Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג באלול תש״פ | 2 ספטמבר 2020

עירובין כד

תמונות עירובין כד

השיעור היום מוקדש על ידי משפחת לובנברג לעילוי נשמת רלף לובנברג, רפאל בן מרדכי ז"ל שסיים מסכת עירובין לפני 15 שנה בסבב קודם, ולכבוד אחת מנכדותיו, דניה גוורץ שממשיכה בלימוד הדף יומי מתחילת הסבב הנוכחי.

מה הסטטוס של מקום שהוקף לדירה ואחר כך קורה משהו שמראה שלא ישתמש ברובו לדירה – זה מבטל את ההיקף לדירה. באיזה גודל ובאילו תנאים זה קורה? הגמרא מביאה דוגמאות של נזרע רובו, נטע רובו. מה ההבדל ביניהם? הגמרא מביאה הגבלה של רב הונא בריה דרב יהושע על הדין של נזרע רובו – יש שלוש גירסאות שונות לדבריו. אם רוצים לשנות מהוקף שלא לדירה לדירה, איך עושים? צריכים לעשות פירצה של יותר מי' ולתקן מחדש. מה אם כל פעם הורסים חלק אבל בונים מחדש לפני שהורסים בהמשך. האם כל התיקונים הקטנים יכולים להצטרף יחד תיקון אחד גדול של יותר מי' אמות? מה אם הוקף לדירה ואז התמלא מים – האם זה מבטל סטטוס של הוקף לדירה? במה זה תלוי? איך תקנו את הרחבה בפום נהרא? ומה ההיתר הזה התיר להם?

 

בטיל ליה לגבי רובה והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים ואסור

אלא אי איתמר הכי איתמר הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דלא הוי בית סאתים אבל בית סאתים אסור

כמאן כרבנן

ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית סאתים אסור כמאן כרבי שמעון:

נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר: אמר רב יהודה אמר אבימי והוא שעשויין אצטבלאות ורב נחמן אמר אף על פי שאין עשויין אצטבלאות

מר יהודה אקלע לבי רב הונא בר יהודה חזנהו להנהו דלא עבידי אצטבלאות וקא מטלטלי בגוייהו אמר ליה לא סבר לה מר להא דאבימי אמר ליה אנא כרב נחמן סבירא לי

אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה כיצד הוא עושה פורץ בו פירצה יותר מעשר וגודרו ומעמידו על עשר ומותר

איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה [ופרץ אמה וגדרה] עד שהשלימו ליותר מעשר מהו

אמר ליה לאו היינו דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים

ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רמון מהו

ואמר ליה רבי יוחנן רבי שניתה לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס

נפסקה שניה ותיקנה טהור בה מן המדרס אבל טמא מגע מדרס

ואמרת עלה מאי שנא ראשונה דהא קיימא שניה שניה נמי הא קיימא ראשונה

ואמרת לן עלה פנים חדשות באו לכאן הכא נמי פנים חדשות באו לכאן

קרי עליה לית דין בר אינש איכא דאמרי כגון דין בר נש

אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות

ואמר רב נחמן אם פתח לו פתח מותר לטלטל בכולו פתח מתירו ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח לא

פתח ולבסוף הוקף פשיטא לא צריכא דאית ביה בי דרי מהו דתימא אדעתא דבי דרי עבדיה קא משמע לן

קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים סבור רבנן למימר כזרעים דמו ואסיר

אמר להו רב אבא אבוה דרב בריה דרב משרשיא הכי אמרינן משמיה דרבא מים כנטעים דמו ושרי


אמר אמימר והוא דחזיין לתשמישתא אבל לא חזיין לתשמישתא לא

אמר רב אשי ודחזיין לתשמישתא נמי לא אמרן אלא שאין בעומקו יותר מבית סאתים אבל אם יש בעומקו יותר מבית סאתים אסור

ולאו מילתא היא מידי דהוה אכריא דפירי

ההיא רחבה דהואי בפום נהרא דחד גיסא הוה פתיח למתא וחד גיסא הוה פתיח לשביל של כרמים ושביל של כרמים הוה סליק לגודא דנהרא

אמר אביי היכי נעביד לעביד ליה מחיצה אגודא דנהרא אין עושין מחיצה על גבי מחיצה

ולעביד ליה צורת הפתח אפומא דשביל של כרמים אתו גמלי שדיין ליה

אלא אמר אביי ליעביד לחי אפיתחא דשביל של כרמים דמגו דמהניא לשביל של כרמים מהני נמי לרחבה

אמר ליה רבא יאמרו לחי מועיל לשביל של כרמים דעלמא

אלא אמר רבא עבדינן ליה לחי לפיתחא דמתא דמגו דמהני ליה לחי למתא מהני נמי לרחבה

הלכך טלטולי במתא גופה שרי טלטולי ברחבה גופה שרי ממתא לרחבה ומרחבה למתא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

עירובין כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין כד

בטיל ליה לגבי רובה והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים ואסור

אלא אי איתמר הכי איתמר הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דלא הוי בית סאתים אבל בית סאתים אסור

כמאן כרבנן

ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית סאתים אסור כמאן כרבי שמעון:

נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר: אמר רב יהודה אמר אבימי והוא שעשויין אצטבלאות ורב נחמן אמר אף על פי שאין עשויין אצטבלאות

מר יהודה אקלע לבי רב הונא בר יהודה חזנהו להנהו דלא עבידי אצטבלאות וקא מטלטלי בגוייהו אמר ליה לא סבר לה מר להא דאבימי אמר ליה אנא כרב נחמן סבירא לי

אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה כיצד הוא עושה פורץ בו פירצה יותר מעשר וגודרו ומעמידו על עשר ומותר

איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה [ופרץ אמה וגדרה] עד שהשלימו ליותר מעשר מהו

אמר ליה לאו היינו דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים

ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רמון מהו

ואמר ליה רבי יוחנן רבי שניתה לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס

נפסקה שניה ותיקנה טהור בה מן המדרס אבל טמא מגע מדרס

ואמרת עלה מאי שנא ראשונה דהא קיימא שניה שניה נמי הא קיימא ראשונה

ואמרת לן עלה פנים חדשות באו לכאן הכא נמי פנים חדשות באו לכאן

קרי עליה לית דין בר אינש איכא דאמרי כגון דין בר נש

אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות

ואמר רב נחמן אם פתח לו פתח מותר לטלטל בכולו פתח מתירו ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח לא

פתח ולבסוף הוקף פשיטא לא צריכא דאית ביה בי דרי מהו דתימא אדעתא דבי דרי עבדיה קא משמע לן

קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים סבור רבנן למימר כזרעים דמו ואסיר

אמר להו רב אבא אבוה דרב בריה דרב משרשיא הכי אמרינן משמיה דרבא מים כנטעים דמו ושרי


אמר אמימר והוא דחזיין לתשמישתא אבל לא חזיין לתשמישתא לא

אמר רב אשי ודחזיין לתשמישתא נמי לא אמרן אלא שאין בעומקו יותר מבית סאתים אבל אם יש בעומקו יותר מבית סאתים אסור

ולאו מילתא היא מידי דהוה אכריא דפירי

ההיא רחבה דהואי בפום נהרא דחד גיסא הוה פתיח למתא וחד גיסא הוה פתיח לשביל של כרמים ושביל של כרמים הוה סליק לגודא דנהרא

אמר אביי היכי נעביד לעביד ליה מחיצה אגודא דנהרא אין עושין מחיצה על גבי מחיצה

ולעביד ליה צורת הפתח אפומא דשביל של כרמים אתו גמלי שדיין ליה

אלא אמר אביי ליעביד לחי אפיתחא דשביל של כרמים דמגו דמהניא לשביל של כרמים מהני נמי לרחבה

אמר ליה רבא יאמרו לחי מועיל לשביל של כרמים דעלמא

אלא אמר רבא עבדינן ליה לחי לפיתחא דמתא דמגו דמהני ליה לחי למתא מהני נמי לרחבה

הלכך טלטולי במתא גופה שרי טלטולי ברחבה גופה שרי ממתא לרחבה ומרחבה למתא פליגי בה רב אחא ורבינא חד אסר וחד שרי


גלול כלפי מעלה