Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד באלול תש״פ | 3 ספטמבר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

עירובין כה

השיעור היום מוקדש על ידי אודרי לבנט לכבוד דברה דיקסון ביום הולדתה ה40. את מעשירה את חיי הסובבים אותך בכך שאת נכנסת לכל דבר במרץ ועם מחוייבות. איזה כיף שאנחנו לומדות דף יומי ביחד. מזל טוב!

באיזה דרכים אפשר לתקן קרפף שהיה גדול מבית סאתים ולא הוקף לדירה כדי להתיר טלטלול בתוך השטח? אפשר בדרכים מסויימות למעט את השטח על ידי מחיצה חדשה לשם דירה (יש ויכוחים בדיוק איך מותר) או על ידי מיעוט השטח (גם כאן יש שאלה איך ומתי זה עובד). האם בניית מחיצה על גבי מחיצה מועיל? האם יש הבדל בין בניית מחיצה לעניין טלטול בקרפף ולזכות בנכנסי הגר (גר שמת בלי יורשים שקרקעו הפקר)? מעשה באשה שלא התחשבו במעשיה לעניין חזקה בקרקע הגר והיא צעקה אבל לא היה מה לעשות כי הוא עשתה בדרך הנכונה. מה הדין בקרפף בית סאתים שמותר בטלטול אבל נפרץ לחצר – למה שיהא אסור לטלטל בקרפף?

תמונות לעירובין כה

מאן דשרי דהא ליכא דיורין ומאן דאסר זימנין דהוי בה דיורין ואתי לטלטולי

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו מיעטו באילנות לא הוי מיעוט

בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי מיעוט פחות משלשה לא הוי מיעוט משלשה ועד ארבעה רבה אמר הוי מיעוט ורבא אמר לא הוי מיעוט

רבה אמר הוי מיעוט דהא נפיק ליה מתורת לבוד רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא הוי מקום ארבעה לא חשיב

הרחיק מן הכותל ארבעה ועשה מחיצה הועיל פחות משלשה לא הועיל משלשה ועד ארבעה רבה אמר הועיל רבא אמר אינו מועיל

רבה אמר הועיל דהא נפיק ליה מתורת לבוד רבא אמר אינו מועיל כיון דלא הוי מקום ארבעה לא חשיב

רב שימי מתני לקולא טח בו טיט ויכול לעמוד בפני עצמו הוי מיעוט אינו יכול לעמוד בפני עצמו רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט

רבה אמר הוי מיעוט השתא מיהא קאי רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא יכול למיקם בפני עצמו לא כלום הוא

הרחיק מן התל ארבעה ועשה מחיצה הועיל

פחות משלשה או על שפת התל רב חסדא ורב המנונא חד אמר הועיל וחד אמר לא הועיל

תסתיים דרב חסדא אמר הועיל דאתמר העושה מחיצה על גבי מחיצה אמר רב חסדא בשבת הועיל

בנכסי הגר לא קנה

ורב ששת אמר אף בשבת נמי לא הועיל תסתיים

אמר רב חסדא ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל שהועיל

מאי טעמא הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר

בעי רבה בר בר חנה נבלעו מחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו

למאי אי לנכסי הגר היינו דירמיה ביראה דאמר ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא אפילא דארעא דגר ואתא ישראל אחרינא רפק בה פורתא בתרא קני קמא לא קני

מאי טעמא בעידנא דשדא לא קא שבח כי קא שבחא ממילא קא משבחא

ואלא לענין שבת הוי מחיצה הנעשה בשבת

ותניא כל מחיצה הנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה

לאו איתמר עלה אמר רב נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור

כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר

ההיא איתתא דעבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר אתא ההוא גברא רפק בה פורתא אתא לקמיה דרב נחמן אוקמה בידיה אתת איהי וקא צווחא קמיה אמר לה מאי איעביד לך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי

קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה רבא אמר אויר קירויו מייתרו ורבי זירא אמר אין אויר קירויו מייתרו

לימא רבא ורבי זירא בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות

רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם


אי דעבידא כי אכסדרה הכי נמי הכא במאי עסקינן דעבדה כי אורזילא

אמר רבי זירא ומודינא בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור מאי טעמא הואיל ואויר חצר מייתרו

מתקיף לה רב יוסף וכי אויר המותר לו אוסרו

אמר ליה אביי כמאן כרבי שמעון לרבי שמעון נמי הא איכא אויר מקום מחיצות

דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במלואו לחצר חצר מותרת וקרפף אסור

חצר מאי טעמא דאית ליה גיפופי והא זמנין דמשכחת לה איפכא

אלא משום דאמרינן זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו

ההוא בוסתנא דהוה סמיך לגודא דאפדנא נפל אשיתא ברייתא דאפדנא סבר רב ביבי למימר ליסמוך אגודא גוויאתא

אמר ליה רב פפי משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מולייאתא הנך מחיצות לגואי עבידן לבראי לא עבידן

ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה אמר ליה לרב הונא בר חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם

אזל עבד קנה קנה פחות משלשה אזל רבא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

עירובין כה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין כה

מאן דשרי דהא ליכא דיורין ומאן דאסר זימנין דהוי בה דיורין ואתי לטלטולי

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו מיעטו באילנות לא הוי מיעוט

בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי מיעוט פחות משלשה לא הוי מיעוט משלשה ועד ארבעה רבה אמר הוי מיעוט ורבא אמר לא הוי מיעוט

רבה אמר הוי מיעוט דהא נפיק ליה מתורת לבוד רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא הוי מקום ארבעה לא חשיב

הרחיק מן הכותל ארבעה ועשה מחיצה הועיל פחות משלשה לא הועיל משלשה ועד ארבעה רבה אמר הועיל רבא אמר אינו מועיל

רבה אמר הועיל דהא נפיק ליה מתורת לבוד רבא אמר אינו מועיל כיון דלא הוי מקום ארבעה לא חשיב

רב שימי מתני לקולא טח בו טיט ויכול לעמוד בפני עצמו הוי מיעוט אינו יכול לעמוד בפני עצמו רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט

רבה אמר הוי מיעוט השתא מיהא קאי רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא יכול למיקם בפני עצמו לא כלום הוא

הרחיק מן התל ארבעה ועשה מחיצה הועיל

פחות משלשה או על שפת התל רב חסדא ורב המנונא חד אמר הועיל וחד אמר לא הועיל

תסתיים דרב חסדא אמר הועיל דאתמר העושה מחיצה על גבי מחיצה אמר רב חסדא בשבת הועיל

בנכסי הגר לא קנה

ורב ששת אמר אף בשבת נמי לא הועיל תסתיים

אמר רב חסדא ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל שהועיל

מאי טעמא הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר

בעי רבה בר בר חנה נבלעו מחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו

למאי אי לנכסי הגר היינו דירמיה ביראה דאמר ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא אפילא דארעא דגר ואתא ישראל אחרינא רפק בה פורתא בתרא קני קמא לא קני

מאי טעמא בעידנא דשדא לא קא שבח כי קא שבחא ממילא קא משבחא

ואלא לענין שבת הוי מחיצה הנעשה בשבת

ותניא כל מחיצה הנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה

לאו איתמר עלה אמר רב נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור

כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר

ההיא איתתא דעבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר אתא ההוא גברא רפק בה פורתא אתא לקמיה דרב נחמן אוקמה בידיה אתת איהי וקא צווחא קמיה אמר לה מאי איעביד לך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי

קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה רבא אמר אויר קירויו מייתרו ורבי זירא אמר אין אויר קירויו מייתרו

לימא רבא ורבי זירא בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי דאיתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות

רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם


אי דעבידא כי אכסדרה הכי נמי הכא במאי עסקינן דעבדה כי אורזילא

אמר רבי זירא ומודינא בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור מאי טעמא הואיל ואויר חצר מייתרו

מתקיף לה רב יוסף וכי אויר המותר לו אוסרו

אמר ליה אביי כמאן כרבי שמעון לרבי שמעון נמי הא איכא אויר מקום מחיצות

דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במלואו לחצר חצר מותרת וקרפף אסור

חצר מאי טעמא דאית ליה גיפופי והא זמנין דמשכחת לה איפכא

אלא משום דאמרינן זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו

ההוא בוסתנא דהוה סמיך לגודא דאפדנא נפל אשיתא ברייתא דאפדנא סבר רב ביבי למימר ליסמוך אגודא גוויאתא

אמר ליה רב פפי משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מולייאתא הנך מחיצות לגואי עבידן לבראי לא עבידן

ההיא אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה אמר ליה לרב הונא בר חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם

אזל עבד קנה קנה פחות משלשה אזל רבא


גלול כלפי מעלה