Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בטבת תשע״ט | 2 ינואר 2019
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

חולין לו

 כשאומרים חיבת הקודש מכשרתו, האם זה עובד גם לטמא דברים אחרים או רק להיטמא/להיפסל?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

סלקא דעתך אמינא הואיל ואסירי בגיזה ועבודה דמן לבעי קבורה קמשמע לן

תנא דבי רבי ישמעאל ודם חללים ישתה פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים

תנו רבנן השוחט והתיז דם על הדלעת רבי אומר הוכשר רבי חייא אומר תולין

אמר רבי אושעיא מאחר שרבי אומר הוכשר ורבי חייא אומר תולין אנו על מי נסמוך באו ונסמוך על דברי רבי שמעון שהיה רבי שמעון אומר שחיטה מכשרת ולא דם

אמר רב פפא הכל מודים היכא דאיתיה לדם מתחלה ועד סוף כולי עלמא לא פליגי דמכשיר כי פליגי בנתקנח הדם בין סימן לסימן רבי סבר ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף והאי דם שחיטה הוא

רבי חייא סבר אינה לשחיטה אלא בסוף והאי דם מכה הוא ומאי תולין תולין הדבר עד גמר שחיטה אי איתיה לדם בסוף שחיטה מכשיר ואי לא לא מכשיר

ומאי באו ונסמוך על דברי רבי שמעון לרבי שמעון לא מכשיר לרבי חייא מכשיר

בנתקנח מיהו אשוו להדדי מר לא מכשיר ומר לא מכשיר הוה ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום שנים

רב אשי אמר תולין לעולם משמע ונתקנח לרבי חייא ספוקי מספקא ליה אי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא בסוף ומאי תולין לא אוכלין ולא שורפין

ומאי באו ונסמוך על דברי רבי שמעון לרבי שמעון לא מכשיר לרבי חייא ספיקא לענין שריפה מיהו שוו להדדי מר לא שרפיה ומר לא שרפיה

הוה ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום שנים והכי קאמר כגון זאת תולין לא אוכלין ולא שורפין

בעי רבי שמעון בן לקיש צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או אין מונין בו ראשון ושני כי מהניא חבת הקדש לאפסולי גופיה למימנא ביה ראשון ושני לא או דלמא לא שנא

אמר רבי אלעזר תא שמע מכל האכל אשר יאכל וגו׳ אוכל הבא במים הוכשר אוכל שאינו בא במים לא הוכשר

אטו רבי שמעון בן לקיש לית ליה אוכל הבא במים רבי שמעון בן לקיש הכי קמיבעיא ליה חבת הקדש כאוכל הבא במים דמי או לא

רבי אלעזר נמי מיתורי קראי קאמר מכדי כתיב וכי יתן מים על זרע מכל האכל אשר יאכל למה לי


לאו למעוטי חיבת הקדש לא חד בטומאת מת וחד בטומאת שרץ

וצריכי דאי אשמעינן טומאת מת התם הוא דבעי הכשר משום דלא מטמא בכעדשה אבל שרץ דמטמא בכעדשה אימא לא ליבעי הכשר

ואי אשמעינן שרץ משום דלא מטמא טומאת שבעה אבל מת דמטמא טומאת שבעה אימא לא ליבעי הכשר צריכא

מתיב רב יוסף רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה הוכשרו ואפילו למימני בהו ראשון ושני

אמאי והא לאו אוכל הבא במים הוא אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן

אמר רבי זירא תא שמע הבוצר לגת שמאי אומר הוכשר הלל אומר לא הוכשר ושתיק ליה הלל לשמאי אמאי והא לאו אוכל הבא במים הוא אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן

אמר ליה רב יוסף אמינא לך אנא הוכשרו בשחיטה ואת אמרת לי עשאוהו כהכשר מים ואמר לך רבי זירא ואמרת ליה עשאוהו כהכשר מים לרבי שמעון בן לקיש נמי עשאוהו כהכשר מים

אמר ליה אטו רבי שמעון בן לקיש לתלות קמיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה לשרוף

מכלל דחיבת הקדש דאורייתא מנא לן אילימא מדכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא האי בשר דאתכשר במאי

אילימא דאתכשר בדם והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים דם הנשפך כמים מכשיר שאינו נשפך כמים אינו מכשיר

אלא דאיתכשר במשקי בית מטבחיא והא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא שאין מכשירין וכי תימא תרגמא אדם והא משקי קאמר אלא לאו דאתכשר בחבת הקדש

ודלמא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה לו פרה של זבחי שלמים והעבירה בנחל שחטה ועדיין משקה טופח עליה

אלא מסיפא והבשר לרבות עצים ולבונה עצים ולבונה בני אכילה נינהו אלא חבת הקדש מכשרא להו ומשויא להו אוכל הכא נמי חבת הקדש מכשרתה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין לו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין לו

סלקא דעתך אמינא הואיל ואסירי בגיזה ועבודה דמן לבעי קבורה קמשמע לן

תנא דבי רבי ישמעאל ודם חללים ישתה פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים

תנו רבנן השוחט והתיז דם על הדלעת רבי אומר הוכשר רבי חייא אומר תולין

אמר רבי אושעיא מאחר שרבי אומר הוכשר ורבי חייא אומר תולין אנו על מי נסמוך באו ונסמוך על דברי רבי שמעון שהיה רבי שמעון אומר שחיטה מכשרת ולא דם

אמר רב פפא הכל מודים היכא דאיתיה לדם מתחלה ועד סוף כולי עלמא לא פליגי דמכשיר כי פליגי בנתקנח הדם בין סימן לסימן רבי סבר ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף והאי דם שחיטה הוא

רבי חייא סבר אינה לשחיטה אלא בסוף והאי דם מכה הוא ומאי תולין תולין הדבר עד גמר שחיטה אי איתיה לדם בסוף שחיטה מכשיר ואי לא לא מכשיר

ומאי באו ונסמוך על דברי רבי שמעון לרבי שמעון לא מכשיר לרבי חייא מכשיר

בנתקנח מיהו אשוו להדדי מר לא מכשיר ומר לא מכשיר הוה ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום שנים

רב אשי אמר תולין לעולם משמע ונתקנח לרבי חייא ספוקי מספקא ליה אי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא בסוף ומאי תולין לא אוכלין ולא שורפין

ומאי באו ונסמוך על דברי רבי שמעון לרבי שמעון לא מכשיר לרבי חייא ספיקא לענין שריפה מיהו שוו להדדי מר לא שרפיה ומר לא שרפיה

הוה ליה רבי חד ואין דבריו של אחד במקום שנים והכי קאמר כגון זאת תולין לא אוכלין ולא שורפין

בעי רבי שמעון בן לקיש צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או אין מונין בו ראשון ושני כי מהניא חבת הקדש לאפסולי גופיה למימנא ביה ראשון ושני לא או דלמא לא שנא

אמר רבי אלעזר תא שמע מכל האכל אשר יאכל וגו׳ אוכל הבא במים הוכשר אוכל שאינו בא במים לא הוכשר

אטו רבי שמעון בן לקיש לית ליה אוכל הבא במים רבי שמעון בן לקיש הכי קמיבעיא ליה חבת הקדש כאוכל הבא במים דמי או לא

רבי אלעזר נמי מיתורי קראי קאמר מכדי כתיב וכי יתן מים על זרע מכל האכל אשר יאכל למה לי


לאו למעוטי חיבת הקדש לא חד בטומאת מת וחד בטומאת שרץ

וצריכי דאי אשמעינן טומאת מת התם הוא דבעי הכשר משום דלא מטמא בכעדשה אבל שרץ דמטמא בכעדשה אימא לא ליבעי הכשר

ואי אשמעינן שרץ משום דלא מטמא טומאת שבעה אבל מת דמטמא טומאת שבעה אימא לא ליבעי הכשר צריכא

מתיב רב יוסף רבי שמעון אומר הוכשרו בשחיטה הוכשרו ואפילו למימני בהו ראשון ושני

אמאי והא לאו אוכל הבא במים הוא אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן

אמר רבי זירא תא שמע הבוצר לגת שמאי אומר הוכשר הלל אומר לא הוכשר ושתיק ליה הלל לשמאי אמאי והא לאו אוכל הבא במים הוא אמר ליה אביי עשאוהו כהכשר מים מדרבנן

אמר ליה רב יוסף אמינא לך אנא הוכשרו בשחיטה ואת אמרת לי עשאוהו כהכשר מים ואמר לך רבי זירא ואמרת ליה עשאוהו כהכשר מים לרבי שמעון בן לקיש נמי עשאוהו כהכשר מים

אמר ליה אטו רבי שמעון בן לקיש לתלות קמיבעיא ליה כי קא מיבעיא ליה לשרוף

מכלל דחיבת הקדש דאורייתא מנא לן אילימא מדכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא האי בשר דאתכשר במאי

אילימא דאתכשר בדם והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים דם הנשפך כמים מכשיר שאינו נשפך כמים אינו מכשיר

אלא דאיתכשר במשקי בית מטבחיא והא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא שאין מכשירין וכי תימא תרגמא אדם והא משקי קאמר אלא לאו דאתכשר בחבת הקדש

ודלמא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה לו פרה של זבחי שלמים והעבירה בנחל שחטה ועדיין משקה טופח עליה

אלא מסיפא והבשר לרבות עצים ולבונה עצים ולבונה בני אכילה נינהו אלא חבת הקדש מכשרא להו ומשויא להו אוכל הכא נמי חבת הקדש מכשרתה


גלול כלפי מעלה