Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ בטבת תשע״ט | 18 דצמבר 2018

חולין כא

דף-נלווה-חולין-כא. דף נלווה חולין כא מה קובע שהבהמה נחשבת נבלה או שהאדם מטמא טומאת אוהל? מהי מחלוקת חכמים ור' אלעזר בר' שמעון לגבי שחיטת הסימנים בעולת העוף – האם צריך לשחוט את הכל או רק רוב? מאיפה לומדים את זה מהתורה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מכל מקום קשיא אמר רבא אימא וכן הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר

כי סליק רבי זירא אשכחיה לרבי אמי דיתיב וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה וכי מתה עומד ומולק אשתומם כשעה חדא אמר ליה אימא כך הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר

תניא נמי הכי כיצד מולקין חטאת העוף חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לוושט או לקנה הגיע לוושט או לקנה חותך סימן אחד או רובו ורוב בשר עמו ובעולה שנים או רוב שנים

מני אי רבנן הא אמרי שנים דוקא אי כרבי אלעזר ברבי שמעון האמר רוב שנים

אימא שנים לרבנן רוב שנים לרבי אלעזר ברבי שמעון ואיבעית אימא הא והא רבי אלעזר ברבי שמעון ומאי שנים שדומין לשנים

אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל

ואם תאמר אותו מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הואי זקנה שאני דכתיב ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד וגו׳

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן קרעו כדג מטמא באהל אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבו

אמר שמואל עשאה גיסטרא נבלה אמר רבי אלעזר ניטל הירך וחלל שלה ניכר נבלה היכי דמי חלל שלה ניכר אמר רבא כל שרבוצה ונראית חסרה

תנן התם הותזו ראשיהן אף על פי שמפרכסין טמאים כזנב הלטאה שמפרכסת

מאי הותזו ריש לקיש אמר הותזו ממש רבי אסי אמר רבי מני כהבדלת עולת העוף

אמר ליה רבי ירמיה לרבי אסי כהבדלת עולת העוף לרבנן ולא פלגיתו או דלמא כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופלגיתו

אמר ליה כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופליגינן

איכא דאמרי רבי שמעון בן לקיש אמר הותזו ממש רבי אסי אמר רבי מני כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ברוב שנים

מאי רבנן ומאי רבי אלעזר ברבי שמעון דתניא ואת השני יעשה עלה כמשפט כמשפט חטאת בהמה

אתה אומר כמשפט חטאת בהמה או אינו אלא כמשפט חטאת העוף כשהוא אומר והקריבו חלק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף ומה אני מקיים כמשפט כמשפט חטאת בהמה מה חטאת בהמה אינה באה


אלא מן החולין וביום ובידו הימנית אף עולת העוף אינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית

אי מה להלן ברוב שנים אף כאן ברוב שנים תלמוד לומר ומלק והקטיר מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו אף מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו

רבי ישמעאל אומר כמשפט כמשפט חטאת העוף מה חטאת העוף ממול עורף אף עולת העוף ממול עורף

אי מה להלן מולק ואינו מבדיל בסימן אחד אף כאן מולק ואינו מבדיל בסימן אחד תלמוד לומר והקריבו

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר כמשפט כמשפט חטאת העוף מה להלן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין כא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין כא

מכל מקום קשיא אמר רבא אימא וכן הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר

כי סליק רבי זירא אשכחיה לרבי אמי דיתיב וקאמר לה להא שמעתא אמר ליה וכי מתה עומד ומולק אשתומם כשעה חדא אמר ליה אימא כך הוא עושה חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר

תניא נמי הכי כיצד מולקין חטאת העוף חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לוושט או לקנה הגיע לוושט או לקנה חותך סימן אחד או רובו ורוב בשר עמו ובעולה שנים או רוב שנים

מני אי רבנן הא אמרי שנים דוקא אי כרבי אלעזר ברבי שמעון האמר רוב שנים

אימא שנים לרבנן רוב שנים לרבי אלעזר ברבי שמעון ואיבעית אימא הא והא רבי אלעזר ברבי שמעון ומאי שנים שדומין לשנים

אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה מפרקת ורוב בשר עמה מטמא באהל

ואם תאמר אותו מעשה דעלי מפרקת בלא רוב בשר הואי זקנה שאני דכתיב ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד וגו׳

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן קרעו כדג מטמא באהל אמר רבי שמואל בר יצחק ומגבו

אמר שמואל עשאה גיסטרא נבלה אמר רבי אלעזר ניטל הירך וחלל שלה ניכר נבלה היכי דמי חלל שלה ניכר אמר רבא כל שרבוצה ונראית חסרה

תנן התם הותזו ראשיהן אף על פי שמפרכסין טמאים כזנב הלטאה שמפרכסת

מאי הותזו ריש לקיש אמר הותזו ממש רבי אסי אמר רבי מני כהבדלת עולת העוף

אמר ליה רבי ירמיה לרבי אסי כהבדלת עולת העוף לרבנן ולא פלגיתו או דלמא כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופלגיתו

אמר ליה כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופליגינן

איכא דאמרי רבי שמעון בן לקיש אמר הותזו ממש רבי אסי אמר רבי מני כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ברוב שנים

מאי רבנן ומאי רבי אלעזר ברבי שמעון דתניא ואת השני יעשה עלה כמשפט כמשפט חטאת בהמה

אתה אומר כמשפט חטאת בהמה או אינו אלא כמשפט חטאת העוף כשהוא אומר והקריבו חלק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף ומה אני מקיים כמשפט כמשפט חטאת בהמה מה חטאת בהמה אינה באה


אלא מן החולין וביום ובידו הימנית אף עולת העוף אינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית

אי מה להלן ברוב שנים אף כאן ברוב שנים תלמוד לומר ומלק והקטיר מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו אף מליקה הראש בעצמו והגוף בעצמו

רבי ישמעאל אומר כמשפט כמשפט חטאת העוף מה חטאת העוף ממול עורף אף עולת העוף ממול עורף

אי מה להלן מולק ואינו מבדיל בסימן אחד אף כאן מולק ואינו מבדיל בסימן אחד תלמוד לומר והקריבו

רבי אלעזר ברבי שמעון אומר כמשפט כמשפט חטאת העוף מה להלן


גלול כלפי מעלה