Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בטבת תשע״ט | 23 דצמבר 2018
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

חולין כו

האם תמד נחשב כמים או יין? באיזה גילאים של קטנה/נערה/בוגרת יש דין קנס לאונס, אביה יכול למכור אותה כאמה, היא תוכל למאן בבעלה, או לעשות חליצה? מתי תוקעים ומבדילים בין שבת ליום טוב או יום טוב לשבת?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בשהחמיץ מחלוקת ומתניתין רבי יהודה וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינא בשהחמיץ מחלוקת

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תמד שלקחו בכסף מעשר ולבסוף החמיץ קנה מעשר מאי טעמא איגלאי מילתא למפרע דפירא הוא

אלא מתניתין דקתני החמיץ אין לא החמיץ לא דלמא אי שבקיה הוה מחמיץ אמר רבה כששייר ממנו בכוס ולא החמיץ

רבא אמר הא מני רבי יוחנן בן נורי היא דתנן שלשה לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו

שלשה לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב ומראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו

רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר המראה

לאו אמר רבי יוחנן בתר חזותא אזלינן הכא נמי זיל בתר חזותא וטעמא וחזותא דהאי מיא נינהו

ופליגא דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר הכל מודים שאין מפרישין עליו ממקום אחר אלא אם כן החמיץ

קסבר בלא החמיץ מחלוקת ועד כאן לא מחייב רבי יהודה אלא מיניה וביה אבל מעלמא לא דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב

תנו רבנן התמד עד שלא החמיץ


משיקו במים משהחמיץ אין משיקו במים אמר רבא לא שנו אלא שתמדו במים טהורים ונטמאו אבל טמאים מעיקרא לא

אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי מאי שנא טמאין מעיקרא דלא דאמרינן איידי דמיא יקירי שכני תתאי ופירא קפי מלעיל ולא קא סלקא להו השקה למיא אי הכי טהורים ולבסוף נטמאו נמי

אלא מבלבלי הכא נמי מבלבלי

מתני׳ כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אמרו יש קנס במקום מכר דתניא קטנה מבת יום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס משתביא שתי שערות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר

וחכמים אומרים קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה קנס

קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר

מתני׳ כל מקום שיש מיאון אין חליצה וכל מקום שיש חליצה אין מיאון

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה דתניא עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן

מתני׳ כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה

יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין

כיצד מבדילין המבדיל בין קודש לקודש רבי דוסא אומר בין קודש חמור לקודש הקל

גמ׳ היכי תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע מתוך תקיעה ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה

מיתיבי יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מריעין מאי לאו לא מריעין כלל לא רב יהודה מתרץ לטעמיה ורב אסי מתרץ לטעמיה רב יהודה מתרץ לטעמיה לא מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה ורב אסי מתרץ לטעמיה לא מריעין בשתי נשימות אלא בנשימה אחת

ובמוצאי שבת כו׳ היכא אמר לה אמר רב יהודה בחתימתה וכן אמר רב נחמן בחתימתה

ורב ששת בריה דרב אידי אמר אף בפתיחתה ולית הלכתא כוותיה

רבי דוסא אומר ׳בין קדש חמור לקדש הקל׳ ולית הלכתא כוותיה

אמר רבי זירא יום טוב שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לגוים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מאי טעמא סדר הבדלות הוא מונה

הדרן עלך הכל שוחטין


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין כו

בשהחמיץ מחלוקת ומתניתין רבי יהודה וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינא בשהחמיץ מחלוקת

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תמד שלקחו בכסף מעשר ולבסוף החמיץ קנה מעשר מאי טעמא איגלאי מילתא למפרע דפירא הוא

אלא מתניתין דקתני החמיץ אין לא החמיץ לא דלמא אי שבקיה הוה מחמיץ אמר רבה כששייר ממנו בכוס ולא החמיץ

רבא אמר הא מני רבי יוחנן בן נורי היא דתנן שלשה לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהן כמראה יין ונפלו למקוה לא פסלוהו

שלשה לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב ומראיהן כמראה מים ונפלו למקוה לא פסלוהו

רבי יוחנן בן נורי אומר הכל הולך אחר המראה

לאו אמר רבי יוחנן בתר חזותא אזלינן הכא נמי זיל בתר חזותא וטעמא וחזותא דהאי מיא נינהו

ופליגא דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר הכל מודים שאין מפרישין עליו ממקום אחר אלא אם כן החמיץ

קסבר בלא החמיץ מחלוקת ועד כאן לא מחייב רבי יהודה אלא מיניה וביה אבל מעלמא לא דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב

תנו רבנן התמד עד שלא החמיץ


משיקו במים משהחמיץ אין משיקו במים אמר רבא לא שנו אלא שתמדו במים טהורים ונטמאו אבל טמאים מעיקרא לא

אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי מאי שנא טמאין מעיקרא דלא דאמרינן איידי דמיא יקירי שכני תתאי ופירא קפי מלעיל ולא קא סלקא להו השקה למיא אי הכי טהורים ולבסוף נטמאו נמי

אלא מבלבלי הכא נמי מבלבלי

מתני׳ כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אמרו יש קנס במקום מכר דתניא קטנה מבת יום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס משתביא שתי שערות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר

וחכמים אומרים קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה קנס

קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר

מתני׳ כל מקום שיש מיאון אין חליצה וכל מקום שיש חליצה אין מיאון

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים יש מיאון במקום חליצה דתניא עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן

מתני׳ כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה

יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מבדילין במוצאי שבת מבדילין ולא תוקעין

כיצד מבדילין המבדיל בין קודש לקודש רבי דוסא אומר בין קודש חמור לקודש הקל

גמ׳ היכי תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע מתוך תקיעה ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה

מיתיבי יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מריעין מאי לאו לא מריעין כלל לא רב יהודה מתרץ לטעמיה ורב אסי מתרץ לטעמיה רב יהודה מתרץ לטעמיה לא מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה ורב אסי מתרץ לטעמיה לא מריעין בשתי נשימות אלא בנשימה אחת

ובמוצאי שבת כו׳ היכא אמר לה אמר רב יהודה בחתימתה וכן אמר רב נחמן בחתימתה

ורב ששת בריה דרב אידי אמר אף בפתיחתה ולית הלכתא כוותיה

רבי דוסא אומר ׳בין קדש חמור לקדש הקל׳ ולית הלכתא כוותיה

אמר רבי זירא יום טוב שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לגוים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מאי טעמא סדר הבדלות הוא מונה

הדרן עלך הכל שוחטין


גלול כלפי מעלה