Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בשבט תשע״ט | 30 ינואר 2019

חולין סד

האם אפשר לקנות ביצים מלא יהודים? באיזה תנאים? האם יש סימנים בביצים ואם כן, מהם? מה ההלכה לגבי דם בביצים? האם זה תלוי במיקום של הדם? מהו המקור שביצה טמאה אסורה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

עוברי דגים

ותניא גבי ביצים אלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגולת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה שני ראשיה כדין או שני ראשיה חדין טמאין חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים טמאה חלמון וחלבון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ

לא צריכא דחתוכות וליבדוק בחלמון וחלבון בטרופות בקערה

וכהאי גוונא מי זבנינן מינייהו והא תניא אין מוכרין ביצת טרפה לגוי אלא אם כן טרופה בקערה לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות בקערה

אלא אמר רבי זירא סימנין לאו דאורייתא דאי לא תימא הכי הא דאמר רב אסי שמנה ספיקות הן ליבדוק בביצים דידהו אלא שמע מינה סימנין לאו דאורייתא

אלא למאי הלכתא קתני לה הכי קאמר שני ראשיה כדין או שני ראשיה חדין או חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה רישיה חד חד רישיה חד כד וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ואמר לך של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליהם בסתמא לא תסמוך עליהם דאיכא דעורבא דדמי לדיונה

אמר מר חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ למאי הלכתא אמר רב עוקבא בר חמא לומר שאם ריקמה וניקבה בכעדשה מטמא

מתקיף לה רבינא ודלמא דנחש היא אלא אמר רבא שאם ריקמה ואכלה לוקה עליה משום שרץ השרץ על הארץ

אי הכי מאי איריא דטמאה אפילו דטהורה נמי דתניא כל השרץ השרץ על הארץ


לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

תנו רבנן גיעולי ביצים מותרות ביצים מוזרות נפש יפה תאכלם נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר

אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה תני דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה מאי טעמא דשדא תכלא בכולה אמר ליה רב גביהה מבי כתיל לרב אשי איפכא תני תנא קמיה דאביי ואביי הוא דתרצה ניהליה הכי

אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה שנאמר ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא איזו זו ביצה טמאה ודלמא היינו שמייהו לא סלקא דעתך דכתיב בת עמי לאכזר כיענים במדבר

ולא והא כתיב אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה כיענה זו שמתאבלת על בניה והא כתיב ושכנו שם בנות יענה כיענה זו ששוכנת עם בניה

והכתיב תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה ואי סלקא דעתך ביצה ביצה בת מימר שירה היא אלא כתיב היענה וכתיב בת היענה

ושאני הכא דפסק ספרא לשתי תיבות ומדפסיק להו ספרא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין סד

עוברי דגים

ותניא גבי ביצים אלו הן סימני ביצים כל שכודרת ועגולגולת ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורה שני ראשיה כדין או שני ראשיה חדין טמאין חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים טמאה חלמון וחלבון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ

לא צריכא דחתוכות וליבדוק בחלמון וחלבון בטרופות בקערה

וכהאי גוונא מי זבנינן מינייהו והא תניא אין מוכרין ביצת טרפה לגוי אלא אם כן טרופה בקערה לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות בקערה

אלא אמר רבי זירא סימנין לאו דאורייתא דאי לא תימא הכי הא דאמר רב אסי שמנה ספיקות הן ליבדוק בביצים דידהו אלא שמע מינה סימנין לאו דאורייתא

אלא למאי הלכתא קתני לה הכי קאמר שני ראשיה כדין או שני ראשיה חדין או חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים ודאי טמאה רישיה חד חד רישיה חד כד וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים ואמר לך של עוף פלוני וטהור הוא סמוך עליהם בסתמא לא תסמוך עליהם דאיכא דעורבא דדמי לדיונה

אמר מר חלבון וחלמון מעורבין זה בזה בידוע שהיא ביצת השרץ למאי הלכתא אמר רב עוקבא בר חמא לומר שאם ריקמה וניקבה בכעדשה מטמא

מתקיף לה רבינא ודלמא דנחש היא אלא אמר רבא שאם ריקמה ואכלה לוקה עליה משום שרץ השרץ על הארץ

אי הכי מאי איריא דטמאה אפילו דטהורה נמי דתניא כל השרץ השרץ על הארץ


לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

תנו רבנן גיעולי ביצים מותרות ביצים מוזרות נפש יפה תאכלם נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר

אמר רבי ירמיה והוא שנמצא על קשר שלה תני דוסתאי אבוה דרבי אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על חלמון שלה אפילו ביצה אסורה מאי טעמא דשדא תכלא בכולה אמר ליה רב גביהה מבי כתיל לרב אשי איפכא תני תנא קמיה דאביי ואביי הוא דתרצה ניהליה הכי

אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה שנאמר ואת בת היענה וכי בת יש לה ליענה אלא איזו זו ביצה טמאה ודלמא היינו שמייהו לא סלקא דעתך דכתיב בת עמי לאכזר כיענים במדבר

ולא והא כתיב אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה כיענה זו שמתאבלת על בניה והא כתיב ושכנו שם בנות יענה כיענה זו ששוכנת עם בניה

והכתיב תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה ואי סלקא דעתך ביצה ביצה בת מימר שירה היא אלא כתיב היענה וכתיב בת היענה

ושאני הכא דפסק ספרא לשתי תיבות ומדפסיק להו ספרא


גלול כלפי מעלה