Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

י״ז בתשרי תשפ״א | 5 אוקטובר 2020

עירובין נז

הגמרא מביאה עוד שני פירושים לדברי הברייתא – שמגרש הלויים הוא רבע מהשטח. יש כמה קושיות על הדעות השונות. במשנה יש מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. לר' מאיר, כל עיר מקבל 70.67 אמה מסביב לעיר לפני שמודדים את אלפיים האמה. לחכמים, מודדים ישר מסוף העיר והרעיון של קרפף מיועד להפרש בין ערים בכדי להחשיבם לעיר אחת או לשתי ערים? האם חכמים מדברים על קרפף לכל עיר או קרפף אחד בין שתיהם? יש מצב שעיר אחד יכול לחבר בין שתי ערים. איך? המשנה מתחילה לפרט איך בדיוק עשו את המדידה של אלפיים אמה.

דל ארבע דתחומין וארבע דקרנות כמה הוי תמניא

תילתא הוו מי סברת ברבועא קאמר בעיגולא קאמר כמה מרובע יתר על העגול רביע דל רביע פשו לה שיתא ושיתא מעשרים וארבע ריבעא הוי

רבינא אמר מאי רביע רביע דתחומין

רב אשי אמר מאי רביע רביע דקרנות

אמר ליה רבינא לרב אשי והא סביב כתיב

מאי סביב סביב דקרנות דאי לא תימא הכי גבי עולה דכתיב וזרקו (בני אהרן) את הדם על המזבח סביב הכי נמי סביב ממש אלא מאי סביב סביב דקרנות הכי נמי מאי סביב סביב דקרנות

אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי והא איכא מורשא דקרנתא

במתא עיגולתא והא ריבעוה אימור דאמרינן חזינן כמאן דמרבעא רבועי ודאי מי מרבענא

אמר ליה רב חנילאי מחוזנאה לרב אשי מכדי כמה מרובע יתר על העגול רביע הני תמני מאה שית מאה ושיתין ושבע נכי תילתא הוי

אמר ליה הני מילי בעיגולא מגו רבוע אבל באלכסונא בעינא טפי דאמר מר כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא:

מתני׳ נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף את שתיהן להיות אחד

וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים חיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבא דאמר קרא מקיר העיר וחוצה אמרה תורה תן חוצה ואחר כך מדוד:

וחכמים אומרים לא אמרו וכו׳: איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו חייא בר רב אמר קרפף [אחד] לשתיהן

תנן וחכמים אומרים לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות תיובתא דרב הונא

אמר לך רב הונא מאי קרפף תורת קרפף ולעולם קרפף לזו וקרפף לזו

הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף לשתיהן להיות אחד שמע מינה

לימא תיהוי תיובתיה דחייא בר רב אמר לך חייא בר רב

הא מני רבי מאיר היא

אי רבי מאיר היא הא תני ליה רישא נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר

צריכא דאי מההיא הוה אמינא חד לחדא וחד לתרתי קא משמע לן דלתרתי תרי יהבינן להו

ואי אשמעינן הכא משום דדחיקא תשמישתייהו אבל התם דלא דחיקא תשמישתייהו אימא לא צריכא

תנן וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים החיצונים מאה וארבעים ואחת אמה ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד טעמא דאיכא אמצעי הא ליכא אמצעי לא תיובתא דרב הונא

אמר לך רב הונא הא אתמר עלה אמר רבה אמר רב אידי אמר רבי חנינא לא משולשין ממש אלא רואין כל שאילו מטיל אמצעי ביניהן ויהיו משולשין ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים אמה ואחת ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד

אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי אמר ליה אלפים אמה

והא את הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר יותר מאלפים אמה

הכי השתא התם איכא בתים הכא ליכא בתים

ואמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לחיצון כמה יהא מאי נפקא לך מינה כל שאילו מכניס אמצעי ביניהן ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים ואחת ושליש

ואפילו ארבעת אלפים אמה אמר ליה אין והאמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם לאו מודדין לה מן הקשת

אמר ליה התם ליכא למימר מלי הכא איכא למימר מלי

אמר ליה רב ספרא לרבא הרי בני אקיסטפון דמשחינן להו תחומא מהאי גיסא דארדשיר ובני תחומא דארדשיר משחינן להו תחומא מהאי גיסא דאקיסטפון הא איכא דגלת דמפסקא יתר ממאה וארבעים ואחת ושליש

נפק אחוי ליה הנך אטמהתא דשורא דמבלעי בדגלת בשבעים אמה ושיריים:

מתני׳ אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו

היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו

להעמיק בדף

דף משלהן 37

רב אשי – דף משלהן 36

שירה וחמוטל לא מזמינות אורחים השנה לסוכה, אז הן החליטו להוסיף אושפיז תלמודי לחג!! וולוג חגיגי לסוכות

עירובין נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין נז

דל ארבע דתחומין וארבע דקרנות כמה הוי תמניא

תילתא הוו מי סברת ברבועא קאמר בעיגולא קאמר כמה מרובע יתר על העגול רביע דל רביע פשו לה שיתא ושיתא מעשרים וארבע ריבעא הוי

רבינא אמר מאי רביע רביע דתחומין

רב אשי אמר מאי רביע רביע דקרנות

אמר ליה רבינא לרב אשי והא סביב כתיב

מאי סביב סביב דקרנות דאי לא תימא הכי גבי עולה דכתיב וזרקו (בני אהרן) את הדם על המזבח סביב הכי נמי סביב ממש אלא מאי סביב סביב דקרנות הכי נמי מאי סביב סביב דקרנות

אמר ליה רב חביבי מחוזנאה לרב אשי והא איכא מורשא דקרנתא

במתא עיגולתא והא ריבעוה אימור דאמרינן חזינן כמאן דמרבעא רבועי ודאי מי מרבענא

אמר ליה רב חנילאי מחוזנאה לרב אשי מכדי כמה מרובע יתר על העגול רביע הני תמני מאה שית מאה ושיתין ושבע נכי תילתא הוי

אמר ליה הני מילי בעיגולא מגו רבוע אבל באלכסונא בעינא טפי דאמר מר כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא:

מתני׳ נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף את שתיהן להיות אחד

וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים חיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבא דאמר קרא מקיר העיר וחוצה אמרה תורה תן חוצה ואחר כך מדוד:

וחכמים אומרים לא אמרו וכו׳: איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו חייא בר רב אמר קרפף [אחד] לשתיהן

תנן וחכמים אומרים לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות תיובתא דרב הונא

אמר לך רב הונא מאי קרפף תורת קרפף ולעולם קרפף לזו וקרפף לזו

הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אם יש לזו שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף לשתיהן להיות אחד שמע מינה

לימא תיהוי תיובתיה דחייא בר רב אמר לך חייא בר רב

הא מני רבי מאיר היא

אי רבי מאיר היא הא תני ליה רישא נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר

צריכא דאי מההיא הוה אמינא חד לחדא וחד לתרתי קא משמע לן דלתרתי תרי יהבינן להו

ואי אשמעינן הכא משום דדחיקא תשמישתייהו אבל התם דלא דחיקא תשמישתייהו אימא לא צריכא

תנן וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים החיצונים מאה וארבעים ואחת אמה ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד טעמא דאיכא אמצעי הא ליכא אמצעי לא תיובתא דרב הונא

אמר לך רב הונא הא אתמר עלה אמר רבה אמר רב אידי אמר רבי חנינא לא משולשין ממש אלא רואין כל שאילו מטיל אמצעי ביניהן ויהיו משולשין ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים אמה ואחת ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד

אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי אמר ליה אלפים אמה

והא את הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר יותר מאלפים אמה

הכי השתא התם איכא בתים הכא ליכא בתים

ואמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לחיצון כמה יהא מאי נפקא לך מינה כל שאילו מכניס אמצעי ביניהן ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים ואחת ושליש

ואפילו ארבעת אלפים אמה אמר ליה אין והאמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם לאו מודדין לה מן הקשת

אמר ליה התם ליכא למימר מלי הכא איכא למימר מלי

אמר ליה רב ספרא לרבא הרי בני אקיסטפון דמשחינן להו תחומא מהאי גיסא דארדשיר ובני תחומא דארדשיר משחינן להו תחומא מהאי גיסא דאקיסטפון הא איכא דגלת דמפסקא יתר ממאה וארבעים ואחת ושליש

נפק אחוי ליה הנך אטמהתא דשורא דמבלעי בדגלת בשבעים אמה ושיריים:

מתני׳ אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו

היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו

Scroll To Top