Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בשבט תשע״ט | 15 ינואר 2019

חולין מט

מחט שנמצא בחלקים מסויימים בגוף – האם אפשר להניח שעברו דרך צינורות ולא ניקבו חלקים עיקריים או לא? במה זה תלוי? האם יש מקרים שאפשר לתלות שהנקב נוצר לאחר השחיטה ולכן כשר? מחלוקות של ר' ישמעאל ור' עקיבא בעניין חלב שעל החזה – האם מותר או אסור? וגם ברכת הכהנים – איך הכהנים עצמם קיבלו ברכה? האם חלב/שומן יכול לתפקד כסתימה לנקב? האם אפשר להקל על פי העיקרון "התורה חסה על ממומן של ישראל"?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טרפה ולא אמרינן ליחזי אי קופא לבר אי קופא לגיו

אמרי התם כיון דאיכא אוכלים ומשקים אימא אוכלים ומשקים דחקוה

ההוא מחטא דאישתכח בסמפונא רבה דכבדא הונא מר בריה דרב אידי טריף רב אדא בר מניומי מכשר אתו שיילוה לרבינא אמר להו שקילו גלימא דטרופאי

ההיא קשיתא דאישתכח במרה אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר הא ודאי סימפונא נקט ואתאי אף על גב דלא קא נפקא מירבל הוא דרביל ליה והני מילי דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזע

אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העינים איבעיא להו לאכילה או על ידי סמנין

תא שמע דאמר רב הונא בר יהודה אווזא בזוזא וריאה דידה בארבעה ואי סלקא דעתך לאכילה לינקט בזוזא וליכול אלא על ידי סמנין

אינקבה ריאה היכא דממשמשא ידיה דטבחא תלינן או לא תלינן רב אדא בר נתן אמר תלינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן והלכתא תלינן

אמר רב שמואל בריה דרבי אבהו אבא מרישי כלי דרפרם הוה ואמר תלינן אמרוה קמיה להא דמר זוטרא בריה דרב מרי ולא קבלה

אמר רב משרשיא כוותיה דאבוה דאבא מסתברא דהא תלינן בזאב

מורנא פליגי בה רב יוסף בר דוסאי ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר לאחר שחיטה פריש והלכתא לאחר שחיטה פריש

רבי שמעון אומר עד שתינקב אמר רבה בר תחליפא אמר רב ירמיה בר אבא עד שתינקב לסמפון גדול

יתיב רב אחא בר אבא קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר אמר רבי מלוך אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון אמר ליה מלוך ערבאה קאמרת אין הלכה כרבי שמעון קאמר

כי סליק רבי זירא אשכחיה לרב ביבי דיתיב וקאמר אמר רבי מלוך אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון אמר ליה חיי דמר דאנא ורבי חייא בר אבא ורב אסי איקלעינן לאתריה דרבי מלוך ואמרי ליה אי אמר מר הלכה כרבי שמעון ואמר לן אין הלכה כרבי שמעון אמרי ואת מה בידך אמר ליה הכי אמר רבי יצחק בר אמי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון

ואין הלכה כרבי שמעון

ניקבה הקבה אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רבי אושעיא חלב שעל גבי קבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהני

מאי היא דתניא כה תברכו את בני ישראל רבי ישמעאל אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמן לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים

רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים מפי גבורה לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם

אלא רבי עקיבא ברכה לכהנים מנא ליה אמר רב נחמן בר יצחק מואברכה מברכיך

ומאי מסייע כהני דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל

רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו מאי היא דתניא את כל החלב אשר על הקרב


וגו׳ להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל גבי הקבה

ורמינהי את החלב אשר על הקרב רבי שמעון אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף רבי עקיבא אומר מה חלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף

שלח רבין משמיה דרבי יוחנן כך היא הצעה של משנה ואיפוך קמייתא

מאי חזית דאפכת קמייתא איפוך בתרייתא שאני הכא כיון דקתני מה דווקא

אי הכי כרבי ישמעאל כרבי עקיבא היא אמר רב נחמן בר יצחק שאמר משום אבותיו וליה לא סבירא ליה

אמר רב חלב טהור סותם טמא אינו סותם ורב ששת אומר אחד זה ואחד זה סותם

בעי רבי זירא חלב חיה מאי דוקא אמר חלב טהור סותם והאי נמי טהור הוא או דלמא משום דמהדק והאי לא מהדק

אמר אביי מאי תיבעי ליה נהי דשרי באכילה אהדוקי לא מהדק

ההוא נקב דסתמה חלב טמא דאתא לקמיה דרבא אמר רבא למאי ניחוש לה חדא דהא אמר רב ששת חלב טמא נמי סותם ועוד התורה חסה על ממונם של ישראל אמר ליה רב פפא לרבא רב ואיסורא דאורייתא ואת אמרת התורה חסה על ממונן של ישראל

מניומין כנדוקא איגלי ליה בסתקא דדובשא אתא לקמיה דרבא אמר רבא למאי ניחוש לה חדא דתנן שלשה משקים אסורים משום גילוי היין והמים והחלב ושאר כל המשקים מותרים ועוד התורה חסה על ממונם של ישראל אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא רבי שמעון וסכנת נפשות ואת אמרת התורה חסה על ממונם של ישראל

רבי שמעון מאי היא דתניא חמשה אין בהם משום גילוי ציר וחומץ שמן ודבש ומורייס רבי שמעון אומר אף הן יש בהן משום גילוי ואמר רבי שמעון אני ראיתי נחש ששתה ציר בצידן אמרו לו שטיא הוה ואין מביאין ראיה מן השוטים

אמר ליה אודי לי מיהת בציר דהא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ורבנן כי הוה להו גילויא שדו ליה בציר אמר ליה אודי לי מיהא בדבש דרבי שמעון בן אלעזר קאי כוותיה דתניא וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אוסר בדבש

אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אינו סותם היכא אמרי לה חיטי דכרכשא ואמרי לה טרפשא דליבא

אמר רבא שמעית מיניה דרב נחמן תרתי חימצא ובר חימצא חד סתים וחד לא סתים ולא ידענא הי מינייהו רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן אמר בר חימצא סתים חימצא לא סתים אמר רב טבות וסימניך יפה כח הבן מכח האב

הי חימצא והי בר חימצא תא שמע דאמר רב נחמן אינהו מיכל אכלי


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין מט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין מט

בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טרפה ולא אמרינן ליחזי אי קופא לבר אי קופא לגיו

אמרי התם כיון דאיכא אוכלים ומשקים אימא אוכלים ומשקים דחקוה

ההוא מחטא דאישתכח בסמפונא רבה דכבדא הונא מר בריה דרב אידי טריף רב אדא בר מניומי מכשר אתו שיילוה לרבינא אמר להו שקילו גלימא דטרופאי

ההיא קשיתא דאישתכח במרה אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר הא ודאי סימפונא נקט ואתאי אף על גב דלא קא נפקא מירבל הוא דרביל ליה והני מילי דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזע

אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העינים איבעיא להו לאכילה או על ידי סמנין

תא שמע דאמר רב הונא בר יהודה אווזא בזוזא וריאה דידה בארבעה ואי סלקא דעתך לאכילה לינקט בזוזא וליכול אלא על ידי סמנין

אינקבה ריאה היכא דממשמשא ידיה דטבחא תלינן או לא תלינן רב אדא בר נתן אמר תלינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא תלינן והלכתא תלינן

אמר רב שמואל בריה דרבי אבהו אבא מרישי כלי דרפרם הוה ואמר תלינן אמרוה קמיה להא דמר זוטרא בריה דרב מרי ולא קבלה

אמר רב משרשיא כוותיה דאבוה דאבא מסתברא דהא תלינן בזאב

מורנא פליגי בה רב יוסף בר דוסאי ורבנן חד אמר קודם שחיטה פריש וחד אמר לאחר שחיטה פריש והלכתא לאחר שחיטה פריש

רבי שמעון אומר עד שתינקב אמר רבה בר תחליפא אמר רב ירמיה בר אבא עד שתינקב לסמפון גדול

יתיב רב אחא בר אבא קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר אמר רבי מלוך אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון אמר ליה מלוך ערבאה קאמרת אין הלכה כרבי שמעון קאמר

כי סליק רבי זירא אשכחיה לרב ביבי דיתיב וקאמר אמר רבי מלוך אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון אמר ליה חיי דמר דאנא ורבי חייא בר אבא ורב אסי איקלעינן לאתריה דרבי מלוך ואמרי ליה אי אמר מר הלכה כרבי שמעון ואמר לן אין הלכה כרבי שמעון אמרי ואת מה בידך אמר ליה הכי אמר רבי יצחק בר אמי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון

ואין הלכה כרבי שמעון

ניקבה הקבה אמר רבי יצחק בר נחמני אמר רבי אושעיא חלב שעל גבי קבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהני

מאי היא דתניא כה תברכו את בני ישראל רבי ישמעאל אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמן לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים

רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים מפי גבורה לא למדנו כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם

אלא רבי עקיבא ברכה לכהנים מנא ליה אמר רב נחמן בר יצחק מואברכה מברכיך

ומאי מסייע כהני דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל

רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו מאי היא דתניא את כל החלב אשר על הקרב


וגו׳ להביא חלב שעל גבי הדקין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל גבי הקבה

ורמינהי את החלב אשר על הקרב רבי שמעון אומר מה חלב המכסה את הקרב קרום ונקלף אף כל קרום ונקלף רבי עקיבא אומר מה חלב המכסה את הקרב תותב קרום ונקלף אף כל תותב קרום ונקלף

שלח רבין משמיה דרבי יוחנן כך היא הצעה של משנה ואיפוך קמייתא

מאי חזית דאפכת קמייתא איפוך בתרייתא שאני הכא כיון דקתני מה דווקא

אי הכי כרבי ישמעאל כרבי עקיבא היא אמר רב נחמן בר יצחק שאמר משום אבותיו וליה לא סבירא ליה

אמר רב חלב טהור סותם טמא אינו סותם ורב ששת אומר אחד זה ואחד זה סותם

בעי רבי זירא חלב חיה מאי דוקא אמר חלב טהור סותם והאי נמי טהור הוא או דלמא משום דמהדק והאי לא מהדק

אמר אביי מאי תיבעי ליה נהי דשרי באכילה אהדוקי לא מהדק

ההוא נקב דסתמה חלב טמא דאתא לקמיה דרבא אמר רבא למאי ניחוש לה חדא דהא אמר רב ששת חלב טמא נמי סותם ועוד התורה חסה על ממונם של ישראל אמר ליה רב פפא לרבא רב ואיסורא דאורייתא ואת אמרת התורה חסה על ממונן של ישראל

מניומין כנדוקא איגלי ליה בסתקא דדובשא אתא לקמיה דרבא אמר רבא למאי ניחוש לה חדא דתנן שלשה משקים אסורים משום גילוי היין והמים והחלב ושאר כל המשקים מותרים ועוד התורה חסה על ממונם של ישראל אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא רבי שמעון וסכנת נפשות ואת אמרת התורה חסה על ממונם של ישראל

רבי שמעון מאי היא דתניא חמשה אין בהם משום גילוי ציר וחומץ שמן ודבש ומורייס רבי שמעון אומר אף הן יש בהן משום גילוי ואמר רבי שמעון אני ראיתי נחש ששתה ציר בצידן אמרו לו שטיא הוה ואין מביאין ראיה מן השוטים

אמר ליה אודי לי מיהת בציר דהא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ורבנן כי הוה להו גילויא שדו ליה בציר אמר ליה אודי לי מיהא בדבש דרבי שמעון בן אלעזר קאי כוותיה דתניא וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אוסר בדבש

אמר רב נחמן חלב העשוי ככובע אינו סותם היכא אמרי לה חיטי דכרכשא ואמרי לה טרפשא דליבא

אמר רבא שמעית מיניה דרב נחמן תרתי חימצא ובר חימצא חד סתים וחד לא סתים ולא ידענא הי מינייהו רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן אמר בר חימצא סתים חימצא לא סתים אמר רב טבות וסימניך יפה כח הבן מכח האב

הי חימצא והי בר חימצא תא שמע דאמר רב נחמן אינהו מיכל אכלי


גלול כלפי מעלה