Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בשבט תשע״ט | 8 ינואר 2019

חולין מב

מהם סימני טריפה בבהמה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מהו דתימא אם איתא דילדה קלא הוה ליה קא משמע לן אימר אפולי אפיל

הדרן עלך השוחט

מתני׳ אלו טרפות בבהמה נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום

הריאה שניקבה או שחסרה רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסמפונות ניקבה הקבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה רבי יהודה אומר הגדולה טפח והקטנה ברובה המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ

נפלה מן הגג נשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה

גמ׳ אמר רבי שמעון בן לקיש רמז לטרפה מן התורה מנין מנין ובשר בשדה טרפה לא תאכלו אלא רמז לטרפה שאינה חיה מן התורה מנין דקתני סיפא זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה מכלל דטרפה אינה חיה מנא לן

דכתיב וזאת החיה אשר תאכלו חיה אכול שאינה חיה לא תיכול מכלל דטרפה לא חיה

ולמאן דאמר טרפה חיה מנא ליה נפקא ליה מזאת החיה אשר תאכלו זאת החיה אכול חיה אחרת לא תיכול מכלל דטרפה חיה

ואידך האי זאת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכול

ואידך נמי מבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל אין הכי נמי אלא טרפה חיה מנא ליה נפקא ליה מאידך תנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל אלו שמונה עשרה טרפות שנאמרו למשה מסיני

ותו ליכא והא איכא בסגר ושב שמעתתא


בשלמא לתנא דידן דתנא תנא ודשייר אתיא בזה הכלל אלא לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר שמונה עשרה טרפות ותו ליכא והא איכא בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה טרפה סבר ליה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר יכולה היא ליכוות ולחיות

אף על גב דיכולה ליכוות ולחיות למאן קאמר לתנא דבי רבי ישמעאל תנא דבי רבי ישמעאל טרפה חיה סבירא ליה אלא סבר לה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר כשרה היא

והאיכא חסרון בשדרה דתנן כמה חסרון בשדרה בית שמאי אומרים שתי חוליות ובית הלל אומרים חוליא אחת ואמר רב יהודה אמר שמואל וכן לטרפה

המסס ובית הכוסות דקא חשבת להו בתרתי חשבינהו בחדא אפיק חדא ועייל חדא

והאיכא גלודה סבר לה כרבי מאיר דמכשיר

והא איכא חרותא מרה מאן קתני לה רבי יוסי ברבי יהודה אפיק מרה ועייל חרותא

והאיכא שב שמעתתא דאמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה ואמר רכיש בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא אחת טרפה ותנן ניטל הטחול כשרה ואמר רב עוירא משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל אבל ניקב טרפה

ואמר רבה בר בר חנה אמר שמואל סימנים שנדלדלו ברובן טרפה ואמר רבה בר רב שילא אמר רב מתנא אמר שמואל נעקרה צלע מעיקרה טרפה וגולגולת שנחבסה ברובה ובשר החופה את רוב הכרס ברובו טרפה

נקובי תמניא הוו חשבינהו בחד אפיק שב ועייל שב

אי הכי פסוקי נמי תרי הוו חשבינהו בחד בצר להו חדא ועוד דרב עוירא משמיה דרבא נמי נקובה היא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין מב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין מב

מהו דתימא אם איתא דילדה קלא הוה ליה קא משמע לן אימר אפולי אפיל

הדרן עלך השוחט

מתני׳ אלו טרפות בבהמה נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום

הריאה שניקבה או שחסרה רבי שמעון אומר עד שתינקב לבית הסמפונות ניקבה הקבה ניקבה המרה ניקבו הדקין הכרס הפנימית שניקבה או שנקרע רוב החיצונה רבי יהודה אומר הגדולה טפח והקטנה ברובה המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ

נפלה מן הגג נשתברו רוב צלעותיה ודרוסת הזאב רבי יהודה אומר דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס בעוף הגס זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה

גמ׳ אמר רבי שמעון בן לקיש רמז לטרפה מן התורה מנין מנין ובשר בשדה טרפה לא תאכלו אלא רמז לטרפה שאינה חיה מן התורה מנין דקתני סיפא זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה מכלל דטרפה אינה חיה מנא לן

דכתיב וזאת החיה אשר תאכלו חיה אכול שאינה חיה לא תיכול מכלל דטרפה לא חיה

ולמאן דאמר טרפה חיה מנא ליה נפקא ליה מזאת החיה אשר תאכלו זאת החיה אכול חיה אחרת לא תיכול מכלל דטרפה חיה

ואידך האי זאת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכול

ואידך נמי מבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל אין הכי נמי אלא טרפה חיה מנא ליה נפקא ליה מאידך תנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל אלו שמונה עשרה טרפות שנאמרו למשה מסיני

ותו ליכא והא איכא בסגר ושב שמעתתא


בשלמא לתנא דידן דתנא תנא ודשייר אתיא בזה הכלל אלא לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר שמונה עשרה טרפות ותו ליכא והא איכא בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה טרפה סבר ליה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר יכולה היא ליכוות ולחיות

אף על גב דיכולה ליכוות ולחיות למאן קאמר לתנא דבי רבי ישמעאל תנא דבי רבי ישמעאל טרפה חיה סבירא ליה אלא סבר לה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר כשרה היא

והאיכא חסרון בשדרה דתנן כמה חסרון בשדרה בית שמאי אומרים שתי חוליות ובית הלל אומרים חוליא אחת ואמר רב יהודה אמר שמואל וכן לטרפה

המסס ובית הכוסות דקא חשבת להו בתרתי חשבינהו בחדא אפיק חדא ועייל חדא

והאיכא גלודה סבר לה כרבי מאיר דמכשיר

והא איכא חרותא מרה מאן קתני לה רבי יוסי ברבי יהודה אפיק מרה ועייל חרותא

והאיכא שב שמעתתא דאמר רב מתנא האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה טרפה ואמר רכיש בר פפא משמיה דרב לקתה בכוליא אחת טרפה ותנן ניטל הטחול כשרה ואמר רב עוירא משמיה דרבא לא שנו אלא ניטל אבל ניקב טרפה

ואמר רבה בר בר חנה אמר שמואל סימנים שנדלדלו ברובן טרפה ואמר רבה בר רב שילא אמר רב מתנא אמר שמואל נעקרה צלע מעיקרה טרפה וגולגולת שנחבסה ברובה ובשר החופה את רוב הכרס ברובו טרפה

נקובי תמניא הוו חשבינהו בחד אפיק שב ועייל שב

אי הכי פסוקי נמי תרי הוו חשבינהו בחד בצר להו חדא ועוד דרב עוירא משמיה דרבא נמי נקובה היא


גלול כלפי מעלה