Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בניסן תשע״ט | 12 אפריל 2019

חולין קלו

דנים בשיטת ר' אליעאי בראשית הגז ובמקרים אחרים.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

דרך ביאתך מן הימין

מעשר אף על גב דכתיב מעשר דגנך דילך אין דשותפות לא כתב רחמנא מעשרתיכם אלא מעשר דגנך למאי אתא למעוטי שותפות דגוי

מתנות אף על גב דכתב רחמנא ונתן

איכא למימר יליף נתינה נתינה מראשית הגז מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא כתב רחמנא מאת זבחי הזבח

אלא טעמא דכתב רחמנא מאת זבחי הזבח הא לאו הכי הוה אמינא לילף מראשית הגז אדרבה נילף מתרומה

אין הכי נמי מאת זבחי הזבח למה לי לכדרבא דאמר רבא הדין עם הטבח

בכורים אף על גב דכתיב ארצך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא בכורי כל אשר (בארצך) [בארצם] אלא ארצך למה לי למעוטי חוצה לארץ

ציצית אף על גב דכתב רחמנא כסותך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא על כנפי בגדיהם לדרתם ואלא כסותך למה לי לכדרב יהודה דאמר רב יהודה טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום

מעקה אף על גב דכתב רחמנא לגגך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא כי יפל הנפל ממנו אלא גגך למאי אתא למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות

אמר רב ביבי בר אביי ליתנהו להני כללי דתניא בהמת השותפין חייבת בבכורה ורבי אלעאי פוטרה

מאי טעמא דרבי אלעאי דכתיב בקרך וצאנך והא כתיב בקרכם וצאנכם דכולהו ישראל

אמר רב חנינא מסורא ליתנהו להני כללי דתניא בהמת השותפין חייבת במתנות ורבי אלעאי פוטר מאי טעמא יליף נתינה נתינה מראשית הגז מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא

ואי סלקא דעתך בתרומה מיחייב נילף נתינה נתינה מתרומה אלא שמע מינה בתרומה נמי פוטר

אי מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף מתנות בארץ אין בחוצה לארץ לא אמר רבי יוסי מנהרביל אין והתניא רבי אלעאי אומר מתנות אין נוהגין אלא בארץ וכן היה רבי אלעאי אומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ

מאי טעמא דרבי אלעאי אמר רבא יליף נתינה נתינה מתרומה מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף ראשית הגז בארץ אין בחוצה לארץ לא

אמר ליה אביי אי מה תרומה טובלת אף ראשית הגז טובלת אמר ליה אמר קרא וראשית גז צאנך תתן לו אין לך בו אלא מראשיתו ואילך

אי מה תרומה חייבים עליה מיתה וחומש אף ראשית הגז חייבים עליו מיתה וחומש

אמר קרא ומתו בו ויסף עליו עליו ולא על ראשית הגז בו ולא בראשית הגז

אי מה תרומה ראשון ושני אחריה אף ראשית הגז ראשון ושני אחריה אמר קרא ראשית אין לך בו אלא ראשית בלבד

אי מה תרומה מחדש על הישן לא אף ראשית הגז מחדש על הישן לא אין

והתניא היו לו שתי רחלות גזז והניח גזז והניח שנים ושלשה שנים אין מצטרפות הא חמש מצטרפות

והתניא אין מצטרפות אלא שמע מינה הא דרבי אלעאי והא דרבנן

אי מה תרומה גדל בחיוב חייב גדל בפטור פטור אף ראשית הגז נמי גדל בחיוב חייב בפטור פטור

וגבי תרומה מנלן דתניא ישראל שלקח שדה בסוריא מגוי עד שלא הביאה שליש חייב משהביאה שליש רבי עקיבא מחייב בתוספת וחכמים פוטרין

וכי תימא הכי נמי והתנן הלוקח גז צאן גוי פטור מראשית הגז הא צאנו לגזוז חייב מתניתין


דלא כרבי אלעאי

אי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא

וגבי תרומה מנלן דתניא היו לו שני מיני תאנים שחורות ולבנות וכן שני מיני חטין אין תורמים ומעשרים מזה על זה רבי יצחק אומר משום רבי אלעאי בית שמאי אומרים אין תורמין ובית הלל אומרים תורמין אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא

אין והתנן היו לו שני מינים שחופות ולבנות מכר לו שחופות אבל לא לבנות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו

אלא מעתה סיפא דקתני זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו הכי נמי משום דתרי מיני נינהו

אלא עצה טובה קא משמע לן דליתיב ליה מהאי דרכיך ומהאי דאשון הכא נמי עצה טובה קא משמע לן דליתיב להו מתרוייהו

הא אוקימנא למתניתין דלא כרבי אלעאי

אי מה תרומה בעינן ראשית ששיריה ניכרין אף ראשית הגז ששיריה ניכרין אין

והתנן האומר כל גרני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום הא כל גזיי ראשית דבריו קיימין ותניא אידך לא אמר כלום

אלא לאו שמע מינה הא רבי אלעאי והא רבנן שמע מינה

אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כהני תלת סבי כרבי אלעאי בראשית הגז דתניא רבי אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ

וכרבי יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירה אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה

וכרבי יאשיה בכלאים דתניא רבי יאשיה אומר לעולם אין חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

חומר בזרוע [וכו׳] וליתני חומר בראשית הגז שנוהג בטרפות מה שאין כן במתנות

אמר רבינא הא מני רבי שמעון היא דתניא רבי שמעון פוטר את הטרפות מראשית הגז מאי טעמא דרבי שמעון יליף נתינה נתינה ממתנות מה מתנות טרפה לא אף ראשית הגז נמי טרפה לא

ואי יליף נתינה נתינה ממתנות לילף נתינה נתינה מתרומה מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף ראשית הגז נמי בארץ אין בחוצה לארץ לא אלמה תנן ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ

אלא היינו טעמא דרבי שמעון דיליף צאן צאן ממעשר מה מעשר טרפה לא אף ראשית הגז טרפה לא

והתם מנלן דכתיב כל אשר יעבר תחת השבט פרט לטרפה שאינה עוברת ולילף צאן צאן מבכור מה בכור אפילו טרפה אף ראשית הגז אפילו טרפה

מסתברא ממעשר הוה ליה למילף שכן זכרים טמאין

במרובין מרחם

אדם פשוט לפני הדבור

אדרבה מבכור הוה ליה למילף שכן יתום שלקחו

בשותפות נתנו בפני כהן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קלו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קלו

דרך ביאתך מן הימין

מעשר אף על גב דכתיב מעשר דגנך דילך אין דשותפות לא כתב רחמנא מעשרתיכם אלא מעשר דגנך למאי אתא למעוטי שותפות דגוי

מתנות אף על גב דכתב רחמנא ונתן

איכא למימר יליף נתינה נתינה מראשית הגז מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא כתב רחמנא מאת זבחי הזבח

אלא טעמא דכתב רחמנא מאת זבחי הזבח הא לאו הכי הוה אמינא לילף מראשית הגז אדרבה נילף מתרומה

אין הכי נמי מאת זבחי הזבח למה לי לכדרבא דאמר רבא הדין עם הטבח

בכורים אף על גב דכתיב ארצך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא בכורי כל אשר (בארצך) [בארצם] אלא ארצך למה לי למעוטי חוצה לארץ

ציצית אף על גב דכתב רחמנא כסותך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא על כנפי בגדיהם לדרתם ואלא כסותך למה לי לכדרב יהודה דאמר רב יהודה טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום

מעקה אף על גב דכתב רחמנא לגגך דידך אין דשותפות לא

כתב רחמנא כי יפל הנפל ממנו אלא גגך למאי אתא למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות

אמר רב ביבי בר אביי ליתנהו להני כללי דתניא בהמת השותפין חייבת בבכורה ורבי אלעאי פוטרה

מאי טעמא דרבי אלעאי דכתיב בקרך וצאנך והא כתיב בקרכם וצאנכם דכולהו ישראל

אמר רב חנינא מסורא ליתנהו להני כללי דתניא בהמת השותפין חייבת במתנות ורבי אלעאי פוטר מאי טעמא יליף נתינה נתינה מראשית הגז מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא

ואי סלקא דעתך בתרומה מיחייב נילף נתינה נתינה מתרומה אלא שמע מינה בתרומה נמי פוטר

אי מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף מתנות בארץ אין בחוצה לארץ לא אמר רבי יוסי מנהרביל אין והתניא רבי אלעאי אומר מתנות אין נוהגין אלא בארץ וכן היה רבי אלעאי אומר ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ

מאי טעמא דרבי אלעאי אמר רבא יליף נתינה נתינה מתרומה מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף ראשית הגז בארץ אין בחוצה לארץ לא

אמר ליה אביי אי מה תרומה טובלת אף ראשית הגז טובלת אמר ליה אמר קרא וראשית גז צאנך תתן לו אין לך בו אלא מראשיתו ואילך

אי מה תרומה חייבים עליה מיתה וחומש אף ראשית הגז חייבים עליו מיתה וחומש

אמר קרא ומתו בו ויסף עליו עליו ולא על ראשית הגז בו ולא בראשית הגז

אי מה תרומה ראשון ושני אחריה אף ראשית הגז ראשון ושני אחריה אמר קרא ראשית אין לך בו אלא ראשית בלבד

אי מה תרומה מחדש על הישן לא אף ראשית הגז מחדש על הישן לא אין

והתניא היו לו שתי רחלות גזז והניח גזז והניח שנים ושלשה שנים אין מצטרפות הא חמש מצטרפות

והתניא אין מצטרפות אלא שמע מינה הא דרבי אלעאי והא דרבנן

אי מה תרומה גדל בחיוב חייב גדל בפטור פטור אף ראשית הגז נמי גדל בחיוב חייב בפטור פטור

וגבי תרומה מנלן דתניא ישראל שלקח שדה בסוריא מגוי עד שלא הביאה שליש חייב משהביאה שליש רבי עקיבא מחייב בתוספת וחכמים פוטרין

וכי תימא הכי נמי והתנן הלוקח גז צאן גוי פטור מראשית הגז הא צאנו לגזוז חייב מתניתין


דלא כרבי אלעאי

אי מה תרומה ממין על שאינו מינו לא אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא

וגבי תרומה מנלן דתניא היו לו שני מיני תאנים שחורות ולבנות וכן שני מיני חטין אין תורמים ומעשרים מזה על זה רבי יצחק אומר משום רבי אלעאי בית שמאי אומרים אין תורמין ובית הלל אומרים תורמין אף ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא

אין והתנן היו לו שני מינים שחופות ולבנות מכר לו שחופות אבל לא לבנות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו

אלא מעתה סיפא דקתני זכרים אבל לא נקבות זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו הכי נמי משום דתרי מיני נינהו

אלא עצה טובה קא משמע לן דליתיב ליה מהאי דרכיך ומהאי דאשון הכא נמי עצה טובה קא משמע לן דליתיב להו מתרוייהו

הא אוקימנא למתניתין דלא כרבי אלעאי

אי מה תרומה בעינן ראשית ששיריה ניכרין אף ראשית הגז ששיריה ניכרין אין

והתנן האומר כל גרני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום הא כל גזיי ראשית דבריו קיימין ותניא אידך לא אמר כלום

אלא לאו שמע מינה הא רבי אלעאי והא רבנן שמע מינה

אמר רב נחמן בר יצחק האידנא נהוג עלמא כהני תלת סבי כרבי אלעאי בראשית הגז דתניא רבי אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ

וכרבי יהודה בן בתירה בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירה אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה

וכרבי יאשיה בכלאים דתניא רבי יאשיה אומר לעולם אין חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

חומר בזרוע [וכו׳] וליתני חומר בראשית הגז שנוהג בטרפות מה שאין כן במתנות

אמר רבינא הא מני רבי שמעון היא דתניא רבי שמעון פוטר את הטרפות מראשית הגז מאי טעמא דרבי שמעון יליף נתינה נתינה ממתנות מה מתנות טרפה לא אף ראשית הגז נמי טרפה לא

ואי יליף נתינה נתינה ממתנות לילף נתינה נתינה מתרומה מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא אף ראשית הגז נמי בארץ אין בחוצה לארץ לא אלמה תנן ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ

אלא היינו טעמא דרבי שמעון דיליף צאן צאן ממעשר מה מעשר טרפה לא אף ראשית הגז טרפה לא

והתם מנלן דכתיב כל אשר יעבר תחת השבט פרט לטרפה שאינה עוברת ולילף צאן צאן מבכור מה בכור אפילו טרפה אף ראשית הגז אפילו טרפה

מסתברא ממעשר הוה ליה למילף שכן זכרים טמאין

במרובין מרחם

אדם פשוט לפני הדבור

אדרבה מבכור הוה ליה למילף שכן יתום שלקחו

בשותפות נתנו בפני כהן


גלול כלפי מעלה