Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בטבת תשע״ט | 1 ינואר 2019

חולין לה

הדיון ממשיך לגבי האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש וחולין שנעשו על טהרת התרומה. דיון בשיטת רר' שמעון במשנה שאמר ששחיטה מכשיר את הבהמה לקבל טומאה – האם כוונתו או דם או שחיטה או שחיטה בלבד?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

דליכא כזית בכדי אכילת פרס

אמר רבי יונתן אמר רבי האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול ומותר ליגע

ואיצטריך דעולא ואיצטריך דרבי יונתן דאי מדעולא הוה אמינא הני מילי בחולין שנעשו על טהרת תרומה אבל תרומה בנגיעה נמי אסור איצטריך דרבי יונתן ואי מדרבי יונתן הוה אמינא הני מילי תרומה אבל חולין באכילה נמי שרי צריכי

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש טהור לאכול בקדש שאין לך דבר שעושה רביעי בקדש אלא קדש מקודש בלבד

מתיב רמי בר חמא שלישי שני לקדש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה אמאי הא לאו קדש מקודש הוא

אמר ליה הנח לתרומה שטהרתה טומאה היא אצל הקדש

ומנא תימרא דתנן בגדי עם הארץ מדרס לפרושין בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש

אמר רבא מדרסות קאמרת שאני מדרסות


שמא תשב עליהן אשתו נדה אבל בפירי לא אמרינן ורבי יצחק בפירי נמי אמר

מתיב רבי ירמיה מדיפתי ומי אמרינן בפירי והתנן אם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קדש נאמן ולא קא מטמא ליה תרומה לקדש ואי אמרת טהרתה טומאה היא אצל הקדש תטמא תרומה לקדש

אמר ליה טומאה בחבורין קאמרת טומאה בחבורין שאני דמגו דמהימן אקדש מהימן נמי אתרומה

מתיב רב הונא בר נתן השני שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל אוכלי תרומה והשלישי מטמא משקה קדש ופוסל אוכלי קדש בחולין שנעשו על טהרת הקדש

תנאי היא דתניא חולין שנעשו על טהרת קדש הרי הן כחולין

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר הרי הן כתרומה לטמא שנים ולפסול אחד

רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה אמר רב אסי אומר היה רבי שמעון שחיטתו מכשרת ולא דם

לימא מסייע ליה רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה מאי לאו בשחיטה ולא בדם לא אף בשחיטה

תא שמע אמר להן רבי שמעון וכי הדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת הכי קאמר להן וכי דם בלבד מכשיר אף שחיטה נמי מכשרת

תא שמע רבי שמעון אומר דם המת אינו מכשיר מאי לאו הא דם שחיטה מכשיר לא הא דם חללים מכשיר אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר

לישמעינן דם שחיטה וכל שכן דם המת דם המת איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא מה לי קטליה איהו מה לי קטליה מלאך המות קא משמע לן

תא שמע רבי שמעון אומר דם מגפתו אינו מכשיר מאי לאו הא דם שחיטה מכשיר לא הא דם חללים מכשיר אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר

לשמעינן דם שחיטה וכל שכן דם מגפתו דם מגפתו איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא מה לי קטליה כולה מה לי קטליה פלגא

ומאי שנא דם חללים דמכשיר דכתיב ודם חללים ישתה

דם שחיטה נמי כתיב על הארץ תשפכנו כמים ההוא למישרי דמן דפסולי המוקדשין בהנאה הוא דאתא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין לה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין לה

דליכא כזית בכדי אכילת פרס

אמר רבי יונתן אמר רבי האוכל שלישי של תרומה עצמה אסור לאכול ומותר ליגע

ואיצטריך דעולא ואיצטריך דרבי יונתן דאי מדעולא הוה אמינא הני מילי בחולין שנעשו על טהרת תרומה אבל תרומה בנגיעה נמי אסור איצטריך דרבי יונתן ואי מדרבי יונתן הוה אמינא הני מילי תרומה אבל חולין באכילה נמי שרי צריכי

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש טהור לאכול בקדש שאין לך דבר שעושה רביעי בקדש אלא קדש מקודש בלבד

מתיב רמי בר חמא שלישי שני לקדש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה אמאי הא לאו קדש מקודש הוא

אמר ליה הנח לתרומה שטהרתה טומאה היא אצל הקדש

ומנא תימרא דתנן בגדי עם הארץ מדרס לפרושין בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש

אמר רבא מדרסות קאמרת שאני מדרסות


שמא תשב עליהן אשתו נדה אבל בפירי לא אמרינן ורבי יצחק בפירי נמי אמר

מתיב רבי ירמיה מדיפתי ומי אמרינן בפירי והתנן אם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קדש נאמן ולא קא מטמא ליה תרומה לקדש ואי אמרת טהרתה טומאה היא אצל הקדש תטמא תרומה לקדש

אמר ליה טומאה בחבורין קאמרת טומאה בחבורין שאני דמגו דמהימן אקדש מהימן נמי אתרומה

מתיב רב הונא בר נתן השני שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל אוכלי תרומה והשלישי מטמא משקה קדש ופוסל אוכלי קדש בחולין שנעשו על טהרת הקדש

תנאי היא דתניא חולין שנעשו על טהרת קדש הרי הן כחולין

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר הרי הן כתרומה לטמא שנים ולפסול אחד

רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה אמר רב אסי אומר היה רבי שמעון שחיטתו מכשרת ולא דם

לימא מסייע ליה רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה מאי לאו בשחיטה ולא בדם לא אף בשחיטה

תא שמע אמר להן רבי שמעון וכי הדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת הכי קאמר להן וכי דם בלבד מכשיר אף שחיטה נמי מכשרת

תא שמע רבי שמעון אומר דם המת אינו מכשיר מאי לאו הא דם שחיטה מכשיר לא הא דם חללים מכשיר אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר

לישמעינן דם שחיטה וכל שכן דם המת דם המת איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא מה לי קטליה איהו מה לי קטליה מלאך המות קא משמע לן

תא שמע רבי שמעון אומר דם מגפתו אינו מכשיר מאי לאו הא דם שחיטה מכשיר לא הא דם חללים מכשיר אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר

לשמעינן דם שחיטה וכל שכן דם מגפתו דם מגפתו איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא מה לי קטליה כולה מה לי קטליה פלגא

ומאי שנא דם חללים דמכשיר דכתיב ודם חללים ישתה

דם שחיטה נמי כתיב על הארץ תשפכנו כמים ההוא למישרי דמן דפסולי המוקדשין בהנאה הוא דאתא


גלול כלפי מעלה