Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בטבת תשע״ט | 27 דצמבר 2018

חולין ל

השיעור מוקדש לזכרה של זיסל בת ישראל יצחק ז"ל עוד שאלות נשאלו לגבי המחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף. עוד הלכה בקשר לשחיטה – אם מישהו שוחט בשניים או שלושה מקומות – האם פסול או כשר? כמה שאלות נשאלו בקשר לפסול חלדה – באיזה דרך נחשב/לא נחשב חלדה? האם שניים יכולים לשחוט ביחד? האם מדובר שסכין אחד או שני סכינים? אם חתך את הראש בבת אחד תוך כדי הולכת הסכין, האם כשר?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

סתימתאה אבל חכמים אומרים שנים שוחטים זבח אחד

ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי לפלוג כגון דשחט חד גברא בשני סודרים דסודר קמא לא מטמא וסודר בתרא מטמא אלא בפסולא דפרה קא מיירי בהכשרה לא קא מיירי

מתיב רב אידי בר אבין ובמועד לשמו פטור שלא לשמו חייב

והוינן בה טעמא דשלא לשמו הא סתמא פטור

ואמאי פטור פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא שמע מינה פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה

ואמר רבי חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו הכא במאי עסקינן כגון שהיו בעלים טמאי מתים דנדחין לפסח שני דסתמא לשמו קאי והאי הוא דבעי עקירה הא אחר לא בעי עקירה

אי אמרת בשלמא ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף איפסיל ליה מתחלת שחיטה אלא אי אמרת אינה לשחיטה אלא בסוף כיון דשחט ביה פורתא אידחי ליה מפסח אידך כי קא שחיט שלמים קא שחיט

אמר ליה אביי נהי דאידחי ליה מפסח מדמי פסח מי אידחי

וכי תימא בעי העמדה והערכה והתנן שחט בה שנים או רוב שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לכל דבריה

אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשרה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בעינן שחיטה מפורעת וליכא

ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעינן שחיטה מפורעת דאמר רבי שמעון בן לקיש מנין לשחיטה שהיא מפורעת שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דבר

מתיב רבי אלעזר שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתו כשרה אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת

אמר ליה רבי ירמיה משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם

אמר ליה רבי אבא אי הכי היינו דתני עלה אין חוששין שמא יטרפו זה על זה אי אמרת בשלמא בשתי סכינין ושני בני אדם שפיר מהו דתימא ליחוש דלמא סמכי אהדדי והאי לא אתי למעבד רובא והאי לא אתי למעבד רובא קא משמע לן דאין חוששין

אלא אי אמרת בסכין אחת ושני בני אדם האי אין חוששין שמא יטרפו זה על זה שמא ידרוסו זה על זה מיבעי ליה

אמר ליה רבי אבין תני אין חוששין


שמא ידרוסו זה על זה

מתיב רבי אבין שחט את הוושט למטה ואת הקנה למעלה או את הוושט למעלה ואת הקנה למטה שחיטתו כשרה אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת

הוא מותיב לה והוא מפרק לה בשחיטה העשויה כקולמוס

ההוא תורא דאישחט בשנים ושלשה מקומות על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל משופרי שופרי אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתינו בשני סכינין ושני בני אדם

אמר רב יהודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו פסולה תחת העור כשרה

מאי קא משמע לן תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה רבי עקיבא אומר טרפה

אי ממתניתין הוה אמינא הני מילי מלמטה למעלה דלא קעביד כדרך שחיטה אבל מלמעלה למטה דקעביד כדרך שחיטה אימא שפיר דמי קא משמע לן

תחת העור כשרה בי רב אמרי תחת העור איני יודע

איבעיא להו לבי רב דאמרי תחת העור איני יודע תחת מטלית מהו תחת צמר מסובך מהו תיקו

בעי רב פפא החליד במיעוט סימנים מהו תיקו

מתני׳ השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטים אפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשרה התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשרה

היה שוחט והתיז שני ראשין בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה במה דברים אמורים בזמן שהוליך ולא הביא או הביא ולא הוליך אבל אם הוליך והביא אפילו כל שהוא אפילו באיזמל כשרה

גמ׳ מנהני מילי אמר שמואל דאמר קרא חץ שחוט לשונם מרמה דבר

תנא דבי רבי ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך וכן הוא אומר זהב שחוט ואומר חץ שחוט לשונם מרמה דבר

מאי ואומר וכי תימא זהב שחוט שנטווה כחוט הוא תא שמע חץ שחוט לשונם

רבא הוה בדיק ליה גירא לרבי יונה בר תחליפא ושחט בה עופא בהדי דפרח ודלמא עביד חלדה חזינן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין ל

סתימתאה אבל חכמים אומרים שנים שוחטים זבח אחד

ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי לפלוג כגון דשחט חד גברא בשני סודרים דסודר קמא לא מטמא וסודר בתרא מטמא אלא בפסולא דפרה קא מיירי בהכשרה לא קא מיירי

מתיב רב אידי בר אבין ובמועד לשמו פטור שלא לשמו חייב

והוינן בה טעמא דשלא לשמו הא סתמא פטור

ואמאי פטור פסח בשאר ימות השנה שלמים הוא שמע מינה פסח בשאר ימות השנה בעי עקירה

ואמר רבי חייא בר גמדא נזרקה מפי חבורה ואמרו הכא במאי עסקינן כגון שהיו בעלים טמאי מתים דנדחין לפסח שני דסתמא לשמו קאי והאי הוא דבעי עקירה הא אחר לא בעי עקירה

אי אמרת בשלמא ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף איפסיל ליה מתחלת שחיטה אלא אי אמרת אינה לשחיטה אלא בסוף כיון דשחט ביה פורתא אידחי ליה מפסח אידך כי קא שחיט שלמים קא שחיט

אמר ליה אביי נהי דאידחי ליה מפסח מדמי פסח מי אידחי

וכי תימא בעי העמדה והערכה והתנן שחט בה שנים או רוב שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לכל דבריה

אמר רב יהודה אמר רב השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשרה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בעינן שחיטה מפורעת וליכא

ואף רבי שמעון בן לקיש סבר בעינן שחיטה מפורעת דאמר רבי שמעון בן לקיש מנין לשחיטה שהיא מפורעת שנאמר חץ שחוט לשונם מרמה דבר

מתיב רבי אלעזר שנים אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתו כשרה אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת

אמר ליה רבי ירמיה משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם

אמר ליה רבי אבא אי הכי היינו דתני עלה אין חוששין שמא יטרפו זה על זה אי אמרת בשלמא בשתי סכינין ושני בני אדם שפיר מהו דתימא ליחוש דלמא סמכי אהדדי והאי לא אתי למעבד רובא והאי לא אתי למעבד רובא קא משמע לן דאין חוששין

אלא אי אמרת בסכין אחת ושני בני אדם האי אין חוששין שמא יטרפו זה על זה שמא ידרוסו זה על זה מיבעי ליה

אמר ליה רבי אבין תני אין חוששין


שמא ידרוסו זה על זה

מתיב רבי אבין שחט את הוושט למטה ואת הקנה למעלה או את הוושט למעלה ואת הקנה למטה שחיטתו כשרה אמאי והא ליכא שחיטה מפורעת

הוא מותיב לה והוא מפרק לה בשחיטה העשויה כקולמוס

ההוא תורא דאישחט בשנים ושלשה מקומות על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל משופרי שופרי אמר ליה רבי זירא למדתנו רבינו משנתינו בשני סכינין ושני בני אדם

אמר רב יהודה אמר רב החליד את הסכין בין סימן לסימן ופסקו פסולה תחת העור כשרה

מאי קא משמע לן תנינא או שהחליד את הסכין תחת השני ופסקו רבי ישבב אומר נבלה רבי עקיבא אומר טרפה

אי ממתניתין הוה אמינא הני מילי מלמטה למעלה דלא קעביד כדרך שחיטה אבל מלמעלה למטה דקעביד כדרך שחיטה אימא שפיר דמי קא משמע לן

תחת העור כשרה בי רב אמרי תחת העור איני יודע

איבעיא להו לבי רב דאמרי תחת העור איני יודע תחת מטלית מהו תחת צמר מסובך מהו תיקו

בעי רב פפא החליד במיעוט סימנים מהו תיקו

מתני׳ השוחט שני ראשין כאחד שחיטתו כשרה שנים אוחזין בסכין ושוחטים אפילו אחד למעלה ואחד למטה שחיטתו כשרה התיז את הראש בבת אחת פסולה היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר כשרה

היה שוחט והתיז שני ראשין בבת אחת אם יש בסכין מלא צואר אחד כשרה במה דברים אמורים בזמן שהוליך ולא הביא או הביא ולא הוליך אבל אם הוליך והביא אפילו כל שהוא אפילו באיזמל כשרה

גמ׳ מנהני מילי אמר שמואל דאמר קרא חץ שחוט לשונם מרמה דבר

תנא דבי רבי ישמעאל ושחט אין ושחט אלא ומשך וכן הוא אומר זהב שחוט ואומר חץ שחוט לשונם מרמה דבר

מאי ואומר וכי תימא זהב שחוט שנטווה כחוט הוא תא שמע חץ שחוט לשונם

רבא הוה בדיק ליה גירא לרבי יונה בר תחליפא ושחט בה עופא בהדי דפרח ודלמא עביד חלדה חזינן


גלול כלפי מעלה