Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בשבט תשע״ט | 7 ינואר 2019

חולין מא

מקורות הובאו כדי להקשות על הגישה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. איזה מעשים שקשורים לשחיטה אסורים משום חוקות הגויים או מראית עין?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אבל זבח לא ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו מאי אריא חטאת העוף אפילו חטאת בהמה נמי כיון דקניא ליה לכפרה כדידיה דמיא

תא שמע שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה הכא במאי עסקינן דאית ליה שותפות בגוה

תא שמע המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכא נמי דאית ליה שותפות בגוה

כתנאי גוי שניסך יינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה אסרו רבי יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא מתירין אותו מפני שני דברים אחד שאין מנסכין יין אלא בפני עבודה זרה ואחד שיכול לומר לו לא כל הימנך שתאסר ייני לאונסי

ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו הני מילי גוי אבל ישראל לצעוריה קא מיכוין

תא שמע שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה הכא במאי עסקינן בישראל משומד

תא שמע המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכא נמי בישראל משומד

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי התרו בו וקבל עליו התראה מאי אמר ליה התיר עצמו למיתה קאמרת אין לך משומד גדול מזה

מתני׳ אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא


יחקה את המינין

גמ׳ אין שוחטין לא לתוך וכו׳ מאי שנא לתוך ימים דלא דאמרי לשרא דימא קא שחיט לתוך עוגה של מים נמי אמרי לבבואה קא שחיט אמר רבא בעכורים שנו

אין שוחטין לגומא וכו׳ והא אמרת אין שוחטין לגומא כלל אמר אביי רישא בגומא שבשוק

אמר ליה רבא והא מדקתני סיפא ובשוק לא יעשה כן מכלל דרישא לאו בשוק עסקינן

אלא אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא ושוחט ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את המינין

תניא כוותיה דרבא היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט ודם שותת ויורד על דופני הספינה ואין שוחט לגומא כל עיקר

והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא ושוחט ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן משום שנאמר ובחקתיהם לא תלכו ואם עשה כן צריך בדיקה אחריו

מתני׳ השוחט לשם עולה לשם זבחים לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה ורבי שמעון מכשיר

שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשרה

זה הכלל כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר

גמ׳ השוחט לשם עולה אשם תלוי בר נידר ונידב הוא אמר רבי יוחנן הא מני רבי אלעזר היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום

פסח בר נידב ונידר הוא זמנא קביעא ליה אמר רבי אושעיא שאני פסח הואיל והפרשתו כל השנה כולה

אמר רבי ינאי לא שנו אלא תמימים אבל בעלי מומין מידע ידיע ורבי יוחנן אמר אפילו בעלי מומין נמי זימנין דרמי ליה מידי אמומא ולא ידיע

השוחט לשם חטאת אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאינו מחוייב חטאת אבל מחוייב חטאת אימא לשום חטאתו הוא עושה והא לא קאמר לשם חטאתי אמר רבי אבהו באומר לשם חטאתי

לשם תמורה אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו אבל יש לו זבח בתוך ביתו אימא אמורי אמיר ביה והא לא קאמר לשם תמורת זבחי אמר רבי אבהו באומר לשם תמורת זבחי

זה הכלל לאתויי מאי לאתויי עולת נזיר דמהו דתימא הא לא נדר אימר נדר בצינעא

ושאינו נידר ונידב לאתויי עולת יולדת

אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאין לו אשה אבל יש לו אשה אימר לשמה הוא עושה והא לא קאמר לשם עולת אשתי אמר רבי אבהו באומר לשם עולת אשתי

פשיטא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין מא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין מא

אבל זבח לא ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו מאי אריא חטאת העוף אפילו חטאת בהמה נמי כיון דקניא ליה לכפרה כדידיה דמיא

תא שמע שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה הכא במאי עסקינן דאית ליה שותפות בגוה

תא שמע המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכא נמי דאית ליה שותפות בגוה

כתנאי גוי שניסך יינו של ישראל שלא בפני עבודה זרה אסרו רבי יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא מתירין אותו מפני שני דברים אחד שאין מנסכין יין אלא בפני עבודה זרה ואחד שיכול לומר לו לא כל הימנך שתאסר ייני לאונסי

ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו הני מילי גוי אבל ישראל לצעוריה קא מיכוין

תא שמע שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה הכא במאי עסקינן בישראל משומד

תא שמע המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכא נמי בישראל משומד

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי התרו בו וקבל עליו התראה מאי אמר ליה התיר עצמו למיתה קאמרת אין לך משומד גדול מזה

מתני׳ אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא


יחקה את המינין

גמ׳ אין שוחטין לא לתוך וכו׳ מאי שנא לתוך ימים דלא דאמרי לשרא דימא קא שחיט לתוך עוגה של מים נמי אמרי לבבואה קא שחיט אמר רבא בעכורים שנו

אין שוחטין לגומא וכו׳ והא אמרת אין שוחטין לגומא כלל אמר אביי רישא בגומא שבשוק

אמר ליה רבא והא מדקתני סיפא ובשוק לא יעשה כן מכלל דרישא לאו בשוק עסקינן

אלא אמר רבא הכי קאמר אין שוחטין לגומא כל עיקר והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא ושוחט ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את המינין

תניא כוותיה דרבא היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט ודם שותת ויורד על דופני הספינה ואין שוחט לגומא כל עיקר

והרוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה עושה מקום חוץ לגומא ושוחט ודם שותת ויורד לגומא ובשוק לא יעשה כן משום שנאמר ובחקתיהם לא תלכו ואם עשה כן צריך בדיקה אחריו

מתני׳ השוחט לשם עולה לשם זבחים לשם אשם תלוי לשם פסח לשם תודה שחיטתו פסולה ורבי שמעון מכשיר

שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה השוחט לשם חטאת לשם אשם ודאי לשם בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו כשרה

זה הכלל כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור ושאינו נידר ונידב השוחט לשמו כשר

גמ׳ השוחט לשם עולה אשם תלוי בר נידר ונידב הוא אמר רבי יוחנן הא מני רבי אלעזר היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום

פסח בר נידב ונידר הוא זמנא קביעא ליה אמר רבי אושעיא שאני פסח הואיל והפרשתו כל השנה כולה

אמר רבי ינאי לא שנו אלא תמימים אבל בעלי מומין מידע ידיע ורבי יוחנן אמר אפילו בעלי מומין נמי זימנין דרמי ליה מידי אמומא ולא ידיע

השוחט לשם חטאת אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאינו מחוייב חטאת אבל מחוייב חטאת אימא לשום חטאתו הוא עושה והא לא קאמר לשם חטאתי אמר רבי אבהו באומר לשם חטאתי

לשם תמורה אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו אבל יש לו זבח בתוך ביתו אימא אמורי אמיר ביה והא לא קאמר לשם תמורת זבחי אמר רבי אבהו באומר לשם תמורת זבחי

זה הכלל לאתויי מאי לאתויי עולת נזיר דמהו דתימא הא לא נדר אימר נדר בצינעא

ושאינו נידר ונידב לאתויי עולת יולדת

אמר רבי אלעזר לא שנו אלא שאין לו אשה אבל יש לו אשה אימר לשמה הוא עושה והא לא קאמר לשם עולת אשתי אמר רבי אבהו באומר לשם עולת אשתי

פשיטא


גלול כלפי מעלה