Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב באלול תש״פ | 11 ספטמבר 2020

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י סמי גרוף לכבוד שושנה קיטס ג'קסול וחוכמת נשים

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

עירובין לג

השיעור היום מקודש על ידי רבה ג’ולי דנן לזכר נשמת ידידה טובה, הרבה ד”ר שרה טאובר, אשה מלומדת ומורה מדהימה. נתגעגע אליך. 

הגמרא ממשיכה בהבנת המשנה שמתייחסת לדין ש’הוא ועירובו במקום אחד’ וככל שמתמודדים בהבנתה, הרבנים מצמצמים את המקרה עוד יותר. יש מחלוקת בין רבי ורבנן בבין השמשות – האם התירו שבות (איסורים דרבנן) בין השמשות? הגמרא מביאה ברייתא עם שתי הדעות האלו. בברייתא מופיע גם הלכה של רבי בעניין כלכלה שתלאו באילן שנחשב לעירוב אפילו גבוה מי’ טפחים. הגמרא מנסה להבין את המקרה ולמה לדעת רבי זה עובד. רבינא סובר שמדובר במקרה שאין בו ארבעה רוחב ורבי סובר על בסיס השיטה של ר’ מאיר “חוקקין להשלים” ועל בסיס שיטת ר’ יהודה שבגובה י’ טפחים צריך מקום ארבעה על ארבעה להניח את העירוב. זאת אומרת, יש צורך לא רק שהעירוב יהיה נגיש אבל גם יציב. ר’ ירמיה מסביר בכייון אחר שבגלל שאפשר להטות את הכלכלה ולאסוף את העירוב ממקום נמוך מי’, לכן העירוב תקף אפילו כשזה למעלה מי’.

ונתכוין לשבות בעיקרו ומאי למעלה ומאי למטה דהדר זקיף

והא אי בעי מייתי לה דרך עליו

כשרבים מכתפין עליו וכדעולא דאמר עולא עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו חייב:

מאי רבי ומאי רבנן

דתניא נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב ואסור ליטלו בתוך שלשה מותר ליטלו נתנו בכלכלה ותלאו באילן אפילו למעלה מעשרה טפחים עירובו עירוב דברי רבי וחכמים אומרים כל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב

וחכמים אומרים אהייא אילימא אסיפא לימא קסברי רבנן צדדין אסורין אלא ארישא

האי אילן היכי דמי אי דלית ביה ארבעה מקום פטור הוא ואי דאית ביה ארבעה כי נתנו בכלכלה מאי הוי

אמר רבינא רישא דאית ביה ארבעה סיפא דלית ביה ארבעה וכלכלה משלימתו לארבעה


ורבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה

סבר לה כרבי מאיר דאמר חוקקין להשלים

וסבר לה כרבי יהודה דאמר בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה וליכא

מאי רבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר נעץ קורה ברשות הרבים והניח עירובו עליה גבוה עשרה ורחבה ארבעה עירובו עירוב ואם לאו אין עירובו עירוב

אדרבה הוא ועירובו במקום אחד אלא הכי קאמר גבוה עשרה צריך שיהא בראשה ארבעה אין גבוהה עשרה אין צריך שיהא בראשה ארבעה

כמאן דלא כרבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ קנה ברשות הרבים והניח בראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב

אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה התם הדרן מחיצתא הכא לא הדרן מחיצתא

רבי ירמיה אמר שאני כלכלה הואיל ויכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה

יתיב רב פפא וקא אמר להא שמעתא איתיביה רב בר שבא לרב פפא כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו  • הלימוד החודש מוקדש ע"י סמי גרוף לכבוד שושנה קיטס ג'קסול וחוכמת נשים

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

עירובין לג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין לג

ונתכוין לשבות בעיקרו ומאי למעלה ומאי למטה דהדר זקיף

והא אי בעי מייתי לה דרך עליו

כשרבים מכתפין עליו וכדעולא דאמר עולא עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו חייב:

מאי רבי ומאי רבנן

דתניא נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב ואסור ליטלו בתוך שלשה מותר ליטלו נתנו בכלכלה ותלאו באילן אפילו למעלה מעשרה טפחים עירובו עירוב דברי רבי וחכמים אומרים כל מקום שאסור ליטלו אין עירובו עירוב

וחכמים אומרים אהייא אילימא אסיפא לימא קסברי רבנן צדדין אסורין אלא ארישא

האי אילן היכי דמי אי דלית ביה ארבעה מקום פטור הוא ואי דאית ביה ארבעה כי נתנו בכלכלה מאי הוי

אמר רבינא רישא דאית ביה ארבעה סיפא דלית ביה ארבעה וכלכלה משלימתו לארבעה


ורבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבי יהודה

סבר לה כרבי מאיר דאמר חוקקין להשלים

וסבר לה כרבי יהודה דאמר בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה וליכא

מאי רבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר נעץ קורה ברשות הרבים והניח עירובו עליה גבוה עשרה ורחבה ארבעה עירובו עירוב ואם לאו אין עירובו עירוב

אדרבה הוא ועירובו במקום אחד אלא הכי קאמר גבוה עשרה צריך שיהא בראשה ארבעה אין גבוהה עשרה אין צריך שיהא בראשה ארבעה

כמאן דלא כרבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ קנה ברשות הרבים והניח בראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב

אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה התם הדרן מחיצתא הכא לא הדרן מחיצתא

רבי ירמיה אמר שאני כלכלה הואיל ויכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה

יתיב רב פפא וקא אמר להא שמעתא איתיביה רב בר שבא לרב פפא כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו


גלול כלפי מעלה