Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בטבת תשע״ט | 21 דצמבר 2018

חולין כד

השיעור מוקדש לרפואה שלמה לדפנה חיה בת שרה.בדלים בהלכות בין לכהנים ללויים ובין כלי חרס לשאר כלים.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אמר קרא ושחט וחוקה בשחיטה אין בעריפה לא

וכל היכא דכתיב ביה חוקה לא דרשינן קל וחומר והא גבי יום הכפורים דכתיב ביה חוקה ותניא ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת

שיכול והלא דין הוא ומה במקום שלא קדש הגורל קדש השם מקום שקדש הגורל אינו דין שקדש השם תלמוד לומר ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת

טעמא דכתב רחמנא ועשהו חטאת הא לאו הכי דרשינן קל וחומר

מיעט רחמנא גבי עגלה הערופה זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה

ותהא עגלה כשרה בשחיטה מקל וחומר ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה כשרה בשחיטה עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שהוכשרה בשחיטה אמר קרא וערפו העגלה בעריפה אין בשחיטה לא

מתני׳ כשר בכהנים פסול בלוים כשר בלוים פסול בכהנים

גמ׳ תנו רבנן כהנים במומין פסולים בשנים כשרים לוים במומין כשרים בשנים פסולים נמצא כשר בכהנים פסול בלוים כשר בלוים פסול בכהנים

מנא הני מילי דתנו רבנן זאת אשר ללוים מה תלמוד לומר לפי שנאמר ומבן חמשים שנה ישוב למדנו ללוים שהשנים פוסלין בהם יכול מומין פוסלין בהם ודין הוא ומה כהנים שאין השנים פוסלין בהן מומין פוסלין בהן לוים שהשנים פוסלין בהם אינו דין שיהו מומין פוסלין בהם תלמוד לומר זאת אשר ללוים זאת ללוים ואין אחרת ללוים

יכול יהו הכהנים פסולין בשנים והלא דין הוא ומה לוים שאין מומין פוסלין בהם שנים פוסלין בהם כהנים שהמומין פוסלין בהם אינו דין שיהו שנים פוסלין בהם תלמוד לומר אשר ללוים ולא אשר לכהנים

יכול אף בשילה ובבית עולמים כן תלמוד לומר לעבד עבדת עבודה ועבדת משא לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף

כתוב אחד אומר מבן חמש ועשרים שנה ומעלה וכתוב אחד אומר מבן שלשים אי אפשר לומר שלשים שכבר נאמר חמש ועשרים ואי אפשר לומר חמש ועשרים שכבר נאמר שלשים הא כיצד חמש ועשרים לתלמוד ושלשים לעבודה

מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה רבי יוסי אומר שלש שנים שנאמר ולגדלם שנים שלש וללמדם ספר ולשון כשדים

ואידך שאני לשון כשדים דקליל ואידך שאני הלכות עבודה דתקיפין

תנו רבנן כהן משיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה ומומין פוסלין בו בן לוי מבן שלשים ועד בן חמשים כשר לעבודה ושנים פוסלין בו במה דברים אמורים באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול אמר רבי יוסי מאי קרא


ויהי כאחד למחצצרים ולמשררים להשמיע קול אחד

עד שיזקין עד כמה אמר רבי אלעא אמר רבי חנינא עד שירתת

תנן התם בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל טמא רבי יוסי אומר בחולה ובזקן טמא בילד ובבריא טהור

ילד עד כמה אמר רבי אלעא אמר רבי חנינא כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן שמונים שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמר רבי חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי

תנו רבנן נתמלא זקנו ראוי ליעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו מאימתי כשר לעבודה משיביא שתי שערות רבי אומר אומר אני עד שיהא בן עשרים

אמר רב חסדא מאי טעמא דרבי דכתיב ויעמידו [את] הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה׳ ואידך לנצח שאני

והא האי קרא בלוים כתיב כדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים וזה אחד מהן והכהנים הלוים בני צדוק

תנו רבנן איש מזרעך לדרתם מכאן אמר רבי אלעזר קטן פסול לעבודה ואפילו תם מאימתי כשר לעבודה משיביא שתי שערות אבל אחיו הכהנים אין מניחין אותו לעבוד עד שיהא בן עשרים

איכא דאמרי הא רבי היא ואפילו פסול דרבנן לית ליה ואיכא דאמרי רבי אית ליה פסול מדרבנן והא רבנן היא ולכתחלה הוא דלא אבל דיעבד עבודתו כשרה

מתני׳ טהור בכלי חרש טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש

גמ׳ תנו רבנן אויר כלי חרש טמא וגבו טהור אויר כל הכלים טהור וגבן טמא נמצא טהור בכלי חרש טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש

מנהני מילי דתנו רבנן תוכו ואף על פי שלא נגע

אתה אומר אף על פי שלא נגע או אינו אלא אם כן נגע רבי יונתן בן אבטולמוס אומר נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו ליטמא מה תוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע אף תוכו האמור ליטמא אף על פי שלא נגע

והתם מנלן אמר רבי יונתן התורה העידה על כלי חרס


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין כד

אמר קרא ושחט וחוקה בשחיטה אין בעריפה לא

וכל היכא דכתיב ביה חוקה לא דרשינן קל וחומר והא גבי יום הכפורים דכתיב ביה חוקה ותניא ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת

שיכול והלא דין הוא ומה במקום שלא קדש הגורל קדש השם מקום שקדש הגורל אינו דין שקדש השם תלמוד לומר ועשהו חטאת הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת

טעמא דכתב רחמנא ועשהו חטאת הא לאו הכי דרשינן קל וחומר

מיעט רחמנא גבי עגלה הערופה זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה

ותהא עגלה כשרה בשחיטה מקל וחומר ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה כשרה בשחיטה עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שהוכשרה בשחיטה אמר קרא וערפו העגלה בעריפה אין בשחיטה לא

מתני׳ כשר בכהנים פסול בלוים כשר בלוים פסול בכהנים

גמ׳ תנו רבנן כהנים במומין פסולים בשנים כשרים לוים במומין כשרים בשנים פסולים נמצא כשר בכהנים פסול בלוים כשר בלוים פסול בכהנים

מנא הני מילי דתנו רבנן זאת אשר ללוים מה תלמוד לומר לפי שנאמר ומבן חמשים שנה ישוב למדנו ללוים שהשנים פוסלין בהם יכול מומין פוסלין בהם ודין הוא ומה כהנים שאין השנים פוסלין בהן מומין פוסלין בהן לוים שהשנים פוסלין בהם אינו דין שיהו מומין פוסלין בהם תלמוד לומר זאת אשר ללוים זאת ללוים ואין אחרת ללוים

יכול יהו הכהנים פסולין בשנים והלא דין הוא ומה לוים שאין מומין פוסלין בהם שנים פוסלין בהם כהנים שהמומין פוסלין בהם אינו דין שיהו שנים פוסלין בהם תלמוד לומר אשר ללוים ולא אשר לכהנים

יכול אף בשילה ובבית עולמים כן תלמוד לומר לעבד עבדת עבודה ועבדת משא לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף

כתוב אחד אומר מבן חמש ועשרים שנה ומעלה וכתוב אחד אומר מבן שלשים אי אפשר לומר שלשים שכבר נאמר חמש ועשרים ואי אפשר לומר חמש ועשרים שכבר נאמר שלשים הא כיצד חמש ועשרים לתלמוד ושלשים לעבודה

מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה רבי יוסי אומר שלש שנים שנאמר ולגדלם שנים שלש וללמדם ספר ולשון כשדים

ואידך שאני לשון כשדים דקליל ואידך שאני הלכות עבודה דתקיפין

תנו רבנן כהן משיביא שתי שערות עד שיזקין כשר לעבודה ומומין פוסלין בו בן לוי מבן שלשים ועד בן חמשים כשר לעבודה ושנים פוסלין בו במה דברים אמורים באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול אמר רבי יוסי מאי קרא


ויהי כאחד למחצצרים ולמשררים להשמיע קול אחד

עד שיזקין עד כמה אמר רבי אלעא אמר רבי חנינא עד שירתת

תנן התם בעל קרי שטבל ולא הטיל מים לכשיטיל טמא רבי יוסי אומר בחולה ובזקן טמא בילד ובבריא טהור

ילד עד כמה אמר רבי אלעא אמר רבי חנינא כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן שמונים שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמר רבי חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי

תנו רבנן נתמלא זקנו ראוי ליעשות שליח ציבור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו מאימתי כשר לעבודה משיביא שתי שערות רבי אומר אומר אני עד שיהא בן עשרים

אמר רב חסדא מאי טעמא דרבי דכתיב ויעמידו [את] הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה׳ ואידך לנצח שאני

והא האי קרא בלוים כתיב כדרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים וזה אחד מהן והכהנים הלוים בני צדוק

תנו רבנן איש מזרעך לדרתם מכאן אמר רבי אלעזר קטן פסול לעבודה ואפילו תם מאימתי כשר לעבודה משיביא שתי שערות אבל אחיו הכהנים אין מניחין אותו לעבוד עד שיהא בן עשרים

איכא דאמרי הא רבי היא ואפילו פסול דרבנן לית ליה ואיכא דאמרי רבי אית ליה פסול מדרבנן והא רבנן היא ולכתחלה הוא דלא אבל דיעבד עבודתו כשרה

מתני׳ טהור בכלי חרש טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש

גמ׳ תנו רבנן אויר כלי חרש טמא וגבו טהור אויר כל הכלים טהור וגבן טמא נמצא טהור בכלי חרש טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרש

מנהני מילי דתנו רבנן תוכו ואף על פי שלא נגע

אתה אומר אף על פי שלא נגע או אינו אלא אם כן נגע רבי יונתן בן אבטולמוס אומר נאמר תוכו לטמא ונאמר תוכו ליטמא מה תוכו האמור לטמא אף על פי שלא נגע אף תוכו האמור ליטמא אף על פי שלא נגע

והתם מנלן אמר רבי יונתן התורה העידה על כלי חרס


גלול כלפי מעלה