Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בניסן תשע״ט | 16 אפריל 2019

חולין קמ

האם המילה ציפור באמת רק מתייחסת לצפורים כשרים? למה יש פטור במקרה שרק האפרוחים טמאים? האם חייבים במצווה אם יש משהו חוצץ בין האם לאפרוחים? מה הדין אם הצפור מעופפת? מה הדין אם הציפור עומדת בין שני ענפים מעל לביצים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ובענפוהי ידורן צפרי שמיא צפרי שמיא איקרו צפרי סתמא לא איקרו

תא שמע כל צפור טהרה מכלל דאיכא טמאה לא מכלל דאיכא אסורה

מאי היא אי טרפה בהדיא כתיב ואי בשחוטה דמצורע מסיפא דקרא נפקא וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות שחוטת מצורע

לעולם בשחוטה דמצורע ולעבור עליו בעשה ובלא תעשה ולוקמה בטרפה ולעבור עליו בעשה ולא תעשה דבר הלמד מענינו ובענינא דשחוטה כתיב

תא שמע שתי צפרים חיות מאי חיות לאו שחיות בפיך מכלל דאיכא לאו שחיות בפיך לא מאי חיות שחיין ראשי אברים שלהן

תא שמע מסיפא טהרות מכלל דאיכא טמאות לא מכלל דאיכא טרפות

טרפות מחיות נפקא הניחא למאן דאמר טרפה חיה אלא למאן דאמר טרפה אינה חיה מאי איכא למימר ועוד בין למאן דאמר טרפה חיה בין למאן דאמר אינה חיה מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא

דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר בפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

אלא אמר רב נחמן בר יצחק למעוטי צפורי עיר הנדחת למאי אי לשילוח לא אמרה תורה שלח לתקלה אלא לשחיטה

רבא אמר למעוטי שלא לזווג לה אחרת קודם שלוחיה למאי אי לשחיטה הא בעיא שילוח אלא לשילוח

רב פפא אמר לצפורים שהחליפו בצפורי עבודה זרה דכתיב והיית חרם כמהו כל מה שאתה מהייה הימנו כמוהו למאי אי לשילוח לא אמרה תורה שלח לתקלה אלא לשחיטה

רבינא אמר הכא במאי עסקינן בעוף שהרג את הנפש היכי דמי אי דגמר דינא בר קטלא הוא אלא קודם גמר דינא ולמאי אי לשילוח בעי לאתויי לבי דינא וקיומי ובערת הרע מקרבך אלא לשחיטה

עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור בשלמא עוף טמא רובץ על ביצי טהור בעינן צפור וליכא אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא הא צפור הוא

כדאמר רב כהנא תקח לך ולא לכלביך הכא נמי תקח לך ולא לכלביך

והיכא איתמר דרב כהנא אהא דתניא אם טרפה חייב בשילוח אפרוחים טרפות פטור משילוח מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא תקח לך ולא לכלביך

ולהקיש אם טרפה לאפרוחים מה אפרוחים טרפות פטור משילוח אף אם טרפה נמי פטור מלשלח


אם כן צפור למעוטי עוף טמא למה לי

והתניא אם אפרוחין טרפה חייב בשילוח אמר אביי הכי קאמר אפרוח שאמן טרפה חייב בשילוח

בעי רב הושעיא הושיט ידו לקן ושחט מיעוט סימנים מהו

מי אמרינן כיון דאילו שביק להו מטרפי בעינן לך ולא לכלביך או דלמא כיון דבידו למגמר שחיטה תקח לך קרינא ביה וחייב בשילוח תיקו

בעי רבי ירמיה מטלית מהו שתחוץ כנפים מהו שיחוצו

ביצים מוזרות מהו שני סדרי ביצים זו על גב זו מהו זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו תיקו

בעי רבי זירא יונה על ביצי תסיל מהו תסיל על ביצי יונה מהו

אמר אביי תא שמע עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור משילוח הא טהור וטהור חייב דלמא בקורא

קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין אמר רבי אבהו מאי טעמא דרבי אליעזר אתיא דגירה דגירה כתיב הכא קורא דגר ולא ילד וכתיב התם ובקעה ודגרה בצלה

אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב פשיטא קורא זכר תנן מהו דתימא רבנן אפילו קורא נקבה פטרי והא דקתני זכר להודיעך כחו דרבי אליעזר קמשמע לן

ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר דעלמא דברי הכל פטור פשיטא קורא זכר תנן מהו דתימא רבי אליעזר אפילו זכר דעלמא מחייב והאי דקתני קורא זכר להודיעך כחן דרבנן קא משמע לן

תניא נמי הכי זכר דעלמא פטור קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין

מתני׳ היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום

היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר והאם רבצת על האפרחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות ומה הביצים צריכין לאמן אף האפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין

גמ׳ תנו רבנן רבצת ולא מעופפת יכול אפילו כנפיה נוגעות בקן תלמוד לומר רבצת מאי תלמודא מדלא כתיב יושבת

אמר רב יהודה אמר רב היתה יושבת בין שני רובדי אילן רואים כל שאם תשמט נופלת עליהם חייב לשלח ואם לאו פטור

מיתיבי היתה יושבת ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן פטור

לא על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רובדי אילן פטור אדתני היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח ליתני רובדי אילן וכל שכן מעופפת

מעופפת איצטריך ליה דאפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

והאנן תנן בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אמר רבי ירמיה כי קתני מתניתא בנוגע מן הצד

איכא דאמרי לימא מסייע ליה היתה יושבת ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן

לא על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן פטור אי הכי אדקתני סיפא היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין קמ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין קמ

ובענפוהי ידורן צפרי שמיא צפרי שמיא איקרו צפרי סתמא לא איקרו

תא שמע כל צפור טהרה מכלל דאיכא טמאה לא מכלל דאיכא אסורה

מאי היא אי טרפה בהדיא כתיב ואי בשחוטה דמצורע מסיפא דקרא נפקא וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות שחוטת מצורע

לעולם בשחוטה דמצורע ולעבור עליו בעשה ובלא תעשה ולוקמה בטרפה ולעבור עליו בעשה ולא תעשה דבר הלמד מענינו ובענינא דשחוטה כתיב

תא שמע שתי צפרים חיות מאי חיות לאו שחיות בפיך מכלל דאיכא לאו שחיות בפיך לא מאי חיות שחיין ראשי אברים שלהן

תא שמע מסיפא טהרות מכלל דאיכא טמאות לא מכלל דאיכא טרפות

טרפות מחיות נפקא הניחא למאן דאמר טרפה חיה אלא למאן דאמר טרפה אינה חיה מאי איכא למימר ועוד בין למאן דאמר טרפה חיה בין למאן דאמר אינה חיה מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא

דתנא דבי רבי ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר בפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ

מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר

אלא אמר רב נחמן בר יצחק למעוטי צפורי עיר הנדחת למאי אי לשילוח לא אמרה תורה שלח לתקלה אלא לשחיטה

רבא אמר למעוטי שלא לזווג לה אחרת קודם שלוחיה למאי אי לשחיטה הא בעיא שילוח אלא לשילוח

רב פפא אמר לצפורים שהחליפו בצפורי עבודה זרה דכתיב והיית חרם כמהו כל מה שאתה מהייה הימנו כמוהו למאי אי לשילוח לא אמרה תורה שלח לתקלה אלא לשחיטה

רבינא אמר הכא במאי עסקינן בעוף שהרג את הנפש היכי דמי אי דגמר דינא בר קטלא הוא אלא קודם גמר דינא ולמאי אי לשילוח בעי לאתויי לבי דינא וקיומי ובערת הרע מקרבך אלא לשחיטה

עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור בשלמא עוף טמא רובץ על ביצי טהור בעינן צפור וליכא אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא הא צפור הוא

כדאמר רב כהנא תקח לך ולא לכלביך הכא נמי תקח לך ולא לכלביך

והיכא איתמר דרב כהנא אהא דתניא אם טרפה חייב בשילוח אפרוחים טרפות פטור משילוח מנא הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא תקח לך ולא לכלביך

ולהקיש אם טרפה לאפרוחים מה אפרוחים טרפות פטור משילוח אף אם טרפה נמי פטור מלשלח


אם כן צפור למעוטי עוף טמא למה לי

והתניא אם אפרוחין טרפה חייב בשילוח אמר אביי הכי קאמר אפרוח שאמן טרפה חייב בשילוח

בעי רב הושעיא הושיט ידו לקן ושחט מיעוט סימנים מהו

מי אמרינן כיון דאילו שביק להו מטרפי בעינן לך ולא לכלביך או דלמא כיון דבידו למגמר שחיטה תקח לך קרינא ביה וחייב בשילוח תיקו

בעי רבי ירמיה מטלית מהו שתחוץ כנפים מהו שיחוצו

ביצים מוזרות מהו שני סדרי ביצים זו על גב זו מהו זכר על גבי ביצים ונקבה על גבי זכר מהו תיקו

בעי רבי זירא יונה על ביצי תסיל מהו תסיל על ביצי יונה מהו

אמר אביי תא שמע עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור משילוח הא טהור וטהור חייב דלמא בקורא

קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין אמר רבי אבהו מאי טעמא דרבי אליעזר אתיא דגירה דגירה כתיב הכא קורא דגר ולא ילד וכתיב התם ובקעה ודגרה בצלה

אמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בקורא נקבה דברי הכל חייב פשיטא קורא זכר תנן מהו דתימא רבנן אפילו קורא נקבה פטרי והא דקתני זכר להודיעך כחו דרבי אליעזר קמשמע לן

ואמר רבי אלעזר מחלוקת בקורא זכר אבל בזכר דעלמא דברי הכל פטור פשיטא קורא זכר תנן מהו דתימא רבי אליעזר אפילו זכר דעלמא מחייב והאי דקתני קורא זכר להודיעך כחן דרבנן קא משמע לן

תניא נמי הכי זכר דעלמא פטור קורא זכר רבי אליעזר מחייב וחכמים פוטרין

מתני׳ היתה מעופפת בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אין כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח שנאמר קן קן מכל מקום

היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות פטור מלשלח שנאמר והאם רבצת על האפרחים או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות ומה הביצים צריכין לאמן אף האפרוחין צריכין לאמן יצאו מפריחין

גמ׳ תנו רבנן רבצת ולא מעופפת יכול אפילו כנפיה נוגעות בקן תלמוד לומר רבצת מאי תלמודא מדלא כתיב יושבת

אמר רב יהודה אמר רב היתה יושבת בין שני רובדי אילן רואים כל שאם תשמט נופלת עליהם חייב לשלח ואם לאו פטור

מיתיבי היתה יושבת ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן פטור

לא על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רובדי אילן פטור אדתני היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח ליתני רובדי אילן וכל שכן מעופפת

מעופפת איצטריך ליה דאפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

והאנן תנן בזמן שכנפיה נוגעות בקן חייב לשלח אמר רבי ירמיה כי קתני מתניתא בנוגע מן הצד

איכא דאמרי לימא מסייע ליה היתה יושבת ביניהן פטור מלשלח על גביהן חייב לשלח היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח

מאי לאו על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דלא נגעה עלייהו אף על גביהן דלא נגעה עלייהו והיינו רובדי אילן

לא על גביהן דומיא דביניהן מה ביניהן דנגעה בהו אף על גביהן דנגעה בהו אבל רובדי אילן פטור אי הכי אדקתני סיפא היתה מעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור


גלול כלפי מעלה