Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג באב תש״פ | 13 אוגוסט 2020

עירובין ד

השיעור היום מוקדש על ידי דינה הירשפלד-בקר לזכר נשמת אביה, אלן הירשפלד, אשר טוביה בן שלמה וחנה ז"ל ועל ידי מייקל רדוין לכבוד אשתו אריאלה ביום נישואין ה20 שלהם. ועל ידי יעל וג'ון כהן לכבוד בנם עדי שהתגייס אתמול – עלה והצלח!

הגמרא מביאה קושי מברייתא לדברי אביי בשם רב נחמן בעניין גודל האמה – ופותרת את הקושי. שיעורים, מחיצות, חציצות – כולם הלכה למשה מסיני. על כולם שואלת הגמרא במה מדובר כי הלא כל הדברים האלו מדאורייתא! הגמרא מתרצת במה מדובר בכל מושג. אם המבוי גבוה מעשרים אמה כמה צריך למעט? הגמרא דנה בשאלה זו – מה הכוונה בשאלה? ומהן שתי תשובות שונות שניתנו. איך אפשר להבין את המחלוקת ביניהם?

שלא יהו מכוונות בשלמא לרבא כי היכי דליהויין הללו שוחקות והללו עצבות אלא לאביי קשיא

אמר לך אביי אימא אמת כלאים באמה בת ששה

והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל אמות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת ששה ובלבד שלא יהו מצומצמות מכלל דתנא קמא כל אמות קאמר

אמר לך אביי ולאו מי איכא רבן שמעון בן גמליאל דקאי כוותי אנא דאמרי כרבן שמעון בן גמליאל

לאביי ודאי תנאי היא לרבא מי לימא תנאי היא

אמר לך רבא רבן שמעון בן גמליאל הא אתא לאשמועינן אמת כלאים לא יצמצם

ולימא אמת כלאים לא יצמצם באמה בת ששה למעוטי מאי לאו למעוטי אמת סוכה ואמת מבוי

לא למעוטי אמה יסוד ואמה סובב

דכתיב ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה רחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח חיק האמה זה יסוד ואמה רחב זה סובב וגבולה אל שפתה סביב אלו הקרנות וזה גב המזבח זה מזבח הזהב:

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני

שיעורין דאורייתא הוא דכתיב ארץ חטה ושעורה וגו׳ ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר

חטה לכדתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והם טמאין מיד היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס פת חיטין ולא פת שעורין מיסב ואוכל בליפתן

שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל

גפן כדי רביעית יין לנזיר


תאנה כגרוגרת להוצאת שבת

רמון כדתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים

ארץ זית שמן (ודבש) ארץ שכל שיעוריה כזיתים כל שיעוריה סלקא דעתך והאיכא הני דאמרן אלא אימא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים

דבש ככותבת הגסה ליום הכיפורים

ותיסברא שיעורין מיכתב כתיבי אלא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי

חציצין דאורייתא נינהו דכתיב ורחץ את כל בשרו (במים) שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

כי איצטריך הילכתא לשערו וכדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע

שערו נמי דאורייתא הוא דתניא ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו וזהו שער

כי אתאי הילכתא לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשאין מקפיד וכדרבי יצחק

דאמר רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד אי נמי משום רובו שאינו מקפיד

היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה

מחיצות דאורייתא נינהו

דאמר מר ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה

לא צריכא לרבי יהודה דאמר אמת בנין באמה בת ששה אמת כלים באמה בת חמשה

ולרבי מאיר דאמר כל האמות היו בבינונית מאי איכא למימר

לרבי מאיר כי אתאי הילכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה:

היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט כמה ממעט כמה דצריך ליה

אלא רחבו בכמה רב יוסף אמר טפח אביי אמר ארבעה

לימא בהא קא מיפלגי דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה


להעמיק בדף

המדריך למסכת עירובין

המדריך למסכת עירובין – דף משלהן 28

איך נראה הבית שלך? מהם גבולות הגזרה שלו? שירה וחמוטל מתחילות את עירובין בלי לפחד. שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל מתוך סיום מסכת שבת של הדרן בשידור חי.

גפת בדף היומי

ברוכה הבאה מסכת עירובין – גפ"ת 24

בעזרת ה' אנחנו פותחות השבוע את מסכת עירובין. מסכת לא פשוטה שבמובן הפשוט מהווה המשך ישיר למסכת שבת, ומרחיבה את האפשרויות והפתרונות שמצאו חז"ל לאיסור מלאכת הוצאה. כזכור, המלאכה האחרונה שאוזכרה במשנת ל"ט מלאכות בפרק שביעי של מסכת שבת היא "מלאכת הוצאה" וכבר ראינו בתחילת מסכת שבת את ההגדרה שלה על ידי הראשונים כ"מלאכה גרועה"…

עירובין

הקדמה למסכת עירובין – מאת יעל לדרר שחק

🙋🏻‍♀️ כאחת שעדיין רק מתחילה בדף יומי מבחינתה, ואף עדיין לומדת בכלל מה זה גמרא; כאחת שארון הספרים שלה לא מצויד בגמרות או במ"ד כרכים של אנציקלופדיה תלמודית; כאחת שלא מחזיקה לצידה (עדיין) מתמיד בדף היומי (חוץ מאבי היקר שמשנן איתי את הארמית שהוא זוכר כילד יתום מגיל 9, לפני שקפץ מהחלון של "ישיבת "תפארת…

עירובין ד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין ד

שלא יהו מכוונות בשלמא לרבא כי היכי דליהויין הללו שוחקות והללו עצבות אלא לאביי קשיא

אמר לך אביי אימא אמת כלאים באמה בת ששה

והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל אמות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת ששה ובלבד שלא יהו מצומצמות מכלל דתנא קמא כל אמות קאמר

אמר לך אביי ולאו מי איכא רבן שמעון בן גמליאל דקאי כוותי אנא דאמרי כרבן שמעון בן גמליאל

לאביי ודאי תנאי היא לרבא מי לימא תנאי היא

אמר לך רבא רבן שמעון בן גמליאל הא אתא לאשמועינן אמת כלאים לא יצמצם

ולימא אמת כלאים לא יצמצם באמה בת ששה למעוטי מאי לאו למעוטי אמת סוכה ואמת מבוי

לא למעוטי אמה יסוד ואמה סובב

דכתיב ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה רחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח חיק האמה זה יסוד ואמה רחב זה סובב וגבולה אל שפתה סביב אלו הקרנות וזה גב המזבח זה מזבח הזהב:

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני

שיעורין דאורייתא הוא דכתיב ארץ חטה ושעורה וגו׳ ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר

חטה לכדתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והם טמאין מיד היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא מיד והן טהורין עד שישהא בכדי אכילת פרס פת חיטין ולא פת שעורין מיסב ואוכל בליפתן

שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל

גפן כדי רביעית יין לנזיר


תאנה כגרוגרת להוצאת שבת

רמון כדתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים

ארץ זית שמן (ודבש) ארץ שכל שיעוריה כזיתים כל שיעוריה סלקא דעתך והאיכא הני דאמרן אלא אימא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים

דבש ככותבת הגסה ליום הכיפורים

ותיסברא שיעורין מיכתב כתיבי אלא הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי

חציצין דאורייתא נינהו דכתיב ורחץ את כל בשרו (במים) שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

כי איצטריך הילכתא לשערו וכדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע

שערו נמי דאורייתא הוא דתניא ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו וזהו שער

כי אתאי הילכתא לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשאין מקפיד וכדרבי יצחק

דאמר רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד אי נמי משום רובו שאינו מקפיד

היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה

מחיצות דאורייתא נינהו

דאמר מר ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה

לא צריכא לרבי יהודה דאמר אמת בנין באמה בת ששה אמת כלים באמה בת חמשה

ולרבי מאיר דאמר כל האמות היו בבינונית מאי איכא למימר

לרבי מאיר כי אתאי הילכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה:

היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט כמה ממעט כמה דצריך ליה

אלא רחבו בכמה רב יוסף אמר טפח אביי אמר ארבעה

לימא בהא קא מיפלגי דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה


גלול כלפי מעלה