Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בשבט תשע״ט | 9 ינואר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

חולין מג

עוד דיונים לגבי בהמות טריפות – מהן אבות הטריפות לפי עולא? שאלות בקשר לנקב בחלק פנימי של אבר ולא בחיצוני או להיפך? מה הסטווס של החלק העליון של הוושט לעניין שחיטה ולעניין טריפה? זה מחלוקת רב ושמואל – ורבא פסק כחומרי שניהם ור’ אבא טען שרבא צריך להחזיר ההפסד הכספי שגרם לבעלים כי אסור לפסוק כחומרי שניהם.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אלא הנך תרתי דאפקת לא תיפוק

אמר עולא שמנה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני נקובה ופסוקה נטולה וחסורה קרועה ודרוסה נפולה ושבורה לאפוקי לקותא דרכיש בר פפא

אמר חייא בר רבא שמנה טרפות יש בנקובה אם תאמר תשע מרה רבי יוסי ברבי יהודה קתני לה דתניא ניקבה הקיבה ניקבו הדקים טרפה רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף ניקבה המרה

(הלכות חבר כזית מרה וקורקבן סימן)

אמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן מאי אהדרו ליה חבריה לרבי יוסי ברבי יהודה ישפך לארץ מררתי ועדיין איוב קיים אמר להם אין מזכירין מעשה נסים דאי לא תימא הכי יפלח כליותי ולא יחמול מי קא חיי אלא ניסא שאני דכתיב רק את נפשו שמר הכא נמי ניסא שאני

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כדברי האומר כזית

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום הא נשתייר כשרה אף על גב דלא הוי כזית אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

דאמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה כשרה

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן ניקב הקורקבן וכיס שלו קיים כשר

איבעיא להו ניקב הכיס וקורקבן קיים מאי תא שמע דאמר רב נחמן ניקב זה בלא זה כשר אמר רבא שני עורות יש לו לוושט חיצון אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר למה לי למימר חיצון אדום ופנימי לבן דאי חליף טרפה

אבעיא להו ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה מהו אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא בוושט כשר בקורקבן פסול מתקיף לה רב אשי אדרבה וושט דאכלה ביה ופעיא ביה רווח גמדא ליה ופשטה ליה זמנין דמיהנדזין בהדי הדדי קורקבן דמינח נייח כדקאי קאי אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי הכי אמרינן משמיה דמר זוטרא דאמר משמיה דרב פפא כוותיך

ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בוושט אינו קרום ואמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא בפנים למאי נפקא מינה

לספק דרוסה

ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה קא בדיק ליה רבה לוושט מאבראי אמר ליה אביי והא מר הוא דאמר וושט אין לו בדיקה אלא מבפנים אפכיה רבה ובדקיה ואישתכח עליה תרי קורטי דמא וטרפה ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי

אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין חוששין שמא הבריא

(דרס חתיכות בסכין טמאה סימן)

ולעולא מאי שנא מספק דרוסה קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה

ומאי שנא משתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן התם איתחזק איסורא

ומאי שנא מהשוחט בסכין ונמצאת פגומה התם איתייליד לה ריעותא בסכין

ומאי שנא מספק טומאה ברשות היחיד דספקו טמא וליטעמיך נידמייה לספק טומאה ברשות הרבים דספקו טהור אלא התם הלכתא גמירי לה מסוטה

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר נמצאת אתמר אבל ישב חיישינן אמר להו רב כהנא לא תציתו ליה ישב איתמר אבל נמצאת לא איצטריך ליה לעולא דכולהו חיוי ברייתא קוצי אכלן

איתמר תורבץ הוושט רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו רב אמר במשהו מקום שחיטה הוא ושמואל אמר ברובו לאו מקום שחיטה הוא

הי ניהו תורבץ הוושט אמר מרי בר מר עוקבא אמר שמואל כל שחותכו ומרחיב זה הוא תורבץ הוושט חותכו ועומד במקומו זהו וושט עצמו אמר להו רב פפי מר לא אמר הכי ומנו רב ביבי בר אביי אלא כל שחותכו ועומד במקומו זה תורבץ הוושט אלא איזהו וושט עצמו כל שחותכו וכויץ יונה אמר זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות משערתא ועדיף מחיטתא

ההוא תורא דהוה לבני רב עוקבא דאתחיל ביה שחיטה בתורבץ הוושט וגמר בוושט אמר רבא רמינא עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל וטריפנא ליה

חומרי דרב דאמר רב במשהו והאמר רב מקום שחיטה הוא כשמואל דאמר לאו מקום שחיטה הוא אי שמואל האמר ברובו כרב דאמר במשהו

איגלגל מילתא מטאי לקמיה דרבי אבא אמר להו תורא בין לרב בין לשמואל שרי זילו אמרו ליה לבריה דרב יוסף בר חמא דלשלים דמי תורא למריה

אמר מר בריה דרבינא מותבינא תיובתא כלפי סנאיה דרבא לעולם הלכתא כדברי בית הלל והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשע

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין מג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין מג

אלא הנך תרתי דאפקת לא תיפוק

אמר עולא שמנה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני נקובה ופסוקה נטולה וחסורה קרועה ודרוסה נפולה ושבורה לאפוקי לקותא דרכיש בר פפא

אמר חייא בר רבא שמנה טרפות יש בנקובה אם תאמר תשע מרה רבי יוסי ברבי יהודה קתני לה דתניא ניקבה הקיבה ניקבו הדקים טרפה רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף ניקבה המרה

(הלכות חבר כזית מרה וקורקבן סימן)

אמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן מאי אהדרו ליה חבריה לרבי יוסי ברבי יהודה ישפך לארץ מררתי ועדיין איוב קיים אמר להם אין מזכירין מעשה נסים דאי לא תימא הכי יפלח כליותי ולא יחמול מי קא חיי אלא ניסא שאני דכתיב רק את נפשו שמר הכא נמי ניסא שאני

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כדברי האומר כזית

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום הא נשתייר כשרה אף על גב דלא הוי כזית אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

דאמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן מרה שניקבה וכבד סותמתה כשרה

ואמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן ניקב הקורקבן וכיס שלו קיים כשר

איבעיא להו ניקב הכיס וקורקבן קיים מאי תא שמע דאמר רב נחמן ניקב זה בלא זה כשר אמר רבא שני עורות יש לו לוושט חיצון אדום ופנימי לבן ניקב זה בלא זה כשר למה לי למימר חיצון אדום ופנימי לבן דאי חליף טרפה

אבעיא להו ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה מהו אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא בוושט כשר בקורקבן פסול מתקיף לה רב אשי אדרבה וושט דאכלה ביה ופעיא ביה רווח גמדא ליה ופשטה ליה זמנין דמיהנדזין בהדי הדדי קורקבן דמינח נייח כדקאי קאי אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי הכי אמרינן משמיה דמר זוטרא דאמר משמיה דרב פפא כוותיך

ואמר רבה קרום שעלה מחמת מכה בוושט אינו קרום ואמר רבה וושט אין לו בדיקה מבחוץ אלא בפנים למאי נפקא מינה

לספק דרוסה

ההיא ספק דרוסה דאתאי לקמיה דרבה הוה קא בדיק ליה רבה לוושט מאבראי אמר ליה אביי והא מר הוא דאמר וושט אין לו בדיקה אלא מבפנים אפכיה רבה ובדקיה ואישתכח עליה תרי קורטי דמא וטרפה ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי

אמר עולא ישב לו קוץ בוושט אין חוששין שמא הבריא

(דרס חתיכות בסכין טמאה סימן)

ולעולא מאי שנא מספק דרוסה קסבר עולא אין חוששין לספק דרוסה

ומאי שנא משתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן התם איתחזק איסורא

ומאי שנא מהשוחט בסכין ונמצאת פגומה התם איתייליד לה ריעותא בסכין

ומאי שנא מספק טומאה ברשות היחיד דספקו טמא וליטעמיך נידמייה לספק טומאה ברשות הרבים דספקו טהור אלא התם הלכתא גמירי לה מסוטה

יתיב ההוא מרבנן קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר נמצאת אתמר אבל ישב חיישינן אמר להו רב כהנא לא תציתו ליה ישב איתמר אבל נמצאת לא איצטריך ליה לעולא דכולהו חיוי ברייתא קוצי אכלן

איתמר תורבץ הוושט רב אמר במשהו ושמואל אמר ברובו רב אמר במשהו מקום שחיטה הוא ושמואל אמר ברובו לאו מקום שחיטה הוא

הי ניהו תורבץ הוושט אמר מרי בר מר עוקבא אמר שמואל כל שחותכו ומרחיב זה הוא תורבץ הוושט חותכו ועומד במקומו זהו וושט עצמו אמר להו רב פפי מר לא אמר הכי ומנו רב ביבי בר אביי אלא כל שחותכו ועומד במקומו זה תורבץ הוושט אלא איזהו וושט עצמו כל שחותכו וכויץ יונה אמר זירא מבלעתא וכמה אמר רב אויא פחות משערתא ועדיף מחיטתא

ההוא תורא דהוה לבני רב עוקבא דאתחיל ביה שחיטה בתורבץ הוושט וגמר בוושט אמר רבא רמינא עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל וטריפנא ליה

חומרי דרב דאמר רב במשהו והאמר רב מקום שחיטה הוא כשמואל דאמר לאו מקום שחיטה הוא אי שמואל האמר ברובו כרב דאמר במשהו

איגלגל מילתא מטאי לקמיה דרבי אבא אמר להו תורא בין לרב בין לשמואל שרי זילו אמרו ליה לבריה דרב יוסף בר חמא דלשלים דמי תורא למריה

אמר מר בריה דרבינא מותבינא תיובתא כלפי סנאיה דרבא לעולם הלכתא כדברי בית הלל והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשע

גלול כלפי מעלה