Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בתשרי תשפ״א | 21 ספטמבר 2020

עירובין מג

השיעור היום מוקדש על ידי ג'ודי פלבר לכבוד לין פרבר והקהילה ברעננה על העזרה בהתמודדות עם עוד משבר. ועל ידי גו'אנה רום ורבקה שווצמר לזכר נשמת השופטת רות באדר גינזבורג, שפעלה למען זכויות נשים ואהבה ללמוד ואהבה צדק. יהי זכרה ברוך.

האם יש מחלוקת בין רבן גמליאל לר' יהושע בעניין ספינה שמהלכת או רק בספינה שעומדת? האם יש תחומים למעלה מי' טפחים? הגמרא מביאה 4 מקורות כדי לענות על השאלה אבל בסוף לא מכריעה. שניים מתוך ספינה ממשנתינו, אחד בעניין מי שהצליח להגיע מסורא לפומבדיתא בשבת – האם היה אליהו הנביא ואז אפשר ללמוד ממנו הלכה או אולי היה יוסף השד ואז אי אפשר ללמוד ממנו הלכה. האם אפשר ללמוד מזה שהמשיח לא יבוא בשבתות וימים טובים – האם זה בגלל שיש תחומים למעלה מעשרה או האם זה לסיבה אחרת? את עניין המשיח לומדים מהלכות של מי שנדר שיהיה נזיר ביום שהמשיח יבוא. איך רבן גמליאל ידע (במקרה במשנה שהיו בספינה ונכנסו לנמל משחשיכה) שהם היו בתחום לפני שבת? היה לו כלי שבו היה מודד. הברייתא מונה כמה כלים שהיו להם למדידות שונות. קרה מקרה עם נחמיה שיצא בטעות תוך כדי לימודי מחוץ לתחום. רב חסדא שאל את רב נחמן והוא התיר לו להיכנס חזרה דרך מחיצות של בני אדם (הם עמדו במקום ועשו את עצמם מחיצות).

להבריח מים עשויות

ורבה מאי טעמא לא אמר כרבי זירא במהלכת כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בשעמדה

אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דבמהלכת לא פליגי ממאי מדקתני מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן

אי אמרת בשלמא במהלכת לא פליגי היינו דקתני רצו דילמא עמדה

אלא אי אמרת פליגי האי רצו להחמיר איסורא הוא

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר מה דיר וסהר דקביעי אף ספינה נמי דקביעא

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי הלכתא כרבן גמליאל בספינה הלכתא מכלל דפליגי

אין והתניא חנניא (בן אחי רבי יהושע) אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה אמש הכריע אחי אבא הלכה כרבן גמליאל בספינה והלכה כרבי עקיבא בדיר וסהר:

בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה

עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה לא תיבעי לך דארעא סמיכתא היא

כי תיבעי לך בעמוד גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה אי נמי דקאזיל בקפיצה

לישנא אחרינא בספינה מאי

אמר רב הושעיא תא שמע מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים וכו׳ אי אמרת בשלמא יש תחומין משום הכי רצו אלא אי אמרת אין תחומין אמאי רצו

כדאמר רבא במהלכת ברקק הכא נמי במהלכת ברקק

תא שמע פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה וכו׳ אי אמרת בשלמא יש תחומין שפיר אלא אי אמרת אין תחומין כי לא היינו בתוך התחום מאי הוי

אמר רבא במהלכת ברקק

תא שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא

מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה לא דלמא יוסף שידא אמרינהו

תא שמע הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים


ואסור לשתות יין כל ימות החול

אי אמרת בשלמא יש תחומין היינו דבשבתות ובימים טובים מותר אלא אי אמרת אין תחומין בשבתות ובימים טובים אמאי מותר

שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו׳ והא לא אתא אליהו מאתמול

אי הכי בחול כל יומא ויומא נמי לישתרי דהא לא אתא אליהו מאתמול אלא אמרינן לבית דין הגדול אתא הכא נמי לימא לבית דין הגדול אתא

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח

קא סלקא דעתך מדאליהו לא אתא משיח נמי לא אתי במעלי שבתא לישתרי אליהו לא אתי משיח אתי דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל

בחד בשבא לישתרי לפשוט מינה דאין תחומין דאי יש תחומין בחד בשבא לישתרי דלא אתא אליהו בשבת

האי תנא ספוקי מספקא ליה אי יש תחומין או אין תחומין ולחומרא

דקאי אימת דקא נדר אילימא דקאי בחול כיון דחל עליה נזירות היכי אתיא שבתא ומפקעא ליה

אלא דקאי בשבתא וקא נדר וביום טוב וקא נדר וההוא יומא דשרי ליה מיכן ואילך אסיר ליה:

פעם אחת לא נכנסו לנמל וכו׳:

תנא שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה אלפים אמה ביבשה וכנגדה אלפים בים

הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וידע כמה עומקו של גיא

והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו וידע כמה גובה של דקל

הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר נועץ קנה בארבע שעות ביום ויראה להיכן צלו נוטה משפיע ועולה משפיע ויורד

נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי בצער

אמר לו עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס

יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ויתיב רבא קמיה דרב נחמן אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מאי קא מבעיא ליה לרב חסדא

אילימא בדמלו גברי עסקינן וקא מבעיא ליה הלכתא כרבן גמליאל


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

עירובין מג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין מג

להבריח מים עשויות

ורבה מאי טעמא לא אמר כרבי זירא במהלכת כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בשעמדה

אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דיקא דבמהלכת לא פליגי ממאי מדקתני מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן

אי אמרת בשלמא במהלכת לא פליגי היינו דקתני רצו דילמא עמדה

אלא אי אמרת פליגי האי רצו להחמיר איסורא הוא

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר מה דיר וסהר דקביעי אף ספינה נמי דקביעא

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי הלכתא כרבן גמליאל בספינה הלכתא מכלל דפליגי

אין והתניא חנניא (בן אחי רבי יהושע) אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה אמש הכריע אחי אבא הלכה כרבן גמליאל בספינה והלכה כרבי עקיבא בדיר וסהר:

בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה

עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה לא תיבעי לך דארעא סמיכתא היא

כי תיבעי לך בעמוד גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה אי נמי דקאזיל בקפיצה

לישנא אחרינא בספינה מאי

אמר רב הושעיא תא שמע מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים וכו׳ אי אמרת בשלמא יש תחומין משום הכי רצו אלא אי אמרת אין תחומין אמאי רצו

כדאמר רבא במהלכת ברקק הכא נמי במהלכת ברקק

תא שמע פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה וכו׳ אי אמרת בשלמא יש תחומין שפיר אלא אי אמרת אין תחומין כי לא היינו בתוך התחום מאי הוי

אמר רבא במהלכת ברקק

תא שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא

מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה לא דלמא יוסף שידא אמרינהו

תא שמע הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים


ואסור לשתות יין כל ימות החול

אי אמרת בשלמא יש תחומין היינו דבשבתות ובימים טובים מותר אלא אי אמרת אין תחומין בשבתות ובימים טובים אמאי מותר

שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו׳ והא לא אתא אליהו מאתמול

אי הכי בחול כל יומא ויומא נמי לישתרי דהא לא אתא אליהו מאתמול אלא אמרינן לבית דין הגדול אתא הכא נמי לימא לבית דין הגדול אתא

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח

קא סלקא דעתך מדאליהו לא אתא משיח נמי לא אתי במעלי שבתא לישתרי אליהו לא אתי משיח אתי דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל

בחד בשבא לישתרי לפשוט מינה דאין תחומין דאי יש תחומין בחד בשבא לישתרי דלא אתא אליהו בשבת

האי תנא ספוקי מספקא ליה אי יש תחומין או אין תחומין ולחומרא

דקאי אימת דקא נדר אילימא דקאי בחול כיון דחל עליה נזירות היכי אתיא שבתא ומפקעא ליה

אלא דקאי בשבתא וקא נדר וביום טוב וקא נדר וההוא יומא דשרי ליה מיכן ואילך אסיר ליה:

פעם אחת לא נכנסו לנמל וכו׳:

תנא שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה אלפים אמה ביבשה וכנגדה אלפים בים

הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וידע כמה עומקו של גיא

והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו וידע כמה גובה של דקל

הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר נועץ קנה בארבע שעות ביום ויראה להיכן צלו נוטה משפיע ועולה משפיע ויורד

נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי בצער

אמר לו עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס

יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ויתיב רבא קמיה דרב נחמן אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מאי קא מבעיא ליה לרב חסדא

אילימא בדמלו גברי עסקינן וקא מבעיא ליה הלכתא כרבן גמליאל


גלול כלפי מעלה