Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בשבט תשע״ט | 24 ינואר 2019

חולין נח

יש דו שיח בין אמימר לרב אשי ויש שתי גירסאות של הדו שיח שמבוססות על התשובה לשאלה האם טריפה יולדת. דנים בכמה עניינים לגבי שרצים. האם זה נחשב טריפה אם חסר אבר או יש אחד נוסף? דיון בשיטת ר' יהודה לגבי הנוצה. באיזה מקרה בהמה מסוכנת אבל אינה טריפה? באיזה מקרים במה טריפה אבל אסור באכילה משום מכנה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר

איתיביה רב אשי לאמימר ושוין בביצת טריפה שאסורה מפני שגדלה באיסור התם בדספנא מארעא

ולישני ליה בשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מיבעי ליה

אלא הא דתנן ולד טרפה רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח ורבי יהושע אומר יקרב במאי קא מיפלגי בשנטרפה ולבסוף עיברה רבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור ורבי יהושע סבר זה וזה גורם מותר אי הכי אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט

להודיעך כחו דרבי יהושע דאפילו לגבוה נמי שרי

וליפלגו להדיוט להודיעך כחו דרבי אליעזר דאפילו להדיוט נמי אסור כח דהיתרא עדיף ליה

ומודים בביצת טרפה שאסורה בדספנא מארעא דחד גורם הוא

רב אחא סבר לה כרב אחא בר יעקב ומתני לה לדאמימר כדאמרן

רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקב ומתני לה לדאמימר בהאי לישנא אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא משהינן להו אי הדרה וטענה שריין ואי לא אסירן

איתיביה רב אשי לאמימר ומודים בביצת טרפה שאסורה מפני שגדלה באיסור אמר ליה התם בדשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מבעי ליה תני גמרה

אלא הא דתנן ולד טרפה ר׳ אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח ר׳ יהושע אומר יקרב במאי קא מיפלגי כשעיברה ולבסוף נטרפה רבי אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא ור׳ יהושע סבר עובר לאו ירך אמו הוא אי הכי אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט

להודיעך כחו דרבי יהושע וליפלגו בהדיוט להודיעך כחו דרבי אליעזר כח דהיתירא עדיף ליה

ומודים ודאי בביצת טריפה שאסורה בדשיחלא קמא מאי טעמא גופה היא

והלכתא בזכר כל שנים עשר חדש בנקבה כל שאינה יולדת

אמר רב הונא כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים שנים עשר חדש אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה


הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין

אמר רב לית בקא בר יומא ולית דידבא בת שתא

אמר ליה רב פפא לאביי והא אמרי אינשי שב שני אימרא בקתא מבקא דאמרה ליה חזיתיה לבר מחוזא דסחא במיא וסליק ואיכרך בסדינין ואותיבת עליה ומצת מיניה ולא הודעת לי אמר ליה וליטעמיך הא דאמרי אינשי שיתין מני פרזלא תלו ליה לבקא בקורנסיה מי איכא איהו גופיה כמה הוי אלא במני דידהו הכא נמי בשני דידהו

תנן התם בהמה בעלת חמש רגלים או שאין לה אלא שלש הרי זה מום אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל חסר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא כל יתר כנטול דמי

ההיא חיותא דהוה לה תרתי סניא דיבי אייתוה לרבינא וטרפה מדרב הונא ואי שפכן להדדי כשרה

ההיא גובתא דהוה נפקא מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה אמר ליה רב הונא מר בר חייא לרב אשי כל הני חיוי ברייתא הכי אית להו

ההוא גובתא דהוה מעברא מבי כסי לכרסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה אמר ליה רב אושעיא אטו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו היכא דאתמר אתמר היכא דלא אתמר לא אתמר

העיד נתן בר שילא רב טבחיא דציפורי לפני רבי על שני בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טרפה וכנגדן בעוף כשרה במה דברים אמורים שיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד כאצבע כשרה

פליגי בה רב אמי ורב אסי חד אמר הוא דהדרי וערבי וחד אמר אף על גב דלא הדרי וערבי

בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי היינו דקתני עד כאצבע אלא למאן דאמר אף על גב דלא הדרי וערבי מאי עד כאצבע עד כאצבע מלמטה

רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי יהודה הא דאמרן רבי ישמעאל דתנן רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת

אמר רבא דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא אלא לענין טרפה דליכא מידי דמגין עליה אבל לענין איפגולי כרבנן סבירא ליה ועד כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם אלא לענין איפגולי אבל לענין טרפה אגוני לא מגין

מתני׳ אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או ששתת מים הרעים כשרה אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות

גמ׳ אמר שמואל הלעיטה חלתית טרפה מאי טעמא דמינקבה להו למעיינה

מתיב רב שיזבי אחוזת הדם והמעושנת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים הלעיטה תיעה חלתית ופלפלין אכלה סם המות כשרה הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית אחלתית קשיא סם המות אסם המות

חלתית אחלתית לא קשיא כאן בעלין כאן בקרטין סם המות אסם המות לא קשיא הא דידה הא דאדם סם המות דבהמה היינו הרדופני תרי גווני סם המות

מאי תיעה אמר רב יהודה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין נח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין נח

שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר

איתיביה רב אשי לאמימר ושוין בביצת טריפה שאסורה מפני שגדלה באיסור התם בדספנא מארעא

ולישני ליה בשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מיבעי ליה

אלא הא דתנן ולד טרפה רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח ורבי יהושע אומר יקרב במאי קא מיפלגי בשנטרפה ולבסוף עיברה רבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור ורבי יהושע סבר זה וזה גורם מותר אי הכי אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט

להודיעך כחו דרבי יהושע דאפילו לגבוה נמי שרי

וליפלגו להדיוט להודיעך כחו דרבי אליעזר דאפילו להדיוט נמי אסור כח דהיתרא עדיף ליה

ומודים בביצת טרפה שאסורה בדספנא מארעא דחד גורם הוא

רב אחא סבר לה כרב אחא בר יעקב ומתני לה לדאמימר כדאמרן

רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקב ומתני לה לדאמימר בהאי לישנא אמר אמימר הני ביעי דספק טרפה דשיחלא קמא משהינן להו אי הדרה וטענה שריין ואי לא אסירן

איתיביה רב אשי לאמימר ומודים בביצת טרפה שאסורה מפני שגדלה באיסור אמר ליה התם בדשיחלא קמא אם כן גדלה גמרה מבעי ליה תני גמרה

אלא הא דתנן ולד טרפה ר׳ אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח ר׳ יהושע אומר יקרב במאי קא מיפלגי כשעיברה ולבסוף נטרפה רבי אליעזר סבר עובר ירך אמו הוא ור׳ יהושע סבר עובר לאו ירך אמו הוא אי הכי אדמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט

להודיעך כחו דרבי יהושע וליפלגו בהדיוט להודיעך כחו דרבי אליעזר כח דהיתירא עדיף ליה

ומודים ודאי בביצת טריפה שאסורה בדשיחלא קמא מאי טעמא גופה היא

והלכתא בזכר כל שנים עשר חדש בנקבה כל שאינה יולדת

אמר רב הונא כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים שנים עשר חדש אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה


הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין

אמר רב לית בקא בר יומא ולית דידבא בת שתא

אמר ליה רב פפא לאביי והא אמרי אינשי שב שני אימרא בקתא מבקא דאמרה ליה חזיתיה לבר מחוזא דסחא במיא וסליק ואיכרך בסדינין ואותיבת עליה ומצת מיניה ולא הודעת לי אמר ליה וליטעמיך הא דאמרי אינשי שיתין מני פרזלא תלו ליה לבקא בקורנסיה מי איכא איהו גופיה כמה הוי אלא במני דידהו הכא נמי בשני דידהו

תנן התם בהמה בעלת חמש רגלים או שאין לה אלא שלש הרי זה מום אמר רב הונא לא שנו אלא שחסר ויתר ביד אבל חסר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא כל יתר כנטול דמי

ההיא חיותא דהוה לה תרתי סניא דיבי אייתוה לרבינא וטרפה מדרב הונא ואי שפכן להדדי כשרה

ההיא גובתא דהוה נפקא מבי כסי להובלילא סבר רב אשי למיטרפה אמר ליה רב הונא מר בר חייא לרב אשי כל הני חיוי ברייתא הכי אית להו

ההוא גובתא דהוה מעברא מבי כסי לכרסא סבר מר בר רב אשי לאכשורה אמר ליה רב אושעיא אטו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו היכא דאתמר אתמר היכא דלא אתמר לא אתמר

העיד נתן בר שילא רב טבחיא דציפורי לפני רבי על שני בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד שהיא טרפה וכנגדן בעוף כשרה במה דברים אמורים שיוצאין בשני מקומות אבל יוצאין במקום אחד וכלין עד כאצבע כשרה

פליגי בה רב אמי ורב אסי חד אמר הוא דהדרי וערבי וחד אמר אף על גב דלא הדרי וערבי

בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי היינו דקתני עד כאצבע אלא למאן דאמר אף על גב דלא הדרי וערבי מאי עד כאצבע עד כאצבע מלמטה

רבי יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי יהודה הא דאמרן רבי ישמעאל דתנן רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת

אמר רבא דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי יהודה הכא אלא לענין טרפה דליכא מידי דמגין עליה אבל לענין איפגולי כרבנן סבירא ליה ועד כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם אלא לענין איפגולי אבל לענין טרפה אגוני לא מגין

מתני׳ אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים או ששתת מים הרעים כשרה אכלה סם המות או שהכישה נחש מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות

גמ׳ אמר שמואל הלעיטה חלתית טרפה מאי טעמא דמינקבה להו למעיינה

מתיב רב שיזבי אחוזת הדם והמעושנת ושאכלה הרדופני ושאכלה צואת תרנגולים ושתת מים הרעים הלעיטה תיעה חלתית ופלפלין אכלה סם המות כשרה הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות קשיא חלתית אחלתית קשיא סם המות אסם המות

חלתית אחלתית לא קשיא כאן בעלין כאן בקרטין סם המות אסם המות לא קשיא הא דידה הא דאדם סם המות דבהמה היינו הרדופני תרי גווני סם המות

מאי תיעה אמר רב יהודה


גלול כלפי מעלה