בקדושה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותו מידם

כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון ולבתר דקנסינהו עזרא

תא שמע השוחט לכהן ולגוי פטור מן המתנות הא ללוי ולישראל חייב לא תימא הא ללוי ולישראל חייב אלא אימא הא לישראל חייב

אבל ללוי מאי פטור אי הכי ליתני השוחט ללוי ולגוי פטור מן המתנות ועוד הא תניא השוחט לכהן ולגוי פטור מן המתנות ללוי ולישראל חייב תיובתא דרב

אמר לך רב תנאי היא דתניא וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים

אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות כהנים כמשמעו עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלוים

ותניא אידך יכפר אלו עבדים מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר איקרו עם ומר סבר לא איקרו עם

ורב אי סבירא ליה כהאי תנא לימא ואי סבירא ליה כהאי תנא לימא מספקא ליה אי כהאי תנא אי כהאי תנא

דרש מרימר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרב חסדא

עולא הוה יהיב מתנתא לכהנתא איתיביה רבא לעולא מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אינה נאכלת

ואי אמרת כהן ואפילו כהנת והכתיב וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל אמר ליה רבי


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קלא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קלא

דאתו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין

תא שמע הרי שאנסו בית המלך גרנו אם בחובו חייב לעשר אם באנפרות פטור מלעשר

שאני התם דקא משתרשי ליה

תא שמע אמר לו מכור לי בני מעיה של פרה והיה בהן מתנות כהונה נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים לקח הימנו במשקל נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים

אמאי ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן שאני התם דאיתנהו בעיניהו

תא שמע תשעה נכסי כהן תרומה ותרומת מעשר וחלה ראשית הגז ומתנות והדמאי והבכורים והקרן והחומש

למאי לאו להוציאן בדיינין לא לכדתנן למה אמרו נכסי כהן שקונה בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה ובעל חוב נוטלן בחובו ואשה בכתובתה וספר תורה

ההוא ליואה דהוה חטף מתנתא אתו אמרו ליה לרב אמר להו לא מסתייה דלא שקלינן מיניה אלא מיחטף נמי חטיף

ורב אי איקרו עם משקל נמי לשקול מינייהו

אי לא איקרו עם רחמנא פטרינהו מספקא ליה אי איקרו עם אי לא איקרו עם

יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב אידי בר אבין לרב פפא ארבע מתנות עניים שבכרם הפרט והעוללות והשכחה והפאה ושלש שבתבואה הלקט והשכחה והפאה שנים שבאילן השכחה והפאה

כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים ואפילו עני שבישראל מוציאין מידו

מעשר עני המתחלק בתוך ביתו יש בו טובת הנאה לבעלים ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותן מידו לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי

ארבע מתנות שבכרם הפרט והעוללות והשכחה והפאה דכתיב וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט

וכתיב כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך אמר רבי לוי אחריך זו שכחה

פאה גמר אחריך אחריך מזית דכתיב כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו ממנו

שלשה שבתבואה הלקט


השכחה והפאה דכתיב ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך וגו׳ כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה

שנים שבאילן השכחה והפאה דכתיב כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו ממנו אחריך זה שכחה

וכולן אין בהן טובת הנאה לבעלים מאי טעמא עזיבה כתיבא בהו

ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו דכתיב ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם להזהיר עני על שלו

ומעשר עני המתחלק בתוך הבית יש בו טובת הנאה לבעלים מאי טעמא נתינה כתיבא ביה

ואפילו עני שבישראל מוציאין אותו מידו דאמר רבי אילעא גמר לגר לגר מהתם מה להלן מוזהר עני על שלו אף כאן מוזהר עני על שלו

ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי הא מלוי לכהן מוציאין אלמא איקרו עם

כגון הזרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון

מעשר ראשון דלוי הוא כרבי אלעזר בן עזריה דתניא תרומה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי רבי עקיבא רבי אלעזר בן עזריה אומר אף לכהן

אימר דאמר רבי אלעזר בן עזריה אף לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין לבתר דקנסינהו עזרא

אימר דקנסינהו עזרא דלא יהבינן להו משקל מינייהו מי אמר אלא כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו ראשית הגז

תא שמע זה הכלל כל דבר שהוא בקדושה כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה מוציאין אותן מידם וכל דבר שאינו בקדושה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותו מידם

כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון ולבתר דקנסינהו עזרא

תא שמע השוחט לכהן ולגוי פטור מן המתנות הא ללוי ולישראל חייב לא תימא הא ללוי ולישראל חייב אלא אימא הא לישראל חייב

אבל ללוי מאי פטור אי הכי ליתני השוחט ללוי ולגוי פטור מן המתנות ועוד הא תניא השוחט לכהן ולגוי פטור מן המתנות ללוי ולישראל חייב תיובתא דרב

אמר לך רב תנאי היא דתניא וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים

אהל מועד זה היכל מזבח כמשמעו יכפר אלו עזרות כהנים כמשמעו עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלוים

ותניא אידך יכפר אלו עבדים מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר איקרו עם ומר סבר לא איקרו עם

ורב אי סבירא ליה כהאי תנא לימא ואי סבירא ליה כהאי תנא לימא מספקא ליה אי כהאי תנא אי כהאי תנא

דרש מרימר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרב חסדא

עולא הוה יהיב מתנתא לכהנתא איתיביה רבא לעולא מנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אינה נאכלת

ואי אמרת כהן ואפילו כהנת והכתיב וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל אמר ליה רבי


גלול כלפי מעלה