Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בשבט תשע״ט | 17 ינואר 2019

חולין נא

מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות – מתי ייחשב טריפה? מהן פרטי ההלכה בקשר לבהמה שנפלה מן הגג או נפלה מגובה עשרה טפחים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בידוע שלפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שלאחר שחיטה

הגליד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא הגליד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה

ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאף על גב דליכא דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה הוא מיסרך הוה סריך

אמר ליה רב ספרא לאביי חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר רב עוירא שמני ואמר מעשה ובא לפני רבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד וטרפה שלח ליה לא אתא לגביה אזל הוא לגביה הוה קאי אאיגרא אמר ניחות מר וניתי לא נחית סליק הוא לגביה אמר ליה אימא לי גופא דעובדא היכי הוה

אמר ליה מפטיר כנסיות אנא לעילא מרבי רבה והוה רב הונא ציפוראה ורבי יוסי מדאה יושבין לפניו ובאת לפני רבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד והפכה רבי ומצא עליה קורט דם וטרפה ואמר אם אין שם מכה קורט דם מנין אמר ליה טרח טרייה לההוא גברא מתניתין היא המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ

נפלה מן הגג אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוקי אברים

ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא דחזא חושלא באיפומא דגר נפל מאיגרא לארעא אתיא לקמיה דרב אשי אמר ליה הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוקי אברים משום דאית לה מידי למסרך והאי לית ליה מידי למסרך או דלמא משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה

אמר ליה משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה

ההיא אימרתא דהוה בי רב חביבא דהוו שדרן כרעיה בתרייתא אמר רב יימר האי שיגרונא נקטיה מתקיף לה רבינא ודלמא חוט השדרה איפסיק בדקוה אשכחוה כרבינא ואפילו הכי הלכתא כרב יימר שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח

אמר רב הונא זכרים המנגחין זה את זה אין חוששין משום ריסוקי אברים אף על גב דמידוו וקיימי צימרא בעלמא הוא דנקט להו אי נפול לארעא ודאי חיישינן

אמר רב מנשי הני דכרי דגנבי גנבי אין חוששין משום ריסוק אברים מאי טעמא כי שדו להו אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטי קמייהו אהדרינהו ודאי חיישינן והני מילי דאהדרינהו מחמת יראה אבל מחמת תשובה תשובה מעלייתא הוא דעבדי

אמר רב יהודה אמר רב הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה על זנבה והלכה לה כלפי ראשה כנגד כל השדרה כולה אין חוששין משום ריסוקי אברים ואי שלים חוטרא אפלגי דגבא חיישינן ואי אית בה קיטרי חיישינן ואי מחיי אפסקיה חיישינן

אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוקי אברים אמר ליה רבא לרב נחמן תניא דמסייע לך תינוק בן יום אחד


מטמא בזיבה ואי סלקא דעתך יש בו משום ריסוקי אברים איקרי כאן מבשרו ולא מחמת אונסו

הכא במאי עסקינן כגון שיצא דרך דופן

תא שמע עגל שנולד ביום טוב שוחטין אותו ביום טוב הכא נמי כגון שיצא דרך דופן

תא שמע ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן וכי תימא הכא נמי שיצא דרך דופן דרך דופן מי קדוש והא אמר רבי יוחנן מודה היה רבי שמעון לענין קדשים שאינו קדוש

הכא במאי עסקינן שהפריס על גבי קרקע

ואמר רב נחמן בית המטבחים אין בו משום ריסוקי אברים

ההוא תורא דנפל ואישתמע קל נגיחותיה על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל משופרי שופרי אמרי ליה רבנן מנא לך הא אמר להו הכי אמר רב צפרניו נועץ עד שמגיע לארץ

אמר רב יהודה אמר רב עמדה אינה צריכה מעת לעת בדיקה ודאי בעיא הלכה אינה צריכה בדיקה רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה

אמר רב ירמיה בר אחא אמר רב פשטה ידה לעמוד אף על פי שלא עמדה עקרה רגלה להלך אף על פי שלא הלכה ורב חסדא אמר ניערה לעמוד אף על פי שלא עמדה

והלכתא היכא דנפלה מן הגג בדלא ידעה ועמדה ולא הלכה צריכה בדיקה ואינה צריכה מעת לעת ואם הלכה אפילו בדיקה נמי לא צריכה

אמר אמימר משמיה דרב דימי מנהרדעא נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים אמר ליה מר זוטרא הכי אמרינן משמיה דרב פפא צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו

אמר ליה הונא מר בר בריה דרב נחמיה לרב אשי סימנין מאי אמר ליה סימנין קשין הן אצל נפילה

אמר רב יהודה אמר שמואל עוף שנחבט על פני המים כיון ששט מלא קומתו דיו ולא אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה מיא הוא דאשפלו ואי מיא קיימי לית לן בה ואי שדא ציבי וקדמיה הא קדמיה

גלימא מתיח חיישינן דלא מתיח לא חיישינן עוף ומעופף לא חיישינן איזלא ומקרבי קיטרי חיישינן לא מקרבי קיטרי לא חיישינן

כיתנא דעביד בטוני חיישינן דהאי גיסא ודהאי גיסא לא חיישינן אסורייתא חיישינן כיתנא דדייק ונפיץ לא חיישינן דייק ולא נפיץ חיישינן דעביד ביזרי כיון דאיכא ביה קטרי חיישינן דקתא חיישינן דקדקתא לא חיישינן

נברא חיישינן תימחתא לא חיישינן קיטמא נהילא חיישינן לא נהילא לא חיישינן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין נא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין נא

בידוע שלפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שלאחר שחיטה

הגליד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא הגליד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה

ומאי שנא מכל נקובי דעלמא דאף על גב דליכא דם טריף מר התם ליכא מידי למיסרך הכא כיון דאיכא מחט אי איתא דקודם שחיטה הוא מיסרך הוה סריך

אמר ליה רב ספרא לאביי חזי מר האי צורבא מרבנן דאתא ממערבא ואמר רב עוירא שמני ואמר מעשה ובא לפני רבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד וטרפה שלח ליה לא אתא לגביה אזל הוא לגביה הוה קאי אאיגרא אמר ניחות מר וניתי לא נחית סליק הוא לגביה אמר ליה אימא לי גופא דעובדא היכי הוה

אמר ליה מפטיר כנסיות אנא לעילא מרבי רבה והוה רב הונא ציפוראה ורבי יוסי מדאה יושבין לפניו ובאת לפני רבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד והפכה רבי ומצא עליה קורט דם וטרפה ואמר אם אין שם מכה קורט דם מנין אמר ליה טרח טרייה לההוא גברא מתניתין היא המסס ובית הכוסות שניקבו לחוץ

נפלה מן הגג אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוקי אברים

ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא דחזא חושלא באיפומא דגר נפל מאיגרא לארעא אתיא לקמיה דרב אשי אמר ליה הא דאמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוקי אברים משום דאית לה מידי למסרך והאי לית ליה מידי למסרך או דלמא משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה

אמר ליה משום דאמדה נפשה והאי נמי אמדה נפשה

ההיא אימרתא דהוה בי רב חביבא דהוו שדרן כרעיה בתרייתא אמר רב יימר האי שיגרונא נקטיה מתקיף לה רבינא ודלמא חוט השדרה איפסיק בדקוה אשכחוה כרבינא ואפילו הכי הלכתא כרב יימר שגרונא שכיח חוט השדרה לא שכיח

אמר רב הונא זכרים המנגחין זה את זה אין חוששין משום ריסוקי אברים אף על גב דמידוו וקיימי צימרא בעלמא הוא דנקט להו אי נפול לארעא ודאי חיישינן

אמר רב מנשי הני דכרי דגנבי גנבי אין חוששין משום ריסוק אברים מאי טעמא כי שדו להו אמתנייהו שדו להו כי היכי דלירהטי קמייהו אהדרינהו ודאי חיישינן והני מילי דאהדרינהו מחמת יראה אבל מחמת תשובה תשובה מעלייתא הוא דעבדי

אמר רב יהודה אמר רב הכה על ראשה והלכה לה כלפי זנבה על זנבה והלכה לה כלפי ראשה כנגד כל השדרה כולה אין חוששין משום ריסוקי אברים ואי שלים חוטרא אפלגי דגבא חיישינן ואי אית בה קיטרי חיישינן ואי מחיי אפסקיה חיישינן

אמר רב נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוקי אברים אמר ליה רבא לרב נחמן תניא דמסייע לך תינוק בן יום אחד


מטמא בזיבה ואי סלקא דעתך יש בו משום ריסוקי אברים איקרי כאן מבשרו ולא מחמת אונסו

הכא במאי עסקינן כגון שיצא דרך דופן

תא שמע עגל שנולד ביום טוב שוחטין אותו ביום טוב הכא נמי כגון שיצא דרך דופן

תא שמע ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן וכי תימא הכא נמי שיצא דרך דופן דרך דופן מי קדוש והא אמר רבי יוחנן מודה היה רבי שמעון לענין קדשים שאינו קדוש

הכא במאי עסקינן שהפריס על גבי קרקע

ואמר רב נחמן בית המטבחים אין בו משום ריסוקי אברים

ההוא תורא דנפל ואישתמע קל נגיחותיה על רב יצחק בר שמואל בר מרתא שקל משופרי שופרי אמרי ליה רבנן מנא לך הא אמר להו הכי אמר רב צפרניו נועץ עד שמגיע לארץ

אמר רב יהודה אמר רב עמדה אינה צריכה מעת לעת בדיקה ודאי בעיא הלכה אינה צריכה בדיקה רב חייא בר אשי אמר אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה

אמר רב ירמיה בר אחא אמר רב פשטה ידה לעמוד אף על פי שלא עמדה עקרה רגלה להלך אף על פי שלא הלכה ורב חסדא אמר ניערה לעמוד אף על פי שלא עמדה

והלכתא היכא דנפלה מן הגג בדלא ידעה ועמדה ולא הלכה צריכה בדיקה ואינה צריכה מעת לעת ואם הלכה אפילו בדיקה נמי לא צריכה

אמר אמימר משמיה דרב דימי מנהרדעא נפולה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעיים אמר ליה מר זוטרא הכי אמרינן משמיה דרב פפא צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו

אמר ליה הונא מר בר בריה דרב נחמיה לרב אשי סימנין מאי אמר ליה סימנין קשין הן אצל נפילה

אמר רב יהודה אמר שמואל עוף שנחבט על פני המים כיון ששט מלא קומתו דיו ולא אמרן אלא ממטה למעלה אבל מלמעלה למטה מיא הוא דאשפלו ואי מיא קיימי לית לן בה ואי שדא ציבי וקדמיה הא קדמיה

גלימא מתיח חיישינן דלא מתיח לא חיישינן עוף ומעופף לא חיישינן איזלא ומקרבי קיטרי חיישינן לא מקרבי קיטרי לא חיישינן

כיתנא דעביד בטוני חיישינן דהאי גיסא ודהאי גיסא לא חיישינן אסורייתא חיישינן כיתנא דדייק ונפיץ לא חיישינן דייק ולא נפיץ חיישינן דעביד ביזרי כיון דאיכא ביה קטרי חיישינן דקתא חיישינן דקדקתא לא חיישינן

נברא חיישינן תימחתא לא חיישינן קיטמא נהילא חיישינן לא נהילא לא חיישינן


גלול כלפי מעלה