Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בטבת תשע״ט | 19 דצמבר 2018

חולין כב

דיון בברייתא עם שלושת הגישות לגבי עולת העוף והבנת המילה "כמשפט". המשנה וגמרא דנים בהבדלים בגילאים בין בני יונה ותורים שיכולים להביא להקריב בבית המקדש.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אוחז בראש ובגוף ומזה אף כאן אוחז בראש ובגוף ומזה

מאי קאמר הכי קאמר מה להלן כשהוא אחוז הראש בגוף מזה אף כאן כשהוא אחוז הראש בגוף מזה

אי מה להלן בסימן אחד אף כאן בסימן אחד תלמוד לומר והקריבו

ותנא קמא וכי מאחר דנפקא לן מומלק והקטיר והקריבו למה לי

אי לאו והקריבו הוה אמינא מאי כמשפט כמשפט חטאת העוף

ואי משום ומלק והקטיר הוה אמינא מה הקטרה בראשו של מזבח אף מליקה בראשו של מזבח

השתא דכתב רחמנא והקריבו דרוש ביה נמי הא

חטאת בהמה דאינה באה אלא מן החולין מנלן אמר רב חסדא דאמר קרא והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו משלו ולא משל צבור ולא משל מעשר

ביום מביום צותו נפקא כדי נסבה

ידו הימנית מדרבה בר בר חנה נפקא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמעון בן לקיש כל מקום שנאמר אצבע או כהונה אינה אלא ימין

ואידך כהונה בעיא אצבע אצבע לא בעיא כהונה

ותנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון ממול העורף מנא להו גמרי מליקה ממליקה

מתני׳ כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורין תחלת הציהוב בזה ובזה פסול

גמ׳ תנו רבנן תורין גדולים כשרים קטנים פסולים בני יונה קטנים כשרים גדולים פסולין נמצא כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורין

תנו רבנן תורים גדולים ולא קטנים שיכול והלא דין הוא


ומה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים הוכשרו בקטנים תורים שהוכשרו בגדולים אינו דין שהוכשרו בקטנים תלמוד לומר תורים גדולים ולא קטנים

בני יונה קטנים ולא גדולים שיכול והלא דין הוא ומה תורים שלא הוכשרו בקטנים הוכשרו בגדולים בני יונה שהוכשרו בקטנים אינו דין שהוכשרו בגדולים תלמוד לומר בני יונה קטנים ולא גדולים

מאי תלמודא אמר רבא לא לישתמיט קרא ולכתוב מן בני התורים או מן היונה

אימא בני יונה דכתב בהו רחמנא בני קטנים אין גדולים לא תורים אי בעי גדולים לייתי אי בעי קטנים לייתי דומיא דבני יונה מה בני יונה קטנים אין גדולים לא אף תורים גדולים אין קטנים לא

תנו רבנן יכול יהו כל התורים וכל בני היונה כשרים תלמוד לומר מן התורים ולא כל התורים מן בני היונה ולא כל בני יונה פרט לתחילת הציהוב שבזה ושבזה שפסול מאימתי התורים כשרים משיזהיבו מאימתי בני יונה פסולין משיצהיבו

תני יעקב קרחה מאימתי בני יונה כשרים משיעלעו הוא תני לה והוא אמר לה אפרחו יעלעו דם אימת אמר אביי מכי שמיט גדפא מיניה ואתי דמא

בעי רבי זירא האומר הרי עלי עולה מן התורים או מן בני היונה והביא תחלת הציהוב שבזה ושבזה מהו ספיקא הוי ונפיק או דילמא בריה הוי ולא נפיק

אמר רבא תא שמע פרט לתחילת הציהוב שבזה ושבזה שפסול אי אמרת בשלמא בריה הוי שפיר אלא אי אמרת ספיקא הוי איצטריך קרא למעוטי ספיקא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין כב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין כב

אוחז בראש ובגוף ומזה אף כאן אוחז בראש ובגוף ומזה

מאי קאמר הכי קאמר מה להלן כשהוא אחוז הראש בגוף מזה אף כאן כשהוא אחוז הראש בגוף מזה

אי מה להלן בסימן אחד אף כאן בסימן אחד תלמוד לומר והקריבו

ותנא קמא וכי מאחר דנפקא לן מומלק והקטיר והקריבו למה לי

אי לאו והקריבו הוה אמינא מאי כמשפט כמשפט חטאת העוף

ואי משום ומלק והקטיר הוה אמינא מה הקטרה בראשו של מזבח אף מליקה בראשו של מזבח

השתא דכתב רחמנא והקריבו דרוש ביה נמי הא

חטאת בהמה דאינה באה אלא מן החולין מנלן אמר רב חסדא דאמר קרא והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו משלו ולא משל צבור ולא משל מעשר

ביום מביום צותו נפקא כדי נסבה

ידו הימנית מדרבה בר בר חנה נפקא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמעון בן לקיש כל מקום שנאמר אצבע או כהונה אינה אלא ימין

ואידך כהונה בעיא אצבע אצבע לא בעיא כהונה

ותנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון ממול העורף מנא להו גמרי מליקה ממליקה

מתני׳ כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורין תחלת הציהוב בזה ובזה פסול

גמ׳ תנו רבנן תורין גדולים כשרים קטנים פסולים בני יונה קטנים כשרים גדולים פסולין נמצא כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורין

תנו רבנן תורים גדולים ולא קטנים שיכול והלא דין הוא


ומה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים הוכשרו בקטנים תורים שהוכשרו בגדולים אינו דין שהוכשרו בקטנים תלמוד לומר תורים גדולים ולא קטנים

בני יונה קטנים ולא גדולים שיכול והלא דין הוא ומה תורים שלא הוכשרו בקטנים הוכשרו בגדולים בני יונה שהוכשרו בקטנים אינו דין שהוכשרו בגדולים תלמוד לומר בני יונה קטנים ולא גדולים

מאי תלמודא אמר רבא לא לישתמיט קרא ולכתוב מן בני התורים או מן היונה

אימא בני יונה דכתב בהו רחמנא בני קטנים אין גדולים לא תורים אי בעי גדולים לייתי אי בעי קטנים לייתי דומיא דבני יונה מה בני יונה קטנים אין גדולים לא אף תורים גדולים אין קטנים לא

תנו רבנן יכול יהו כל התורים וכל בני היונה כשרים תלמוד לומר מן התורים ולא כל התורים מן בני היונה ולא כל בני יונה פרט לתחילת הציהוב שבזה ושבזה שפסול מאימתי התורים כשרים משיזהיבו מאימתי בני יונה פסולין משיצהיבו

תני יעקב קרחה מאימתי בני יונה כשרים משיעלעו הוא תני לה והוא אמר לה אפרחו יעלעו דם אימת אמר אביי מכי שמיט גדפא מיניה ואתי דמא

בעי רבי זירא האומר הרי עלי עולה מן התורים או מן בני היונה והביא תחלת הציהוב שבזה ושבזה מהו ספיקא הוי ונפיק או דילמא בריה הוי ולא נפיק

אמר רבא תא שמע פרט לתחילת הציהוב שבזה ושבזה שפסול אי אמרת בשלמא בריה הוי שפיר אלא אי אמרת ספיקא הוי איצטריך קרא למעוטי ספיקא


גלול כלפי מעלה