Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באלול תש״פ | 15 ספטמבר 2020

עירובין לז

השיעור היום מקודש על ידי אלן גולוב וסטיבן סס לכבוד בר המצווה של נכדם, לוי משה וינוגרד. וגם לכבוד ברית המילה של נכדם ליאו גולוב סס. ועל ידי מישל ויינר לרפואה שלמה לבתה בלה רחל בת מלכה עניה. שזכות כל הנשים הלומדות תביא לך רפואה שלמה! ורפואה שלמה לנתנאל אילן בן שיינא צפורה. 

האם יש להעדיף פירוש איו מעל פירוש המשנה – ובכך יצא שר' יהודה סובר אין ברירה? הגמרא דנה בגישות השונות של ר' יהודה ור' יוסי בעניין ברירה ומקשה מסוגיות אחרות ששם משמע שסברו אחרת ממה שמופיע בתוספתא במסכת דמאי. האם יש להבדיל בדינ ברירה בין דרבנן לדאורייתא – כלומר, אם בדאורייתא לא אומרים ברירה, אולי בדרבנן כן? האם יש גם סתירה בין דברי ר' שמעון בעניין האם יש או אין ברירה? איך פותרים את הסתירה (שלוש אפשרויות)?

אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

עולא אמר ליתא לאיו ממתניתין ואלא הא דקתני רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

עולא זוזי זוזי קתני דברי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

וסבר רבי יוסי אין ברירה והתנן רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו את קיניהן בעירוב או שנתנו קיניהן לכהן איזהו שירצה כהן יקריב עולה ולאיזה שירצה יקריב חטאת

אמר רבה התם כשהתנו

אי הכי מאי למימרא קא משמע לן כדרב חסדא דאמר רב חסדא אין הקינין מתפרשות


אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן

ואכתי סבר רבי יוסי אין ברירה והתניא עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקא אחת אינו צריך לעשר דברי רבי יוסי

וחכמים אומרים צריך לעשר איפוך

תא שמע האומר מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס רבי יוסי אומר מחולל

איפוך אימא רבי יוסי אומר לא חילל ומאי חזית דאפכת תרתי מקמי חדא איפוך חדא מקמי תרתי

הא ודאי איפכא תניא דקתני סיפא ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל מדקאמר הכא שחילל מכלל דהתם לא חילל

האי סלע חדשה היכי דמי אי דאיכא תרתי תלת דיש ברירה היינו קמייתא אלא דליכא אלא חדא מאי תעלה

איידי דתני רישא תעלה תנא סיפא נמי תעלה

אמר ליה רבא לרב נחמן מאן האי תנא דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה דתניא אמר לחמשה הריני מערב על איזה מכם שארצה רציתי ילך לא רציתי לא ילך רצה מבעוד יום עירובו עירוב משחשיכה אין עירובו עירוב

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי ולימא ליה תנא דבי איו הוא לא שמיע ליה

רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתניא הריני מערב לשבתות של כל השנה רציתי אלך לא רציתי לא אלך רצה מבעוד יום עירובו עירוב משחשיכה רבי שמעון אומר עירובו עירוב וחכמים אומרים אין עירובו עירוב

והא שמעינן לרבי שמעון דלית ליה ברירה קשיא דרבי שמעון אדרבי שמעון אלא איפוך

מאי קשיא דילמא כי לית ליה לרבי שמעון ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה

קסבר רב יוסף מאן דאית ליה ברירה לא שנא בדאורייתא לא שנא בדרבנן אית ליה ומאן דלית ליה ברירה לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לית ליה

רבא אמר שאני התם דבעינן ראשית ששיריה ניכרין

אמר ליה אביי אלא מעתה היו לפניו שני רמונים של טבל ואמר אם ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה ואם לא ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה הכי נמי בין ירדו בין לא ירדו דאין בדבריו כלום

וכי תימא הכי נמי והתנן תרומת הכרי הזה ומעשרותיו בתוכו ותרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא השם

שאני התם דאיכא סביביו

ואי בעית אימא כדקתני טעמא אמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע אמר להן לכשיבקע

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דבעינן ראשית ששיריה ניכרין מאי קאמרי ליה

הכי קאמרי ליה לדידן בעינן ראשית ששיריה ניכרין לדידך


להעמיק בדף

גפת בדף היומי

ברירה: על בחירה והשגחה – גפ"ת 29

  בעזרת ה' בעירובין לו ולז אנו נפגשים בסוגיה חשובה שמופיעה במקומות רבים בש"ס: סוגיה ברירה. דרך דברי התוספות נתגלגל לסוגיה נוספת ונכיר חילוק חשוב בדיני ברירה: תולה בדעת עצמו ותולה בדעת אחרים. נפתח בהצגת הסוגיה משנה וגמרא משנה. מתנה אדם על עירובו ואומר: אם באו נכרים מן המזרח – עירובי למערב, מן המערב –…

דף משלהן ראש השנה

ראש השנה – דף משלהן 33

בדיוק בזמן להתכוננות לראש השנה, החג נותן הופעת אורח במסכת עירובין! שירה וחמוטל בוולוג לקראת החג

עירובין לז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין לז

אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

עולא אמר ליתא לאיו ממתניתין ואלא הא דקתני רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

עולא זוזי זוזי קתני דברי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

וסבר רבי יוסי אין ברירה והתנן רבי יוסי אומר שתי נשים שלקחו את קיניהן בעירוב או שנתנו קיניהן לכהן איזהו שירצה כהן יקריב עולה ולאיזה שירצה יקריב חטאת

אמר רבה התם כשהתנו

אי הכי מאי למימרא קא משמע לן כדרב חסדא דאמר רב חסדא אין הקינין מתפרשות


אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן

ואכתי סבר רבי יוסי אין ברירה והתניא עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודה אחת של ירק או גלוסקא אחת אינו צריך לעשר דברי רבי יוסי

וחכמים אומרים צריך לעשר איפוך

תא שמע האומר מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס רבי יוסי אומר מחולל

איפוך אימא רבי יוסי אומר לא חילל ומאי חזית דאפכת תרתי מקמי חדא איפוך חדא מקמי תרתי

הא ודאי איפכא תניא דקתני סיפא ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל מדקאמר הכא שחילל מכלל דהתם לא חילל

האי סלע חדשה היכי דמי אי דאיכא תרתי תלת דיש ברירה היינו קמייתא אלא דליכא אלא חדא מאי תעלה

איידי דתני רישא תעלה תנא סיפא נמי תעלה

אמר ליה רבא לרב נחמן מאן האי תנא דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה דתניא אמר לחמשה הריני מערב על איזה מכם שארצה רציתי ילך לא רציתי לא ילך רצה מבעוד יום עירובו עירוב משחשיכה אין עירובו עירוב

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי ולימא ליה תנא דבי איו הוא לא שמיע ליה

רב יוסף אמר תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתניא הריני מערב לשבתות של כל השנה רציתי אלך לא רציתי לא אלך רצה מבעוד יום עירובו עירוב משחשיכה רבי שמעון אומר עירובו עירוב וחכמים אומרים אין עירובו עירוב

והא שמעינן לרבי שמעון דלית ליה ברירה קשיא דרבי שמעון אדרבי שמעון אלא איפוך

מאי קשיא דילמא כי לית ליה לרבי שמעון ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה

קסבר רב יוסף מאן דאית ליה ברירה לא שנא בדאורייתא לא שנא בדרבנן אית ליה ומאן דלית ליה ברירה לא שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לית ליה

רבא אמר שאני התם דבעינן ראשית ששיריה ניכרין

אמר ליה אביי אלא מעתה היו לפניו שני רמונים של טבל ואמר אם ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה ואם לא ירדו גשמים היום יהא זה תרומה על זה הכי נמי בין ירדו בין לא ירדו דאין בדבריו כלום

וכי תימא הכי נמי והתנן תרומת הכרי הזה ומעשרותיו בתוכו ותרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא השם

שאני התם דאיכא סביביו

ואי בעית אימא כדקתני טעמא אמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע אמר להן לכשיבקע

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דבעינן ראשית ששיריה ניכרין מאי קאמרי ליה

הכי קאמרי ליה לדידן בעינן ראשית ששיריה ניכרין לדידך


גלול כלפי מעלה