Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בכסלו תשע״ט | 6 דצמבר 2018

חולין ט

איזה דברים חייב תלמיד חכם ללמוד? טבח צריך לבדוק את הסימנים לאחר השחיטה. אם יש ספק לאחר השחיטה שהבהמה היתה טריפה, הבשר בחזקת היתר. הגמרא עורכת השוואה למקרה של ספק סכנה ששם מחמירים.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מעילאי נמי קרמא איכא איידי דממשמשא ידא דטבחא מפתת

ואמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה ורב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן

ואמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור

מאי קא משמע לן כולהו תנינהו לא צריכא ששחט לפנינו שתים ושלש פעמים ושחט שפיר מהו דתימא מדאידך שחט שפיר האי נמי שחט שפיר קא משמע לן כיון דלא גמר זימנין דשהי ודריס ולא ידע

ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור מאי לאו כדי ביקור סימנין

אמר ליה אביי לא הכי אמר רבי יוחנן כדי ביקור חכם אם כן נתת דברים לשיעורים אלא כדי ביקור טבח חכם

לא בדק מאי רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר טרפה ואסורה באכילה במתניתא תנא נבלה ומטמאה במשא

במאי קמיפלגי בדרב הונא דאמר בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה

מר סבר בחזקת איסור קיימא והשתא מתה היא ומר סבר בחזקת איסור אמרינן בחזקת טומאה לא אמרינן

גופא אמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה ולימא נשחטה הותרה הא קא משמע לן דאף על גב דאיתיליד בה ריעותא

כדבעא מיניה רבי אבא מרב הונא בא זאב ונטל בני מעים מהו

נטל הא ליתנהו אלא נקב בני מעיים מהו נקב הא קא חזינן דהוא נקבינהו אלא נטלן והחזירן כשהן נקובין מהו מי חיישינן שמא במקום נקב נקב או לא

אמר ליה אין חוששין שמא במקום נקב נקב

איתיביה ראה צפור המנקר בתאנה ועכבר המנקר באבטיחים


חוששין שמא במקום נקב נקב

אמר ליה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה שאני אמר ליה רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא ספק איסורא נמי לחומרא

אמר ליה אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא והא אילו ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור ואילו ספק מים מגולין אסורין

אמר ליה התם הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה ברשות היחיד אף טומאה ברשות היחיד

מתיב רב שימי שרץ בפי חולדה וחולדה מהלכת על גבי ככרות של תרומה ספק נגע ספק לא נגע ספיקו טהור ואילו ספק מים מגולין אסורין

התם נמי הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה דבר שיש בה דעת לישאל אף הכא נמי דבר שיש בו דעת לישאל

אמר רב אשי תא שמע צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה טמאה שאני אומר אדם טמא נכנס לשם וכיסה

הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה חולדה לשתות ממנה או נחש לדברי רבן גמליאל או שירד בה טל בלילה פסולה

ואמר רבי יהושע בן לוי מה טעם


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין ט

מעילאי נמי קרמא איכא איידי דממשמשא ידא דטבחא מפתת

ואמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד שלשה דברים כתב שחיטה ומילה ורב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר אף קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית ואידך הני שכיחן

ואמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתו ואלו הן הלכות שחיטה שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור

מאי קא משמע לן כולהו תנינהו לא צריכא ששחט לפנינו שתים ושלש פעמים ושחט שפיר מהו דתימא מדאידך שחט שפיר האי נמי שחט שפיר קא משמע לן כיון דלא גמר זימנין דשהי ודריס ולא ידע

ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא רבי שמעון אומר אם שהה כדי ביקור מאי לאו כדי ביקור סימנין

אמר ליה אביי לא הכי אמר רבי יוחנן כדי ביקור חכם אם כן נתת דברים לשיעורים אלא כדי ביקור טבח חכם

לא בדק מאי רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר טרפה ואסורה באכילה במתניתא תנא נבלה ומטמאה במשא

במאי קמיפלגי בדרב הונא דאמר בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה

מר סבר בחזקת איסור קיימא והשתא מתה היא ומר סבר בחזקת איסור אמרינן בחזקת טומאה לא אמרינן

גופא אמר רב הונא בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה ולימא נשחטה הותרה הא קא משמע לן דאף על גב דאיתיליד בה ריעותא

כדבעא מיניה רבי אבא מרב הונא בא זאב ונטל בני מעים מהו

נטל הא ליתנהו אלא נקב בני מעיים מהו נקב הא קא חזינן דהוא נקבינהו אלא נטלן והחזירן כשהן נקובין מהו מי חיישינן שמא במקום נקב נקב או לא

אמר ליה אין חוששין שמא במקום נקב נקב

איתיביה ראה צפור המנקר בתאנה ועכבר המנקר באבטיחים


חוששין שמא במקום נקב נקב

אמר ליה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה שאני אמר ליה רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא ספק איסורא נמי לחומרא

אמר ליה אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא והא אילו ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור ואילו ספק מים מגולין אסורין

אמר ליה התם הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה ברשות היחיד אף טומאה ברשות היחיד

מתיב רב שימי שרץ בפי חולדה וחולדה מהלכת על גבי ככרות של תרומה ספק נגע ספק לא נגע ספיקו טהור ואילו ספק מים מגולין אסורין

התם נמי הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה דבר שיש בה דעת לישאל אף הכא נמי דבר שיש בו דעת לישאל

אמר רב אשי תא שמע צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה טמאה שאני אומר אדם טמא נכנס לשם וכיסה

הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה חולדה לשתות ממנה או נחש לדברי רבן גמליאל או שירד בה טל בלילה פסולה

ואמר רבי יהושע בן לוי מה טעם


גלול כלפי מעלה