Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באדר א׳ תשע״ט | 5 מרץ 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

חולין צח

האם דיני ביטול שונים קצת בביצי איסור שנתבשלו עם ביצים כשרות? איך ולמה? מחלוקת האם יש ביטול בששים או במאה – על מה מבוססת המחלוקת?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

בביצת אפרוח אבל טמאה לא

איתיביה ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות הכא נמי בביצת אפרוח ואמאי קרי לה טמאה כיון דאית בה אפרוח קרי לה טמאה

והא מדקתני סיפא ביצים ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות מכלל דרישא דלית בה אפרוח עסקינן

פירושי קא מפרש ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות כיצד כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רישא דלית בה אפרוח השתא דלית בה אפרוח אסורה דאית בה אפרוח מיבעיא

אי משום הא לא איריא תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא דאית בה אפרוח אבל לית בה אפרוח שריא תנא סיפא דאית בה אפרוח מכלל דרישא דלית בה אפרוח ואפילו הכי אסירא

ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא אמרי ליה רבנן לרב אשי אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע

ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא אמר ליה אבוה לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן ועוד האמר רבי יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה

אמר רב שמן בר אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר לוי בר פרטא אמר רבי נחום אמר רבי ביריים משום זקן אחד ורבי יעקב שמיה דבי נשיאה אמרו ביצה בששים אסורה בששים ואחת מותרת

אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא ראה שאתה מטיל בה גבול היתר שהרי שני גדולי הדור לא פירשו את הדבר רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני תרוייהו משמיה דרבי יהושע בן לוי אמרי ביצה בששים אסורה בששים ואחת מותרת

ואיבעיא להו בששים ואחת בהדי דידה או דילמא לבר מינה ולא פשיט ומר פשיט לה מפשט

אתמר אמר רבי חלבו אמר רב הונא ביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת

ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל בר רבי אמר ליה אבא לא שיער בארבעים ושבע ואני אשער בארבעים וחמש

ההוא דאתא לקמיה דרבי שמעון בר רבי אמר ליה אבא לא שיער בארבעים וחמש ואני אשער בארבעים ושלש

ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה כלום יש שלשים

טעמא דליכא שלשים הא איכא שלשים משערין אמר רבי חנינא גוזמא

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בששים אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה במאה

ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דכתיב ולקח הכהן את הזרע בשלה וגו׳ ותניא בשלה


אין בשלה אלא שלימה רבי שמעון בן יוחאי אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל

דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה ומר סבר מבשל לה והדר מחתך לה

ואי בעית אימא דכולי עלמא מחתך לה והדר מבשל לה מיהו מר סבר בהדי איל מבשל לה ומר סבר בקדרה אחרת מבשל לה

ללישנא קמא אליבא דדברי הכל ללישנא בתרא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי

מאן דאמר בששים סבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן והוה ליה בששים מאן דאמר במאה סבר בשר בהדי בשר משערינן והוה ליה במאה

ומי ילפינן מינה והתניא זהו היתר הבא מכלל איסור זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה

אמר אביי לא נצרכא אלא לרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל קא משמע לן דהכא בטיל

וליגמר מיניה גלי רחמנא ולקח מדם הפר ומדם השעיר תרוייהו בהדי הדדי נינהו ולא בטלי

ומאי חזית דגמרית מהאיך ליגמר מהאי חדוש הוא ומחדוש לא גמרינן

אי הכי למאה וששים נמי לא ליגמר

אטו אנן לקולא גמרינן לחומרא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל

רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור קא משמע לן דהכא שרי


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

חולין צח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

חולין צח

בביצת אפרוח אבל טמאה לא

איתיביה ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות הכא נמי בביצת אפרוח ואמאי קרי לה טמאה כיון דאית בה אפרוח קרי לה טמאה

והא מדקתני סיפא ביצים ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות מכלל דרישא דלית בה אפרוח עסקינן

פירושי קא מפרש ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורות כיצד כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהן

הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רישא דלית בה אפרוח השתא דלית בה אפרוח אסורה דאית בה אפרוח מיבעיא

אי משום הא לא איריא תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא דאית בה אפרוח אבל לית בה אפרוח שריא תנא סיפא דאית בה אפרוח מכלל דרישא דלית בה אפרוח ואפילו הכי אסירא

ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא אמרי ליה רבנן לרב אשי אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע

ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבשרא סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי דזיתא אמר ליה אבוה לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן ועוד האמר רבי יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה

אמר רב שמן בר אבא אמר רב אידי בר אידי בר גרשם אמר לוי בר פרטא אמר רבי נחום אמר רבי ביריים משום זקן אחד ורבי יעקב שמיה דבי נשיאה אמרו ביצה בששים אסורה בששים ואחת מותרת

אמר רבי זירא לרב שמן בר אבא ראה שאתה מטיל בה גבול היתר שהרי שני גדולי הדור לא פירשו את הדבר רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני תרוייהו משמיה דרבי יהושע בן לוי אמרי ביצה בששים אסורה בששים ואחת מותרת

ואיבעיא להו בששים ואחת בהדי דידה או דילמא לבר מינה ולא פשיט ומר פשיט לה מפשט

אתמר אמר רבי חלבו אמר רב הונא ביצה בששים והיא אסורה בששים ואחת והיא מותרת

ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל בר רבי אמר ליה אבא לא שיער בארבעים ושבע ואני אשער בארבעים וחמש

ההוא דאתא לקמיה דרבי שמעון בר רבי אמר ליה אבא לא שיער בארבעים וחמש ואני אשער בארבעים ושלש

ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה כלום יש שלשים

טעמא דליכא שלשים הא איכא שלשים משערין אמר רבי חנינא גוזמא

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בששים אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה במאה

ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דכתיב ולקח הכהן את הזרע בשלה וגו׳ ותניא בשלה


אין בשלה אלא שלימה רבי שמעון בן יוחאי אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל

דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה מר סבר מחתך לה והדר מבשל לה ומר סבר מבשל לה והדר מחתך לה

ואי בעית אימא דכולי עלמא מחתך לה והדר מבשל לה מיהו מר סבר בהדי איל מבשל לה ומר סבר בקדרה אחרת מבשל לה

ללישנא קמא אליבא דדברי הכל ללישנא בתרא אליבא דרבי שמעון בן יוחאי

מאן דאמר בששים סבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן והוה ליה בששים מאן דאמר במאה סבר בשר בהדי בשר משערינן והוה ליה במאה

ומי ילפינן מינה והתניא זהו היתר הבא מכלל איסור זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה

אמר אביי לא נצרכא אלא לרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל קא משמע לן דהכא בטיל

וליגמר מיניה גלי רחמנא ולקח מדם הפר ומדם השעיר תרוייהו בהדי הדדי נינהו ולא בטלי

ומאי חזית דגמרית מהאיך ליגמר מהאי חדוש הוא ומחדוש לא גמרינן

אי הכי למאה וששים נמי לא ליגמר

אטו אנן לקולא גמרינן לחומרא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל

רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור קא משמע לן דהכא שרי


גלול כלפי מעלה